Raporty bieżące / Raporty bieżące 2015

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 36/2015
31.12.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 31.12.2015 r. Spółka otrzymała od Pana Piotra Wesołowskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 31.12.2015 r.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.01.2016 r.

Raport bieżący nr 35/2015
30.12.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH?) i § 13 Statutu Spółki, oraz w związku z żądaniem akcjonariusza Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, złożonym w trybie art. 400 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ?) na dzień 29 stycznia 2016 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad NWZ.

2) Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4) Wybór Przewodniczącego NWZ.

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6) Przyjęcie porządku obrad.

7) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

8) Zamknięcie obrad NWZ.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki, projekty uchwał, formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną na NWZ Spółki.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Formularz głosowania korespondencyjnego NWZ 29.01.2016

Formularz pełnomocnictwa NWZ 29.01.2016

Ogłoszenie Zarządu Spółki KBDOM SA o zwołaniu NWZ KBDOM SA 29.01.2016

Projekty Uchwał NWZ 29.01.2016

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 34/2015
29.12.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29.12.2015 r. Spółka otrzymała od Pana Tomasza Sznajdera oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 29.12.2015 r.

Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia przyczyną złożenia rezygnacji jest odejście z Zarządu Polnord SA z siedzibą w Gdyni, która to spółka desygnowała Pana Tomasza Sznajdera na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
 

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 33/2015
29.12.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29.12.2015 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Polnord SA z siedzibą w Gdyni, posiadającego 31,72% w kapitale zakładowy Spółki, pismo zawierające żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgłoszone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

Zgodnie z otrzymanym pismem dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ma na celu dostosowanie reprezentacji osobowej Polnord SA w organie nadzorczym Spółki do zmian dokonanych w składzie Zarządu Polnord SA.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
 

Zawarcie umów na realizację projektów mieszkaniowych w Warszawie

Raport bieżący nr 32/2015
04.12.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o zawarciu w dniu 04.12.2015 r. ze spółką Śródmieście Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni dwóch umów na realizację przez KB DOM, w charakterze inwestora zastępczego, wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Warszawie w dzielnicy Wilanów.

Zgodnie z pierwszą umową, do końca września 2017 r. wybudowany zostanie wielorodzinny budynek mieszkalny obejmujący 125 lokali mieszkalnych oraz 4 lokale usługowe wraz z podziemną halą garażową. Z tytułu realizacji umowy, KB DOM otrzyma wynagrodzenie w wysokości 30.404.827 zł netto.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi 2.848.079 zł. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Zgodnie z drugą umową, do końca listopada 2017 r. wybudowany zostanie wielorodzinny budynek mieszkalny obejmujący 99 lokali mieszkalnych wraz z podziemną halą garażową. Z tytułu realizacji umowy, KB DOM otrzyma wynagrodzenie w wysokości 23.940.600 zł netto.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi 2.232.381 zł. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Każda z powyższych umów została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Ponadto suma wartości umów zawartych pomiędzy KB DOM a spółką Śródmieście Wilanów Sp. z o.o. w okresie od raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 21.05.2015 r. do dnia 04.12.2015 r. wyniosła łącznie 55.660.465 zł i przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
 

Zawarcie umowy na roboty budowlane

Raport bieżący nr 31/2015
03.12.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o podpisaniu w dniu 03.12.2015 r. umowy ze spółką Fabet - Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (dalej: Wykonawca), w związku z czym suma wartości umów zawartych pomiędzy KB DOM a Wykonawcą, w okresie ostatnich 12 miesięcy, wyniosła łącznie 11.050.000 zł i przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.

Umowa o największej wartości została zawarta w dniu 05.08.2015 r. W ramach umowy KB DOM zlecił wykonanie części prac budowlanych na realizowanym, w charakterze inwestora zastępczego, projekcie mieszkaniowym obejmującym budowę budynku mieszkalnego w Warszawie w dzielnicy Wilanów (dalej: Umowa). Z tytułu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 7.550.000 zł netto. Termin zakończenia prac budowlanych został ustalony do dnia 15.02.2016 r.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi 10% wynagrodzenia. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zawarcie umowy na realizację projektu mieszkaniowego w Kowalach koło Gdańska

Raport bieżący nr 30/2015
10.11.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o zawarciu w dniu 10.11.2015 r. umowy (dalej: Umowa) ze spółką Polnord Apartamenty Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na realizację przez KB DOM, w charakterze inwestora zastępczego, projektu mieszkaniowego zlokalizowanego w Kowalach koło Gdańska (dalej: Projekt).

W ramach Projektu wybudowanych zostanie w Kowalach koło Gdańska 5 wielorodzinnych budynków mieszkalnych obejmujących łącznie 291 lokali mieszkalnych wraz z halami garażowymi. Z tytułu realizacji Umowy, KB DOM otrzyma wynagrodzenie szacowane przez strony na kwotę 35.841.818 zł netto.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi 3.360.931 zł. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zawarcie umowy na realizację projektu mieszkaniowego w Ząbkach koło Warszawy

Raport bieżący nr 29/2015
10.11.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o zawarciu w dniu 10.11.2015 r. umowy (dalej: Umowa) ze spółką Polnord Warszawa Ząbki - Neptun Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na realizację przez KB DOM, w charakterze inwestora zastępczego, projektu mieszkaniowego zlokalizowanego w Ząbkach koło Warszawy (dalej: Projekt).

W ramach Projektu wybudowanych zostanie w Ząbkach koło Warszawy 5 wielorodzinnych budynków mieszkalnych obejmujących łącznie 203 lokale mieszkalne oraz 12 lokali usługowych wraz z podziemną halą garażową. Z tytułu realizacji Umowy, KB DOM otrzyma wynagrodzenie szacowane przez strony na kwotę 38.195.970 zł netto.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi 3.558.860 zł. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
 

Zawarcie umowy na realizację obiektów hotelowych w Warszawie

Raport bieżący nr 28/2015
10.11.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o zawarciu w dniu 09.11.2015 r. umowy (dalej: Umowa) ze spółką Polnord Sopot II Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na realizację przez KB DOM, w charakterze Generalnego Wykonawcy, obiektów hotelowych w Warszawie. (dalej: Projekt).

W ramach Projektu, do połowy stycznia 2017 r., wybudowane zostaną w Warszawie w dzielnicy Wilanów przy ul. Ledóchowskiej, 2 budynki stanowiące obiekty hotelowe z usługami, o łącznej projektowanej powierzchni całkowitej wynoszącej 5.966 m2 wraz z zewnętrznymi miejscami postojowymi. Z tytułu realizacji Umowy, KB DOM otrzyma wynagrodzenie w wysokości 19.841.078 zł netto.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi 1.984.108 zł. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
 

Zawarcie umowy na realizację projektu mieszkaniowego w Gdyni

Raport bieżący nr 27/2015
30.10.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30.10.2015 r. otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o zawarciu w dniu 30.10.2015 r. umowy (dalej: Umowa) ze spółką Polnord Gdynia Brama Sopocka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na realizację, w charakterze inwestora zastępczego, projektu mieszkaniowego zlokalizowanego w Gdyni (dalej: Projekt).

W ramach Projektu, do końca lutego 2017r., wybudowanych zostanie siedem wysokiej klasy wielorodzinnych budynków mieszkalnych z 6 apartamentami w każdym wraz z windami i halą garażową. Z tytułu realizacji Umowy, KB DOM otrzyma wynagrodzenie szacowane przez strony na kwotę 16.141.378 zł netto.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi 1.487.078 zł. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

W wyniku podpisania Umowy, suma wartości umów zawartych pomiędzy KB DOM a Polnord Gdynia Brama Sopocka Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła łącznie 18.380.455 zł i przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki. Umowa z dnia 30.10.2015 r. jest jednocześnie umową o największej wartości.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
 

Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

Raport bieżący nr 26/2015
23.10.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 24.06.2015 r. informuje, iż w dniu 23.10.2015 r. otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o zawarciu w dniu 23.10.2015 r. z ANGO Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą w Olsztynie (dalej: Wykonawca) aneksu do umowy z dnia 23.06.2015 r.

Przedmiotowym aneksem zmniejszone zostało wynagrodzenie Wykonawcy oraz ograniczony został zakres zleconych przez KB DOM prac budowlanych wykonywanych w ramach realizowanego przez KB DOM, w charakterze Generalnego Wykonawcy, projektu budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Rumi.

Zgodnie z aneksem wartość wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie 6.751.198,07 zł netto. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
 

 

Zawarcie umowy na roboty budowlane

Raport bieżący nr 25/2015
07.08.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 07 sierpnia 2015r. otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o zawarciu w dniu 07 sierpnia 2015r. z M&J BUD INVEST Sp. z o.o. EU Spółka Komandytowa z siedzibą w Kielcach (dalej: Wykonawca) Umowy, zgodnie z którą Spółka zleciła wykonanie części prac budowlanych w ramach realizowanego przez Spółkę, w charakterze Inwestora Zastępczego, projektu budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie.

Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10.490.000 zł netto. Zakończenie prac ustalono do dnia 31 grudnia 2015r.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron nie przekracza 10% ustalonego wynagrodzenia. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Informacja w sprawie wykupu obligacji

Raport bieżący nr 24/2015
03.08.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 z dnia 31.03.2015r. informuje, iż Spółka Projekt Jankowo Sp. z o.o. (Emitent) nie dokonała w uzgodnionym terminie 31.07.2015r. wykupu obligacji. W związku z powyższym Spółka podejmie działania w celu uregulowania kwestii wykupu obligacji.

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 23/2015
29.07.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 29 lipca 2015r. wybrała Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. jako podmiot uprawniony dla dokonania przeglądu półrocznego 2015 sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2015 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2015 rok.

Spółka Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 73.

Emitent korzystał z usług Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. przy przeglądzie sprawozdania półrocznego za rok 2014 oraz przy badaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2014. Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania czynności przeglądu i badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienia osób zobowiązanych

Raport bieżący nr 22/2015
08.07.2015
Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 08.07.2015r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Wesołowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Sznajdera, o przeniesieniu przez podmiot trzeci na rzecz Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni:

1) w dniu 07 lipca 2015 roku łącznie 340.000 akcji Spółki, po cenie 1,44 zł za każdą akcję Spółki,

2) w dniu 07 lipca 2015 roku 144.639 akcji po cenie 20,83 zł za każdą akcję.

Akcje, o których mowa powyżej zostały przeniesione na rachunek Polnord S.A. w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umów cywilnoprawnych i porozumienia. Powyższe ceny wynikają z ustaleń stron i nie odnoszą się do bieżącej wyceny akcji Spółki na GPW w Warszawie.

Pan Piotr Wesołowski pełni w Spółce Polnord S.A. funkcję Prezesa Zarządu, a Pan Tomasz Sznajder Wiceprezesa Zarządu.

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie Akcjonariusza

Raport bieżący nr 21/2015
08.07.2015
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 08.07.2015r. otrzymał od spółki Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadomienie następującej treści:

"Działając w imieniu Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni ("Polnord?), na podstawie art. 69 ust 2 pkt 1a Ustawy zawiadamiamy o zwiększeniu posiadanego bezpośrednio przez Polnord procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 2%.

Powyższa zmiana wynika z następujących zdarzeń:

1. w dniu 7 lipca 2015 roku podmiot trzeci, w wykonaniu porozumienia i umowy cywilnoprawnej, w miejsce obowiązku spłaty do Polnord wymagalnej wierzytelności przeniósł na rzecz Polnord 340.000 akcji Spółki,

2. w dniu 7 lipca 2015 roku podmiot trzeci w wykonaniu umowy cywilnoprawnej, zawartej z Polnord przeniósł na rzecz Polnord 144. 639 akcji Spółki.

Akcje Spółki zostały przeniesione na rachunek Polnord w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie przedmiotowych umów cywilnoprawnych i porozumienia.

Przed zajściem powyższych zdarzeń, Polnord posiadał w kapitale zakładowym Spółki 2.664.550 akcji, uprawniających do 2.664.550 głosów, co stanowiło 26,84 % w kapitale zakładowym Spółki i 26,84 % w ogólnej liczbie głosów.

W rezultacie nabycia w dniu 7 lipca 2015 roku łącznie 484.639 akcji Spółki, Polnord posiada obecnie w kapitale zakładowym Spółki 3.149.189 akcji, uprawniających do 3.149.189 głosów, co stanowi 31,72 % w kapitale zakładowym Spółki i 31,72 % w ogólnej liczbie głosów.

Brak jest podmiotów zależnych od Polnord, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy w stosunku do Polnord.

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie Akcjonariusza PKO TFI SA

Raport bieżący nr 20/2015
01.07.2015
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 01 lipca 2015r. otrzymał od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści:

"Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (PKO Bank Polski SA), działając na podstawie i wykonaniu art. 69 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 Iipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1382], informuje, iż nastąpiło zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału z 5,32% głosów w ogólnej liczbie głosów do 0% głosów w ogólnej liczbie głosów spółki pod firmą : Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie ["Spółka?].

1.Data i rodzaj zdarzenia powodującego obowiązek zawiadomienia


Transakcja sprzedaży przez PKO Bank Polski S.A. akcji Spółki w dniu 29 czerwca 2015 roku, obejmująca 528 361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 16 (szesnaście) złotych każda.


2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów

liczba posiadanych akcji: 528 361

udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki : 5,323%

liczba głosów z posiadanych akcji: 528 361

udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 5,323%

w tym:

PKO Bank Polski S.A.:

liczba posiadanych akcji: 528 361

udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki : 5,323%

liczba głosów z posiadanych akcji: 528 361

udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 5,323%


3.Liczba aktualnie posiadanych akcji oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

liczba posiadanych akcji: 0

udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki : 0%

liczba głosów z posiadanych akcji: 0

udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 0%

w tym:

PKO Bank Polski S.A.:

liczba posiadanych akcji: 0

udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki : 0%

liczba głosów z posiadanych akcji: 0

udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 0%


4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki

Brak podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.


5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c Ustaw z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa]


Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie Akcjonariusza PKO TFI SA

Raport bieżący nr 19/2015
30.06.2015
Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015r. otrzymał od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Zarządzające Funduszami PKO z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 Iipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) NEPTUN ? fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o przekroczeniu progu 5% ogólnej Iiczby głosów w spółce Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Krokowej (zwana dalej "Spółka?).


Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

29 czerwca 2015r. ? nabycie akcji Spółki na rynku regulowanym.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału 0

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki 0,000%

Liczba głosów z tych akcji 0

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 0,000%


Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału 528 361

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki 5,323 %

Liczba głosów z tych akcji 528 361

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,323 %


Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki? nie dotyczy.

Osoby trzecie, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawienia do wykonywania prawa głosu? nie dotyczy.


Jednocześnie, działając na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 Iipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informują o przekroczeniu progu 5% ogólnej Iiczby głosów w Spółce.


Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

26 czerwca 2015r. ? nabycie akcji Spółki na rynku regulowanym.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału 0

Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 0,000%

Liczba głosów z tych akcji 0

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 0,000%


Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału 528 361

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki 5,323 %

Liczba głosów z tych akcji 528 361

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,323 %


Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki? nie dotyczy.

Osoby trzecie, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawienia do wykonywania prawa głosu? nie dotyczy."

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Adam Stroniawski - Członek Zarządu


Zawarcie umowy na roboty budowlane

Raport bieżący nr 18/2015
24.06.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2015r. otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o zawarciu w dniu 23 czerwca 2015r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym ANGO Andrzej Michalak z siedzibą w Olsztynie (dalej: Wykonawca) Umowy, zgodnie z którą Spółka zleciła wykonanie części prac budowlanych w ramach realizowanego przez Spółkę, w charakterze Generalnego Wykonawcy, projektu budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Rumi.
Z tytułu realizacji Umowy Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 9.500.000 zł netto. Zakończenie prac ustalono do dnia 30 maja 2016r.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron nie przekracza 10% ustalonego wynagrodzenia. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawarcie umowy w zakresie realizacji projektu mieszkaniowego w Gdańsku

Raport bieżący nr 17/2015
16.06.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 16 czerwca 2015 r. otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o zawarciu w dniu 16 czerwca 2015 r. ze Spółką Polnord - Apartamenty Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni umowy na realizację w charakterze inwestora zastępczego trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gdańsku.

Zgodnie z umową KB DOM przyjął do wykonania czynności mające na celu przygotowanie, realizację i oddanie do użytkowania trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w ramach których zaprojektowanych zostało 96 lokali mieszkalnych, wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, chodnikami, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą. Termin zakończenia realizacji został ustalony na 30 paździenika 2016r. Z tytułu realizacji umowy KB DOM przysługiwać będzie wynagrodzenie szacowane przez strony na dzień podpisania umowy na kwotę 11.548.177,47 zł netto.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron nie przekracza 10% ustalonego wynagrodzenia. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawarcie znaczących umów na łączną kwotę ponad 65 mln zł w zakresie realizacji projektów mieszkaniowych w Warszawie

Raport bieżący nr 16/2015
21.05.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2015 r. otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o zawarciu w dniu 21 maja 2015 r. ze Spółką Śródmieście Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni dwóch umów na realizację w charakterze inwestora zastępczego dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Warszawie w dzielnicy Wilanów.

Zgodnie z pierwszą umową KB DOM przyjął do wykonania czynności mające na celu przygotowanie, realizację i oddanie do użytkowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego, w ramach którego zaprojektowanych zostało 124 lokali mieszkalnych oraz 4 lokale usługowe, wraz z zagospodarowaniem terenu, garażem podziemnym, małą architekturą, chodnikami, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą. Termin zakończenia realizacji został ustalony na 31 stycznia 2017r. Z tytułu realizacji umowy KB DOM przysługiwać będzie wynagrodzenie szacowane przez strony na dzień podpisania umowy na kwotę 31.301.992 zł netto.

Zgodnie z drugą umową KB DOM przyjął do wykonania czynności mające na celu przygotowanie, realizację i oddanie do użytkowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego, w ramach którego zaprojektowanych zostało 139 lokali mieszkalnych oraz 7 lokale usługowe, wraz z zagospodarowaniem terenu, garażem podziemnym, małą architekturą, chodnikami, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą. Termin zakończenia realizacji został ustalony na 31 stycznia 2017r. Z tytułu realizacji umowy KB DOM przysługiwać będzie wynagrodzenie szacowane przez strony na dzień podpisania umowy na kwotę 33.889.325,48 zł netto.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron w każdej z powyższych umów nie przekracza 10% ustalonego wynagrodzenia. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Każda z umowy została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawarcie z JHM Development SA umowy o wartości 33,68 mln zł na realizację projektu mieszkaniowego

Raport bieżący nr 15/2015
20.05.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 20 maja 2015r. otrzymał od Spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: Spółka) informację o zawarciu w tym dniu ze spółką JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach umowy (dalej: Umowa) na realizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w stanie deweloperskim wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną w Rumi przy ul. Dębogórskiej. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie łącznie około 250 lokali mieszkalnych i użytkowych. Zakończenie realizacji inwestycji ustalone zostało na dzień 30.06.2017r. Z tytułu realizacji Umowy Spółce przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 33.680.000,00 zł netto. Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron Umowy nie przekroczy kwoty 10% wynagrodzenia umownego netto. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa została uznana za znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta.

Zawarty przez Spółkę kontrakt z wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej MIRBUD S.A i notowanym na GPW deweloperem JHM DEVELOPMENT S.A. stanowi realizację przyjętej przez Zarząd strategii zakładającej sukcesywne zwiększanie portfela zamówień oraz dywersyfikację bazy Klientów.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 19.05.2015r.

Raport bieżący nr 14/2015
19.05.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

 

Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 19.05.2015r. Podjęte uchwały znajdują się w załączeniu.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik: Treści Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 19.05.2015r.

Raport bieżący nr 13/2015
19.05.2015
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 maja 2015r. w siedzibie Spółki w Kartoszynie, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:


1. POLNORD S.A.

Liczba akcji : 2.664.550

Liczba przysługujących głosów : 2.664.550

(26,84 % w ogólnej liczbie głosów; 48,83 % głosów na ZWZA)


2. ZANDELL HOLDINGS LIMITED

Liczba akcji : 866.000

Liczba przysługujących głosów : 866.000

(8,72 % w ogólnej liczbie głosów; 15,87 % głosów na ZWZA)


3. Pan Władimir Czumakow

Liczba akcji : 690.215

Liczba przysługujących głosów : 690.215

(6,95 % w ogólnej liczbie głosów; 12,65 % głosów na ZWZA)


4. SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED

Liczba akcji : 484.639

Liczba przysługujących głosów : 484.639

(4,88 % w ogólnej liczbie głosów; 8,88 % głosów na ZWZA)


5. SGB-BANK S.A.

Liczba akcji : 435.347

Liczba przysługujących głosów : 435.347

(4,39 % w ogólnej liczbie głosów; 7,98 % głosów na ZWZA)


6. GEOSOF LIMITED

Liczba akcji : 315.640

Liczba przysługujących głosów : 315.640

(3,18 % w ogólnej liczbie głosów; 5,78 % głosów na ZWZA)

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Powołanie Członków Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 12/2015
19.05.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
.

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 18.05.2015 r. powołała ze skutkiem od dnia 19.05.2015r. do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A następujące osoby:

1) Panią Małgorzatę Dzięgielewską,

2) Pana Rafała Jakóbiaka,

3) Pana Adama Stroniawskiego.


Pani Małgorzata Dzięgielewska

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Studiów Podyplomowych Master of Business Administration. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Od maja 2012r. pełni funkcję Członka Zarządu spółki Korporacja Budowlana Dom SA. Od 2002r. związana ze spółką Korporacja Budowlana Dom Sp. o.o. początkowo jako Koordynator ds. sprzedaży, kolejno Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, a od stycznia 2012 roku jako Prezes Zarządu. W latach 2000-2002 współuczestniczyła w tworzeniu strategii dla nowych inwestycji deweloperskich w Trójmieście oraz Warszawie. W latach 1996- 2000 związana z łódzką fabryką mebli biurowych Mikomax oddział w Gdańsku.

Pani Małgorzata Dzięgielewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Małgorzata Dzięgielewska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Pan Rafał Jakóbiak

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, członek brytyjskiego stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA. Posiada kilkanaście lat doświadczenia w obszarze finansów. Od maja 2012 r. pełni funkcję Członka Zarządu spółki Korporacja Budowlana Dom SA oraz zasiada w zarządach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KB DOM. Od 2007 r. związany z Grupą Kapitałową Polnord SA, gdzie m.in. uczestniczył w realizacji mieszkaniowych i komercyjnych projektów deweloperskich. W latach 2001-2007 pracował w Prokom Software SA uczestnicząc, w ramach Zespołu ds. Planowania Inwestycyjnego, w pracach przy projektach kapitałowych i finansowych realizowanych przez Grupę Prokom. W latach 2004-2008 Członek Rad Nadzorczych spółek zależnych z Grupy Prokom Software SA.

Pan Rafał Jakóbiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Rafał Jakóbiak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Pan Adam Stroniawski

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, posiada tytuł magistra prawa. W roku 2008 ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek - zarządzanie finansami. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego oraz procesów inwestycyjnych w ramach rynku kapitałowego oraz w obszarze obrotu papierami wartościowymi. Odbył szereg szkoleń z zakresu Giełdy Papierów Wartościowych organizowanych m.in. przez KNF, GPW S.A., Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z restrukturyzacją spółek kapitałowych, głównie w obszarze emisji papierów wartościowych oraz fuzji podmiotów gospodarczych. Od roku 2005 związany z Grupą Kapitałową Korporacja Budowlana Dom. Od maja 2012r. pełni funkcję Członka Zarządu spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz wchodzi w skład organów zarządzających spółek zależnych z Grupy Kapitałowej KB DOM.

Pan Adam Stroniawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Stroniawski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie Akcjonariusza

Raport bieżący nr 11/2015
12.05.2015
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
.

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 12 maja 2015r. otrzymał od spółki Slidellco Holdings Limited zawiadomienie o następującej treści:

"Działając jako pełnomocnik Slidellco Holdings Limited [ Slidellco], na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1a Ustawy zawiadamiam o zmniejszeniu posiadanego przez Slidellco procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 10 % i 5% oraz o ponad 2%.

Powyższa zmiana nastąpiła na skutek:

1. przeniesienia w dniu 28 kwietnia 2015 roku przez Slidellco na rzecz podmiotu trzeciego 460.000 akcji Spółki, w wykonaniu porozumienia i umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem trzecim, w miejsce obowiązku spłaty wymagalnej wierzytelności,

2. przeniesienia w dniu 28 kwietnia 2015 roku przez Slidellco na rzecz podmiotu trzeciego 190.000 akcji Spółki, w wykonaniu umowy cywilnoprawnej, zawartej z podmiotem trzecim.

Akcje Spółki zostały przeniesione przez Slidellco w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie przedmiotowych umów cywilnoprawnych i porozumienia.

Slidellco powzięła informacje o zdarzeniu skutkującym obowiązkiem informacyjnym w dniu 6 maja 2015r.

Przed zajściem powyższych zdarzeń Slidellco posiadała w kapitale zakładowym Spółki 1.134.639 akcji, uprawniających do 1.134.639 głosów, co stanowiło 11,43 % w kapitale zakładowym Spółki i 11,43 % w ogólnej liczbie głosów.

W rezultacie zbycia w dniu 28 kwietnia 2015 roku łącznie 650.000 akcji Spółki, Slidelcco posiada w kapitale zakładowym Spółki 484.639 akcji, uprawniających do 484.639 głosów, co stanowi 4,88 % w kapitale zakładowym Spółki i 4,88 % w ogólnej liczbie głosów. Brak jest podmiotów zależnych od Slidellco posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy w stosunku do Slidellco."

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2015 roku

Raport bieżący nr 10/2015
11.05.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
.

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 20 stycznia 2015r. na podstawie  §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu publikacji kwartalnego raportu skonsolidowanego za pierwszy kwartał 2015 roku z dnia 15 maja 2015r. na dzień 14 maja 2015r.

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie osób zobowiązanych

Raport bieżący nr 09/2015
04.05.2015
Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 04 maja 2015r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Wesołowskiego, pełniącego również funkcję Prezesa Zarządu Polnord Spółki Akcyjnej oraz od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Sznajdera, pełniącego również funkcję Wiceprezesa Zarządu Polnord Spółki Akcyjnej, o nabyciu przez spółkę Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni akcji Spółki w następujących terminach i wielkościach:


1) w dniu 27 kwietnia 2015 roku Polnord kupił 88.800 akcji Spółki po średniej cenie 3,93 zł za akcję, na rynku regulowanym GPW w Warszawie, podczas sesji zwykłej,

2) w dniu 28 kwietnia 2015 podmiot trzeci - w wykonaniu porozumienia i umowy cywilnoprawnej w miejsce obowiązku spłaty do Polnord wymagalnej wierzytelności przeniósł na rzecz Polnord łącznie 460.000 akcji Spółki, tj. po cenie 1,49 zł za każdą akcję Spółki,

3) w dniu 28 kwietnia 2015 roku podmiot trzeci - w wykonaniu umowy cywilnoprawnej, zawartej z Polnord przeniósł na rzecz Polnord 190.000 akcji po cenie 20,83 zł za każdą akcję,

Akcje, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej zostały przeniesione na rachunek Polnord w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie powołanych umów cywilnoprawnych i porozumienia.

Powyższe ceny wynikają z ustaleń stron i nie odnoszą się do bieżącej wyceny akcji Spółki na GPW w Warszawie.

4) w dniu 29 kwietnia 2015 roku Polnord nabył od podmiotu trzeciego 7.333 akcji Spółki, po cenie 4,50 zł za każdą akcję Spółki, na podstawie umowy cywilnoprawnej,

5) w dniu 29 kwietnia 2015 roku Polnord nabył od podmiotu trzeciego 15.761 akcji Spółki, po cenie 5,14 zł za każdą akcję Spółki, na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Akcje, o których mowa w pkt. 4 i 5 powyżej zostały przeniesione na rachunek Polnord w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie powołanych umów cywilnoprawnych.

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 08/2015
04.05.2015
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 04 maja 2015r. otrzymał od spółki Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadomienie o następującej treści:

"Działając w imieniu Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni ("Polnord?), na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 i ust 2 pkt 1a Ustawy zawiadamiamy o zwiększeniu posiadanego bezpośrednio przez Polnord procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 20 % i 25 % oraz o ponad 2%.

Powyższa zmiana wynika z następujących zdarzeń:

1. w dniu 27 kwietnia 2015 roku Polnord kupił na rynku regulowanym GPW w Warszawie, podczas sesji zwykłej łącznie 88.800 akcji Spółki,

2. w dniu 28 kwietnia 2015 roku podmiot trzeci, w wykonaniu porozumienia i umowy cywilnoprawnej, w miejsce obowiązku spłaty do Polnord wymagalnej wierzytelności przeniósł na rzecz Polnord 460.000 akcji Spółki,

3. w dniu 28 kwietnia 2015 roku podmiot trzeci w wykonaniu umowy cywilnoprawnej, zawartej z Polnord przeniósł na rzecz Polnord 190.000 akcji Spółki,

4. w dniu 29 kwietnia 2015 roku Polnord nabył od podmiotu trzeciego 15.761 akcji Spółki, na podstawie umowy cywilnoprawnej,

5. w dniu 29 kwietnia 2015 roku Polnord nabył od podmiotu trzeciego 7.333 akcji Spółki, na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Akcje Spółki, wskazane w pkt 2) - 5) powyżej zostały przeniesione na rachunek Polnord w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie przedmiotowych umów cywilnoprawnych i porozumienia.

Przed zajściem zdarzenia, o którym mowa w pkt. 1) Polnord posiadał w kapitale zakładowym Spółki 1.902.656 akcji, uprawniających do 1.902.656 głosów, co stanowiło 19,17 % w kapitale zakładowym Spółki i 19,17 % w ogólnej liczbie głosów.

W rezultacie kupna w dniu 27 kwietnia 2015 roku łącznie 88.800 akcji Spółki, Polnord posiadał na dzień 27 kwietnia 2015 roku w kapitale zakładowym Spółki 1.991.456 akcji, uprawniających do 1.991.456 głosów, co stanowiło 20,06 % w kapitale zakładowym Spółki i 20,06 % w ogólnej liczbie głosów.

Natomiast po nabyciu w dniu 28 i 29 kwietnia 2015 roku łącznie 673.094 akcji Spółki, Polnord posiada obecnie w kapitale zakładowym Spółki 2.664.550 akcji, uprawniających do 2.664.550 głosów, co stanowi 26,84 % w kapitale zakładowym Spółki i 26,84 % w ogólnej liczbie głosów.

Brak jest podmiotów zależnych od Polnord, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób,o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy w stosunku do Polnord.

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 maja 2015 r

Raport bieżący nr 07/2015
23.04.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 maja 2015 roku na godz. 09.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2014.
9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2014 r.
10) Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014;
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014;
f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.;
g) pokrycia straty Spółki;
h) kontynuacji działalności Spółki.
11) Zamknięcie obrad.


Informacja dla Akcjonariuszy
Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:


Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 19 maja 2015 roku, na godzinę 09.00, jest osoba będąca Akcjonariuszem Spółki w dniu 03 maja 2015 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej "Dniem Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 04 maja 2015 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się Akcjonariuszom zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie akcji lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, złożonych w Spółce oraz wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW"), sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 14 maja 2015 roku do dnia 18 maja 2015 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@kbdom.eu
Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 28 kwietnia 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres sekretariat@kbdom.eu Do zgłoszonego żądania Akcjonariusz lub zgłaszający Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki sekretariat@kbdom.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania Akcjonariusz lub Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.
Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.


Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, a także drogą korespondencyjną.
Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@kbdom.eu nie później niż na 4 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi, Akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dopuszcza możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym celu Zarząd Spółki umieści na stronie internetowej Spółki www.kbdom.pl po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wzór formularza do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Głosy oddane w tym trybie zostaną uznane, jeśli wypełnione prawidłowo formularze wpłyną do Spółki na adres: ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa lub na wskazany adres e-mail: sekretariat@kbdom.eu , nie później niż do godziny 08:45 w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, który oddał głos korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa głosu osobiście w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że złożył Spółce oświadczenie o odwołaniu pierwotnego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania.


Pozostałe informacje
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczone będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.kbdom.pl Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszej informacji.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną na Walne Zgromadzenie, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Formularz pełnomocnictwa stanowi ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki:
Formularz Pełnomocnictwa
Formularz Do Wykonywania Prawa Głosu Drogą Korespondencyjną
Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.
 
Małgorzata Dzięgielwska - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Decyzja w sprawie uchwał Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 06/2015
14.04.2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego 52/2012 z dnia 05.09.2012 r. oraz raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 05.05.2014r., informuje, iż w dniu 14.04.2015r powziął informacje, iż Sąd Apelacyjny w Gdańsku,V Wydział Cywilny, w wyniku złożonej apelacji przez Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, stwierdził nieważność dwóch uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2012 r. tj.: uchwały nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. Spółka po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia decyzji sądowej wniesie skargę kasacyjną.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Porozumienie w sprawie wykupu obligacji

Raport bieżący nr 05/2015
31.03.2015
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 44/2012 z dnia 29 czerwca 2012r., nr 18/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. oraz nr 33/2014 z dnia 22.12.2014r. informuje, iż w dniu 31.03.2015r. Spółka, w związku z prowadzonymi rozmowami ze Spółką Projekt Jankowo Sp. z o.o. (dalej: Emitent) mającymi na celu doprowadzenie do wykupu przez Emitenta wyemitowanych obligacji, zawarła z Emitentem porozumienie, zgodnie z którym dokonano przesunięcia terminu wykupu obligacji na dzień 31 lipiec 2015r.

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2014

Raport bieżący nr 04/2015
18.03.2015
Podstawa Prawna:
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu orazo spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych w roku kalendarzowym 2014.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.kbdom.pl jak również w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa, sekretariat Biura Zarządu.

Załącznik - wykaz raportów Spółki w roku 2014.

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2014

Raport bieżący nr 03/2015
12.03.2015
Podstawa Prawna
: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 20 stycznia 2015r. na podstawie §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok obrachunkowy 2014 z dnia 20 marca 2015r. na dzień 19 marca 2015r.

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Korporacja Budowlana Dom S.A. w 2015 r

Raport bieżący nr 02/2015
20.01.2015
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A., zgodnie z brzmieniem §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje niniejszym o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

1. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrachunkowy 2014r 20 marca 2015r.
2. Skonsolidowany raport za I kwartał roku 2015r. - 15 maja 2015r.
3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2015r. - 28 sierpnia 2015r.
4. Skonsolidowany raport za III kwartał 2015r.- 13 listopada 2015r.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015r., a także informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, będzie publikował skonsolidowane raporty okresowe zawierające dane jednostkowe i w związku z tym nie będzie odrębnie publikował raportów jednostkowych.

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawarcie ugody - zakończenie wieloletniego sporu sądowego

Raport bieżący nr 01/2015
14.01.2015
Podstawa Prawna
: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 31.10.2014r. informuje, iż w dniu 14.01.2015r. w wyniku prowadzonych negocjacji zawarł ugodę z niemieckim kontrahentem Fenster- und Türentechnik Wessel Ingenieur-Büro GmbH (dalej: Wessel) w sprawie wyroku sądowego dotyczącego trwającego od 2008r. sporu sądowego. Spółka nie zmieniając swojej oceny stanu faktycznego i jednocześnie oceniając szanse na uzyskanie korzystnego dla siebie wyroku w sporze toczonym z niemieckim kontrahentem przed sądem niemieckim zawarła przedmiotową ugodę celem ostatecznego rozliczenia wzajemnych roszczeń oraz definitywnego zakończenia prowadzonego sporu.

Zgodnie z treścią zawartej ugody Spółka uiści na rzecz Wessel kwotę 860.000 Euro w ratach do 30.06.2015r. oraz wycofa złożoną apelację od wyroku z dnia 07.10.2014r. zasądzającego na rzecz Wessel kwotę 5.115.548,15 Euro wraz z odsetkami (8%) od dnia 15.04.2010r oraz zapłatę kwoty w wysokości 3.272,09 Euro wraz z odsetkami (5%) liczonymi od dnia 11.04.2009r. (łącznie ponad 7 mln Euro). W związku z zawarciem przedmiotowej ugody i z chwilą jej zrealizowania strony ugody zrezygnują z wszelkich wzajemnych roszczeń.

 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
Zobacz nasz sklep na Allegro