Raporty bieżące / Raporty bieżące 2008

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 56/2008
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd TRION S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2008 roku do Spółki wpłynęło pismo od Prezesa Zarządu Pana Marka Grzony ( Osoby Obowiązanej ), w którym poinformował o zakupie w dniu 30 grudnia 2008 r. 120 000 sztuk akcji TRION S.A.. Zakup został przeprowadzony w transakcji sesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po cenie 0,46 zł za każdą akcję.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawarcie umowy z AF Infrastruktur AB

Raport bieżący nr 55/2008
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresow

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 15 grudnia 2008 roku zawarł z AF Infrastruktur AB z siedzibą w Szwecji umowę o ogólnych warunkach współpracy. Niniejsza umowa ma na celu uregulowanie warunków współpracy pomiędzy AF Infrastruktur AB, a TRION S.A. w zakresie współdziałania przy realizacji projektów infrastrukturalnych. w sektorach energetyki i telekomunikacji.

Zgodnie z zawarta umową AF Infrastruktur AB posiadająca doświadczenie w obsłudze dużych projektów infrastrukturalnych będzie odpowiedzialna za koncepcję i projekt implementacji, natomiast TRION S.A. przejmie zadania związane z produkcją, montażem i logistyką związaną z obsługą realizowanych w przyszłości projektów. Obszarem działania będzie Skandynawia i Europa Środkowa.

W chwili obecnej współpraca dotyczy prac projektowych konstrukcji nośnych dla energetyki wiatrowej oraz wdrożenia pomiarów telemetrycznych w oparciu o infrastrukturę operatora telefonii komórkowej. Realizacja powyższych zamierzeń będzie odbywać się w oparciu o zasoby Grupy Kapitałowej TRION, a w szczególności w oparciu o ORION + Sp. z o.o., posiadającą odpowiednie doświadczenie i możliwości wykonawcze w tym zakresie.

Podpisana umowa stanowi podstawę do zawarcia w przyszłości umów konsorcjalnych w odniesieniu do realizacji wymienionych projektów.

Zarząd TRION S.A. uznał za stosowne - z uwagi na potencjalne korzyści wynikające z zawartej umowy - poinformować o niej akcjonariuszy Spółki.

 

Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego

Raport bieżący nr 54/2008
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 13 do prospektu emisyjnego akcji serii O i P Spółki TRION S.A.. Prospekt emisyjny wraz z zatwierdzonymi aneksami dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta : www.trion.pl oraz Oferującego : www.idmsa.pl .
Stanisław Pieciukiewicz - Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

 

Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego

Raport bieżący nr 53/2008
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 12 do prospektu emisyjnego akcji serii O i P Spółki TRION S.A.. Prospekt emisyjny wraz z zatwierdzonymi aneksami dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta : www.trion.pl oraz Oferującego : www.idmsa.pl .
Marek Grzona - Prezes Zarządu

 

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 52/2008
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION S.A. informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Dom Maklerski IDMSA następującej treści :
"Zgodnie z art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U. Nr 184, poz.1530), Dom Maklerski IDMSA zawiadamia, iż dnia 13 października 2008 roku, zmianie uległ procentowy udział głosów na wlanym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki TRION S.A. oraz w ogólnej liczbie akcji spółki TRION S.A..

Przed zwiększeniem udziałów na rachunkach Domu Maklerskiego IDMSA znajdowało się 1 796 322 ( słownie :jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa ) sztuk akcji spółki TRION S.A, co stanowi 4,99 % w ogólnej liczbie akcji spółki.Z akcji tych przysługiwało 1 796 322 ( słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa ) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki TRION S.A, co stanowi 4,99 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

W dniu 13 października 2008 r. na rachunkach papierów wartościowych Domu Maklerskiego IDMSA znajdowało się 1 808 970 ( słownie : jeden milion osiemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) sztuk akcji spółki TRION S.A, co stanowiło 5,03 % w ogólnej liczbie akcji spółki. Z akcji tych przysługiwało 1 808 970 ( słownie: jeden milion osiemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt ) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki TRION S.A, co stanowiło 5,03 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki."
Marek Grzona - Prezes Zarządu

 

Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego

Raport bieżący nr 51/2008
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 10 do prospektu emisyjnego akcji serii O i P Spółki TRION S.A.. Prospekt emisyjny wraz z zatwierdzonymi aneksami dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta :www.trion.pl oraz Oferującego : www.idmsa.pl .
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego

Raport bieżący nr 50/2008
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 11 do prospektu emisyjnego akcji serii O i P Spółki TRION S.A.. Prospekt emisyjny wraz z zatwierdzonymi aneksami dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta :www.trion.pl oraz Oferującego : www.idmsa.pl .
Marek Grzona - Prezes Zarządu

 

Odwołanie prokurenta

Raport  bieżący nr 49/2008
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuję, iż w dniu 1 października 2008 roku cofnięto prokurę łączną Panu Jędrzejowi Jasińskiemu, dotychczas pełniącemu w Spółce funkcje Dyrektora ds. Handlu i Marketingu.
Marek Grzona - Prezes Zarządu

 

Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego

Raport bieżący nr 48/2008
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 9 do prospektu emisyjnego akcji serii O i P Spółki TRION S.A.. Prospekt emisyjny wraz z zatwierdzonymi aneksami dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta :www.trion.pl oraz Oferującego : www.idmsa.pl .
Marek Grzona - Prezes Zarządu 

 

Rejestracja sądowa Spółki zależnej INTUR Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 47/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 
Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 roku informuje, iż powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 26 sierpnia 2008 roku Spółki INTUR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na 2.000 równych udziałów o wartości po 500 zł każdy. 2.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, zostało pokryte i objęte w całości przez TRION S.A. wkładem niepieniężnym, w postaci przedsiębiorstw pod nazwą Zakład Produkcji Stolarki PVC położonego w Inowrocławiu, w rozumieniu art. 55 (1) kc stanowiącego w pełni wyodrębnione do samodzielnego rozrachunku samobilansujący się zakład prowadzący zarobkową, ciągłą działalność, a które zostaje wniesiony całością aktywów i pasywów według stanu opisanego zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 30 czerwca 2008 r. Wartość księgowa netto wkładu niepieniężnego zgodnie z bilansami sporządzonymi na dzień 30 czerwca 2008 r., wynosi łącznie kwotę 6 535 992,98 złotych. Nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego ponad wartość nominalną objętych 2000 udziałów po 500 zł każdy, w kwocie 5 535 992,98 złotych przelana zostanie do kapitału zapasowego Spółki. Spółka została utworzona na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie zbycia przedsiębiorstw Spółki celem wniesienia ich w postaci wkładu niepieniężnego do podmiotów zależnych od Spółki. TRION S.A..

Spółka INTUR Sp. z o.o. zajmuje się produkcją stolarki otworowej z PVC. Oferuje wysokiej jakości wyroby w znanych systemach okiennych, wykonane przy użyciu najnowszych rozwiązań technologicznych i nowoczesnego parku maszynowego. Okna PVC są produkowane w oparciu o wielokomorowe profile systemu TROCAL. Jest to jeden z wiodących systemodawców profili okiennych z tworzywa sztucznego. Dzięki nowoczesnej technologii oferowanej przez TROCAL istnieje pełna swoboda wyboru kształtu i koloru oferowanych okien. W oknach, oprócz standardowego oszklenia, mogą być zastosowane praktycznie wszystkie, dostępne na rynku pakiety szyb (niskoemisyjne, dźwiękochłonne, bezpieczne, antywłamaniowe, refleksyjne, itp.), które są wytwarzane przez znanych producentów szkła posiadających wymagane atesty, głównie PILKINGTON IGP. Wieloletnie, niezawodne funkcjonowanie zapewnia stosowanie markowych okuć obwiedniowych produkcji firmy ROTO i SIEGENIA. Głównymi odbiorcami produktów INTUR Sp. z o.o. jest tradycyjnie rynek niemiecki. Na terenie Polski Spółka była jednym z pierwszych producentów stolarki budowlanej z PVC. INTUR Sp. z o.o. zamierza intensywnie rozwijać swoją obecność na rynku polskim i środkowo-europejskim ( Czechy, Słowacja, Węgry ).
Marek Grzona - Prezes Zarządu

 

Zatwierdzenie ankesów do prospektu emisyjnego

Raport bieżący nr 46/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksów nr 7 i 8 do prospektu emisyjnego akcji serii O i P Spółki TRION S.A.. Prospekt emisyjny wraz z zatwierdzonymi aneksami dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta :www.trion.pl oraz Oferującego : www.idmsa.pl .
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

 

Rejestracja sądowa Spółki zależnej  

Raport bieżący nr 45/2008 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 roku informuje, iż powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 5 sierpnia 2008 roku Spółki INTUR KFS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na 2.000 równych udziałów o wartości po 500 zł każdy. 2.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, zostało pokryte i objęte w całości przez TRION S.A. wkładem niepieniężnym, w postaci przedsiębiorstw pod nazwami: "Zakład Transportu i Spedycji" oraz "Zakład Produkcji Opakowań Drewnianych", położonych w Inowrocławiu, w rozumieniu art. 55 (1) kc stanowiących w pełni wyodrębnione do samodzielnego rozrachunku samobilansujące się zakłady prowadzące zarobkową, ciągłą działalność, a które zostają wniesione całością aktywów i pasywów według stanu opisanego zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 30 czerwca 2008 r. Wartość księgowa netto wkładu niepieniężnego zgodnie z bilansami sporządzonymi na dzień 30 czerwca 2008 r., wynosi łącznie kwotę 1 777 294,64 złotych. Nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego ponad wartość nominalną objętych 2000 udziałów po 500 zł każdy, w kwocie 777 294,64 złotych przelana zostanie do kapitału zapasowego Spółki. Spółka została utworzona na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie zbycia przedsiębiorstw Spółki celem wniesienia ich w postaci wkładu niepieniężnego do podmiotów zależnych od Spółki. TRION S.A..

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na drogach europejskich INTUR KFS Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację transportu samochodowego na terenie całej Polski i Europy. INTUR KFS Sp. z o.o. dysponuje flotą samochodową składającą się z nowoczesnych ciągników siodłowych marki Volvo, Renault i Iveco z uniwersalnymi naczepami 33 i 34 paletowymi. Średni wiek taboru to 3 lata. Łącznie w ramach systemu transportowo - logistycznego funkcjonuje przeszło 130 samochodów. Spółka transportuje stal, wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, chemię przemysłową, papier i tekturę do poligrafii, artykuły spożywcze, chemii gospodarczej i wiele innych. W zakresie usług transportowo - spedycyjnych Spółka kooperuje z takimi kontrahentami jak m.in. : International Paper Kwidzyń, Air France, Grupa Orlen, DB Schenker, Dachser, Panalpina Group.


INTUR KFS Sp. z o.o. w celu kompleksowej obsługi logistycznej jest także producentem palet EUR wykonywanych na linii automatycznego zbijania w oparciu licencje DB-007-PL. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Palet EPAL /EUROPEAN PALLET ASSOCIATION / INTUR KFS Sp. z o.o. posiada prawo do samokontroli produkowanych wyrobów, jak również świadectwo fitosanitarne wydane przez Instytut Technologii Drewna. Jakość wytwarzanych opakowań zachęciła do stałych zamówień renomowanych odbiorców krajowych oraz europejskich takich jak m.in. : Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o., Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Sharp.

W 2007 roku działalność transportowo - spedycyjna i produkcja opakowań drewnianych stanowiła łącznie ok. 40% skonsolidowanych przychodów Grupy.
Marek Grzona - Prezes Zarządu

 

Zatwierdzenie aneksów do prospektu emisyjnego

Raport bieżący nr 43/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksów nr 5 i 6 do prospektu emisyjnego akcji serii O i P Spółki TRION S.A.. Prospekt emisyjny wraz z zatwierdzonymi aneksami dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta : www.trion.pl oraz Oferującego : www.idmsa.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Tersa Konopka - Prokurent

 

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

Raport bieżący nr 43/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż podpisał z Domem Maklerskim IDM S.A. umowę o pełnienie dla akcji TRION S.A. funkcji animatora emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Stanisław Pieciukioewicz - Członek Zarządu

 

Zawiadomienie osoby obowiązanej

Raport bieżący nr 42/2008
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd TRION S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2008 roku do Spółki wpłynęło pismo od Prezesa Zarządu Pana Marka Grzony ( Osoby Obowiązanej ), w którym poinformował o zakupie w dniu 30 lipca 2008 r. 100 000 sztuk akcji TRION S.A.. Zakup został przeprowadzony w transakcji pozasesyjnej pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po cenie 1,40 zł za każdą akcję.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

 

Zawiadomienie osoby obowiązanej

Raport bieżący nr 41/2008
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd TRION S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2008 roku do Spółki wpłynęło pismo od Prezesa Zarządu Pana Marka Grzony ( Osoby Obowiązanej ), w którym poinformował o zakupie w dniu 29 lipca 2008 r. 100 000 sztuk akcji TRION S.A.. Zakup został przeprowadzony w transakcji pozasesyjnej pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po cenie 1,40 zł za każdą akcję
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zatwierdzenie anesku do prospektu emisyjnego

Raport bieżący nr 40/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego akcji serii O i P Spółki TRION S.A.. Prospekt emisyjny wraz z zatwierdzonymi aneksami dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta : www.trion.pl oraz Oferującego : www.idmsa.pl .
Marek Grzona - Prezes Zarządu

 

Zawiadomienie osoby obowiązanej

Raport bieżący nr 39/2008
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd TRION S.A. informuje, że w dniu 28 lipca 2008 roku do Spółki wpłynęło pismo od Prezesa Zarządu Pana Marka Grzony ( Osoby Obowiązanej ), w którym poinformował o zakupie w dniu 23 lipca 2008 r. 40 000 akcji TRION S.A.. Transakcja zakupu została przeprowadzona w trybie sesyjnym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po cenie średniej 1,19 zł za każdą akcję.
Stanisław Pieciukiewicz - Czołonek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

 

Informacje dotyczące listu intencyjnego

Raport bieżący nr 38/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2008 przekazanego w dniu 6 czerwca 2008 roku w zawiązku z ustaniem przyczyn, dla których inwestor podjął decyzję o utajnieniu niniejszego komunikatu Zarząd TRION S.A. podaje do publicznej wiadomości pełną treść komunikatu dotyczącego listu intencyjnego podpisanego w dniu 6 czerwca 2008 roku pomiędzy TRION S.A., a Spółką NOVY FUND Ltd zarejestrowaną w Tortoli na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Przeprowadzany obecnie proces kompleksowego badania Spółek będących przedmiotem potencjalnej transakcji ma na celu zweryfikowanie rzeczywistej wartości rynkowej i zidentyfikowanie obszarów korzyści jakie Grupa Kapitałowa TRION S.A. może odnieść w wyniku realizacji zamiaru opisanego w poniższym liście intencyjnym.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe analizy prowadzone w tym zakresie należy wskazać na następujące czynniki :

1) Zwiększenia zaangażowania funduszu inwestycyjnego NOVY FUND Ltd w TRION S.A. poprzez objęcie akcji nowej emisji wyemitowanych w zamian za przejmowane Spółki pozwoli uzyskać doraźne korzyści polegające na ustabilizowaniu struktury akcjonariatu Spółki dzięki zwiększeniu zaangażowania przez podmiot tradycyjnie zainteresowany średnio- i długoterminowymi inwestycjami kapitałowymi w przedsiębiorstwa z krajów tzw. "nowej Europy". Dzięki pozyskaniu stabilnego i długoterminowego inwestora finansowego poprawia się wiarygodność Spółki na rynku kapitałowym zarówno w optyce lokalnej, jak i w kategoriach międzynarodowych,

2) Decyzja funduszu NOVY FUND Ltd współtworzenia Grupy Kapitałowej o zasięgu regionalnym obejmującym swoim obszarem działania Europę środkowo-wschodnią wskazuje na pozytywny odbiór dotychczas przeprowadzanych procesów budowy Grupy Kapitałowej przez duży międzynarodowy podmiot finansowy. Otwiera to drogę do dalszego rozwoju Spółki jako gracza na rynku europejskim i stwarza mocne podstawy finansowe dla dalszego rozwoju grupy jako podmiotu o zasięgu międzynarodowym,

3) Pozyskanie nowych Spółek z terenu Republiki Czeskiej zlokalizowanych w Czechach i na Morawach umożliwia dostęp do nowych rynków, na których TRION S.A. w segmencie stolarki PVC, aluminium oraz konstrukcji stalowych dotychczas nie był obecny, lepsze wykorzystanie potencjału logistycznego Grupy, wykorzystanie efektów synergii wynikających z efektu skali i polepszenie struktury kosztów funkcjonowania Grupy z uwagi na dynamiczne zwiększenie obrotów w krótkoterminowym horyzoncie czasowym. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki Zarząd TRION S.A. bardzo poważnie traktuje ofertę przedstawioną przez NOVY FUND związaną z chęcią zwiększenia zaangażowania w Spółce traktując ją jako wyraz zaufania dotychczasowego akcjonariusza dla prowadzonego procesu budowy Grupy Kapitałowej, wiary w możliwości polskiego rynku kapitałowego i perspektywę sukcesu finansowego związanego z rozszerzeniem Grupy Kapitałowej na nowe rynki. Analizując potencjał inwestycyjny NOVY FUND oraz ugruntowane kontakty handlowe na terenie Europy środkowej Zarząd TRION .S.A deklaruje gotowość bardzo poważnego rozpatrzenia przedłożonej przez NOVY FUND oferty.

Pełna treść raportu bieżącego nr 24/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku - Podpisanie listu intencyjnego :

"Zarząd TRION S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2008 roku Zarządy Spółek TRION S.A. zarejestrowanej w Inowrocławiu i Novy Fund Ltd. zarejestrowany w Tortoli na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podpisały list intencyjny dotyczący transakcji przejęcia 100 % akcji Spółki Novy Windows S.A. zarejestrowanej w Luksemburgu będącej dominującą Spółką holdingową dla AQ Okna A.S. zarejestrowanej w Pradze oraz VPO Protivanov A.S. zarejestrowanej w Protivanov w Republice Czeskiej, a działających w branży stolarki otworowej z PVC, drewna i aluminium. Wynagrodzenie za przejmowane akcje zostanie pokryte poprzez emisję akcji nowej emisji akcji zwykłych TRION S.A. w ramach emisji prywatnej skierowanej do Novy Fund Ltd. Cena transakcji ( parytet wymiany ) zostanie ustalona po zakończeniu obustronnych procesów due diligence oraz uzgodnieniu warunków w Umowie Inwestycyjnej.

Intencją stron jest stworzenie dużego podmiotu, który wykorzystując efekt skali będzie w stanie realizować projekty o wysokim poziomie złożoności i zaangażowania kapitałowego, co pozwoli z kolei na wzrost rentowności. Bardzo wysoka liczba projektów budowlanych zaplanowanych w regionie Europy środkowej i wschodniej w najbliższych latach będzie korzystna dla podmiotów zdolnych do realizacji dużych projektów. Celem TRION S.A. jest utworzenie silnego podmiotu na rynku stolarki otworowej poprzez przejęcie podmiotów działających na rynku środkowo- europejskim.

Strategicznym celem dla grupy jest stworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez konsolidację rozdrobnionego rynku stolarki otworowej oraz pełne wykorzystanie możliwości wynikających z projektów budowlanych realizowanych w regionie ich działalności.

Podmioty, na temat których TRION S.A. prowadzi rozmowy ( AQ Okna i VPO Protivanov ), są czołowymi graczami we wszystkich segmentach produkcji stolarki otworowej na rynkach, na których funkcjonują. Spółki posiadają wysoki poziom technologii produkcji oraz dysponują umowami obiecującymi dynamiczny wzrost przychodów w przyszłości.

TRION S.A. osiągnie liczne korzyści z realizacji powyższej transakcji. Dzięki wzrostowi skali działalności możliwa będzie realizacja najbardziej wymagających projektów. Wzrost skali działania pozwoli także na uzyskanie korzystniejszych cen od dostawców. Spółka będzie również w stanie zaoferować swoje produkty nowemu gronu klientów oraz posiądzie wartościowe know-how.

Strony deklarują dążenie do realizacji czynności formalno- prawnych zmierzających do zawarcia umowy inwestycyjnej. Zawarty list intencyjny nie stanowi umowy i nie tworzy prawnych zobowiązań dla stron transakcji do czasu zawarcia umowy inwestycyjnej, nad której warunkami trwają aktualnie negocjacje."
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Raport bieżący nr 37/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, że otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego KDPW z dnia 15 lipca 2008 informujący o rejestracji, która nastąpi w dniu 17 lipca 2008 roku w Krajowym Depozycie akcji TRION S.A. o kodzie ISIN PLTRAST00020 w liczbie 8 350 000 akcji, zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 420/08 z dnia 7.07.2008 roku. Łączna liczba papierów wartościowych po rejestracji wyniesie 35 951 282.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych - dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii O i P

Raport bieżący nr 36/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A., zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., podaje do wiadomości, iż w dniu 15.07.2008 roku otrzymał Uchwałę Nr 563 / 2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15.07.2008 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O i P spółki TRION S.A.

Zgodnie z w/w uchwałą, Zarząd Giełdy na podstawie Regulaminu Giełdy postanowił :

1) dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O i 4 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki TRION S.A., o wartości nominalnej 2 zł każda,

2) wprowadzić z dniem 17 lipca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki TRION S.A. serii O i P, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 lipca 2008 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem"PLTRAST00020"

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zatwierdzenie aneksów do prospektu emisyjnego

Raport bieżący nr 35/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksów nr 2 i 3 do prospektu emisyjnego akcji serii O i P Spółki TRION S.A.. Prospekt emisyjny wraz z zatwierdzonymi aneksami dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta : www.trion.pl oraz Oferującego : www.idmsa.pl .
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Warunkowa rejestracja akcji serii O i P

Raport bieżący nr 34/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął uchwałą nr 420/08 z dnia 7 lipca 2008 roku następującej treści:

"§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a w zw. § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki TRION S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych :

1) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki TRION S.A. o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, oraz oznaczyć je kodem PLTRAST00020

2) 4.850.000 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki TRION S.A .o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, oraz oznaczyć je kodem PLTRAST00020

Pod warunkiem podjęcia przez podmiot prowadzący rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym rynku, na który zostały wprowadzone inne akcje tej Spółki oznaczone kodem PLTRAST00020, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 akcji zwykłych na okaziciela Spółki TRION S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi po złożeniu w Krajowym Depozycie dokumentu potwierdzającego podjęcie przez podmiot prowadzący rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym rynku, na który zostały wprowadzone inne akcje tej Spółki oznaczone kodem PLTRAST00020, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

§2

Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLTRAST00020 akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem, zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Marek Grzona - Prezes Zarządu

 

Powołanie prokurentów

Raport bieżący nr 33/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż Zarząd uchwałami z dnia 30 czerwca 2008 roku ustanowił prokurentów w osobie Pani Teresy Konopki oraz Pana Jędrzeja Jasińskigo. Udzielone prokury mają charakter łączny.

Pani Teresa Konopka posiada wykształcenie technika ekonomisty. Aktualnie zajmuje stanowisko Głównego Księgowego w Spółce TRION S.A.

Zajmowane wcześniej stanowiska :

TRION S.A.( dawniej TRAS-INTUR S.A. )

2005 - do chwili obecnej Główny Księgowy

INTUR-KFS Sp. z o.o.

2004- 2005 - Dyrektor .ds. Ekonomiczno - Administracyjnych - Gł. Księgowy .

PROFINE Sp. z o.o. ( HT Troplast Polska ) w Inowrocławiu

1996 - 2000 r. Główny Księgowy

2000 - 2003 r. Główny Księgowy - Prokurent

Handel International Spedytion Poznachowski Sp. z o.o. w Inowrocławiu

1992 - 1996 - Główny Księgowy

Robotnicza Spółdzielnia Pracy " Współpraca " w Inowrocławiu

1967 -1972 - Księgowa

1972 - 1980 - Z-ca Gł. Księgowego

1981 - 1992 - Gł. Księgowy, Członek Zarządu

Pani Teresa Konopka nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej.

Pan Jędrzej Jasiński ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Zielonej Górze. Aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Handlowych i Marketingu w TRION S.A.

Zajmowane wcześniej stanowiska :

2005 - nadal Jasiński Consulting - własna działalność gospodarcza

2005- 2007 Selena Co. S.A. we Wrocławiu

Director Business Unit East Europe/Central Asia

1998 - 2004 Maco Polska Sp. z o. o. w Czekanowie

Dyrektor Generalny

1994 - 1998 Własna działalność gospodarcza -

praca na rzecz firm z branży okiennej

1992 - 1994 Dom Korkowy - Grupa Zachodnia S.C. w Poznaniu - franchizing

Pan Jędrzej Jasiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej.
Marek Grzona - Prezes Zarządu

 

Zawiązanie Spółek zależnych.

Raport bieżący nr 32/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2008 roku zostały zawarte dwie umowy Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością INTUR Sp. z o.o. oraz INTUR-KFS Sp. z o.o.. Powyższe Spółki zostały utworzone na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie zbycia przedsiębiorstw Spółki celem wniesienia ich w postaci wkładu niepieniężnego do podmiotów zależnych od Spółki. TRION S.A. jako jedyny właściciel postanowił w umowach Spółek w stosunku do :

1. INTUR Sp. z o.o., iż :

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na 2.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 500 zł każdy. 2.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, zostało pokryte i objęte w całości przez TRION S.A. wkładem niepieniężnym, w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą "Zakład Produkcji Stolarki PVC", położonego w Inowrocławiu, w rozumieniu art. 55 (1) KC stanowiącego w pełni wyodrębniony do samodzielnego rozrachunku samobilansujący się zakład prowadzący zarobkową, ciągłą działalność, a które zostaje wniesione całością aktywów i pasywów według stanu opisanego zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 30 czerwca 2008 r.

Wartość księgowa netto wkładu niepieniężnego zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 30 czerwca 2008 r., wynosi kwotę 6 535 992,98 złotych.

Nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego ponad wartość nominalną objętych 2000 udziałów po 500 zł każdy, w kwocie 5 535 992,98 zł przelana zostanie do kapitału zapasowego Spółki.

2. INTUR-KFS Sp. z o.o., iż :

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na 2.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 500 zł każdy. 2.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, zostało pokryte i objęte w całości przez TRION S.A. wkładem niepieniężnym, w postaci przedsiębiorstw pod nazwami: "Zakład Transportu i Spedycji" oraz "Zakład Produkcji Opakowań Drewnianych", położonych w Inowrocławiu, w rozumieniu art. 55 (1) kc stanowiących w pełni wyodrębnione do samodzielnego rozrachunku samobilansujące się zakłady prowadzące zarobkową, ciągłą działalność, a które zostają wniesione całością aktywów i pasywów według stanu opisanego zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 30 czerwca 2008 r.

Wartość księgowa netto wkładu niepieniężnego zgodnie z bilansami sporządzonymi na dzień 30 czerwca 2008 r., wynosi łącznie kwotę 1 777 294,64 złotych

Nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego ponad wartość nominalną objętych 2000 udziałów po 500 zł każdy, w kwocie 777 294,64 złotych przelana zostanie do kapitału zapasowego Spółki. Udziały posiadane przez TRION S.A. w Spółkach INTUR Sp. z o.o. i INTUR -KFS Sp. z o.o. mają charakter długoterminowych lokat kapitałowych.

INTUR Sp. z o.o.

Wyodrębniona w strukturze Grupy TRION Spółka INTUR Sp. z o.o. zajmować się będzie produkcją stolarki otworowej z PVC. Spółka oferuje wyroby w znanych systemach okiennych, wykonane przy użyciu najnowszych rozwiązań technologicznych i nowoczesnego parku maszynowego. Okna PVC są produkowane w oparciu o wielokomorowe profile systemu TROCAL. Jest to jeden z wiodących systemodawców profili okiennych z tworzywa sztucznego. Dzięki nowoczesnej technologii oferowanej przez TROCAL istnieje pełna swoboda wyboru kształtu i koloru oferowanych okien. W oknach, oprócz standardowego oszklenia, mogą być zastosowane praktycznie wszystkie, dostępne na rynku pakiety szyb (niskoemisyjne, dźwiękochłonne, bezpieczne, antywłamaniowe, refleksyjne, itp.), które są wytwarzane przez znanych producentów szkła posiadających wymagane atesty, głównie PILKINGTON IGP. Wieloletnie niezawodne funkcjonowanie zapewnia stosowanie markowych okuć obwiedniowych produkcji firmy ROTO i SIEGENIA. Głównymi odbiorcami produktów INTUR Sp. z o.o. jest tradycyjnie rynek niemiecki. Spółka zamierza intensywnie rozwijać swoja obecność na rynku polskim i środkowo-europejskim ( Czechy, Słowacja, Węgry ).

INTUR-KFS Sp. z o.o.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na drogach europejskich INTUR-KFS Sp. z o.o. oferuje kontrahentom perfekcyjną organizację transportu samochodowego na terenie całej Polski i Europy. Firma świadczy usługi w oparciu o najwyższej klasy sprzęt własny i powierzony przez stałych przewoźników. Zakład dysponuje flotą samochodową składającą się z najnowocześniejszych ciągników siodłowych marki VOLVO i RENAULT z uniwersalnymi naczepami 33 i 34 - paletowymi oraz jednostek samochodowych mniejszej wielkości. W ramach systemu transportowo - spedycyjnego prowadzonego przez TRION w całej Europie i w zachodniej części Azji pracuje stale około 200 samochodów ciężarowych. Firma oferuje współpracę przewoźnikom, spedytorom, eksporterom i importerom towarów, zapewnia szybką i rzetelną realizację zlecenia, pełną satysfakcję oraz konkurencyjne ceny. Drugim profilem działalności Spółki jest produkcja opakowań drewnianych ( palety EUR i przemysłowe ). Jakość wyrobów została doceniona przez odbiorców stanowiących kluczowych producentów europejskiego rynku handlowego. Spółka posiada w chwili obecnej szereg aktywnych umów, na gruncie których realizowane są usługi logistyczno-transportowe.

W skład Grupy Kapitałowej TRION wchodzą aktualnie :

- HUMDREX Sp. z o.o. - drewniana stolarka otworowa,

- INTUR Sp. z o.o.- stolarka otworowa z tworzywa sztucznego,

- INTUR - KFS Sp. z o.o.- usługi transportowo - spedycyjne i logistyka,

- ORION + Sp. z o.o. - konstrukcje stalowe i prefabrykacja elementów metalowych,

- SYNERGIS Sp. z o.o. - ślusarka aluminiowa.

Wyodrębnienie INTUR Sp. z o.o. oraz INTUR-KFS Sp. z o.o. kończy proces budowy Grupy Kapitałowej w obecnym kształcie. Oczekiwanymi efektami są: lepsza efektywność wykorzystania majątku Grupy Kapitałowej, obniżka kosztów dzięki wykorzystaniu efektu synergii i związany z powyższym wzrost rentowności poszczególnych segmentów produkcji.
Marek Grzona - Prezes Zarządu

 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 30.06.2008 r.

Raport bieżący nr 31/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2008 r. w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Marek Grzona - Prezes Zarządu

 

Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2008 roku posiadający powyżej 5% głosów

Raport bieżący nr 30/2008
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2008 roku obecnych było 4 akcjonariuszy, w tym 3, którzy przekroczyli 5% udział w głosach na ZWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 8 567 747, co stanowi 23,84 % głosów w Spółce.

Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :

1. CMV Sp. z o.o.

Liczba akcji : 4 850 000

Liczba przysługujących głosów : 4 850 000

( 56,61 % głosów na ZWZ, 13,5 % w ogólnej liczbie głosów )

2. Marek Grzona

Liczba akcji : 2 800 000

Liczba przysługujących głosów : 2 800 000

( 32,68 % głosów na ZWZ, 7,7 % w ogólnej liczbie głosów )

3. Jan Mazur

Liczba akcji : 917 737

Liczba przysługujących głosów : 917 737

( 10,72 % głosów na ZWZ, 2,55 % w ogólnej liczbie głosów )
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Powołanie Zarządu TRION S.A.. Oświadczenie osoby zarządzającej. Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 29/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzania Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 czerwca 2008 Rada Nadzorcza Spółki w związku z upływającą kadencją Zarządu na posiedzeniu podjęła uchwały w sprawie powołania Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję w składzie :

Marek Grzona - Prezes Zarządu

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzania Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, iż:

Członek Zarządu Pan Paweł Puszczyński oświadczył, iż nie zamierza ubiegać się o wybór do Zarządu TRION S.A. w następnej kadencji. Przyczyną są ważne względy natury osobistej. Pan Paweł Puszczyński złożył podziękowania Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu oraz wszystkim pracownikom za owocną współpracę w okresie restrukturyzacji, a następnie rozwoju Spółki i rozbudowy jej Grupy Kapitałowej.

Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki oraz współpracownicy składają Panu Pawłowi Puszczyńskimu serdeczne podziękowania za wkład wniesiony w rozwój Spółki.

Ponadto Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzania Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 czerwca 2008 Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych podejmując uchwałę nr 5/06/2007 w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Dane o podmiocie, z którym ma zostać zawarta umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki:

Biuro Rachunkowe mgr Marianny Grabowskiej, 88-100 Inowrocław ul. Kasztanowa 2B, wpisana na listę biegłych pod numerem 2561.

Biuro Rachunkowe zostało wybrane dla dokonania przeglądu półrocznego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2008 roku - sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TRION S.A. oraz badania rocznego sprawozdania TRION S.A. na 31.12.2008 roku i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TRION S.A. na 31.12.2008 roku.

Wybrany podmiot dokonywał audytu TRION S.A. oraz Grupy Kapitałowej za poprzedni rok oraz za rok 2006 oraz przeprowadził przegląd sprawozdań za I półrocze 2007 roku.

Umowa z podmiotem ma zostać zawarta na okres niezbędny do wykonania czynności przeglądu i badania sprawozdań finansowych.
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego Spółki.

Raport bieżący nr 28/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji serii O i P Spółki TRION S.A.. Prospekt emisyjny wraz z zatwierdzonymi aneksami dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta : www.trion.pl oraz Oferującego : www.idmsa.pl .
Paweł Puszczyński - Członek Zarządu

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A..

Raport bieżący nr 27/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Marcinkowskiego 154, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 r. na godz. 12.00.

Treść projektów uchwał w załączeniu.

Załączniki:

Plik;Opis
Marek Grzona - Prezes Zarządu
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Rejestracja sądowa kapitału zakładowego Spółki zależnej

Raport bieżący nr 26/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 roku informuje, iż powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30 maja 2008 roku nowej wysokości kapitału zakładowego Spółki Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. o wartości 14 746 000 zł.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału wynosi 29 492 głosów.

Ponadto Sąd Rejonowy zarejestrował zmianę nazwy Spółki, która będzie posługiwała się nową firmą HUMDREX Sp. z o.o..

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło zgodnie z uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. z dnia 31 marca 2008 roku ( raport bieżący nr 15/2008 z dnia 31 marca 2008 roku ) poprzez utworzenie 12 892 udziałów o wartości 500 zł każdy, które zostały objęte w całości przez TRION S.A., jako 100% udziałowca HUMDREX Sp. z o.o. i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą Zakład Produkcji Stolarki Drewnianej w Inowrocławiu.

Wartość księgowa netto wkładu niepieniężnego zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31 marca 2008 roku wynosi kwotę 6 446 000 zł.

HUMDREX Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej TRION od października 2007 roku. Spółka specjalizuje się w produkcji drzwi i okien drewnianych. HUMDREX Sp. z o.o. posiada trzy zakłady produkcyjne, każdy specjalizujący się w innym segmencie produkcji stolarki budowlanej. Spółka mieści się w województwie warmińsko-mazurskim w Mszanowie.
Marek Grzona - Prezes Zarządu
Paweł Puszczyński - Członek Zarządu

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii O i P

Raport bieżący nr 25/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki informuje, iż powziął wiadomość o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 12 czerwca 2008 r., prospektu emisyjnego sporządzonego przez TRION S.A. w związku z w związku z zamiarem ubiegania sięo dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii O i P (oferującym jest Dom Maklerski IDM).
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Podpisanie listu intencyjnego (Komunikat z wyłączeniem informacji poufnych podlegających opóźnieniu)

Raport bieżący nr 24/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuję, że w dniu 6 czerwca 2008 roku podpisał list intencyjny dotyczący transakcji przejęcia 100 % akcji Spółki kontrolującej dwa podmioty działające w branży stolarki otworowej z PVC, drewna i aluminium istniejące na terenie Republiki Czeskiej.

Intencją stron jest podpisanie umowy inwestycyjnej, której celem będzie stworzenie dużego podmiotu, który wykorzystując efekt skali będzie w stanie realizować projekty o wysokim poziomie złożoności i zaangażowania kapitałowego, co pozwoli z kolei na wzrost rentowności. Bardzo wysoka liczba projektów budowlanych zaplanowanych w regionie Europy środkowej i wschodniej w najbliższych latach będzie korzystna dla podmiotów zdolnych do realizacji dużych projektów. Celem TRION S.A. jest utworzenie silnego podmiotu na rynku stolarki otworowej poprzez przejęcie podmiotów działającym na rynku środkowo-europejskim.

Strategicznym celem dla powstałej ewentualnie grupy będzie stworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez konsolidację rozdrobnionego rynku stolarki otworowej oraz pełne wykorzystanie możliwości wynikających z projektów budowlanych realizowanych w regionie ich działalności.

Podmioty, na temat których TRION S.A. prowadzi rozmowy, są czołowymi graczami we wszystkich segmentach produkcji stolarki otworowej na rynkach, na których funkcjonują. Spółki posiadają wysoki poziom technologii produkcji oraz dysponują umowami obiecującymi dynamiczny wzrost przychodów w przyszłości.

TRION S.A. może osiągnąć liczne korzyści z realizacji powyższej transakcji. Dzięki wzrostowi skali działalności możliwa będzie realizacja najbardziej wymagających projektów. Wzrost skali działania pozwoli także na uzyskanie korzystniejszych cen od dostawców. Spółka będzie również w stanie zaoferować swoje produkty nowemu gronu klientów oraz posiądzie wartościowe know-how.

Strony w liście intencyjnym deklarują dążenie do finalizacji czynności formalno - prawnych zmierzających do zawarcia umowy inwestycyjnej.

Ze względu na dobro transakcji i akcjonariuszy oraz względy formalno-prawne leżące po stronie Spółki - inwestora informacja o części listu intencyjnego w zakresie informacji poufnych w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie została opóźniona do momentu ustania przyczyn zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 23/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2008 r. na godzinę 12.00 w Inowrocławiu, przy ul. Marcinkowskiego 154.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3.Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Uchwalenie Regulaminu Obrad Zgromadzenia.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007.
9.Przyjęcie do wiadomości Sprawozdania Rady Nadzorczej.
10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007 r.
11.Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2007 r.
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2007
c)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 r.
d)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrachunkowy 2007
e)podziału zysku Spółki za 2007 r.
f)pokrycia strat lat ubiegłych kapitałem zapasowym Spółki
g)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium za rok 2007.
h)zmiany § 5 Statutu Spółki.
i)Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
j)Powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję i ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie Zgromadzenia

Wobec brzmienia art. 402 § 2 Ksh podaje się proponowane zmiany do Statutu Spółki:
Zmianę dotychczasowego § 5 pkt 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
1. .Przedmiotem działalności Spółki jest:
a/ produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna (PKD 20.1)
-produkcja wyrobów tartacznych (PKD 20.10.A)
-działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna (PKD 20.10.B)
b/ produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z)
c/ produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania (PKD 20.5)
-produkcja pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.51.Z)
-produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania (PKD 20.52.Z)
d/ produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.2)
-produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z)
-produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z)
-produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z)-produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z)
e/ produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 26.1)
-produkcja szkła płaskiego (PKD 26.11.Z)
-produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego (PKD 26.12.Z)
-produkcja szkła gospodarczego (PKD 26.13.Z)
-produkcja włókien szklanych (PKD 26.14..Z)
-produkcja szkła technicznego (PKD 26.15.Z)
f/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 28.1)
-produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.A)
-produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.B)
-działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C)
-produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 28.12.Z)
g/ produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 28.6)
-produkcja wyrobów nożowniczych (PKD 28.61.Z)
-produkcja narzędzi (PKD 28.62.Z)
-produkcja zamków i zawiasów (PKD 28.63.Z)
h/ sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5)
-sprzedaż hurtowa drewna (PKD 51.53.A)
-sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B)
-sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54.Z)
-sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z)
-sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z)
i/ pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7)
-pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A)
-pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B)
j/ handel detaliczny poza siecią sklepową (PKD 52.6)
-pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z)
k/ reklama (PKD 74.40.Z)
l/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4)
-zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42)
-malowanie i szklenie (PKD 45.44)
-wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45)
-posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian ( PKD 45.43. A )
ł/ produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40. Z)
m/ towarowy transport drogowy (PKD 60.24.)
n/ magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.C )
o/ działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40. C)
p/ wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20. Z)
r/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20. A)
s/ ściąganie należności płatniczych, ocena zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych prowadzoną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 74.84. B)
t/ Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 65.23.Z PKD )
u/ Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 63.12.B PKD)
w/ Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 70.11.Z PKD )
x/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 70.12.Z )
y/Leasing finansowy ( 65.21.Z PKD )
z/ Pozostałe formy udzielania kredytów ( 65.22.Z PKD )"

Poprzez nadanie mu brzmienia :
1.Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007) w dziedzinie:
1. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
2. 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
3. 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
4. 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
5. 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
6. 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
7. 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
8. 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
9. 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
10. 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
11. 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego
12. 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
13. 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego
14. 23.14.Z Produkcja włókien szklanych
15. 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
16. 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
17. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
18. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
19. 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
20. 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów
21. 25.73.Z Produkcja narzędzi
22. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
23. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
24. 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
25. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
26. 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
27. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28. 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
29. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
30. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
31. 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
32. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
33. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
34. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
35. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
36. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
37. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
38. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
39. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
40. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
41. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
42. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43. 43.34.Z Malowanie i szklenie
44. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
45. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
46. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
47. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
48. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
49. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
50. 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
51. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
52. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
53. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
54. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
55. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56. 49.41.Z Transport drogowy towarów
57. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
58. 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
59. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
60. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
61. 58.11.Z Wydawanie książek
62. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
63. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
64. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
65. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
66. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
67. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
68. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
69. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
70. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
71. 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
72. 64.91.Z Leasing finansowy
73. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
74. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
75. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
76. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
78. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
79. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
80. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
81. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
82. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
83. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
84. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
85. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
86. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
87. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
88. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
89. 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
90. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
91. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
92. 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
93. 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
94. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
95. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
96. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu TRION S.A. w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 najpóźniej do dnia 23 czerwca 2008 do godz. 1600. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się opłaconym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo stosownie do wymogów art. 411 k.s.h. pod rygorem nieważności powinno być udzielone w formie pisemnej z załączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej TRION S.A. osiągnięte w I kwartale 2007 i 2008 roku

Raport bieżący nr 22/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, że przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową TRION w pierwszym kwartale 2008 roku wyniosły 26 452 tys. złotych i były wyższe od faktycznie osiągniętych w analogicznym kwartale roku 2007 o 67, 6 %.

Wzrost przychodów ze sprzedaży jest efektem działania Grupy TRION po ostatnich akwizycjach Spółek Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowego w Mszanowie Sp. z o.o. oraz ORION + Sp. z o.o.. Wykazane w opublikowanym raporcie za I kw. 2008 roku przychody ze sprzedaży uwzględniają porównywalną sprzedaż wszystkich podmiotów w analogicznych okresach 2007 i 2008 roku, działających w Grupie TRION, a podlegających konsolidacji od początku 2008 roku.
Marek Grzona - Prezes Zarządu
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu

NOWA STRONA INTERNETOWA TRION S.A.

Raport bieżący nr 21/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż od dnia dzisiejszego funkcjonuje nowa strona internetowa Grupy Kapitałowej TRION pod adresem www.trion.pl . Strona będzie funkcjonowała w kilku wersjach językowych.
Prezes Zarządu - Marek Grzona

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Raport bieżący nr 20/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRAS-INTUR S.A. informuje, iż otrzymał komunikat Zarządu Giełd Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 7 maja 2008 roku, w którym poinformowano, iż w związku ze zmianą firmy spółki TRAS-INTUR S.A. na TRION S.A. począwszy od dnia 8 maja 2008 roku akcje Spółki będą notowane pod nazwą skróconą TRION.
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Rejestracja sądowa kapitału docelowego Spółki TRION S.A.

Raport bieżący nr 19/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 5 maja 2008 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS sygn. akt BY.XIII NS-REJ/003254/08/648 z dnia 5 maja 2008 roku, w którym zarejestrowano nową wysokość kapitału docelowego Spółki TRION S.A. w wysokości 41 401 922 zł.

Powyższa rejestracja jest wynikiem podjętej uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału docelowego.

Uchwalony kapitał docelowy umożliwia Spółce TRION S.A. w przyszłości ewentualne przeprowadzenie emisji skierowanych do akcjonariuszy bądź udziałowców spółek prawa handlowego działających w branży budowlanej. Dla zapewnienia dynamicznego rozwoju podmiotów sukcesywnie włączanych do Grupy Kapitałowej Spółki niezbędne jest pozyskanie środków finansowych oraz wsparcia technologicznego, co będzie możliwe dzięki upoważnieniu Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji kierowanych do instytucji finansowych zaangażowanych w finansowanie projektów w poszczególnych segmentach branży budowlanej oraz do inwestorów branżowych, zainteresowanych współfinansowaniem oraz udzieleniem wsparcia technologicznego w zakresie działalności nowych podmiotów przejmowanych do Grupy Kapitałowej Spółki.

Powyższa rejestracja umożliwia Spółce emisje akcji skierowane do członków zarządu, pracowników oraz współpracowników Spółki pozwoli na stworzenie nowego, efektywnego mechanizmu motywacyjnego. Umożliwi to także wzrost wiarygodności Spółki oraz zwiększenie jej dynamiki rozwoju.

W zarejestrowanej wysokości kapitału zostały przeprowadzone już emisje skierowane do udziałowców spółki Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o.o z siedzibą w Mszanowie ( HUMDREX ) oraz udziałowców spółki Orion + Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Rejestracja sądowa nowej firmy Spółki

Raport bieżący nr 18/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRAS-INTUR S.A. informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2008 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS BY.XIII NS-REJ. KRS/002514/08/596, w którym zarejestrowano nową firmę Spółki TRION Spółka Akcyjna.

Powyższa rejestracja jest wynikiem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Przyjęcie nowej nazwy TRION to wyraz zakończonego procesu restrukturyzacji Spółki.

W obecnym kształcie Grupa Kapitałowa TRION działa w segmencie rynku budowlanego tj.

- produkcja konstrukcji stalowych

- produkcja stolarki PVC

- produkcja stolarki drewnianej

- produkcja ślusarki i konstrukcji aluminiowych

- usługi logistyczne, transportowe i spedycyjne.

Proces zmiany nazwy zbiega się w czasie ze zmianą struktury organizacyjnej TRION S.A.. W obecnym kształcie Spółka TRION będzie pełnić przede wszystkim funkcje zarządzające wobec poszczególnych spółek "córek". Podstawowym celem działania Spółki "matki" będzie opracowywanie strategii rozwoju dla poszczególnych Spółek produktowych, która doprowadzi do wzrostu wartości udziałów kontrolowanych przez TRION S.A..

Zmiana nazwy odzwierciedla również dążenie do wejścia jako Grupa Kapitałowa na rynki międzynarodowe. Powinno to nastąpić przez zwiększenie liczby podmiotów zależnych o Spółki spoza obszaru Polski dokonane w trakcie planowanych akwizycji. Docelowo zaowocuje to poszerzeniem udziału w rynku materiałów budowlanych i stworzeniem nowych kanałów dystrybucji dla Spółek wchodzących obecnie w skład Grupy. Celem Zarządu jest stworzenie silnej marki TRION kojarzonej branżą produktów dla budownictwa, rozpoznawalnej w skali europejskiej. Jednym z kroków prowadzących do tego celu może być pozyskanie inwestora finansowego, który umożliwi obecność kreowanej marki na rynkach kapitałowych Europy Zachodniej.

W załączeniu logo Spółki TRION S.A..
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Millenium S.A.

Raport bieżący nr 17/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRAS-INTUR S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2008 roku zawarł umowę kredytową nr 0108137839 o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millenium Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie przy ulicy Stanisława Żaryna 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000010186, posiadająca NIP nr 556-021-29-31.

Na podstawie zawartej umowy Bank Millenium S.A. udziela TRAS-INTUR S.A. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5 000 000 zł. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności TRAS-INTUR S.A.. Kredyt został udzielony na okres od 15.04.2008 roku do 14.04.2009 roku. W tym okresie spłacona kwota kredytu może być ponownie wykorzystana przez TRAS-INTUR S.A..

TRAS - INTUR S.A. zobowiązuje się ponieść następujące koszty kredytu:

1) prowizję przygotowawczą, liczoną od kwoty udzielonego kredytu, należną z dniem zawarcia Umowy

2) odsetki od wykorzystanego kredytu, które naliczane są w PLN według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR dla depozytów 1 -miesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, powiększonej o marżę Banku

Kredyt jest zabezpieczony w formie:

a) oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji;

b) pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku Millennium S.A.;

c) hipoteki kaucyjnej do kwoty stanowiącej 125% kwoty transakcji tj. do sumy 6 250 000 zł na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjnymi, warsztatowymi, budynkiem administracyjno - socjalnym i kotłownią położonych w Inowrocławiu przy ul. K. Marcinkowskiego, objętej KW 23733 wraz z cesją praw na Bank z umowy ubezpieczenia. Hipoteka ma zabezpieczyć spłatę rat kapitałowych i odsetkowych kredytu, odsetek za opóźnienie lub zwłokę i koszty postępowania egzekucyjnego.

Niniejszy komunikat został przekazany przez Spółkę ze względu na to, iż ustanowiona hipoteka przekracza wartość 1 mln EUR wskazaną w rozporządzeniu.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez TRAS-INTUR S.A. na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, co pozwoli na utrzymanie w pełni wykorzystywanych mocy produkcyjnych.
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

Raport bieżący nr 16/2008
Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd TRAS-INTUR S.A. na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych, określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku.

 Ponadto spółka informuje, że przedstawione w załączonym wykazie oryginały raportów bieżących i okresowych są dostępne w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154 oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tras-intur.com.pl .

Wykazy raportów bieżących i okresowych przedstawione są w załączeniu.

Załączniki:

Plik;Opis
Paweł Puszczyński - Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Nabycie aktywów przez TRAS-INTUR S.A.

Raport bieżący nr 15/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRAS-INTUR S.A. w dniu 31 marca 2008 roku jako jedyny właściciel postanowił na odbytych w dniu dzisiejszym Walnych Zgromadzeniach Wspólników w stosunku do :

1. Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowego w Mszanowie Sp. z o.o. podwyższyć kapitał Zakładowy Spółki z kwoty 8 300 000 zł do kwoty 14 746 000 zł tj. o kwotę 6 446 000 zł poprzez utworzenie 12.892 nowych udziałów po 500 PLN każdy udział, które zostają z dniem rejestracji objęte w całości przez jedynego Wspólnika Spółkę TRAS-INTUR S.A. i pokryte w całości przez TRAS-INTUR S.A. wkładem niepieniężnym, w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą "Zakład Produkcji Stolarki Drewnianej", położony w Inowrocławiu, w rozumieniu art. 551 kc stanowiące w pełni wyodrębniony do samodzielnego rozrachunku samobilansujący się zakład prowadzący zarobkową, ciągłą działalność, a które zostaje wniesione całością aktywów i pasywów (mienia, długów i ciężarów) według stanu opisanego za bilansem sporządzonym na dzień 31 marca 2008 r..

Wartość księgowa netto wkładu niepieniężnego, zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31 marca 2008 r., wynosi kwotę 6.446.000 zł.

2. SYNERGIS Sp. z o.o. podwyższyć kapitał Zakładowy Spółki z kwoty 300 000 zł do kwoty 1 500 000 zł tj. o kwotę 1 200 000 zł poprzez utworzenie 12.000 nowych udziałów po 100 PLN każdy udział, które zostają z dniem rejestracji objęte w całości przez jedynego Wspólnika Spółkę TRAS-INTUR S.A. i pokryte w całości przez TRAS-INTUR S.A. wkładem niepieniężnym, w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą "Zakład Produkcji Stolarki Aluminiowej", położony w Inowrocławiu, w rozumieniu art. 551 kc stanowiące w pełni wyodrębniony do samodzielnego rozrachunku samobilansujący się zakład prowadzący zarobkową, ciągłą działalność, a które zostaje wniesione całością aktywów i pasywów (mienia, długów i ciężarów) według stanu opisanego za bilansem sporządzonym na dzień 31 marca 2008 r..

Wartość księgowa netto wkładu niepieniężnego, zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31 marca 2008 r., wynosi kwotę 1 200 000 zł.

Powyższe aktywa uznane zostały za znaczące ponieważ stanowią one co najmniej 20% kapitału zakładowego jednostki, której udziały stanowią przedmiot aktywów finansowych emitenta.

Wydzielenie Zakładu Produkcji Stolarki Drewnianej oraz Zakładu Produkcji Stolarki Aluminiowej umożliwia skupianie określonych kierunków prowadzonej działalności w poszczególnych Spółkach córkach. Pozwala to na scentralizowanie w danych Spółkach konkretnej działalności ,tj.:

- SYNERGIS Sp. z o.o. - Produkcja Ślusarki i Konstrukcji Aluminiowych,

- Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. - Produkcja Stolarki Drewnianej,

- ORION+ Sp. z o.o. - Produkcja i prefabrykacja konstrukcji stalowych,

- TRAS - INTUR S.A. - Zakład Produkcji Stolarki PVC, Zakład Transportu, Spedycji i Logistyki.

TRAS-INTUR S.A. jako Spółka "matka" skupia się na zarządzaniu poszczególnymi Spółkami produktowymi poprzez wypracowanie długofalowej strategii działań rynkowych, które zapewnią harmonijny rozwój całej Grupy Kapitałowej.
Marek Grzona - Prezes Zarządu
Paweł Puszczyński - Członek Zarządu
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRAS-INTUR S.A. w dniu 31.03.2008 r.

Raport bieżący nr 14/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd TRAS - INTUR S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 marca 2008 r. w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154.

W związku z rozbudową Grupy Kapitałowej i zmianą struktury organizacyjnej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać zmiany nazwy Spółki z TRAS-INTUR S.A. na TRION S.A.. Zmiana nazwy jest celowa w związku z zamknięciem I Etapu budowy Grupy Kapitałowej działającej już w segmencie produkcji stolarki PVC, drewnianej i aluminiowej, konstrukcji aluminiowych i stalowych, transportu i logistyki. W tworzonym układzie holdingowym Spółka "matka" stanowić będzie ogniwo koordynujące, zarządzające i logistyczne dla poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Prawidłowe odzwierciedlenie charakteru i pozycji Spółki "matki" w powstającej strukturze uzasadnia przeprowadzenie procesu zmiany jej wizerunku ze Spółki produkcyjno - handlowej zajmującej się działalnością wytwórczą, przede wszystkim w dziedzinie stolarki otworowej z PCV, na Spółkę "matkę" utworzonego holdingu, której głównym zadaniem jest opracowanie i realizacja strategii rozwoju dla całej Grupy Kapitałowej.

Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą nazwy na TRION S.A. uzasadnione jest tym, iż aktualna nazwa TRAS-INTUR S.A. powstała w wyniku połączenia nazw Spółek, które zajmowały się produkcją stolarki otworowej ( TRAS TYCHY z siedzibą w Skawinie oraz INTUR - KFS z siedzibą w Inowrocławiu ). Rozbudowa Grupy Kapitałowej TRAS-INTUR, dywersyfikacja przedmiotu jej działalności oraz zmiana charakteru działania uzasadniają celowość stworzenia nowego brandu.

Nowa nazwa "TRION S.A." składa się z części nazw Spółek wchodzących w skład Grupy - nawiązanie literowe do dotychczasowej nazwy TRAS-INTUR S.A. oraz nazwy Spółki ORION+ Sp. z o.o. jako podmiotu wyznaczającego nowy, dodatkowy kierunek działalności Grupy - konstrukcje stalowe, budownictwo infrastrukturalne.

Zarząd odchodzi od wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją i sprzedażą stolarki otworowej.

Celem Zarządu jest stworzenie pod marką TRION holdingu giełdowego działającego w szeroko rozumianej branży budowlanej dostarczającego na rynek komplementarne wobec siebie produkty i usługi tj. - stolarkę otworową : z PVC, drewna, aluminium, konstrukcje stalowe, usługi transportu i spedycji międzynarodowej.

W nowym układzie organizacyjnym Grupy nazwa INTUR pozostanie jako nazwa Zakładu wyodrębnionego ze struktury Grupy, a zajmującego się produkcją stolarki otworowej z PVC. Zarząd zamierza również wykorzystać marki TRAS i INTUR jako nazwy linii produktowych. Ze względów praktycznych zmiana nazwy uzasadniona jest także tym, iż bardzo często dochodziło do błędów w piśmie nazwy oraz jej wymowie ( TRANS-INTUR, TRAS-INTER ) i kojarzenia nazwy z firmą turystyczną lub transportową.

Dodatkowym atutem nowej nazwy jest możliwość zachowania dotychczasowego skrótu giełdowego TIN.

Akcjonariusz głosujący przeciw podjęciu uchwały nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału docelowego zgłosił sprzeciw i wniósł zaprotokołowanie sprzeciwu przez notariusza.

Załączniki - 1) Uchwały podjęte przez NWZ Akcjonariuszy TRAS-INTUR S.A., 2) Postać słowna i logotypu, 3) Regulamin obrad NWZA

Załączniki:

Plik;Opis

Uchwały NWZA 31 03 2008.pdf;Uchwały NWZA

TRION.pdf;Załącznik do uchwały nr 8

REGULAMIN OBRAD 31 03 08.pdf;Regulamin obrad NWZA


Marek Grzona - Prezes Zarządu
Paweł Puszczyński - Członek Zarządu
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

 Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31.03.2008 roku posiadający powyżej 5% głosów

Raport bieżący nr 13/2008
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd TRAS-INTUR S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRAS-INTUR S.A., które odbyło się w dniu 31 marca 2008 roku obecnych było 9 akcjonariuszy, w tym 4, którzy przekroczyli 5% udział w głosach na NWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 10 173 833, co stanowi 28,2 % głosów w Spółce.

Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRAS-INTUR S.A. :

1.

Liczba akcji : CMV Sp. z o.o.

Liczba przysługujących głosów : 4 850 000

( 47,6 % głosów na NWZ, 13,5 % w ogólnej liczbie głosów )

2.

Liczba akcji : Marek Grzona

Liczba przysługujących głosów : 2 800 000

( 27,5 % głosów na NWZ, 7,7 % w ogólnej liczbie głosów )

3.

Liczba akcji : Dom Maklerski S.A.

Liczba przysługujących głosów : 1 124 179

( 11,04 % głosów na NWZ, 3,2 % w ogólnej liczbie głosów )

4.

Liczba akcji : Jan Mazur

Liczba przysługujących głosów : 917 737

( 9,02 % głosów na NWZ, 2,5 % w ogólnej liczbie głosów )
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Odwołanie prokurenta

Raport bieżący nr 12/2008
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd TRAS-INTUR S.A. informuje, iż w dniu 25 marca 2008 roku podjął uchwałę w sprawie odwołania prokury Panu Wiktorowi Strachowi, pełniącemu w Spółce dotychczas funkcję Dyrektora Zarządzającego Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRAS-INTUR S.A.

Raport bieżący nr 11/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd TRAS-INTUR S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Marcinkowskiego 154, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 31 marca 2008 r. na godz. 12.00.

Treść projektów uchwał w załączeniu.

Załączniki:

Plik;Opis

projekty uchwał NWZA 31 03 2008.pdf;Projekty uchwał NWZA

TRION.pdf;Załącznik do Uchwały nr 8 NWZA


Marek Grzona - Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 10/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRAS-INTUR S.A., zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., podaje do wiadomości, iż w dniu 31.03.2008 r. o godz.12.00 w siedzibie spółki TRAS-INTUR S.A. w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRAS-INTUR Spółka Akcyjna zwołane w związku z art. 445 § 2 i 3 KSH, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zgromadzenia.

8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

b) w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;

c) w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki.

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie Zgromadzenia

Wobec brzmienia art. 402 § 2 K.S.H. podaje się proponowane zmiany do Statutu Spółki:

Zmianę treści dotychczasowego § 1 Statutu Spółki w brzmieniu :

1. Firma Spółki brzmi "TRAS - INTUR Spółka Akcyjna".

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu "TRAS - INTUR S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Poprzez nadanie mu brzmienia :

1. Firma Spółki brzmi "TRION Spółka Akcyjna".

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu "TRION S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Zmianę dotychczasowego § 7a Statutu:

"1. W okresie do dnia 30 czerwca 2008 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 16.700.000 zł (szesnaście milionów siedemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).

2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie oraz udziałów w spółce Orion + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna nie może być niższa niż 5,40 zł (pięć złotych czterdzieści groszy) za jedną akcję.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

poprzez nadanie mu brzmienia:

"1. W okresie do dnia 27 grudnia 2010 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 41.401.922,00 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote) (kapitał docelowy).

2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane również w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz udziałów w spółce Orion + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu TRAS-INTUR S.A. w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 najpóźniej do dnia 24 marca 2008 do godz. 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się opłaconym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo stosownie do wymogów art. 411 k.s.h. pod rygorem nieważności powinno być udzielone w formie pisemnej z załączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Zawiadomienie osoby obowiązanej

Raport bieżący nr 9/2008
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd TRAS - INTUR S.A. informuje, iż otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Fałkowskiego zawiadomienie następującej treści :

"Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, jako osoba zobowiązana - Prezes Zarządu CMV Sp. z o.o. i członek rady nadzorczej TRAS - INTUR S.A., niniejszym informuje, iż w związku z zarejestrowaniem w dniu 12.02.2008 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podwyższenia kapitału zakładowego TRAS-INTUR S.A. oraz emisji akcji Serii O i P, CMV Sp. z o.o. posiada wraz z jednostkami powiązanymi 7 650 000 akcji TRAS-INTUR S.A.. CMV Sp. z o.o. posiada 4 850 000 akcji TRAS - INTUR S.A. w wyniku umowy objęcia akcji i przeniesienia własności udziałów w ORION + Sp. z o.o. zawartej z TRAS - INTUR S.A. w dniu 28 grudnia 2007 roku.

Posiadane przez CMV Sp. z o.o. 4 850 000 akcji stanowi 13,5 % ogólnej liczby akcji i jednocześnie uprawnia do wykonywania 13,5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRAS - INTUR S.A.

Posiadane przez CMV Sp. z o.o. wraz z jednostkami powiązanymi 7 650 000 akcji stanowi 21,2 % ogólnej liczby akcji, uprawniających do wykonywania 21,2 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRAS - INTUR S.A.

Wyrażamy zgodę na publikację danych osobowych."
Paweł Puszczyński - Członek Zarządu
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarzadu

Zawiadomienie akjconariusza

Raport bieżący nr 8/2007
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRAS - INTUR S.A. informuje, iż w dniu 21 lutego 2008 roku otrzymał od akcjonariusza Pana Marka Grzony zawiadomienie następującej treści :

"Na podst. Art.160 ust.1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, niniejszym jako osoba obowiązana - Prezes Zarządu TRAS-INTUR S.A. informuję, iż w związku z zarejestrowaniem w dniu 12.02.2008 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podwyższenia kapitału zakładowego TRAS-INTUR S.A. oraz emisji akcji Serii O i P, aktualnie posiadam wraz z jednostkami powiązanymi 7 650 000 akcji TRAS - INTUR S.A.. Składa się na to 2 800 000 akcji TRAS - INTUR S.A. posiadanych przez mnie osobiście oraz 4 850 000 akcji TRAS-INTUR S.A. posiadanych przez CMV Sp. z o.o.. CMV Sp. z o.o. była stroną umowy objęcia akcji i przeniesienia własności udziałów w ORION + Sp. z o.o. zawartej przez TRAS - INTUR S.A. w dniu 28 grudnia 2007 roku.

Posiadane przeze mnie 2 800 000 akcji stanowi 7,7 % ogólnej liczby akcji, uprawniających do wykonywania 7,7 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRAS - INTUR S.A..

Posiadane przeze mnie wraz z jednostkami powiązanymi 7 650 000 akcji stanowi 21,2 % ogólnej liczby akcji, uprawniających do wykonywania 21,2 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRAS - INTUR S.A.

Przy aktualnych warunkach brzegowych inwestycja z założenia ma charakter długoterminowy. Nie wykluczam zwiększania zaangażowania w kapitale zakładowym Spółki.

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych."
Paweł Puszczyński - Członek Zarządu
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu

Zawiadomienie akjconariusza

Raport bieżący nr 7/2008
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRAS - INTUR S.A. informuje, iż w dniu 21 lutego 2008 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki CMV Sp. z o.o. zawiadomienie następującej treści :

"Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, CMV Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu niniejszym informuje, iż w związku z zarejestrowaniem w dniu 12.02.2008 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podwyższenia kapitału zakładowego TRAS-INTUR S.A. oraz emisji akcji Serii O i P, posiada wraz z jednostkami powiązanymi 7 650 000 akcji TRAS - INTUR S.A.. CMV Sp. z o.o. posiada 4 850 000 akcji TRAS-INTUR S.A. w wyniku umowy objęcia akcji i przeniesienia własności udziałów w ORION + Sp. z o.o. zawartej z TRAS - INTUR S.A. w dniu 28 grudnia 2007 roku.

Posiadane przez CMV Sp. z o.o. 4 850 000 akcji stanowi 13,5 % ogólnej liczby akcji i jednocześnie uprawnia do wykonywania 13,5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRAS - INTUR S.A..

Posiadane przez CMV Sp. z o.o. wraz z jednostkami powiązanymi 7 650 000 akcji stanowi 21,2 % ogólnej liczby akcji, uprawniających do wykonywania 21,2 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRAS - INTUR S.A.

Przy aktualnych warunkach brzegowych inwestycja z założenia ma charakter długoterminowy. CMV Sp. z o.o. nie wyklucza zwiększania zaangażowania w kapitale zakładowym Spółki

Wyrażamy zgodę na publikację danych spółki."
Paweł Puszczyński - Członek Zarządu
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 6/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRAS-INTUR S.A., zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 i § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., informuje, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 12.02.2008 roku sygn. sprawy BY.XIII NS-REJ.KRS /000072/08/073 r. zarejestrował zmianę kapitału zakładowego wynikającą z emisji akcji serii O i P.

Aktualnie kapitał zakładowy wynosi 71 902 564 zł i dzieli się na 35 951 282 akcje po cenie nominalnej 2,00 zł za jedną akcję, które dają prawo do wykonywania 35 951 282 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Powyższa rejestracja sądowa jest wynikiem zawarcia przez TRAS - INTUR S.A. umów objęcia akcji TRAS - INTUR S.A. i przeniesienia własności udziałów w Spółce Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy z siedzibą w Mszanowie ( raport bieżący nr 130 z dnia 9.10.2007 r. ) oraz w Spółce ORION + Sp. z o.o.( raport bieżący nr 167 z dnia 28.12.2007 r. ).

Sądowa rejestracja formalnie zamyka okres przygotowawczy w procesie rozbudowy Grupy Kapitałowej TRAS-INTUR S.A. w skład, której aktualnie wchodzą :

- TRAS - INTUR S.A.

- SYNERGIS Sp. z o.o.

- Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy z siedzibą w Mszanowie Sp. z o.o.

- ORION + Sp. o.o..

Dzięki rozbudowanej strukturze podmiotowej Grupa działa już obecnie w segmencie produkcji stolarki PVC, drewnianej i aluminiowej, konstrukcji aluminiowych i stalowych, transportu i logistyki. Pozyskanie nowych rynków zbytu i doprowadzenie do wzrostu wartości połączonego potencjału przedsiębiorstw Spółek stanowi priorytet w działaniach Zarządu. Rozbudowa organizacyjna zmierza także do decentralizacji poszczególnych kierunków działalności, a zarazem skupieniu w poszczególnych Spółkach - córkach konkretnej działalności wytwórczej i usługowej, tj.:

- TRAS - INTUR S.A. - Zarządzanie Grupą Kapitałową oraz dotychczasowa działalność w zakresie :

- Grupa produktów stolarki otworowej z PVC

- Transport, Spedycja i Logistyka

- Opakowania drewniane

- SYNERIS Sp. z o.o. - Produkcja ślusarki i konstrukcji aluminiowych

- ORION + Sp. z o.o. - Konstrukcje stalowe, Wieże i maszty antenowe, Systemy zabezpieczeń ruchu drogowego, Konstrukcje hal i obiektów przemysłowych

- Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy z siedzibą w Mszanowie

Sp. z o.o. - Grupa produktów drewnianej stolarki otworowej - Okna i Drzwi

Taka dywersyfikacja działalności pozwala na świadczenie usług i realizację kontraktów produkcyjnych w ramach kilku sektorów branży budowlanej. Zaoferowanie przez Grupę Kapitałową kompleksowych rozwiązań spowoduje uelastycznienie oferty produktowej, a co za tym idzie istotne wzmocnienie konkurencyjności Grupy na rynku budowlanym oraz znaczne zwiększenie przychodów i rentowności w roku bieżącym.
Marek Grzona - Prezes Zarządu

Korekta terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

Raport bieżący nr 5/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu nr 4/2008 z dnia 30 stycznia 2008 - "Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku", Zarząd Spółki informuje, iż prawidłowy termin publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2008 r. to dzień 30 września 2008 r., zgodnie z przepisami § 87 ust 8 i 4, w zw. z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Poniżej podaje się treść raportu nr 4/2008 uwzględniającą ww korektę:

Zarząd TRAS-INTUR S.A., na podstawie § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r., podaje do publicznej informacji terminy raportów okresowych, które będą publikowane w 2008 roku:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2007r. - 29.02.2008 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008r. - 15.05.2008 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2008r. - 14.08.2008 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2008r. - 14.11.2008 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008r. - 30.09.2008 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2007r. - 10.04.2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2007r. - 10.06.2008 rok

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych sprawozdań kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego sprawozdania półrocznego, zamieszczając odpowiednio w skonsolidowanych sprawozdaniach kwartalnych oraz skonsolidowanym sprawozdaniu półrocznym skrócone jednostkowe sprawozdania kwartalne oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne.
Paweł Puszczyński - Członek Zarzadu
Stanisław Pieciukiewicz - Członke Zarzadu

Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku

Raport bieżący nr 4/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRAS-INTUR S.A., na podstawie § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r., podaje do publicznej informacji terminy raportów okresowych, które będą publikowane w 2008 roku:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2007r. - 29.02.2008 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008r. - 15.05.2008 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2008r. - 14.08.2008 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2008r. - 14.11.2008 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008r. - 31.10.2008 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2007r. - 10.04.2008 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2007r. - 10.06.2008 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych sprawozdań kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego sprawozdania półrocznego, zamieszczając odpowiednio w skonsolidowanych sprawozdaniach kwartalnych oraz skonsolidowanym sprawozdaniu półrocznym skrócone jednostkowe sprawozdania kwartalne oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne.
Paweł Puszczyński - Członek Zarzadu
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu

Rejestracja przez KDPW S.A. akcji serii N

Raport bieżący nr 3/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRAS-INTUR S.A., zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., informuje, iż w dniu 11.01.2008 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11.01.2008 r. informujący, że w dniu 14 stycznia 2008 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi rejestracja 6 783 547 akcji zwykłych na okaziciela serii N TRAS-INTUR S.A. Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem PLTRAST00020. Łączna liczba papierów wartościowych po rejestracji w Krajowym Depozycie wynosi 27 601 282 akcji TRAS-INTUR S.A..
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarzadu

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii N oraz ustalenie ostatniego dnia notowania praw do akcji Serii N

Raport bieżący nr 2/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRAS-INTUR S.A., zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10 2005 r. informuje, iż Uchwałą Nr 18/2008 z dnia 9.01.2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 6 783 547 akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki TRAS-INTUR S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić w/w akcje z dniem 14.01.2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14.01.2008 r., rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLTRAST00020".

Ponadto Zarząd TRAS-INTUR S.A. informuje, iż Uchwałą Nr 17/2008 z dnia 9.01.2007 r. Zarząd Giełdy wyznaczył na 11.01.2008 r. dzień ostatniego notowania 6 783 547 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki TRAS-INTUR S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLTRAST00194".
Marek Grzona - Prezes ZarząduInformacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego
Raport bieżący nr 1/2008
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd TRAS-INTUR S.A. w związku z wejściem w życie zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" informuje iż Spółka TRAS-INTUR S.A. nie stosuje następujących zasad:

Zasady nr 1 Działu II

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki,

2) życiorysy zawodowe członków organów spółki,

4) informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia,

5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,

6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

8) informację na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

9) informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

10) informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

12) w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem,

13) raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w niniejszym zbiorze.

Zasada ta aktualnie nie jest stosowana ponieważ Spółka jest w trakcie budowy nowej strony internetowej, na której zamieszczone będą wszystkie wyżej wymienione informacje. Trwają także prace nad nowelizacją wewnętrznych uregulowań prawnych regulujących strukturę organizacyjną Spółki oraz pracę organów statutowych. Trwające procesy w TRAS-INTUR S.A. zostaną sfinalizowane w ciągu pierwszego kwartału 2008 roku.

Zasad 7 Działu III

W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza

składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki TRAS-INTUR S.A. nie funkcjonuje komitet audytu. Kompetencje komitetu Rada Nadzorcza emitenta realizuje mając na względzie fakt, iż składa się z wymaganej przez prawo liczby członków prowadząc prace i podejmując decyzje kolegialnie.

Wobec rozmiarów prowadzonej przez spółkę działalności, emitent stoi na stanowisku, iż wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. W Radzie Nadzorczej emitenta znajdują się członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Jednakże możliwe jest powołanie komitetu audytu w razie potrzeby po przeprowadzeniu stosownych konsultacji gronie w Radzie Nadzorczej.

Zasada 8 Działu III

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

Zasada nie jest stosowana ponieważ w Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje Komitet audytu. Po ewentualnym jego powstaniu w zakresie jego zadań i funkcjonowania będzie stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.
Paweł Puszczyński - Członek Zarządu
Wiktor Strach - Prokurent

Zobacz nasz sklep na Allegro