Raporty bieżące / Raporty bieżące 2014

Zawiadomienie osoby zobowiązanej o nabyciu akcji

Raport bieżący nr 36/2014
31.12.2014

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2014r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Spółki Pana Rafała Jakóbiaka, w którym poinformowano o nabyciu akcji Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Akcje) na rynku regulowanym GPW w trybie sesji zwykłej, w następujących terminach i wielkościach:

1. w dniu 23.12.2014r. zakupiono 220 sztuk Akcji po cenie 2,05 zł za Akcję,

2. w dniu 29.12.2014r. zakupiono 350 sztuk Akcji po cenie 2,01 zł za Akcję,

3. w dniu 30.12.2014r. zakupiono 450 sztuk Akcji po cenie 1,94 zł za Akcj.

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienia osób zobowiązanych

Raport bieżący nr 35/2014
23.12.2014

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2014r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Wesołowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Sznajdera, o nabyciu w dniu 22 grudnia 2014r. przez Spółkę Polnord S.A., w trybie art. 22 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, 145.361 sztuk akcji Spółki po cenie 2,09 zł za jedną akcję. Pan Piotr Wesołowski pełni w Spółce Polnord S.A. funkcję Prezesa Zarządu, a Pan Tomasz Sznajder Wiceprezesa Zarządu. Transakcja odbyła się poza rynkiem regulowanym GPW w drodze czynności prawnej za pośrednictwem domów maklerskich.

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienie osoby zobowiązanej o nabyciu akcji

Raport bieżący nr 34/2014
22.12.2014

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2014r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Spółki Pana Rafała Jakóbiaka, w którym poinformowano o nabyciu akcji Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Akcje) na rynku regulowanym GPW w trybie sesji zwykłej, w następujących terminach i wielkościach.

1. w dniu 16.12.2014r. zakupiono 150 sztuk Akcji po cenie 2,13 zł za Akcję,

2. w dniu 17.12.2014r. zakupiono 190 sztuk Akcji po cenie 2,28 zł za Akcję,

3. w dniu 18.12.2014r. zakupiono 50 sztuk Akcji po cenie 2,20 zł za Akcję,

4. w dniu 19.12.2014r. zakupiono 820 sztuk Akcji po cenie 2,05 zł za Akcję,

5. w dniu 22.12.2014r. zakupiono 1.040 sztuk Akcji po cenie 2,05 zł za Akcję

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Porozumienie w sprawie wykupu obligacji

Raport bieżący nr 33/2014
22.12.2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 44/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. oraz nr 18/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. informuje, iż w dniu 22.12.2014r. Spółka, w związku z wnioskiem emitenta obligacji Spółki Projekt Jankowo Sp. z o.o. (dalej: Emitent), zawarła z Emitentem porozumienie zgodnie, z którym dokonano przesunięcia terminu wykupu obligacji na dzień 31 marca 2015r.

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 32/2014
13.11.2014

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 13 listopada 2014 otrzymał od Slidellco Holdings Limited z siedzibą na Cyprze zawiadomienie o następującej treści :

"Działając jako pełnomocnik spółki Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej: "Slidellco"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu posiadanego przez Slidellco procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w spółce Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, gm. Krokowa (dalej: "KB Dom?) o około 5,32%, tj. o więcej niż 2% i poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów w KB Dom.

Powyższy stan jest skutkiem przejścia w dniu 6 listopada 2014r. prawa własności 528.361 akcji Slidellco w KB Dom w drodze czynności cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przed zaistnieniem powyższego zdarzenia Slidellco posiadała 1.663.000 akcji KB Dom, uprawniających do 1.663.000 głosów, stanowiących około 16,75% w kapitale zakładowym KB Dom i około 16,75% w ogólnej liczbie głosów KB Dom.

W rezultacie przeniesienie prawa własności 528.361 akcji KBD, Slidellco pozostaje właścicielem 1.134.639 akcji KB Dom, uprawniających do 1.134.639 głosów, stanowiących około 11,43% w kapitale zakładowym KB Dom i około 11,43% w ogólnej liczbie głosów w KB Dom."

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie Banku PKO BP o przekroczeniu progu 5% w akcjonariacie Spółki

Raport bieżący nr 31/2014
07.11.2014

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 07 listopada 2014 otrzymał od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści :

"Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,PKO Bank Polski S.A.?), działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz ort. 87 ustawy z dnia 29 Iipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm. (dalej ,,ustawa o ofercie publicznej")], informuje, iż przekroczyła 5% głosów w ogólnej Iiczbie głosów spółki Korporacja Budowlana Dom S.A., ul Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024482; NIP: 944-163-57-03; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 158 829 600PLN (dalej: ,,Spółka"). 

1.Data i rodzaj zdarzenia powodującego obowiązek zawiadomienia 

W dniu 6 listopada 2014 r. PKO Bank Polski S.A. powziął wiadomość o przekroczeniu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku z przejęciem na własność przez PKO Bank Polski SA w dniu 6 listopada 2014 r. przedmiotu zabezpieczenia w postaci akcji Spółki w trybie art 22 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów [tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 67, poz. 569 z późn. zm.] 

2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów 

Przed zdarzeniem, powodującym obowiązek zawiadomienia, PKO Bank Polski S.A. i jej podmioty zależne nie posiadały akcji Spółki.

3.Liczba aktualnie posiadanych akcji oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 


liczba posiadanych akcji: 528 361 

udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki : 5,32% 

liczba głosów z posiadanych akcji: 528 361 

udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 5,32% 


PKO Bank Polski S.A. jednocześnie informuje, że nie istnieją podmioty od niej zależne posiadające akcje Spółki i nie istnieją osoby, o których mowo w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej.?

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Decyzja sądowa dotycząca wygaszonej działalności

Raport bieżący nr 30/2014
31.10.2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 31.10.2014r. otrzymał wyrok sądu niemieckiego I instancji w Itzehoe w sprawie zapłaty za dostawy drewnianej stolarki otworowej w latach 2006-2007. Wyrok dotyczy wieloletniego sporu sądowego z niemieckim kontrahentem Fenster- und Türentechnik Wessel Ingenieur-Büro GmbH (dalej: Wessel), którego krótka geneza znajduje się poniżej.

W roku 2006 Spółka otrzymała od niemieckiego kontrahenta Wessel zlecenie na wykonanie drewnianej stolarki otworowej, która miała zostać dostarczona do niemieckich domów opieki w Berlinie, Hamburgu oraz Stockeldorf. Montaż stolarki nie był przedmiotem zlecenia i wykonywany był przez podmiot niemiecki. Wynagrodzenie Spółki opiewało na kwotę 769.157,72 Euro, z czego kontrahent niemiecki pomimo wykonania całości zlecenia zapłacił jedynie 567.794,00 Euro. W związku z tym Spółka w roku 2008 wystąpiła do sądu niemieckiego z pozwem o zapłatę przez Wesel kwoty 201.363,72 Euro wraz z odsetkami. W odpowiedzi na złożony pozew Wessel wytoczył powództwo wzajemne przeciwko powołując się na wady produktów dostarczonych przez Spółkę na w/wym. inwestycje. W roku 2011 sąd I instancji zasądził na rzecz Wessel kwotę w wysokości 571.066,09 Euro wraz z odsetkami. Ponadto Wessel wniósł w trakcie procesu o zasądzenie odszkodowania, które ostatecznie, po wielu zmianach, oszacował w wysokości ok. 5.300 tys. Euro. W dniu 20.11.2013r., w wyniku złożonej przez Spółkę apelacji, sąd II instancji postanowił o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd I instancji. Sąd I instancji wydał ponowny wyrok, o którym mowa na wstępie niniejszego raportu zgodnie z, którym zasądzono na rzecz Wessel zapłatę kwoty w wysokości 5.115.548,15 Euro wraz z odsetkami (8%) licząc od dnia 15.04.2010r. oraz zapłatę kwoty w wysokości 3.272,09 Euro wraz z odsetkami (5%) liczonymi od dnia 11.04.2009r.

W ocenie renomowanych doradców prawnych reprezentujących Spółkę oraz Zarządu ten wieloletni spór sądowy został oceniony przez sąd I instancji błędnie, z naruszeniem przepisów procesowych, bez uwzględnienia opinii biegłych rzeczoznawców oraz bez dokładnej oceny kluczowych dla stanu faktycznego kwestii, w tym :

a) Wessel nie poniósł szkody, na którą się powołuje gdyż inwestor w całości zapłacił za wykonane prace i co więcej do dnia dzisiejszego (7 lat od montażu) nie wystąpił z jakimkolwiek roszczeniem,

b) wyprodukowane i dostarczone okna i drzwi do dzisiejszego dnia funkcjonują w niemieckich obiektach, a podstawową przyczyną podnoszonych reklamacji są, jak wskazują uzyskane przez Spółkę opinie biegłych rzeczoznawców, błędy montażowe oraz konstrukcyjne budynków oraz niewłaściwa konserwacja stolarki lub jej brak.

Zdaniem doradców prawnych Spółki wysokość zasądzonej kwoty jest nie tylko niezasadna biorąc po uwagę brak faktycznej szkody, ale również oderwana od wartości całego zlecenia, które jak wspomniano powyżej opiewało na kwotę ok. 769 tys. Euro.

Zarząd Spółki bazując na własnej ocenie sytuacji faktycznej, ocenie prawnej pełnomocników procesowych oraz opinii biegłych rzeczoznawców w ustawowym terminie w całości ponownie zaskarży do sądu apelacyjnego nieprawomocny wyrok.

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie osoby zobowiązanej

Raport bieżący nr 29/2014
30.10.2014

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 października 2014r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Spółki Pana Rafała Jakóbiaka, w którym poinformowano o nabyciu akcji Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Akcje) na rynku regulowanym GPW w trybie sesji zwykłej, w następujących terminach i wielkościach: 1. w dniu 27.10.2014r. zakupiono 2.780 sztuk Akcji po cenie 3,02 zł za Akcję, 2. w dniu 28.10.2014r. zakupiono 350 sztuk Akcji po cenie 3,12 zł za Akcję, 3. w dniu 30.10.2014r. zakupiono 150 sztuk Akcji po cenie 3,09 zł za Akcję.
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie Akcjonariusza

Raport bieżący nr 28/2014
06.10.2014

Podstawa Prawna: Art 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 06.10.2014 r. otrzymał od Akcjonariusza COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group zawiadomienie o nabyciu akcji następującej treści :

"Działając w imieniu COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa (KRS 43309) (dalej również jako "Compensa TUnŻ" lub ,"Spółka"), w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 69a ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej również jako, "Ustawa 0 ofercie") niniejszym zawiadamiamy, jak następuje: 

Compensa TUnŻ zwiększyła swój udział w spółce pod firmą Korporacja Budowlana DOM S.A. z siedzibą w Kartoszynie (w dalszej części zwanej ,,KB DOM"), poprzez wstąpienie we wszystkie prawa i obowiązki spółki Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedziba w Warszawie (dalej również jako ,,Benefia TUnŻ"), w tym w zakresie posiadania 902.850 (słownie: dziewięciuset dwóch tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela KB DOM (kod KDPW: PLTRAST00020), reprezentujących 9,0950% kapitału zakładowego oraz 9,0950% głosów w ogólnej Iiczbie głosów KB DOM.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie, informujemy, że: 

1) zwiększenie udziału Spółki jest wynikiem połączenia Compensy TUnŻ (jako spółką przejmującą) z Benefia TUnŻ (jako spółką przejmowaną), poprzez przeniesienie całego majątku Benefia TUnŻ na Compensa TUnZ w trybie artykułu 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych; połączenie nastąpiło w dniu 30 września 2014 r., tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego dla Compensy TUnŻ (art. 493 § 1 k.s.h.); 

2) dotychczas Compensa TUnŻ nie posiadała akcji spółki Korporacja Budowlana S.A.; 

3) po zajściu zdarzenia prawnego, o którym mowa w punkcie 1) powyżej, Spółka posiada 902.850 (słownie: dziewięćset dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela KB DOM (kod KDPW: PLTRAST00020), reprezentujących 9,0950% kapitału zakładowego oraz 9,0950% głosów w ogólnej liczbie głosów KB DOM; 

4) podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji spółki Korporacja Budowlana DOM S.A., jak również na skutek zajścia zdarzenia prawnego, o którym mowa w punkcie 1) powyżej nie zwiększyły ani nie zmniejszyły swojego udziału w kapitale zakładowym KB DOM ani udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM; 

5) Compensa TUnŻ nie zawierała umów z osobami trzecimi, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki Korporacja Budowlana DOM S.A."

Małgorzata Dzięgielewska - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienie Akcjonariusza

Raport bieżący nr 27/2014
06.10.2014

Podstawa Prawna: Art 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 06.10.2014 r. otrzymał od Akcjonariusza BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group zawiadomienie, o zmianie stanu posiadania akcji, o następującej treści :

"Działając w imieniu BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa (KRS 11726) (dalej również jako ,,Benefia TUnŻ? lub ,,Spółka"), w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 69a ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej również jako ,,Ustawa o ofercie") niniejszym zawiadamiamy, jak następuje: 

Benefia TUnŻ zmniejszyła swój udział w spółce pod firma Korporacja Budowlana DOM S.A. z siedzibą w Kartoszynie (w dalszej części zwanej ,,KB DOM"), poprzez wstąpienie we wszystkie prawa i obowiązki spółki Benefia TUnŻ przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (dalej również jako ,,Compensa TUnŻ"), w tym w zakresie posiadania 902.850 (słownie: dziewięciuset dwóch tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela KBDOM (kod KDPW: PLTRAST00020), reprezentujących 9,0950% kapitału zakładowego oraz 9,0950% głosów w ogólnej liczbie głosów KB DOM. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie, informujemy, że: 

1) zmniejszenie udziału Spółki jest wynikiem połączenia Compensy TUnŻ (jako spółką przejmującą) z Benefia TUnŻ (jako spółką przejmowaną), poprzez przeniesienie całego majątku Benefia TUnŻ na Compensa TUnŻ w trybie artykułu 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych; połączenie nastąpiło w dniu 30 września 2014 r., tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego dla Compensy TUnŻ (art. 493 § 1 k.s.h.);

2) dotychczas Benefia TUnŻ posiadała 902.850 (słownie: dziewięćset dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela KB DOM (kod KDPW: PLTRAST00020), reprezentujących 9,0950% kapitału zakładowego oraz 9,0950% głosów w ogólnej liczbie głosów KB DOM; 

3) po zajściu zdarzenia prawnego, o którym mowa w punkcie 1) powyżej, Spółka nie posiada akcji spółki Korporacja Budowlana DOM S.A.;

4) podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji spółki Korporacja Budowlana DOM S.A., jak również na skutek zajścia zdarzenia prawnego, o którym mowa w punkcie 1) powyżej nie zwiększyły ani nie zmniejszyły swojego udziału w kapitale zakładowym KB DOM ani udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM;

5) Benefia TUnŻ nie zawierała umów z osobami trzecimi, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki Korporacja Budowlana DOM S.A." 
 

Małgorzata Dzięgielewska - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 26/2014
06.10.2014

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 06 października 2014r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Wesołowskiego, w którym poinformowano o nabyciu akcji Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Akcje) na rynku regulowanym GPW w trybie sesji zwykłej, w następujących terminach i wielkościach:

1. w dniu 01.10.2014r. zakupiono 4.623 sztuk Akcji po cenie 3,39 zł za Akcję, 

2. w dniu 02.10.2014r. zakupiono 2.828 sztuk Akcji po cenie 3,37 zł za Akcję, 

3. w dniu 03.10.2014r. zakupiono 1.414 sztuk Akcji po cenie 3,50 zł za Akcję.

Małgorzata Dzięgielewska - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawarcie znaczącej umowy w zakresie realizacji projektu mieszkaniowego

Raport bieżący nr 25/2014
29.09.2014

Podstawa Prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 29 września 2014 r. otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. zawiadomienie o zawarciu w dniu 29 września 2014 r. ze Spółką Śródmieście Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni umowy o pełnienie obowiązków inwestora zastępczego.

Zgodnie z umową KB Dom Sp. z o.o. przyjęła do wykonania czynności mające na celu przygotowanie, realizację i oddanie do użytkowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie w dzielnicy Wilanów, w którym zaprojektowanych zostało 122 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale usługowe, wraz z zagospodarowaniem terenu, garażem podziemnym, małą architekturą, chodnikami, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą. Termin zakończenia realizacji został ustalony na 31 stycznia 2016 r.

Z tytułu realizacji umowy KB Dom Sp. z o.o. przysługiwać będzie wynagrodzenie szacowane przez strony na dzień podpisania umowy na kwotę 25.237.783 zł netto. Ponadto KB Dom Sp. z o.o. przysługiwać będzie premia w przypadku uzyskania oszczędności obniżających koszty budowy inwestycji. Wynagrodzenie to będzie nie większe jak 50% uzyskanych oszczędności. Obniżenie kosztów budowy inwestycji uprawnia do premii o ile nie jest następstwem obniżenia standardów technicznych, użytkowych i estetycznych budynków, budowli i ich otoczenia.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron umowy nie przekroczy kwoty 2.458.738,30 zł. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowy została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Małgorzata Dzięgielewska - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 24/2014
23.09.2014

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 23 września 2014r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Wesołowskiego, w którym poinformowano o nabyciu w dniu 19.09.2014r. 1 740 sztuk akcji Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. na rynku regulowanym GPW w trybie sesji zwykłej po cenie 3,56 za jedną akcję.

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 23/2014
12.09.2014

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 12 września 2014r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Wesołowskiego, w którym poinformowano o nabyciu akcji Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Akcje) na rynku regulowanym GPW w trybie sesji zwykłej, w następujących terminach i wielkościach:

1. w dniu 08.09.2014r. zakupiono 7.058 sztuk Akcji po cenie 2,67 zł za Akcję, 

2. w dniu 09.09.2014r. zakupiono 3.529 sztuk Akcji po cenie 2,79 zł za Akcję, 

3. w dniu 10.09.2014r. zakupiono 535 sztuk Akcji po cenie 2,85 zł za Akcję, 

4. w dniu 11.09.2014r. zakupiono 2.162 sztuk Akcji po cenie 3,03 zł za Akcję, 

5. w dniu 12.09.2014r. zakupiono 6.417 sztuk Akcji po cenie 3,12 zł za Akcję.

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Podpisanie nowego kontraktu na generalne wykonawstwo

Raport bieżący nr 22/2014
09.09.2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: KB Dom lub Spółka), informuje, iż w dniu 09 września 2014 r. spółka zależna Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. w związku z modyfikacją warunków współpracy podpisała ze Spółką "Zarządzająca Eksploatacyjna Firma "Europejska Dolina-2" Sp. z o.o. z siedzibą na terenie Federacji Rosyjskiej porozumienie o rozwiązaniu umowy na realizację w charakterze Generalnego Wykonawcy osiedla mieszkaniowego pod nazwą Europejska Dolina-2, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr z dnia 14/2014 z dnia 05.06.2014r.

Jednocześnie w dniu 09 września 2014 r. Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. w miejsce rozwiązanej umowy podpisała z "Zarządzająca Eksploatacyjna Firma "Europejska Dolina-2" Sp. z o.o. z siedzibą na terenie Federacji Rosyjskiej umowę na realizację w charakterze Generalnego Wykonawcy osiedla mieszkaniowego pod nazwą Europejska Dolina-2 zlokalizowanego w okolicach Moskwy, w ramach, którego wybudowanych zostanie 50 bliźniaczych domów jednorodzinnych (łącznie 100 sekcji).

Z tytułu realizacji umowy KB Dom jako Generalnemu Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w łącznej kwocie 6.515.235 Euro (dalej: Wynagrodzenie). Strony uzgodniły, że wysokość kar umownych, których jedna Strona może zażądać od drugiej Strony nie może przekraczać 3% Wynagrodzenia. Umowa została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podpisanie powyższej Umowy jest początkiem ekspansji zagranicznej Grupy Kapitałowej KB Dom. W ocenie Zarządu doświadczenie zdobyte na rynku polskim poparte wsparciem nowego rosyjskiego Akcjonariusza Spółki stanowi silną podstawę do dalszego rozwoju działalności poza obszarem Polski, co w sposób pozytywny wpływać będzie na przyszłe wyniki finansowe i kapitalizację KB Dom.

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 21/2014
25.08.2014

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2014r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki następującej treści :

"Ja, niżej podpisany Władimir Czumakow, pełniąc funkcję Członka Rady Nadzorczej Korporacji Budowlanej Dom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kartoszynie ["Spółka"], na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 22 sierpnia 2014 roku, nabyłem na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 9 lipca 2014 r. spełniającej kryteria przewidziane art. 159 ust. 1b pkt. 2), w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym 377.715 akcji Spółki, stanowiących 3,81% w kapitale zakładowym Spółki, po cenie 3,38 zł za jedną akcję.
Jednocześnie, w związku z dyspozycją art. 69 ustawy o ofercie publicznej informuję, iż wraz z nabyciem wyżej wskazanych akcji ilość posiadanych przeze mnie akcji Spółki przekroczyła 5% udziału w kapitale zakładowym i z dotychczasowego poziomu posiadanych 312.500 akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów i reprezentujących 3,15% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów wzrosła do liczby 690.215 akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów i reprezentujących 6,96% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych."

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 20/2014
18.08.2014

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki następującej treści :

"Ja, niżej podpisany Władimir Czumakow, pełniąc funkcję Członka Rady Nadzorczej Korporacji Budowlanej Dom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kartoszynie ["Spółka"], na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 14 sierpnia 2014 roku, nabyłem na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 9 lipca 2014 r. spełniającej kryteria przewidziane art. 159 ust. 1b pkt. 2), w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym 312.500 akcji Spółki, stanowiących 3,15% w kapitale zakładowym Spółki, po cenie 3,36 zł za jedną akcję. Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych."
 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Wybór biegłego rewidenta. Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 19/2014
10.07.2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 09 lipca 2014 wybrała Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. jako podmiot uprawniony dla dokonania przeglądu półrocznego 2014 sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2014 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2014 rok.  

Spółka Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 73.

Emitent nie korzystał wcześniej z usług Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania czynności przeglądu i badania sprawozdań finansowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki, informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 09 lipca 2014 roku działając na podstawie Art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 07.05.2009r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z dnia 22.05.2009 r. z późn. zm.) (dalej: "Ustawa"), powołała ze swego grona Komitet Audytu w następującym składzie: Piotr Behnke - Członek Komitetu Audytu, Tomasz Sznajder - Członek Komitetu Audytu, Henryk Torbicki - Członek Komitetu Audytu.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Porozumienie w sprawie wykupu obligacji

Raport bieżący nr 18/2014
27.06.2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. informuje, iż w dniu 27.06.2014r. Spółka, w związku z wnioskiem emitenta obligacji Spółki Projekt Jankowo Sp. z o.o. (dalej: Emitent), zawarła z Emitentem porozumienie zgodnie, z którym dokonano przesunięcia terminu wykupu obligacji na dzień 31 grudnia 2014r.
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 17/2014
06.06.2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 06 czerwca 2014 r., w związku z zbliżającym się upływem okresu aktualnej kadencji Rady Nadzorczej w dniu 20 czerwca 2014r., odwołało ze skutkiem na dzień 06 czerwca 2014r. dotychczasowy cały skład Rady Nadzorczej to jest Pana Piotra Behnke, Pana Adama Skowrońskiego, Pana Tomasza Sznajdera, Pana Henryka Torbickiego oraz Pana Piotra Wesołowskiego.  
 
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 07 czerwca 2014r. na kolejną trzyletnią kadencję następujące osoby: 
 
1. Pana Piotra Behnke, 
 
2. Pana Władimira Czumakowa, 
 
3. Pana Tomasza Sznajdera, 
 
4. Pana Henryka Torbickiego, 
 
5. Pana Piotra Wesołowskiego. 
 
Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku. 
 
 
Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 06.06.2014 r.

Raport bieżący nr 16/2014
06.06.2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 06.06.2014 r. Podjęte uchwały w załączeniu.  
 
Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 06.06.2014 r.

Raport bieżący nr 15/2014
06.06.2014
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 06 czerwca 2014 r. w siedzibie Spółki w Kartoszynie, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów :  
 
POLNORD S.A. 
Liczba akcji : 1.757.295 
Liczba przysługujących głosów : 1.757.295 
(17,70 % w ogólnej liczbie głosów ; 100 % głosów na ZWZA) 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawarcie umowy generalnego wykonawstwa na terenie Federacji Rosyjskiej

Raport bieżący nr 14/2014
05.06.2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 05 czerwca 2014 r. spółka zależna Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB Dom lub Spółka) podpisała ze Spółką "Zarządzająca Eksploatacyjna Firma "Europejska Dolina-2" sp. z o.o. z siedzibą na terenie Federacji Rosyjskiej umowę na realizację w charakterze Generalnego Wykonawcy osiedla mieszkaniowego pod nazwą Europejska Dolina-2 zlokalizowanego w okolicach Moskwy, w ramach, którego wybudowanych zostanie 50 bliźniaczych domów jednorodzinnych (łącznie 100 sekcji).  
 
Z tytułu realizacji umowy KB Dom jako Generalnemu Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w łącznej kwocie 6.515.235 Euro (dalej: Wynagrodzenie). Umowa wchodzi w życie pod następującymi warunkami: 
- uzyskania przez KB Dom ubezpieczenia kredytu przeznaczonego na finansowanie zawartego kontraktu przez Państwową Agencję Ubezpieczeniową Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.), 
- wpłaty przez Zamawiającego zaliczki w wysokości 15% Wynagrodzenia. 
 
Strony uzgodniły, że wysokość kar umownych, których jedna Strona może zażądać od drugiej Strony nie może przekraczać 3% Wynagrodzenia. Umowa została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 06 czerwca 2014 r.

Raport bieżący nr 13/2014
09.05.2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 06 czerwca 2014 roku na godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:  
 
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 
2) Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
4) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
6) Przyjęcie porządku obrad. 
7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013. 
8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2013. 
9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2013 r. 
10) Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: 
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013; 
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013; 
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013; 
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013; 
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013; 
f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.; 
11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej i jej odwołania. 
13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. 
14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 
15) Zamknięcie obrad. 
 
 
Informacja dla Akcjonariuszy 
 
Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki: 
 
 
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
 
Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 06 czerwca 2014 roku, na godzinę 13.00, jest osoba będąca Akcjonariuszem Spółki w dniu 21 maja 2014 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej "Dniem Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. 
 
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
 
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 22 maja 2014 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się Akcjonariuszom zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
 
Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie akcji lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, złożonych w Spółce oraz wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW"), sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
 
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 03 czerwca 2014 roku do dnia 05 czerwca 2014 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@kbdom.eu 
 
Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 
 
Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia 
 
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16 maja 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres sekretariat@kbdom.eu Do zgłoszonego żądania Akcjonariusz lub zgłaszający Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. 
 
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki sekretariat@kbdom.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania Akcjonariusz lub Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. 
 
Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. 
 
 
Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu 
 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, a także drogą korespondencyjną. 
 
Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. 
 
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@kbdom.eu nie później niż na 4 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi, Akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. 
 
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i pełnomocnika. 
 
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dopuszcza możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym celu Zarząd Spółki umieści na stronie internetowej Spółki www.kbdom.pl po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wzór formularza do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Głosy oddane w tym trybie zostaną uznane, jeśli wypełnione prawidłowo formularze wpłyną do Spółki na adres: ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa lub na wskazany adres e-mail: sekretariat@kbdom.eu , nie później niż do godziny 12:45 w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, który oddał głos korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa głosu osobiście w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że złożył Spółce oświadczenie o odwołaniu pierwotnego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania. 
 
Pozostałe informacje 
 
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczone będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.kbdom.pl Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszej informacji. 
 
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną na Walne Zgromadzenie, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Formularz pełnomocnictwa stanowi ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika. 
 
Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1), 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał ZWZA

Raport bieżący nr 12/2014
05.05.2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2012 z dnia 05.09.2012 r., informuje, iż Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy, wyrokiem z dnia 25.04.2014r. oddalił powództwo przeciwko Spółce wniesione przez Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie o stwierdzenie nieważności dwóch uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2012 r. tj.: uchwały nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.  
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Korekta techniczna skonsolidowanego raportu rocznego 2013

Raport bieżący nr 11/2014
28.04.2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. dokonał korekty technicznej w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2013 r. opublikowanym raportem okresowym i podanym do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2014 r. Korekta polega na załączeniu kompletnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom, które z przyczyn technicznych nie zostało opublikowane w pełnej treści. Ujednolicony Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2013 Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.kbdom.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie / Raporty giełdowe - Raporty okresowe.
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2013

Raport bieżący nr 10/2014
25.04.2014
Podstawa Prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych w roku kalendarzowym 2013. 
 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.kbdom.pl, jak również w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa, sekretariat Biura Zarządu. 
 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Wymiana akcji Spółki w KDPW w związku ze scaleniem akcji

Raport bieżący nr 9/2014
28.02.2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2014 z dnia 19.02.2014 r. Korporacja Budowlana Dom S.A. ("Spółka") informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 238/14 z dnia 27.02.2014 r. ("Uchwała") określił dzień 13.03.2014 r. dniem scalenia i wymiany akcji Spółki w stosunku 100:1 (za każde sto akcji Spółki o wartości nominalnej 0,16 zł w wyniku scalenia zostanie wydana jedna akcja Spółki o wartości nominalnej 16,00 zł), z dniem referencyjnym w dacie 04.03.2014 r. (dzień, na koniec którego ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w wyniku scalenia). Po przeprowadzeniu operacji wymiany kodem PLTRAST00020 oznaczonych jest 9.826.850 akcji Spółki o wartości nominalnej 16 zł każda. W załączeniu tekst Uchwały. 
 
Załącznik: Tekst Uchwały 238/14
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawieszenie obrotu giełdowego akcjami Korporacja Budowlana Dom S.A. w związku z procesem scalenia akcji

Raport bieżący nr 8/2014
20.02.2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2014 z dnia 19.02.2014 r. Korporacja Budowlana Dom S.A. ("Spółka") informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 197/2014 z dnia 19.02.2014 r. ("Uchwała"), w związku z planowanym połączeniem (scaleniem) akcji Spółki, postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki od dnia 26.02.2014 r. do dnia 13.03.2014 r. (włącznie). W załączeniu tekst Uchwały.  
 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Złożenie wniosków w sprawie scalenia akcji

Raport bieżący nr 7/2014
19.02.2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Korporacja Budowlana Dom S.A. ("Spółka") informuje, iż wykonując postanowienia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.10.2013 r. (o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 30/2013 z dnia 25.10.2013 r.) w sprawie połączenia (scalenia) Akcji Spółki oznaczonych kodem PLTRAST00020 i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("Akcje"), w dniu 18.02.2014 r. Spółka przesłała:  
 
(i) do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o dokonanie w dniu 13.03.2014 r. scalenia i wymiany Akcji w stosunku 100:1 (za każde sto Akcji o wartości nominalnej 0,16 zł w wyniku scalenia zostanie wydana jedna Akcja Spółki o wartości nominalnej 16,00 zł), z dniem referencyjnym w dacie 04.03.2014 r. (dzień, na koniec którego ustala się stany własności Akcji podlegających połączeniu w celu wyliczenia liczby Akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w wyniku połączenia), 
 
(ii) do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań Akcji w okresie od dnia 26.02.2014 r. (pierwszy dzień zawieszenia notowań) do dnia 13.03.2014 r. (ostatni dzień zawieszenia notowań), w związku z planowanym połączeniem (scaleniem) Akcji.
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Uchwały Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Raport bieżący nr 6/2014
12.02.2014
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd Spółki Korporacja budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 12.02.2014 r. otrzymał od Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie następujące uchwały:
1. Uchwałę nr 149/14 z dnia 11.02.2014 r., zgodnie z którą potwierdzono nową wartość nominalną jednej akcji Spółki w wysokości 0,16 zł;
2. Uchwałę nr 166/14 z dnia 12.02.2014 r., w której stwierdzono, iż w związku z wnioskiem Spółki o umorzenie 741 sztuk akcji stwierdza się, iż aktualnie kodem PLTRAST00020 oznaczonych jest 982.685.000 sztuk akcji.
Powyższe uchwały są jednymi z ostatnich elementów prowadzonego przez Spółkę procesu scalenia akcji.
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Rejestracja przez Krajowy Rejestr Sądowy

Raport bieżący nr 5/2014
29.01.2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 28.01.2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 24.01.2014 r., na podstawie którego zarejestrowano w dniu 24.01.2014 r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany paragrafów 7 i 7B statutu Spółki wynikające z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25.10.2013 r. (więcej w raporcie bieżącym nr 30/2013 z dnia 25.10.2013 r.)  
Nowa wysokość kapitału zakładowego wynosi 158.829.600 zł. Nowa cena nominalna jednej akcji wynosi 16 zł. Nowa liczba akcji wszystkich emisji wynosi 9.926.850 sztuk. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 9.926.850. 
Powyższa rejestracja związana jest prowadzonym obecnie przez Spółkę procesem scalenia w parytecie 100:1. Spółka w najbliższych dniach złoży wnioski do KDPW S.A. i GPW celem sfinalizowania procesu scalenia. W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przekazuje nową treść jednolitą statutu Spółki w związku ze zmianą przez NWZA paragrafów 7 i 7B Statutu Spółki. 
 
Poniżej znajduje się nowa treść zmienionych paragrafów 7 i 7B Statutu Spółki : 
 
"§7 
 
Kapitał zakładowy wynosi 158.829.600 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) każda, z tego: 
a) 9.826.850 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 9.826.850, 
b) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 000001 do 100000. 
 
§7b 
 
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) każda. 
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7b ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. 
3. Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 
4. Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. 
5. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości."
 
Załącznik: Statut Spółki
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Korporację Budowlaną Dom S.A. w 2014 roku 

Raport bieżący nr 4/2014
28.01.2014 17:09
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A., zgodnie z brzmieniem §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje niniejszym o terminach przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:  
 
1. Skonsolidowany raport za IV kwartał 2013 r. - 28 lutego 2014 r. 
 
2. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrachunkowy 2013 - 25 kwietnia 2014 r. 
 
3. Skonsolidowany raport za I kwartał roku 2014 - 15 maja 2014 r. 
 
4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. - 29 sierpnia 2014 r. 
 
5. Skonsolidowany raport za III kwartał 2014 r.- 14 listopada 2014 r. 
 
Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r., a także informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, będzie publikował skonsolidowane raporty okresowe zawierające dane jednostkowe i w związku z tym nie będzie odrębnie publikował raportów jednostkowych. 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawarcie umowy generalnego wykonawstwa

Raport bieżący nr 3/2014
28.01.2014 17:09
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 27 stycznia 2014 r. spółka zależna Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. ("Zamawiający"), celem realizacji zawartej w dniu 24 stycznia 2014 r. umowy o pełnienie obowiązków inwestora zastępczego opisanej w raporcie bieżącym nr 2/2014, zawarła z konsorcjum firm API Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce oraz M&J Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach umowę generalnego wykonawstwa ("Umowa"). Przedmiotem Umowy jest wykonanie i oddanie do użytkowania w terminie do 30 czerwca 2015 r. zlokalizowanego w Warszawie, budynku wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym oraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Wynagrodzenie należne za wykonanie prac jest ryczałtowe i wynosi: 31.981.579,25 zł netto. Strony umowy dopuściły zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian zakresu prac ustalonych za zgodą i wiedzą Zamawiającego. Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron umowy nie przekroczy kwoty 3.981.579 zł. Zapłata kar umownych wymienionych powyżej pozostaje bez wpływu na prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości przekraczającej zapłacone kary umowne. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowy została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.  
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawarcie znaczącej umowy w zakresie realizacji projektu mieszkaniowego 

Raport bieżący nr 2/2014
24.01.2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 24 stycznia 2014 r. otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. zawiadomienie o zawarciu w dniu 24 stycznia 2014 r. ze Spółką Śródmieście Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni umowy o pełnienie obowiązków inwestora zastępczego.  
 
Zgodnie z umową KB Dom Sp. z o.o. przyjął do wykonania czynności mające na celu przygotowanie, realizację i oddanie do użytkowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie w dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 9.421 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu, garażem podziemnym, małą architekturą, chodnikami, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą. Termin zakończenia realizacji został ustalony na 30 czerwca 2015 r. 
 
Z tytułu realizacji umowy KB Dom Sp. z o.o. przysługiwać będzie wynagrodzenie szacowane przez strony na dzień podpisania umowy na kwotę 33.361.000,00 zł netto. Ponadto KB Dom Sp. z o.o. przysługiwać będzie premia w przypadku uzyskania oszczędności obniżających koszty budowy inwestycji. Wynagrodzenie to będzie nie większe jak 50% uzyskanych oszczędności. Obniżenie kosztów budowy inwestycji uprawnia do premii o ile nie jest następstwem obniżenia standardów technicznych, użytkowych i estetycznych budynków, budowli i ich otoczenia. 
 
Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron umowy nie przekroczy kwoty 3.198.200 zł. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowy została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 1/2014
15.01.2014
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 15.01.2014 r. otrzymał od Akcjonariusza Slidellco Holdings Limited zawiadomienie, o zmianie stanu posiadania akcji, o następującej treści : 
"Działając jako pełnomocnik spółki Slidellco Holdings Limited z siedziba w Nikozji, Cypr (dalej: "Slidellco"), na podstawie art.69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu posiadanego przez Slidellco procentowego udziału w kapitale i w ogólnej liczbie głosów w spółce Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, gm.Krokowa (dalej: "KB Dom") o około 2,92 %. 
Powyższy stan jest skutkiem przeniesienia przez Slidellco w dniu 10 stycznia 2014r. prawa własności 29.000.000 akcji KB Dom w drodze czynności cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Przed zaistnieniem powyższego zdarzenia Slidellco posiadała 195.097.901 akcji KB Dom, uprawniających do 195.097.901 głosów, stanowiących około 19,65 % w kapitale zakładowym KB Dom i około 19,65 % w ogólnej liczbie głosów KB Dom.
W rezultacie przeniesienie prawa własności 29.000.000 akcji KBD, Slidellco pozostaje właścicielem 166.097.901 akcji KB Dom, uprawniających do 166.097.901 głosów, stanowiących około 16,73 % w kapitale zakładowym KB Dom i około 16,73 % w ogólnej liczbie głosów w KB Dom." 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

 

Zobacz nasz sklep na Allegro