2012 / ZWZ - 27.06

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.06.2012 r.
 

Sprawozdnie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011
 

Porządek obrad:

1)    Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2)    Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4)    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5)    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6)    Przyjęcie porządku obrad.
7)    Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.
8)    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM  S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2011.
9)    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORPORACJA BUDOWLANA DOM  w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KORPORACJA BUDOWLANA DOM   za 2011 r..
10)  Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011;
b)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  za rok 2011;
c)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;
d)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011; 
e)    zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011;
f)     pokrycia strat;
g)    udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.;


11)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.
12)    Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 
13)    Podjęcie w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14)    Wolne wnioski.
15)    Zamknięcie obrad.


Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść uchwalonych zmian w Statucie Spółki:
Zmiana §1 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§1
1.    Firma Spółki brzmi „Korporacja Budowlana „DOM” Spółka Akcyjna”.
2.    Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Korporacja Budowlana „DOM” S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Proponowana treść:
§1
1.    Firma Spółki brzmi „Korporacja Budowlana DOM Spółka Akcyjna”.
2.    Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Korporacja Budowlana DOM S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Zmiana §2 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§2
„Siedzibą Spółki jest miasto Inowrocław.”
Proponowana treść:
§2
„Siedzibą Spółki jest Kartoszyno, gmina Krokowa.”
Zmiana §9 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§9
1.    Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.    Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób płatności kwoty należnej akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji.
3.    Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu specjalnego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4.    Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje celem ich umorzenia.

Proponowana treść:
§9
1.    Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.    Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje.

Zmiana §12 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§12
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
1)    rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
2)    podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
3)    powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
4)    połączenie i przekształcenie Spółki,
5)    rozwiązanie i likwidacja Spółki,
6)    emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
7)    uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
8)    inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowana treść:
§12
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
1)    rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
2)    podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
3)    powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
4)    połączenie i przekształcenie Spółki,
5)    rozwiązanie i likwidacja Spółki,
6)    emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
7)    uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
8)    inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zmiana §13 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§13
1)    Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2)    Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
3)    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach przewidzianych przepisami prawa a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

Proponowana treść:
§13
1)    Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
2)    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach przewidzianych przepisami prawa a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

Zmiana §15 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§15
1.    Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
2.    Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:
a)    wyborach członków władz Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem,
b)    głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób,
c)    w sprawach osobistych,
d)    na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela.

Proponowana treść:
§15
1.    Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
2.    Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:
a)    wyborach członków Rady Nadzorczej i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem,
b)    głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób,
c)    w sprawach osobowych,
d)    na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela.

Zmiana §17 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§17
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub  w Warszawie.
Proponowana treść:
§17
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub  w Warszawie lub w Gdyni.

Zmiana §18 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§ 18
1.    Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 9 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2.    Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3.    Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.
4.    Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

Proponowana treść:
§ 18
1.    Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 9 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W przypadku rezygnacji Członka lub Członków Rady Nadzorczej skutkującej zmniejszeniem ilości Członków Rady Nadzorczej poniżej 5 osób, Zarząd jest zobowiązany zwołać w Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w terminie miesiąca od daty zmniejszenia się liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej 5 osób.
2.    Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3.    Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.
4.    Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

Zmiana §19 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§ 19
1.    Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
2.    Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego statutu należy:
1)    powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu – a także na jego wniosek – pozostałych członków Zarządu,
2)    zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu,
3)    ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
4)    wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
5)    opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
6)    dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
7)    wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
8)    wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie nieruchomości Spółki,
9)    zatwierdzanie regulaminu Zarządu.

Proponowana treść:
§ 19
1.    Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
2.    Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego statutu należy:
1)    powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu,
2)    zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu. We wszelkich czynnościach prawnych, umowach i sporach z byłymi członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Zarząd na podstawie wyraźnego, uprzedniego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą.
3)    ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
4)    wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
5)    opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
6)    dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
7)    wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i wydzierżawienie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
8)    wyrażanie zgody nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie aktywów o wartości przekraczającej 10% kapitału własnego spółki, 
9)    zatwierdzanie regulaminu Zarządu.

Zmiana §20 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§ 20
1.    Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.    Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3.    Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4.    Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5.    Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi.
6.    Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.
7.    Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
8.    Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
9.    Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Proponowana treść:
§ 20
1.    Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.    Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3.    Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez innego Członka Rady Nadzorczej upoważnionego do tego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4.    Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5.    Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym o ile nie sprzeciwi się temu Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
6.    Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. 
7.    Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o ile żaden z Członków Rady się temu nie sprzeciwi. Z posiedzenia odbytego w powyższym trybie Przewodniczący sporządza protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą na kolejnym jej posiedzeniu. Uchwały podjęte na posiedzeniu odbytym w powyższym trybie mają moc wiążącą o ile zostaną przedstawione do podpisu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wszystkim Członkom Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty uchwalenia. 
8.    Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
9.    Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10.    Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Zmiana §22 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§ 22
1.    Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyżej 5 członków Zarządu:, Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.
2.    Prezesa Zarządu, a pozostałych członków Zarządu na jego wniosek, powołuje Rada Nadzorcza.
3.    Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Proponowana treść:
§ 22
1.    Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyżej 5 członków Zarządu:, Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.
2.    Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3.    Kadencja Członka Zarządu trwa 3 lata. 
4.    Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

Zmiana §24 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§ 24
1.    Zarząd uchwala regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki.
2.    Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, z zastrzeżeniem ust. 3  niniejszego paragrafu, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Proponowana treść:
§ 24
1.    Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki. Regulamin Zarządu wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
2.    Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. W przypadku, gdy żaden z Członków Zarządu nie pełni funkcji Prezesa Zarządu, przy równej ilości głosów podczas głosowań nad uchwałami Zarządu, Członkowie Zarządu mogą zwrócić się do Rady Nadzorczej, która rozstrzyga tą sprawę podejmując uchwałę.

Zmiana §25 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§ 25
W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
Proponowana treść:
§ 25
1.    W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. W odniesieniu do byłych Członków Zarządu Spółkę reprezentuje Zarząd na podstawie i w zakresie wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą.
2.    Dokonywanie przez Zarząd jakichkolwiek czynności prawnych, w tym rozwiązanie stosunku pracy, z osobami pełniącymi uprzednio funkcje w Zarządzie Spółki może być podejmowane wyłącznie na podstawie i w zakresie wyraźnego, uprzedniego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą. 

Zmiana §32 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§ 32
Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Proponowana treść:
§ 32
Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa.

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) poniżej przekazuje informacje, które zostały udzielone przez Zarząd akcjonariuszowi Spółki - spółce Capital Partners S.A. poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

1.Czy Spółka zlecała niezależnemu podmiotowi profesjonalnemu dokonanie wyceny wartości udziałów Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. ? Jeśli tak to komu ?

Odpowiedź: Tak, przed dokonaniem transakcji nabycia udziałów w spółce Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o. Spółka zleciła niezależnemu profesjonalnemu podmiotowi dokonanie wyceny ich wartości. Dokonana wycena stanowiła podstawę ustalenia ceny nabycia udziałów na potrzeby zawartej z Slidellco Holidings Ltd. umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2011 z 09.09.2011r.

2.Jakimi metodami (niezależnie od tego kto jej dokonywał) była wyceniana wartość udziałów KB Dom Sp. z o.o. ?

Odpowiedź: Wycena wartości udziałów KB DOM Sp. z o.o. została dokonana w oparciu o, najczęściej wykorzystywaną w tego typu transakcjach, metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

3.Proszę przedstawić ostatnie dostępne informacje finansowe KB Dom Sp. z o.o. ( bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych ) oraz analogiczne dane za lata 2009 i 2010.

Odpowiedź: Dane finansowe za lata 2009 i 2010 są publicznie dostępne w sądzie rejestrowym spółki tj. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, numer KRS Spółki: 0000118855. Trwa procedura składania w sądzie danych finansowych za rok 2011. Tym samym Zarząd Spółki nie widzi celowości przekazywania tych danych w drodze niniejszej odpowiedzi.

4.Czy Spółka otrzymała zgodę wszystkich organów korporacyjnych na nabycie udziałów KB Dom Sp. z o.o., a jeśli tak to jakie organy wyrażały zgodę ?

Odpowiedź: Spółka otrzymała zgodę wszystkich wymaganych organów korporacyjnych na nabycie udziałów KB Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie. Była to uchwała Rady Nadzorczej Spółki nr 2/09/2011 z dnia 8.09.2011 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej.

5.Czy Spółka ma wiedzę za jaką wartość udziały w KB Dom Sp. z o.o. zostały nabyte przez Slidellco Holdings, a jeżeli tak to jaka to była wartość ?

Odpowiedź: Spółka nie posiada takiej wiedzy.

6.Czy Spółka w pełni wywiązała się ze wszystkich zobowiązań z umowy z dnia 8.09.2011 r. z Slidellco Holdings i Derwent Sp. z o.o. SKA i czy te strony wywiązały się ze wszystkich zobowiązań wobec Spółki ?

Odpowiedź: Spółka wypełniła zobowiązania umowy z dnia 8.09. 2011 r. wobec stron umowy, jak również strony te wypełniły zobowiązania wynikające z umowy wobec Spółki.

7.Czy spółka w pełni wywiązała się ze wszystkich zobowiązań z umowy z dnia 22.12. 2011 r. z Slidellco Holdings, Derwent Sp. z o.o. SKA i SGB - Bank S.A. i czy te strony wywiązały się ze wszystkich zobowiązań wobec Spółki ?

Odpowiedź: Spółka wypełniła zobowiązania umowy z dnia 22.12.2011 r. wobec stron umowy, jak również strony te wypełniły zobowiązania wynikające z umowy wobec Spółki.

 

Zobacz nasz sklep na Allegro