2015 / ZWZ 19.05.2015r

2015 / ZWZ - 19.05.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 maja 2015 roku o godz. 09.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 maja 2015 roku na godz. 09.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2014.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2014 r.
 10. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  za rok 2014;
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
 4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014;
 5. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014;
 6. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w 2014 r.;
 7. pokrycia straty Spółki;
 8. kontynuacji działalności Spółki.
 1. Zamknięcie obrad.

 

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.

Liczba akcji KB DOM S.A.

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Formularz Pełnomocnictwa

Formularz Do Wykonywania Prawa Głosu Drogą Korespondencyjną

Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zobacz nasz sklep na Allegro