2014 / ZWZ - 06.06.2014

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 06 czerwca 2014 roku o godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa

 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 06 czerwca 2014 roku na godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:
 
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.
9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom  w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2013 r.
10) Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  za rok 2013;
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013; 
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013;
f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.;
11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.
12) Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej i jej odwołania. 
13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
15) Zamknięcie obrad.
 
Załączniki:
Formularz Pełnomocnictwa
Formularz Do Wykonywania Prawa Głosu Drogą Korespondencyjną
Liczba akcji KBDom S.A.
Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.
Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Zobacz nasz sklep na Allegro