2013 / ZWZ - 28.06

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2013 roku na godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012.
9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom  w 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2012 r.
10) Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  za rok 2012;
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012; 
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012;
f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.;
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
13) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysków zatrzymanych na kapitał zapasowy Spółki.
14) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15) Podjęcie w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16) Zamknięcie obrad.

Materiały na Walne Zgromadzenie znajdują się poniżej w formie załączników:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Formularz pełnomocnictwa

Formularz głosowania korespondencyjnego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012

Zobacz nasz sklep na Allegro