Raporty bieżące / Raporty bieżące 2016

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 29.01.2016 roku

Raport bieżący nr 5/2016
29.01.2016
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.01.2016 r. ("NWZ").

1. POLNORD SA posiadał 3.149.189 głosów, co stanowiło 85,63% liczby głosów obecnych na NWZ i 31,72% w ogólnej liczbie głosów,

2. NEPTUN FIZAN posiadał 528.361 głosów, co stanowiło 14,37% liczby głosów obecnych na NWZ i 5,32% w ogólnej liczbie głosów.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
 

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 4/2016
29.01.2016
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29.01.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji następujące osoby:

1) Pana Jerzego Kamińskiego,

2) Pana Jerzego Kotkowskiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowi Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Wyżej wskazane osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

W związku z dokonanymi zmianami, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

1) Pan Peter Behnke,

2) Pan Władimir Czumakow,

3) Pan Jerzy Kamiński,

4) Pan Jerzy Kotkowski,

5) Pan Henryk Torbicki.

Życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załącznikach.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
 

Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 29.01.2016 roku

Raport bieżący nr 3/2016
29.01.2016
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.01.2016 r.

Podjęte uchwały w załączeniu.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący nr 2/2016
12.01.2016
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w 2016 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1) Jednostkowy raport roczny za 2015 r. (R)  18.03.2016 r.

2) Skonsolidowany raport roczny za 2015 r. (RS)  18.03.2016 r.

3) Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) za:

I kwartał 2016 r. 13.05.2016 r.

III kwartał 2016 r. 14.11.2016 r.

4) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. (PSr)  30.08.2016 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie?), Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Spółka, na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
 

Zawarcie umowy na roboty budowlane

Raport bieżący nr 1/2016
12.01.2016
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o zawarciu w dniu 12.01.2016 r. umowy ze spółką Fabet - Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (dalej: Wykonawca).

Przedmiotem umowy jest wykonanie części prac budowlanych na realizowanym przez KB DOM, w charakterze inwestora zastępczego, projekcie mieszkaniowym zlokalizowanym w Ząbkach koło Warszawy (dalej: Umowa). Z tytułu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 11.100.000 zł netto. Termin zakończenia prac budowlanych został ustalony do dnia 09.09.2016 r.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi 10% wynagrodzenia. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Zobacz nasz sklep na Allegro