Kalendarium / Okresy zamknięte

W związku terminami publikacji raportów okresowych w 2016 roku, Korporacja Budowlana Dom SA w oparciu o przepis art. 159 w związku  z art. 154 oraz art. 156 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 11472 z późn. zm.) dalej „Ustawa”, informuje  o obowiązywaniu następujących okresów zamkniętych w 2016 roku:   

  • 18.01.2016 - 18.03.2016 - przed publikacją raportu rocznego za 2015 rok (jednostkowego i skonsolidowanego),
  • 29.04.2016 - 13.05.2016 - przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku,
  • 30.07.2016 - 30.08.2016 – przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku,
  • 31.10.2016 - 14.11.2016 – przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

Zgodnie z art. 159 ust. 1 i ust. 1a Ustawy, osoby, o których mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy, tj. każdy, kto posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Korporacja Budowlana Dom  SA, posiadaniem w Korporacja Budowlana Dom SA akcji lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Korporacja Budowlana Dom SA, jej pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z Korporacja Budowlana Dom SA w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą w czasie trwania okresu zamkniętego, z zastrzeżeniem postanowień art. 159 ust. 1b Ustawy:

• nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Korporacja Budowlana Dom SA, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi,

• działając, jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Korporacja Budowlana Dom SA oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.

Okresem zamkniętym, w którym obowiązują powyżej wymienione ograniczenia jest również okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a informacji poufnej dotyczącej Korporacja Budowlana Dom SA do dnia przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

W ciągu dwóch tygodni poprzedzających publikację raportów okresowych przedstawiciele Spółki nie będą prowadzili rozmów ani organizowali spotkań z analitykami i inwestorami.

Zobacz nasz sklep na Allegro