2013 / NWZA - 25.10.2013

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25.10.2013r.
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz 4022 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 października 2013 roku na godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:  
 
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
5) Przyjęcie porządku obrad. 
6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia dotychczasowych serii akcji zwykłych na okaziciela Spółki w jedną wspólną serię A, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7b Statutu Spółki. 
9) Zamknięcie obrad. 
 
 
Ponadto Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki § 7 oraz §7b:
 
Zmiana §7 Statutu. 
 
Dotychczasowa treść: 
 
"§7 
 
Kapitał zakładowy wynosi 158.829.718,56 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 992.685.741 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,16 złotych (słownie: szesnaście groszy) każda, z tego:
 
a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,
b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,
e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,
h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,
i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462, 
r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,
t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
u) 28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,
v) 472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,
w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618, 
x) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000,
y) 4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,
z) 7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,
a1) 1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725,
a2) 553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382, 
a3) 38.846.974 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o numerach od 00000001 do 38846974, 
a4) 70.262.099 (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o numerach od 00000001 do 70262099,
a5) 17.565.525 (słownie: siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V3 o numerach od 00000001 do 17565525." 
 
 
Proponowana treść §7 Statutu w związku z projektem uchwały nr 4: 
 
"§7 
 
Kapitał zakładowy wynosi 158.829.600 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 992.685.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,16 złotych (słownie: szesnaście groszy) każda, z tego: 
 
a) 982.685.000 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 982.685.000, 
b)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000."
 
 
Proponowana treść §7 Statutu w związku z projektem uchwały nr 5: 
 
"§7 
 
Kapitał zakładowy wynosi 158.829.600 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) każda, z tego: 
 
a) 9.826.850 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 9.826.850, 
b) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 000001 do 100000." 
 
 
Zmiana §7b Statutu. 
 
Dotychczasowa treść : 
 
"§7b 
 
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie dwadzieścia groszy) każda. 
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7b ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. 
3. Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 
4. Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. 
5. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości." 
 
 
Proponowana treść : 
 
"§7b 
 
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) każda. 
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7b ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. 
3. Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 
4. Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. 
5. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości." 
 
 
Zarząd Spółki w związku z planowanym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki podaje do wiadomości, iż: 
 
W celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu planuje się podjąć uchwałę, zgodnie z którą postanowi się: 
 
1. umorzyć 741 (siedemset czterdzieści jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej w wysokości 0,16 zł (szesnaście groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLTRAST00020, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę. 
2. obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 118,56 zł (sto osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy), tj. z kwoty 158.829.718,56 zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) do kwoty 158.829.600 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) poprzez umorzenia 741 (siedemset czterdzieści jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej w wysokości 0,16 zł (szesnaście groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLTRAST00020 nabytych nieodpłatnie przez Spółkę. 
 
Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia akcji Spółki. Do skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia wymagane jest nabycie przez Spółkę 741 (siedemset czterdzieści jeden) akcji własnych na okaziciela, ich umorzenie, obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki, w ten sposób, że ustalona zostanie nowa wartość kapitału zakładowego i liczba akcji, co pozwoli dokonać procesu scalania akcji i ustalić nową wartość nominalną akcji w wysokości 16 zł (szesnaście złotych). 
 
 
Załączniki:
 
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.
Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularz Pełnomocnictwa
Formularz Do Wykonywania Prawa Głosu Drogą Korespondencyjną

 

Zobacz nasz sklep na Allegro