Raporty bieżące / Raporty bieżące 2011

Zawarcie umowy objęcia akcji z SGB-BANK S.A. 

Raport bieżący nr 95/2011
4.01.2012
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 4 stycznia 2012 r. w wyniku złożenia oferty objęcia akcji, zawarł umowę objęcia akcji z SGB-BANK S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgdonie z umową objętych zostało 4.316.331 nowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii U2 o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną cenę emisyjną 863.266,20 zł.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Podwyższenie kapitału zakładowego - emisja akcji serii U2, U3, U4. Realizacja umowy inwestycyjnej. Zawarcie umów objęcia akcji. 

Raport bieżący nr 94/2011
28.12.2011
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 27.12.2011 r. podjął następujące uchwały:

1) nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U2 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii U2 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki,
2) nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U3 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii U3 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki,
3) nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U4 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii U4 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki.

Podjęte decyzje zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki poprzez podjęcie uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji kolejnych serii U2, U3, U4 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii U2, U3, U4.

Rezultatem podjętych przez Zarząd powyższych uchwał jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 59.780.961 do kwoty 62.595.952,20 zł w drodze emisji:

1) 4.316.331 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
2) 7.806.900 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
3) 1.951.725 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Cena emisyjna wszystkich akcji wynosi 0,20 zł za każdą akcję.

Powyższe akcje zostały zaoferowane stronom umowy inwestycyjnej zawartej przez TRION S.A. w dniu 22 grudnia 2011 r. tj. :

1) 4.316.331 akcji serii U2 zostały zaoferowane SGB-BANK S.A. z siedzibą w Poznaniu;
2) 7.806.900 akcji seriiU3 zostały zaoferowane Slidellco Holding Limited z siedzibą na Cyprze;
3) 1.951.725 akcji serii U4 zostały zaoferowane "DERWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" MARSEILLE S.K.A. z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 27 grudnia 2011 r. w wyniku złożenia oferty objęcia akcji, zawarł umowy objęcia akcji z następującymi podmiotami:

1) ze Slidellco Holding Limited z siedzibą na Cyprze została zawarta umowa objęcia 7.806.900 nowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii U3 o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną cenę emisyjną 1.561.380,00 zł;
2) z DERWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARSEILLE S.K.A. z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa objęcia 1.951.725 nowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii U4 o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną cenę emisyjną 390.345,00 zł;

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w wyniku podjęcia przez zarząd Spółki uchwał nr 1, 2 oraz 3 poprzez emisję akcji serii U2, U3, U4, § 7 Statutu Spółki otrzyma po rejestracji sądowej następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi 62.595.952,20 zł (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 312.979.761 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
s)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,
t)52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
u)28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,
v)472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,
w)26.968.618 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,
x)2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000 ,
y)4.316.331 (cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,
z)7.806.900 (siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,
a1)1.951.725 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725."
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Rezygnacja Prokurenta Spółki 

Raport bieżący nr 93/2011
28.12.2011
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jerzego Domańskiego z funkcji Prokurenta Spółki TRION S.A., w związku z powołaniem go do pełnienia funkcji Członka Zarządu TRION S.A.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawarcie znaczącej umowy dotyczącej emisji akcji przez Trion S.A. w ramach kapitału docelowego 

Raport bieżący nr 92/2011
23.12.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 grudnia 2011 roku Spółka zawarła z:

1) "Derwent sp. z o.o." Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie ("Derwent");

2) Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru ("Slidellco"); oraz

3) SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu ("SGB")

(Derwent, Slidellco oraz SGB będą zwane dalej łącznie "Inwestorami"),

umowę dotyczącą emisji akcji w ramach kapitału docelowego ("Umowa").

Zgodnie z Umową, Spółka zobowiązała się do wyemitowania w ramach kapitału docelowego i zaoferowania do objęcia w ramach oferty prywatnej:

1) 43.163.305 akcji na rzecz SGB za łączną cenę emisyjną wynoszącą 8.632.661,00 zł;

2) 78.068.999 akcji na rzecz Slidellco za łączną cenę emisyjną wynoszącą 15.613.799,80 zł; oraz

3) 19.517.250 akcji na rzecz Derwent za łączną cenę emisyjną wynoszącą 3.903.450,00 zł,

tj. łącznie 140.749.554 akcji Spółki ("Akcje"), po cenie emisyjnej równej 0,20 zł za każdą Akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 28.149.910,80 zł. Każdy z Inwestorów zobowiązał się do objęcia i opłacenia przypadających mu Akcji zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w Umowie.

Zarząd Spółki złoży każdemu z Inwestorów ofertę objęcia przypadających mu Akcji:

I. do dnia 27 grudnia 2011 roku - w stosunku do 10% liczby przypadających danemu Inwestorowi Akcji; oraz

II. do dnia 27 marca 2012 roku - w stosunku do 90% liczby przypadających danemu Inwestorowi Akcji. Oferty objęcia mogą dotyczyć Akcji wyemitowanych w kilku seriach.

Zgodnie z Umową, 10% liczby Akcji zaoferowanych do objęcia każdemu z Inwestorów zostanie objętych i opłaconych do dnia 27 grudnia 2011 roku, zaś pozostałe 90% liczby Akcji zostanie objętych i opłaconych przez poszczególnych Inwestorów w terminie najpóźniej do dnia 31 marca 2012 roku, przy czym SGB obejmie i opłaci przypadające jej do objęcia Akcje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia od każdego z pozostałych Inwestorów o objęciu i opłaceniu w całości przez Slidellco i Derwent odpowiednio 10% i 90% przypadających im Akcji. Ponadto, Slidellco nie będzie zobowiązana do objęcia przypadających jej Akcji w zakresie w jakim w wyniku objęcia przez Slidellco przypadających jej zgodnie z Umową Akcji powstałby obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) lub w trakcie trwania, oraz w ciągu 10 dni roboczych po rozliczeniu, takiego wezwania ogłoszonego przez Slidellco.

Jeśli Inwestor opóźni się z objęciem lub opłaceniem przypadających mu Akcji w terminach wskazanych w Umowie z przyczyn niezawinionych przez Spółkę, Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kary umownej na rzecz Spółki za każdy dzień opóźnienia według wzoru określonego w Umowie. W każdym przypadku kara umowna nie może przekroczyć wysokości wartości emisyjnej Akcji nieobjętych lub nieopłaconych przez danego Inwestora. Zapłata kary umownej nie stoi na przeszkodzie dochodzenia przez każdą ze stron Umowy odszkodowania na zasadach ogólnych.Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Zawarcie przedmiotowej umowy jest ostatnim etapem programu naprawczego Spółki, ogłoszonego i realizowanego w sposób konsekwentny i transparentny od połowy 2010 roku. Zarząd zdecydował się jedynie na zmianę formuły emisji akcji z planowej publicznej emisji akcji z prawem poboru w cenie emisyjnej 0,20 zł za akcję, na emisję prywatną kierowaną do zainteresowanych inwestorów z identyczną ceną emisyjną 0,20 zł. W ocenie Zarządu aktualna sytuacja na rynkach finansowych, w tym w szczególności na rynku kapitałowym oraz warunki makroekonomiczne nie rokowały powodzenia emisji publicznej. Ponadto zawarcie umowy inwestycyjnej wzmacnia strukturę akcjonariatu, zwiększa zaangażowanie kapitałowe dotychczasowych akcjonariuszy, w tym przez polską instytucję bankową SGB-BANK S.A., co stanowi wyraz wiarygodności i zaufania inwestorów do przyjętej strategii działań Zarządu Spółki. Zaoferowanie nowych akcji w trybie emisji prywatnej spowodowało pozyskanie dla Grupy Kapitałowej TRION S.A. kwoty ponad 28 milionów złotych i zapewnia realizację modelu biznesowego Grupy ogłoszonego na początku bieżącego roku. Emisja akcji w związku z zawartą umową inwestycyjną umożliwia znaczne przyspieszenie realizacji projektów deweloperskich. Zarząd ocenia, iż dzięki dokapitalizowaniu Spółki pierwsze projekty budowlane zlokalizowane w Kiekrzu pod Poznaniem oraz w Gruszczynie gm. Swarzędz znajdą się w fazie sprzedażowej (Kiekrz) i realizacyjnej (Gruszczyn) już w drugim kwartale 2012 roku.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Powołanie Członka Zarządu Spółki. Zmiany w Prezydium Rady Nadzorczej. Treść jednolita statutu Spółki.

Raport bieżący nr 91/2011
2.12.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 2 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza spółki TRION S.A. powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu TRION S.A. Pana Jerzego Domańskiego z dniem 2 grudnia 2011 r.

Pan Jerzy Domański

Wykształcenie:

wyższe, Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej, Mgr inżynier, specjalność: Inżynieria Biomedyczna

Studia podyplomowe:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Specjalizacja: organizacja i zarządzanie, budowa struktur zarządzania

Politechnika Warszawska, Instytut Nauk Ekonomiczno Społecznych PW, Studia pedagogiczne Międzynarodowa Szkoła Handlu

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych

University of Durham (Wielka Brytania)

Erasmus University Rotterdam (Holandia)

Master of Business Administration (MBA)

Specjalizacja: Zarządzanie Finansami Międzynarodowymi

Studia i szkolenia specjalistyczne: Kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

Przebieg pracy zawodowej :

01.01.2010 - aktualnie

Alterco S.A.

- Dyrektor pionu projektów mieszkaniowych

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego i projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;
Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ;
Przygotowanie preliminarza inwestycji prowadzonych projektów inwestycyjnych;
Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Udział w organizacji finansowania inwestycji mieszkaniowych

09.03.2009 - 31.12.2009

CF Plus Polska Sp. z o.o.

- Szef pionu ds. projektów mieszkaniowych

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego i projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;
Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ;
Przygotowanie preliminarza inwestycji prowadzonych projektów inwestycyjnych;
Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Udział w organizacji finansowania inwestycji mieszkaniowych;

15.09.2008 - 06.03.2009

Korporacja Radex Nieruchomości S.A.

- Dyrektor ds. inwestycyjnych

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego;
Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ;
Przygotowanie preliminarza inwestycji i feasibility study prowadzonych projektów inwestycyjnych;
Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Organizacja finansowania inwestycji mieszkaniowych;

06.06.2003 - 30.06.2008

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Idealne Mieszkanie"

- Prezes Zarządu

Zarządzanie Spółdzielnią;
Nadzór nad działalnością formalno-prawną;
Nadzór nad działalnością finansową;
Organizacja finansowania inwestycji mieszkaniowych;

01.07.2002 - 25.05.2004

Monitel S.A.

- Członek Zarządu

Sprawy formalno-prawne, nadzór finansowy;
Usługi telekomunikacyjne - lokalizacja;
Pozyskiwanie klientów;

01.09.1998 - 31.01.2007

Towarzystwo Inwestycyjno-Finansowe Profit Line S.A.

- Prezes Zarządu

Zarządzanie spółką;
Doradztwo-zarządzanie projektami inwestycyjnymi;
Organizacja finansowania inwestycji;
Leasing maszyn i urządzeń;

01.03.1993 - 30.10.2007

Międzynarodowa Szkoła Handlu Sp. z o.o.

- Prezes Zarządu

Zarządzanie spółką;
Działalność szkoleniowa;
Organizacja działalności doradczej;

01.09.1991 - 11.03.1993

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. obecnie Agencja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Spółka zależna Agencji Rozwoju Przemysłu

- Wiceprezes Zarządu

Nadzór nad sprawami finansowymi;
Zarządzanie aktywami spółki;
Organizacja współpracy z sektorem MiSP, organizacja małych i średnich przedsiębiorstw;

01.10.1985 - 15.01.1991

Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego

- Dyrektor, Zarządzanie jednostką

Organizacja działalności finansowej;
Organizacja działalności doradczej;
Realizacja projektów wdrożeniowych;
Wdrażanie prac nauko-technicznych w przemyśle;

17.04.1979 - 30.09.1987

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej

- Asystent stażysta, asystent, starszy asystent

Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych
Zajęcia dydaktyczne;
Realizacja pracy naukowo-badawczej;
Realizacja prac badawczych i wdrożeniowych;

W chwili powołania Pan Jerzy Domański nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez TRION S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jednocześnie Zarząd TRION S.A. informuje, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Józef Bytner złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tym samym Rada Nadzorcza Spółki w dniu 2.12.2011 r. odwołała z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Józefa Bytnera. Pan Józef Bytner nadal zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki jako Członek Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza w dniu 2.12.2011 r. powołała Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Stefana Gradowskiego oraz Wiceprzewodniczącego w osobie Pana Jacka Więcka .

Równocześnie Zarząd TRION S.A. w załączeniu przekazuje treść jednolitą statutu spółki uwzględniającą sądową rejestrację zmian. Statut - w załączeniu.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów 

Raport bieżący nr 90/2011
15.11.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 1.12.2011 r. otrzymał od Zarządu spółki zależnej Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. informację o zawarciu warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży 100% udziałów w spółce BERG POLSKA Sp. z o.o. Umowa została zawarta z właścicielami spółki tj. Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Dormiana Enterprises Limited z siedzibą na Cyprze.

Sprzedający są wspólnikami spółki pod firmą Berg Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-534), ul. Potockich 99A, posiadającą Regon 142794903, NIP 108-001-05-20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000037698, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 złotych, dzielącym się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, przy czym Progres Investment S.A. jest właścicielem 51 udziałów w spółce Berg Polska Sp. z o.o., a Dormiana Enterprises Limited jest właścicielem 49 udziałów spółce. Spółka Berg Polska jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach:

- 284 o obszarze 43 800 m2 w Gruszczynie, gminie Swarzędz, powiecie poznańskim, województwie wielkopolskim, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO2P/00026655/5.

- 285/1 i 285/2, o obszarze łącznym 44 606 m2 w Gruszczynie, gminie Swarzędz, powiecie poznańskim, województwie wielkopolskim, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO2P/00026656/2.

-286 o obszarze 44 000 m2 w Gruszczynie, gminie Swarzędz, powiecie poznańskim, województwie wielkopolskim, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO2P/00241967/8.

Spółka Berg Polska Sp. z o.o. posiada zobowiązanie wobec Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. w wysokości 12 975 788,00 zł z tytułu rozliczenia transakcji zakupu nieruchomości, o czym spółka TRION S.A. poinformowała w raporcie bieżącym nr 29/2011 z dnia 21.05.2011 r. Strony umowy oświadczają, że zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży udziałów, na mocy której, Sprzedający sprzedadzą spółce Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. - w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich - wszystkie udziały w spółce za łączną cenę 26.000 zł.

Strony zobowiązują się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży udziałów w terminie do dnia 31 marca 2012 r. po spełnieniu się następujących warunków:

1.Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. uzyska zgodę MSWiA na zakup Spółki posiadającej własność nieruchomości opisanej szczegółowo w § 1 punkt 5 powyżej lub do dnia 30.06.2012 r. uprawomocni się uchwała Rady Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przygotowanego na podstawie realizacji uchwały nr XLIII/265/2009 z dnia30 czerwca 2009 r.

2.W przypadku gdy z przyczyn leżących poza stronami, Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. nie uzyska zgody MSWiA na zakup spółki posiadającej prawo własności nieruchomości opisanej w § 1 punkt 5 lub nie nastąpi uprawomocnienie się uchwały Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego opisana powyżej nieruchomość strony zobowiązują się do ustalenia nowego terminu zawarcia umowy sprzedaży udziałów.

3.Sprzedający zobowiązują się przekazać udziały w Berg Polska Sp. z o.o. posiadającej przedmiotową nieruchomość w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich, jak również nie oddadzą przedmiotowej nieruchomości w posiadanie i bezumowne korzystanie osób trzecich, w tym: nie ustanowią obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie zawrą żadnej umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, ani nie ustanowią innego prawa obligacyjnego, które mogłoby być związane z korzystaniem lub zajmowaniem przedmiotowej nieruchomości.

Strony ustalają cenę za udziały na łączną kwotę 26.000 zł. Wysokość ceny za udziały została ustalona z uwzględnieniem znaczących zobowiązań Spółki Berg Polska Sp. z o.o. z tytułu zakupu nieruchomości.

Zawarta umowa stanowi odwrócenie skutku sprzedaży przez spółkę Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. nieruchomości w Gruszczynie, o czym spółka TRION S.A. poinformowała w raporcie bieżącym nr 29/2011 z dnia 21.05.2011 roku. Zgodnie z przekazaną informacją nieruchomość w maju br. została sprzedana na rzecz spółki BERG POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną cenę za wszystkie wyżej wskazane działki w kwocie 12 976 288,00 zł. Powyższe transakcje umożliwiły ALTERCO S.A. i TRION S.A. ustanowienie zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez spółkę ALTERCO S.A. z siedzibą w Warszawie na nieruchomości położonej w Gruszczynie na rzecz obligatariuszy. To z kolei umożliwiło uruchomienie pomostowego dofinansowania spółki TRION S.A., której ALTERCO S.A. jest pośrednio znaczącym akcjonariuszem. Otrzymane środki zostały w części przeznaczone przez TRION S.A. na realizację pierwszych etapów zaplanowanych i rozpoczętych już projektów deweloperskich w Węgrzcach pod Krakowem oraz w Kiekrzu pod Poznaniem. Proces inwestycyjny związanych z nieruchomością w Gruszczynie jest w toku w fazie formalnego przygotowania inwestycji budowlanej.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Sądowa rejestracja połączenia spółek oraz kapitału warunkowego 

Raport bieżący nr 89/2011
1.12.2011
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. na podstawie §5 ustęp 1 punkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z zm.) informuje, iż postanowieniem z dnia 29 listopada 2011 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS wpisał w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenie TRION Spółki Akcyjnej (Spółka Przejmująca) ze spółką CF PLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).

W opinii Zarządu TRION S.A. planowane połączenie uporządkuje strukturę organizacyjną grupy kapitałowej TRION S.A. oraz umożliwi obniżenie ponoszonych przez spółki kosztów działalności. Po uproszeniu struktury planowane jest przekształcenie spółek celowych w spółki komandytowo-akcyjne, które pozwoli na szybkie dokapitalizowanie spółek oraz wspólną politykę optymalizującą procedury rozliczeń finansowych.

Data dokonania wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia): 29 listopada 2011 roku.

Połączenie Spółek nastąpiło, stosownie do treści art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiadała wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Ponieważ wszystkie akcje Spółki Przejmowanej posiadał jedyny akcjonariusz, którym była Spółka Przejmująca, połączenie przeprowadzone zostało w trybie art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

a)bez wydania akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej;

b)bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;

c)bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej;

d)bez określenia w planie połączenia dnia, od którego przyznane akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

Ponadto w związku z połączeniem Spółek nie uległ również zmianie Statut Spółki Przejmujące.

Podmiotami łączącymi się były:

TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 - Spółka Przejmująca;

oraz

CF PLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, 00 - 828 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243822 - Spółka Przejmowana;

Przedmiot działalności Spółki Przejmującej:

Działalność w zakresie zarządzania podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.

Przedmiot działalności Spółki Przejmowanej (wg EKD): pozostała finansowa działalność usługowa. Spółka CF PLUS S.A. posiadała cztery spółki celowe. Zadaniem tych spółek jest organizowanie i prowadzenie kompletnego procesu budowlanego zaplanowanych inwestycji w różnych rejonach Polski, które zakładają wybudowanie na obrzeżach najważniejszych aglomeracji miejskich jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych.

Jednocześnie Zarząd TRION S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał warunkowy w wysokości 110.606.276,40 złotych uchwalony uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRION S.A. z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

Ponadto Zarząd TRION S.A. informuje, że zmiana §7a Statutu Spółki dotycząca zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uchwalona uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRION S.A. z dnia 31 października 2011 roku nie została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Stanisław Pieciukiewicz - Prezes Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza 

Raport bieżący nr 88/2011
29.11.2011
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd TRION S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 listopada 2011 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o następującej treści :

"Działając w imieniu spółki Slidellco Holdings Limited ("Slidellco"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.), niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 25 listopada 2011 r. Slidellco dokonała sprzedaży poza rynkiem regulowanym 14.536.086 akcji zwykłych na okaziciela spółki Trion S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 ("Trion"), stanowiących 4,9% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 14.536.086 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących 4,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion ("Transakcja").

Przed przeprowadzeniem Transakcji Slidellco posiadała 26.968.618 akcji Trion stanowiących 9,09% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 26.968.618 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, uprawniających do 9,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion.

Po przeprowadzeniu Transakcji Slidellco posiada 12.432.532 akcji Trion stanowiących 4,19% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 12.432.532 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących 4,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion."

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.)
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Informacja dotycząca emisji z prawem poboru 
Raport bieżący nr 87/2011
15.11.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 15.11.2011 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie odstąpienia od oferty publicznej akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z tą uchwałą Zarząd Spółki postanowił odstąpić od emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przewidzianej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRION S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Uzasadnieniem tej decyzji są panujące niekorzystne warunki makroekonomiczne oraz możliwość pozyskania kapitału dla Spółki celem jej rozwoju bez konieczności przeprowadzania publicznej emisji akcji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.11.2011 r. przyjęło do wiadomości powyższą informację. Uchwała o odstąpieniu od emisji publicznej została podjęta przez Zarząd zgodnie z udzielonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnieniem.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 15.11.2011 r., druga część obrad. Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki. 

Raport bieżący nr 86/2011
15.11.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na drugiej części obrad, które odbyły się po przerwie w dniu 15 listopada 2011 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.

Załącznik - uchwały podjęte przez NWZA Akcjonariuszy TRION S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.11.2011 r. powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Stefana Gradowskiego ze skutkiem od dnia 15.11.2011 r.

Pan Stefan Gradowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku ekonomii i finansów.

Ukończył kursy biznesowe m.in. w Londynie i Dublinie. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w bankowości inwestycyjnej, M&A, bankowości korporacyjnej. Jednocześnie posiada bogate doświadczenie operacyjne na rynku nieruchomości i turystyki zdobyte w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Zajmował menedżerskie stanowiska w dużych spółkach kapitałowych, m.in. był doradcą prezesa Zarządu BZ WBK. Stefan Gradowski zasiadał również w radach nadzorczych takich spółek jak Macopharma Polska S.A. i Look Investment S.A., aktualnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Alterco S.A.

Pan Stefan Gradowski nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Stefan Gradowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki 

Raport bieżący nr 85/2011
15.11.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. niniejszym informuje, iż z dniem 14.11.2011r. Pan Maciej Drogoń złożył rezygnację z pełnionej w spółce funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd oraz pracownicy spółki dziękują Panu Maciejowi Drogoniowi za zaangażowanie oraz wkład wniesiony w trakcie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej TRION.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Akcjonariusze obecni na drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 15.11.2011 roku posiadający powyżej 5% głosów 

Raport bieżący nr 84/2011
15.11.2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyły się w dniu 15 listopada 2011 roku obecnych było dziesięciu akcjonariuszy, w tym siedmiu którzy przekroczyli 5% udział w głosach na NWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 126.556.774 akcji, co stanowiło 42,66 % głosów w Spółce.

Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :

1. SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED

Liczba akcji : 26.968.618
Liczba przysługujących głosów : 26.968.618
( 9,09 % głosów ogółem; 21,31 % głosów na NWZA )

2. "Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille S.K.A.

Liczba akcji łącznie : 25.583.713
Liczba przysługujących głosów łącznie : 25.583.713
( 8,62% głosów ogółem; 20,22% głosów na NWZA )

3. AG Sp. z o.o.

Liczba akcji : 21.380.000
Liczba przysługujących głosów : 21.380.000
( 7,21 % głosów ogółem; 16,89 % głosów na NWZA )

4. SGB-BANK Spółka Akcyjna

Liczba akcji łącznie : 16.397.840
Liczba przysługujących głosów łącznie : 16.397.840
( 5,53 % głosów ogółem; 12,96 % głosów na NWZA )

5. PROGRES MARBELLA Sp. z o.o.

Liczba akcji łącznie : 14.027.550
Liczba przysługujących głosów łącznie : 14.027.550
( 4,73 % głosów ogółem, 11,08 % głosów na NWZA )

6. MIROŃSKI PIOTR

Liczba akcji : 8.500.000
Liczba przysługujących głosów : 8.500.000
( 2,87 % głosów ogółem, 6,72 % głosów na NWZA )

7. BUSZMAN MAGDALENA

Liczba akcji : 8.500.000
Liczba przysługujących głosów : 8.500.000
( 2,87 % głosów ogółem, 6,72 % głosów na NWZA )

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 7.11.2011 r. Przerwa w obradach. 

Raport bieżący nr 83/2011
7.11.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 7 listopada 2011 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.

Załącznik - uchwały podjęte przez NWZA Akcjonariuszy TRION S.A.

Jednocześnie Zarząd spółki TRION S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 7.11.2011 r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 15 listopada do godz. 12.00. Niniejsza przerwa została ogłoszona na wniosek pełnomocnika jednego z akcjonariuszy. Obrady po przerwie odbędą się również w siedzibie ALTERCO S.A. w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, Budynek RONDO 1, piętro IX, budynek B, godz. 12.00.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A. w dniu 7.11.2011 roku. 

Raport bieżący nr 82/2011
7.11.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 7 listopada 2011 roku obecnych było dziesięciu akcjonariuszy, w tym siedmiu którzy przekroczyli 5% udział w głosach na NWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 126.556.774 akcji, co stanowiło 42,66 % głosów w Spółce.

Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :

1.SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED

Liczba akcji : 26.968.618
Liczba przysługujących głosów : 26.968.618
( 9,09 % głosów ogółem; 21,31 % głosów na NWZA )

2."Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille S.K.A.

Liczba akcji łącznie : 25.583.713
Liczba przysługujących głosów łącznie : 25.583.713
( 8,62% głosów ogółem; 20,22% głosów na NWZA )

3.AG Sp. z o.o.

Liczba akcji : 21.380.000
Liczba przysługujących głosów : 21.380.000
( 7,21 % głosów ogółem; 16,89 % głosów na NWZA )

4.SGB-BANK Spółka Akcyjna

Liczba akcji łącznie : 16.397.840
Liczba przysługujących głosów łącznie : 16.397.840
( 5,53 % głosów ogółem; 12,96 % głosów na NWZA )

5.PROGRES MARBELLA Sp. z o.o.

Liczba akcji łącznie : 14.027.550
Liczba przysługujących głosów łącznie : 14.027.550
( 4,73 % głosów ogółem, 11,08 % głosów na NWZA )

6.MIROŃSKI PIOTR

Liczba akcji : 8.500.000
Liczba przysługujących głosów : 8.500.000
( 2,87 % głosów ogółem, 6,72 % głosów na NWZA )

7.BUSZMAN MAGDALENA

Liczba akcji : 8.500.000
Liczba przysługujących głosów : 8.500.000
( 2,87 % głosów ogółem, 6,72 % głosów na NWZA )


Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 31.10.2011 r. 

Raport bieżący nr 81/2011
31.10.2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 października 2011 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.

Załączniki - uchwały podjęte przez NWZA Akcjonariuszy TRION S.A. oraz Monitor Sądowy i Gospodarczy

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A. w dniu 31.10.2011 roku. 

Raport bieżący nr 80/2011
31.10.2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2011 roku obecnych było trzech akcjonariuszy, w tym dwóch którzy przekroczyli 5% udział w głosach na NWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 41.812.831 akcji, co stanowiło 14,09 % wszystkich głosów w Spółce.

Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :

1."Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille S.K.A.

Liczba akcji serii T3 : 25.000.000

Liczba przysługujących głosów łącznie : 25.000.000

( 8,43 % głosów ogółem, 59,79 % głosów na NWZA )

2.SGB-BANK Spółka Akcyjna

a)Liczba akcji serii T1 : 16.026.464

b)Liczba akcji serii T5 : 371.376

Liczba przysługujących głosów łącznie : 16.397.840

( 5,53% głosów ogółem, 39,22 % głosów na NWZA )
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawarcie umów objęcia akcji serii U1. 

Raport bieżący nr 79/2011
21.10.2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 21.10.2011 r. zawarł umowy objęcia akcji serii U1 z następującymi podmiotami:

1) 1.000.000 sztuk akcji serii U1 ze Spółką Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. w cenie emisyjnej 0,20 zł za jedną akcję, w łącznej cenie emisyjnej 200.000,00 zł,

2) 1.250.000 sztuk akcji serii U1 z "Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille Spółka komandytowo-akcyjna w cenie emisyjnej 0,20 zł za jedną akcję, w łącznej cenie emisyjnej 250.000,00 zł.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja akcji U1.  

Raport bieżący nr 78/2011
20.10.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 20.10.2011 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U1 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii U1 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki.

Podjęta decyzja to wynik uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/10/2011 podjętej w dniu 17.10.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii U1 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii U1.

Rezultatem podjętej przez Zarząd uchwały jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 450.000 zł tj. z kwoty 59.330.961 zł do kwoty 59.780.961 zł w drodze emisji 2.250.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o wartości nominalnej 0,20 zł. Cena emisyjna wynosi 0,20 zł.

Akcje serii U1 zostaną zaoferowane inwestorom zainteresowanym gotówkowym dofinansowaniem Spółki.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w wyniku podjęcia przez zarządu uchwał nr 1 poprzez emisję akcji serii U1, § 7 Statutu Spółki otrzyma po rejestracji sądowej następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi 59.780.961,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 298.904.805 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,

b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,

e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,

h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,

i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t)52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

u)28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,

v)472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

w)26.968.618 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618.

x)2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000."
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 77/2011
17.10.2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd TRION S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 października 2011 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce o następującej treści :

"Działając w imieniu spółki Slidellco Holdings Limited ("Slidellco"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 12 października 2011 r. Slidellco otrzymała informację o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 6 października 2011 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trion S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 ("Trion"), dokonanego na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Trion z dnia 8 września 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ("Podwyższenie"). W wyniku Podwyższenia Trion wyemitowała 26.968.618 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,20 zł każda ("Akcje"), które Slidellco objęła na podstawie umowy objęcia Akcji z dnia 8 września 2011 r.

W chwili dokonania wpisu Akcje odpowiadały ok. 9,09% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniały do wykonywania 26.968.618 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących ok. 9,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion.

Do momentu wpisu Podwyższenia w Krajowym Rejestrze Sądowym Slidellco nie posiadała żadnych akcji w kapitale zakładowym Trion, w związku z czym po dokonaniu wpisu Podwyższenia Slidellco aktualnie posiada 26.968.618 akcji Trion, stanowiących ok. 9,09% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 26.968.618 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących ok. 9,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion.

Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Slidellco, Trion oraz Derwent Sp. z o.o. Marseille S.K.A., Slidellco zamierza zwiększyć swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Trion w okresie najbliższych 12 miesięcy."
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia 

Raport bieżący nr 76/2011
14.10.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 (dalej: Spółka Przejmująca lub TRION S.A.), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się ze Spółką CF PLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243822 (dalej: Spółka Przejmowana lub CF PLUS S.A.) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym z Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 146/2011 (3759), poz. 9894 z dnia 29 lipca 2011 roku, tj. w szczególności poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Akcjonariusze Spółki Przejmującej w terminie od 28 września 2011 roku do 29 października 2011 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 będą mogli zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Inowrocławiu, ulica Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, z dokumentami o których mowa w art. 505 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

1)Planem połączenia Spółek;

2)Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki TRION S.A. za lata obrotowe 2008 - 2010 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta;

3)Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki CF PLUS S.A. za lata obrotowe 2008 - 2010 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta:

4)Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A.;

5)Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia CF PLUS S.A.;

6)Ustaleniem wartości majątku CF PLUS S.A. na dzień 1 czerwca 2011 roku;

7)Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym TRION S.A. na dzień 1 czerwca 2011 roku;

8)Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym CF PLUS S.A. na dzień 1 czerwca 2011 roku;

Ponadto Zarząd TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu ("Spółka"), informuje, iż w dniu 27 września 2011 roku raportem bieżącym nr 58/2011 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 października 2011 roku na godz. 12.00 w siedzibie spółki ALTERCO Spółka Akcyjna w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, piętro XVI, ("Walne Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1)Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

3)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5)Przyjęcie porządku obrad.

6)Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów planu połączenia.

7)Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką CF PLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

8)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

9)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10)Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U i V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji.

11)Wolne wnioski.

12)Zamknięcie obrad.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 75/2011
13.10.2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 13.10.2011 r. otrzymał od akjconariusza Spółki "Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawiadomienie następującej treści:

"Działając w imieniu "Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.)(dalej: Ustawa), Inwestor niniejszym informuje, iż w dniu 12 października 2011 roku uzyskał informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału spółki TRION S.A. (dalej: Spółka). W wyniku tego zdarzenia oraz transakcji dokonywanych na rynku regulowanym do dnia wczorajszego, udział Inwestora w ogólnej licznie głosów na WZA Spółki obniżył się do poziomu 16,88%.

Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:

I. Przed rejestracją podwyższenia kapitału Spółki Inwestor posiadał 49 821 825 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowiły 18,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 49 821 825 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,47% w ogólnej liczbie głosów.

II. Po rejestracji podwyższenia kapitału oraz uwzględniając transakcje dokonane w październiku br. Inwestor posiada aktualnie 50 075 863 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 16,88% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 50 075 863 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16,88% w ogólnej liczbie głosów

III. Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie

IV. Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie

V. Inwestor uzależnia dalsze zaangażowanie w Spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej."
Stanisław Piecikiewicz - CzłonekZarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza  

Raport bieżący nr 74/2011
13.10.2011
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 13.10.2011 r. otrzymał od akjconariusza AG Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zawiadomienie następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej jako "Ustawa") AG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, ul. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk (dalej zwana "AG") niniejszym informuje, iż w dniu 12 października 2011 roku otrzymała informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału. W związku z czym udział AG w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki obniżył się do poziomu 11,69 %.

Przed rejestracją podwyższonego kapitału AG posiadała 34 669 047 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych za akcję, które stanowiły 12,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 34 669 047 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 12,85 % ogólnej liczby głosów.

W wyniku powyższych transakcji AG posiada aktualnie 34 669 047 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych, które stanowią 11,69 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 34 669 047 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 11,69 % ogólnej liczby głosów.

AG uzależnia dalsze zaangażowanie w spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej.

Brak podmiotów o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5). ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539)."
Stanisław Piecikiewicz - CzłonekZarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 66/2011 

Raport bieżący nr 73/2011
13.10.2011  
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. w nawiązaniu do raportu nr 66/2011 z dnia 11.10.2011 r. przekazuję korektę oczywistej omyłki pisarskiej tj.:

1) prawidłowa podstawa prawna przekazania raportu nr 66/2011 to § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), a nie jak podano § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia,

2) podstawą prawną wymogu kworum dla uchwały NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 KSH, a nie jak podano art. 431 § 3a KSH
Stanisław Pieciukiewicz - Członke Zarządu

Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej  

Raport bieżący nr 72/2011
13.10.2011  
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 13.10.2011 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Pana Petera Behnke zawiadomienie o dokonanej w dniu 13.10.2011 r. transakcji zakupu 120.785 sztuk akcji TRION S.A. zwykłych na okaziciela serii T4 za łączną cenę 20.000,00 zł. W związku z tym, iż akcje spółki nie są dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie transakcja odbyła się poza rynkiem regulowanym papierów wartościowych, w drodze umowy cywilnoprawnej.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza  

Raport bieżący nr 71/2011
13.10.2011  
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 13.10.2011 r. otrzymał od akjconariusza Grandecassius Limited z siedzibą na Cyprze zawiadomienie następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej jako "Ustawa") Grandecassius Limited, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej zwana "Grandecassius") niniejszym informuje, iż w dniu 12 października 2011 roku uzyskała informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału. W wyniku czego udział Grandecassius w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki obniżył się do poziomu 12,25 %.

Przed rejestracją podwyższonego kapitału Grandecassius posiadał 36 333 031 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych za akcję, które stanowiły 13,47 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 36 333 031 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 13,47 % ogólnej liczby głosów.

Po zarejestrowaniu podwyższonego kapitału Grandecassius posiada ogółem 36 333 031 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych za akcję, które stanowią 12,25 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 36 333 031 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 12,25 % ogólnej liczby głosów.

Grandecassius zakłada możliwość obniżenia poziomu zaangażowania w Spółkę w ramach zapowiadanego wcześniej planu zmiany struktury aktywów grupy Alterco S.A.

Brak podmiotów o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5). ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539)."
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza 

Raport bieżący nr 70/2011
12.10.2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 12.10.2011 otrzymał od Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie następującej treści:

"Zarząd Progres Investment S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U nr 184, poz. 1539 ze zm.) niniejszym informuje, że w wyniku podniesienia kapitału zakładowego przez spółkę Trion S.A. zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 6 października 2011 r., liczba akcji posiadanych przez Progres Marbella Sp. z o.o.- spółka komandytowo-akcyjna (Spółka), spółkę zależną Progres Investment S.A. stanowi poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w TRION S.A.

Liczba akcji posiadanych przez Spółkę nie zmieniła się od dnia 7 września 2011 roku, w której to dacie Spółka nabyła akcje Trion S.A.

Przed zarejestrowaniem podniesienia kapitału zakładowego przez spółkę Trion S.A. Spółka posiadała 13.830.000 akcji TRION S.A., które stanowiły 5,13% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dawały 13.830.000 głosów, które stanowiły 5,13% udziału w ogólnej liczbie głosów spółki.

Aktualnie Spółka posiada 13.830.000 akcji TRION S.A., które stanowią 4,66% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 13.830.000 głosów, które stanowią 4,66% udziału w ogólnej liczbie głosów spółki.

Jednocześnie Zarząd Progres Investment S.A. prostuje treść zawiadomienia przekazanego w dniu 7 września 2011 roku, wskazując że stroną przedmiotowej transakcji była wyżej wymieniona Progres Marbella Sp. z o.o.- spółka komandytowo-akcyjna (Spółka), spółka zależna Progres Investment S.A."
Stanisław Piecikiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Rejestracja sądowa podwyższenia kapitału zakładowego spółki TRION S.A. - emisja akcji serii U  

Raport bieżący nr 69/2011
12.10.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 11 października 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 6 października 2011 roku, dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii U z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany treści § 7 Statutu spółki, dokonanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 8.09.2011 r.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji sądowej emisji akcji serii U wynosi 59.330.961,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 296.654.805 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,

b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,

e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,

h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,

i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t)52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

u)28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,

v)472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

w)26.968.618 akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618.

Treść § 7 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany brzmi następująco:

"Kapitał zakładowy wynosi 59.330.961,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 296.654.805 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,

b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,

e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,

h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,

i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t)52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

u)28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,

v)472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

w)26.968.618 akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618."

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 296.654.805 akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 296.654.805 głosów. Zarejestrowana wysokość kapitału wpłaconego wynosi 58.955.961,00 zł.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zmiana miejsca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 7.11.2011 r. w Warszawie 

Raport bieżący nr 68/2011
11.10.2011 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2011 z dnia 11.10.2011 r. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. na dzień 7.11.2011 r. Zarząd TRION S.A. informuje o korekcie miejsca odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7.11.2011 r. w Warszawie o godz. 12.00.

Adres podany pierwotnie w zawiadomieniu : ul. Aleja Jana Pawła II 15, piętro XVI, siedziba Alterco S.A. zostaje zmieniony na nowe miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Warszawie: ul. Rondo ONZ 1, Budynek RONDO 1, piętro IX, budynek B.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRION S.A. na dzień 7 listopada 2011 r. 

Raport bieżący nr 67/2011
11.10.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego informację o zwołaniu przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 listopada 2011 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie spółki ALTERCO Spółka Akcyjna w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, piętro XVI z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

3) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

10) Wolne wnioski.

11) Zamknięcie obrad.

Głównym celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Uchwalenie nowego kapitału zostałoby dokonane przede wszystkim w związku ze zobowiązaniem Spółki do wyemitowania warrantów subskrypcyjnych umożliwiających objęcie akcji Spółki przez Slidellco Holdings Limited, wynikającym z umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 8 września 2011 roku pomiędzy Spółką, Slidellco Holdings Limited oraz Derwent Sp. z o.o. Marseille S.K.A. ("Umowa Inwestycyjna"), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 56/2011 z dnia 9 września 2011 roku.

Cele zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 listopada 2011 r. pozostają tożsame z celami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 października 2011 roku, które zostały szczegółowo przytoczone w raporcie bieżącym nr 57/2011 z dnia 15 września 2011 roku.

W związku z nie powzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbytym w dniu 11 października 2011 r. uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 listopada 2011 r. jest uzasadnione. Na tym Zgromadzeniu kworum powyższe zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych nie obowiązuje.

Załączniki - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ, Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, Formularze pełnomocnictwa, Formularze głosowania

Jarosław Żołedowski - Prezes Zarządu

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 11.10.2011 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

Raport bieżący nr 66/2011
11.10.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 11 października 2011 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.

W związku z brakiem nowych propozycji w stosunku do obecnie obowiązujących zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, odstąpiono od rozpatrywania tego punktu porządku obrad. Ponadto wobec braku kworum wynoszącego 1/3 kapitału zakładowego do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, a wymaganego przez art. 431 § 3a kodeksu spółek handlowych, nie było możliwe podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego statutu spółki i na skutek tejże okoliczności akcjonariusze odstąpili od procedowania w tym zakresie.

Załącznik - uchwały podjęte przez NWZA Akcjonariuszy TRION S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało w dniu 11.10.2011 r. w związku ze złożoną rezygnacją ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Tutaka i jednocześnie powołało w tym samym do składu Rady Nadzorczej Pana Adama Skowrońskiego ze skutkiem od dnia 11.10.2011 r.

Pan Adam Skowroński

Doktor nauk ekonomicznych mający na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji między innymi z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, struktury kapitału, relacji właściciel-menedżer, asymetrii informacji. W latach 2007 - 2008 Wiceprezes Zarządu PKO BP S.A. odpowiedzialny za obszar finansów i rachunkowości banku nadzorował zmiany w systemie informacji zarządczej oraz stworzenie nowych rozwiązań kontrolingowych w banku. Od 2008 roku Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A. Adam Skowroński posiada również doświadczenie jako członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

Pan Adam Skowroński nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Adam Skowroński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11.10.2011 roku posiadający powyżej 5% głosów 

Raport bieżący nr 65/2011
11.10.2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 11 października 2011 roku obecnych było dwóch akcjonariuszy, w tym jeden który przekroczył 5% udział w głosach na NWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 17 181 902 akcje, co stanowiło 6,37 % głosów w Spółce.

Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :

1.SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA

Liczba akcji : 16 397 840

Liczba przysługujących głosów łącznie : 16 397 840

(a) 6,08% głosów ogółem,

(b) 95,44 % głosów na NWZA
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza 

Raport bieżący nr 64/2011
3.10.2011 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 3.10.2011 r otrzymał od akcjonariusza Spółki AG Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  zawiadomienie następującej treści :

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej jako „Ustawa”) AG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, ul. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk (dalej zwana “AG”) niniejszym informuje, iż w dniach 29 oraz 30 września 2011 roku dokonała transakcji kupna łącznie 24 669 047 akcji TRION S.A. (dalej zwana: „Spółka”) poza rynkiem regulowanym. Udział AG w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki wzrósł do poziomu 12,85 %.

Przed zawarciem powyższych transakcji AG posiadała 10 000 000 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych za akcję, które stanowiły 3,70 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 10 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 3,70 % ogólnej liczby głosów.

W wyniku powyższych transakcji AG posiada aktualnie 34 669 047 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych, które stanowią 12,85 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 34 669 047 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 12,85 % ogólnej liczby głosów.

AG uzależnia dalsze zaangażowanie w spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej.

Brak podmiotów o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5). ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539)."

Zawiadomienie akcjonariusza 

Raport bieżący nr 63/2011
3.10.2011 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 3.10.2011 r. otrzymał od Spółki "Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawiadomienie nastepującej treści :

Działając w imieniu "Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (Ustawa o Ofercie), Inwestor zawiadamia niniejszym, że w wyniku transakcji zakupu akcji spółki TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka), dokonywanych na rynku regulowanym oraz transakcji dokonanej poza rynkiem regulowanym w dniu 29.09.2011 r., udział głosów na WZA Spółki osiągnął 18,47% ogólnej liczby głosów.

Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:

I.Przed zawarciem transakcji Inwestor posiadał 24 000 000 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowiły 8,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 24 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,9% w ogólnej liczbie głosów.

II. W wyniku powyższych transakcji Inwestor posiada aktualnie 49 821 825 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 18,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 49 821 825 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,47% w ogólnej liczbie głosów

III.Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie

IV.Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie

V.Inwestor uzależnia dalsze zaangażowanie w Spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej.

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza 

Raport bieżący nr 62/2011
3.10.2011 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 3.10.2011 r. otrzymał od akcjonariusza Grandecassius Limited zawiadomienie następującej treści :

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej jako "Ustawa") Grandecassius Limited, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej zwana "Grandecassius") niniejszym informuje, iż w dniach 29 oraz 30 września 2011 roku dokonała transakcji sprzedaży łącznie 49 669 047 akcji TRION S.A. (dalej zwana: "Spółka") poza rynkiem regulowanym. Udział Grandecassius w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki obniżył się do poziomu 13,47 %.

Przed zawarciem powyższych transakcji Grandecassius posiadała 86 002 078 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych za akcję, które stanowiły 31,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 86 002 078 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 31,89 % ogólnej liczby głosów.

W wyniku powyższych transakcji Grandecassius posiada aktualnie 36 333 031 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych, które stanowią 13,47 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 36 333 031 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 13,47 % ogólnej liczby głosów.

Grandecassius zakłada możliwość obniżenia poziomu zaangażowania w Spółkę w ramach zapowiadanego wcześniej planu zmiany struktury aktywów grupy Alterco S.A.

Brak podmiotów o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5). ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539)."

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Tekst jednolity statutu spółki po rejestracji sądowej            

Raport bieżący nr 61/2011
29.09.2011 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. w załączeniu przekazuje treść jednolitą statutu spółki uwględniającą sądową rejestrację zmian.

Statut spółki 

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Podpisanie aneksu do znaczącej umowy inwestycyjnej zawartej w celu nabycia udziałów w Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o. 

Raport bieżący nr 60/2011
29.09.2011 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Trion S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka w dniu 29 września 2011 r. zawarła ze spółką Slidellco Holdings Ltd. ("Slidellco") przy udziale Derwent Sp. z o.o. Marseille S.K.A. ("Derwent") aneks ("Aneks") do Umowy Inwestycyjnej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 56/2011 z dnia 9 września 2011 roku ("Umowa").

Zgodnie z Aneksem, przejście własności Udziałów I (zgodnie z definicją wskazaną w raporcie bieżącym nr 56/2011) na rzecz Spółki nastąpi w momencie wydania dokumentów Akcji I (zgodnie z definicją wskazaną w raporcie nr 56/2011), nie zaś w momencie zapisania Akcji I na rachunku papierów wartościowych, jak przewidywała pierwotna treść Umowy. Zgodnie z Aneksem, Akcje I zostaną wydane w formie dokumentu w jednym odcinku zbiorowym, lub, na żądanie Slidellco, w kilku odcinkach zbiorowych, w terminie 2 dni roboczych od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Aneks przewiduje również wydłużenie terminu do emisji Warrantów (zgodnie z definicją wskazaną w raporcie bieżącym nr 56/2011) - do 7 listopada 2011 r., oraz terminu do ich zaoferowania Slidellco - do 30 listopada 2011 r. Ponadto, zgodnie z Aneksem, Spółka zobowiązała się doprowadzić do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji I, Akcji II oraz wszystkich pozostałych akcji na okaziciela Spółki niedopuszczonych do obrotu oraz do zdematerializowania wskazanych akcji w terminie do 31 grudnia 2011 r. W tym celu Spółka zobowiązała się do sporządzenia prospektu emisyjnego oraz do jego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie najpóźniej do 31 października 2011 r. Do czasu ich dematerializacji Akcje I i Akcje II będą miały formę dokumentu i mogą zostać wydane w jednym lub kilku odcinkach zbiorowych.

Zgodnie z Aneksem, po emisji Akcji II lub wcześniej według uznania Slidellco, Spółka dokona dodatkowej emisji gotówkowej do 100.000.000 nowych akcji po cenie emisyjnej 0,30 zł każda akcja, skierowanej do podmiotów trzecich, a w przypadku nieobjęcia całej dodatkowej emisji przez te podmioty trzecie, Slidellco oraz Derwent zobowiązały się objąć nieobjęte akcje tej emisji w części proporcjonalnej do swojego udziału w akcjonariacie Spółki.

W pozostałym zakresie informacje dotyczące Umowy zawarte w raporcie bieżącym nr 56/2011 pozostają aktualne.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

Raport bieżący nr 59/2011
29.09.2011 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 29.09.2011 roku otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Tutaka rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 9.09.2011 r. Zarząd Spółki dziękuję Panu Piotrowi Tutakowi za wkład wniesiony w prace Rady Nadzorczej.


Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A.

Raport bieżący nr 58/2011
27.09.2011 
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

I.PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 (dalej: Spółka Przejmująca lub TRION S.A.), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się ze Spółką CF PLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243822 (dalej: Spółka Przejmowana lub CF PLUS S.A.) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym z Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 146/2011 (3759), poz. 9894 z dnia 29 lipca 2011 roku, tj. w szczególności poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Akcjonariusze Spółki Przejmującej w terminie od 28 września 2011 roku do 29 października 2011 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 będą mogli zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Inowrocławiu, ulica Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, z dokumentami o których mowa w art. 505 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

1)Planem połączenia Spółek;
2)Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki TRION S.A. za lata obrotowe 2008– 2010 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta;
3)Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki CF PLUS S.A. za lata obrotowe 2008 – 2010 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta:
4)Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A.;
5)Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia CF PLUS S.A.;
6)Ustaleniem wartości majątku CF PLUS S.A. na dzień 1 czerwca 2011 roku;
7)Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym TRION S.A. na dzień 1 czerwca 2011 roku;
8)Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym CF PLUS S.A. na dzień 1 czerwca 2011 roku;


II.ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ponadto Zarząd TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 października 2011 roku na godz. 12.00 w siedzibie spółki ALTERCO Spółka Akcyjna w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, piętro XVI, („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1)Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2)Podjęcie uchWybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5)Przyjęcie porządku obrad.
6)Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów planu połączenia.
7)Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką CF PLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
8)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
9)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10)Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U i V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji. 11)Wolne wnioski.
12)Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Zmiana §7a Statutu.
Dotychczasowa treść:
§ 7 a. 
 1. W okresie do dnia 27 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie  przekraczającą ¾ (trzy czwarte) wysokości kapitału zakładowego w chwili udzielenia upoważnienia, to jest o kwotę nie przekraczającą 53.926.923,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote) (kapitał docelowy).
2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. 
4. Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. 

Planowane zmiany:

§7a
1.W okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie przekraczającą 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) (kapitał docelowy).
2.Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3.Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4.Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

Ze względu na fakt, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 20 lipca 2011 roku, nie było wymaganego przez art. 445 Kodeksu spółek handlowych kworum w wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 31 października 2011 roku do podjęcia uchwały  w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nie będzie wymagana obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego spółki.

Informacja dla akcjonariuszy
Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 października 2011 roku, na godzinę 12.00, jest osoba będąca akcjonariuszem Spółki w dniu 15 października 2011 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu  27 września 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 17 października 2011 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ulica Marcinkowska 154, 88-100 Inowrocław, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 26 października 2011 roku do dnia 28 października 2011 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl.
Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 10 października 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki a.stroniawski@trion.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się do Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW  powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: a.stroniawski@trion.pl nie później niż na 4 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pozostałe informacje
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.trion.pl/relacjeinwestorskie. Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. 27 września 2011 roku: 269.686.187 akcji zwykłych na okaziciela, na każdą akcję przypada jeden głos.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 września 2011 r., Spółka zamierza złożyć wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego. Po dokonaniu rejestracji będzie on wynosił 59.330.961 złotych i dzielił się na 296.654.805 akcji. Zarząd przewiduje, że w dniu 31 października 2011 roku, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego będzie już zarejestrowane.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularze pełnomocnictwa, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Formularze stanowią ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.

Projekty uchwał, ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRION S.A.

Raport bieżący nr 57/2011
15.09.2011 
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego informację o zwołaniu przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 października 2011 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie spółki ALTERCO Spółka Akcyjna w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, piętro XVI, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10) Wolne wnioski.
11) Zamknięcie obrad.

Głównym celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Uchwalenie nowego kapitału zostałoby dokonane przede wszystkim w związku ze zobowiązaniem Spółki do wyemitowania warrantów subskrypcyjnych umożliwiających objęcie akcji Spółki przez Slidellco Holdings Limited, wynikającym z umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 8 września 2011 roku pomiędzy Spółką, Slidellco Holdings Limited oraz Derwent Sp. z o.o. Marseille S.K.A. („Umowa Inwestycyjna”), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 56/2011 z dnia 9 września 2011 roku.

W załaczeniu:

Projekty uchwał, ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej w celu nabycia udziałów w Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o., emisja akcji Trion S.A. w ramach kapitału docelowego oraz zobowiązanie do emisji przez Trion S.A. warrantów subskrypcyjnych i akcji w ramach kapitału warunkowego 

Raport bieżący nr 56/2011
09.09.2011 
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Trion S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka prowadziła od dnia 5 września 2011 roku negocjacje dotyczące zawarcia umowy opisanej w niniejszym raporcie bieżącym. Przekazanie informacji o negocjacjach do wiadomości publicznej zostało opóźnione zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie").

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 8 września 2011 roku Spółka zawarła ze spółką Slidellco Holdings Ltd. ("Slidellco") przy udziale Derwent Sp. z o.o. S.K.A. ("Derwent") umowę inwestycyjną ("Umowa"), na mocy której:

(a)Spółka nabędzie od Slidellco 2.335 udziałów ("Udziały I") w Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o. ("KB DOM"), stanowiących łącznie w dniu zawarcia Umowy 4,65% kapitału zakładowego KB DOM oraz uprawniających łącznie w dniu zawarcia Umowy do 4,65% głosów na zgromadzeniu wspólników KB DOM, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 8.092.781,45 zł; przejście własności Udziałów I na rzecz Spółki zgodnie z Umową nastąpi w momencie zapisania Akcji I (zgodnie z definicją poniżej) na rachunku papierów wartościowych Slidellco;

(b)pod warunkiem zaoferowania przez Spółkę do objęcia przez Slidellco Warrantów (zgodnie z definicją poniżej), Slidellco zobowiązało się sprzedać Spółce 47.869 udziałów w KB DOM ("Udziały II"), stanowiących łącznie w dniu zawarcia Umowy 95,35% kapitału zakładowego KB DOM oraz uprawniających łącznie w dniu zawarcia Umowy do 95,35% głosów na zgromadzeniu wspólników KB DOM, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 165.907.218,55 zł; przejście własności Udziałów II na rzecz Spółki nastąpi w momencie zapisania Akcji II (zgodnie z definicją poniżej) na rachunku papierów wartościowych Slidellco;

(c)Spółka zobowiązała się do zaoferowania Slidellco do objęcia w ramach oferty prywatnej 26.968.618 akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda, emitowanych w ramach emisji z wyłączeniem prawa poboru z kapitału docelowego ("Akcje I"). W celu wykonania zobowiązania Spółki, w dniu 8 września 2011 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu została podjęta za zgodą Rada Nadzorcza Spółki. W dniu 8 września 2011 roku Spółka podpisała ze Slidellco umowę objęcia Akcji I za łączną cenę emisyjną równą 8.090.585,40 zł, tj. 0,30 zł za każdą akcję;

(d)Spółka zobowiązała się do dokonania w terminie do dnia 10 października 2011 roku jednokrotnej emisji 553.031.382 nieodpłatnych, zbywalnych warrantów subskrypcyjnych ("Warranty"), skierowanej wyłącznie do Slidellco, z których każdy Warrant będzie upoważniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,30 zł za jedną akcję, tj. wszystkie Warranty będą uprawniały do objęcia łącznie 553.031.382 akcji Spółki ("Akcje II") za łączną cenę emisyjną wynoszącą 165.909.414,60 zł za wszystkie Akcje II; Spółka zobowiązała się do zaoferowania Slidellco Warrantów w terminie do 15 listopada 2011 roku, natomiast emisja Akcji II zgodnie z Umową nastąpi nie później niż do dnia 20 listopada 2011 roku;

pkt (a)-(d) powyżej łącznie zwane "Transakcją".

Po przeprowadzeniu Transakcji Spółka będzie posiadała 100% udziałów w KB DOM.

Zgodnie z Umową rozliczenie Transakcji ma nastąpić poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących Slidellco wobec Trion z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za Udziały I i Udziały II z wierzytelnościami przysługującymi Trion wobec Slidellco o wniesienie wkładu na pokrycie Akcji I i Akcji II, na zasadach przewidzianych w Umowie. W dniu 8 września 2011 r. Spółka zawarła ze Slidellco umowę potrącenia wierzytelności, na mocy której Spółka i Slidellco potrąciły wymagalną wierzytelność przysługującą Spółce w stosunku do Slidellco z tytułu objęcia Akcji I w kwocie 8.090.585,40 zł z wymagalną wierzytelnością pieniężną przysługującą Slidellco w stosunku do Spółki w wysokości 8.092.781,45 zł z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za Udziały I, do wysokości wierzytelności niższej. W wyniku dokonanego potrącenia cały wkład pieniężny należny Spółce od Slidellco tytułem pokrycia objętych przez Slidellco Akcji I został wniesiony.

Dodatkowo, w przypadku gdy po emisji Akcji II, lecz nie później niż do dnia 21 grudnia 2011 roku, Spółka dokona dodatkowej emisji gotówkowej do 100.000.000 nowych akcji w cenie emisyjnej 0,30 zł każda akcja, skierowanej do podmiotów trzecich, to - w przypadku nieobjęcia całej dodatkowej emisji przez te podmioty trzecie - Slidellco oraz Derwent zobowiązały się objąć nieobjęte akcje tej emisji w części proporcjonalnej do swojego udziału w akcjonariacie Spółki.

Ponadto, Umowa przewiduje:

(a)prawo do odstąpienia przez Spółkę w całości lub w części od Umowy w przypadku: (i) niezawarcia przez Slidellco umowy sprzedaży Udziałów II na rzecz Spółki pomimo zaoferowania przez Spółkę Warrantów do objęcia przez Slidellco; lub (ii) niewykonania lub nienależytego wykonania innych istotnych zobowiązań przez Slidellco wynikających z Umowy; oraz

(b)prawo do odstąpienia przez Slidellco w całości lub w części od Umowy w przypadku: (i) niewyemitowania lub niezaoferowania Slidellco objęcia Akcji I; (ii) niewyemitowania lub niezaoferowania Slidellco objęcia Warrantów lub niewyemitowania Akcji II; (iii) niewykonania lub nienależytego wykonania innych istotnych zobowiązań Spółki wynikających z Umowy; (iv) spadku poniżej 0,20 zł średniej arytmetycznej cen zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przez dowolne kolejne 7 dni sesyjnych w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zaoferowania przez Spółkę Warrantów do objęcia przez Slidellco; lub (v) jakiejkolwiek zmiany treści statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmiany będącej aktualnie przedmiotem postępowania rejestrowego.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Zawarta umowa inwestycyjna po zakończeniu całego procesu transakcyjnego w opinii Zarządu Spółki wniesie przede wszystkim dodaną wartość kompetencyjną i jakościową do Spółki TRION S.A., działającej w branży deweloperskiej od grudnia 2010 roku. W wyniku zawartej umowy zostanie włączona do Grupy TRION spółka KB DOM. Podmiot ten posiada profesjonalnie zorganizowane budowlane procesy technologiczne oraz zakontraktowaną wartość sprzedaży produktów budownictwa mieszkaniowego, mieszkań w segmencie standardu popularnego. Struktury spółki KB DOM stanowić będą filar działalności budowlanej TRION S.A. Od grudnia 2010 r. tj. od momentu włączenia do Grupy TRION spółki CF PLUS S.A., a tym samym wniesienia aktywów w postaci nieruchomości przeznaczonych na projekty deweloperskie TRION S.A. poszukiwał rozwiązania pozwalającego na rozpoczęcie operacyjnej działalności budowlanej. Według oceny Zarządu Spółki, KB DOM stanowić będzie sprawne ogniwo technologiczne w obszarze budowy domów jednorodzinnych, budownictwa wielorodzinnego w segmencie mieszkań popularnych, budownictwa komunalnego wykazującego aktualnie wysoki wskaźnik zapotrzebowania rynku mieszkaniowego w Polsce.

Dodatkowym atutem jest to, iż obok produkcji konstrukcyjnej elementów budownictwa mieszkaniowego Spółka prowadzi produkcję oraz sprzedaż systemu elewacji wentylowanej, kostki brukowej oraz kompletnej gamy galanterii dla budownictwa drogowego, rur betonowych i żelbetowych, wpustów betonowych, płyt elewacyjnych w systemach T-Wall, Freysissol na wiadukty i mosty, a także elementów odwodnienia pasa drogowego. Spółka oferuje bardzo szeroki asortyment wysoko jakościowych wyrobów dla budownictwa mieszkaniowego tj. ściany, stropy, płyty elewacyjne i dekoracyjne, system elewacji wentylowanych, elementy małej architektury jak np. kostka drogowa, krawężniki, obrzeża, płyty parkingowe, elementy zabudowy skarp, ogrodzenia. Spółka posiada również dobrze rozwinięte kanały dystrybucji na duże inwestycje drogowe, jak np. na budowę Autostrady A1. W ofercie KB DOM znajdują się również wszechstronne produkty infrastruktury drogowej w tym zabudowy pasa drogowego m.in. takie jak elementy elewacyjne wiaduktów i mostów, filary pod ekrany akustyczne, elementy odwodnienia pasa drogowego, rury betonowe i żelbetowe, wpusty drogowe, płyty drogowe i tramwajowe, płyty YOMB, kilkanaście różnorodnych produktów odwodnienia. Spółka współpracuje również z wykonawcami rurociągów gazowych dostarczając obciążniki i inne wyroby betonowe.

Z momentem sfinalizowania całej transakcji i nabycia 100% udziałów spółki KB DOM w strukturach Grupy TRION znajdzie się podmiot umożliwiający faktyczne rozpoczęcie operacyjnego procesu budowlanego i technologicznego. Wdrożona przez spółkę nowoczesna technologia prefabrykacji budynków wielorodzinnych w segmencie mieszkań popularnych, świadczenie usług generalnego wykonawstwa w zakresie prac budowlanych oraz posiadane przez KB DOM zakontraktowane projekty deweloperskie rozpoczęte na terenie Polski północnej docelowo po zamknięciu całego procesu transakcyjnego, w opinii Zarządu oraz Rady Nadzorczej TRION S.A.,zwiększą dynamikę generowanych przychodów Grupy TRION oraz usprawnią płynność struktury przepływów pieniężnych.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza Grandecassius Limited 

Raport bieżący nr 55/2011
09.09.2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 9.09.2011 roku otrzymał od akcjonariusza Grandecassius Limited zawiadomienie następująceju treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej jako "Ustawa") Grandecassius Limited, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej zwana "Grandecassius") niniejszym informuje, iż w dniu 07 września 2011 roku Grandecassius uzyskał informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału oraz w tym samym dniu dokonał transakcji sprzedaży 13 830 000 akcji TRION S.A. (dalej zwana: "Spółka") poza rynkiem regulowanym. Udział Grandecassius w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki obniżył się do poziomu 31,89 %.

Przed rejestracją podwyższonego kapitału Inwestor posiadał 99 832 078 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych za akcję, które stanowiły 41,48 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 99 832 078 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 41,48 % ogólnej liczby głosów.

Po zarejestrowaniu podwyższonego kapitału Inwestor posiadał ogółem 99 832 078 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych za akcję, które stanowiły 37,02 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 99 832 078 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 37,02 % ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie na postawie art. 69 ust. 1 pkt 2 "Ustawy", Grandecassius zawiadamia niniejszym, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki TRION S.A. dokonanej w dniu 07 września 2011 roku poza rynkiem regulowanym, udział głosów na WZA Spółki obniżył się do poziomu 31,89 % ogólnej liczby głosów.

I.Przed zawarciem powyższej transakcji Grandecassius posiadał 99 832 078 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych za akcję, które stanowiły 37,02 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 99 832 078 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 37,02 % ogólnej liczby głosów.

II.W wyniku powyższej transakcji Inwestor posiada aktualnie 86 002 078 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych, które stanowią 31,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 86 002 078 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 31,89 % ogólnej liczby głosów.

Grandecassius zakłada możliwość obniżenia poziomu zaangażowania w Spółkę w ramach zapowiadanego wcześniej planu zmiany struktury aktywów grupy Alterco S.A.

Brak podmiotów o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5). ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539)."
Jarosław Żołedowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 54/2011
07.09.2011 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 7.09.2011 r. otrzymał od spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie następującej treści :

"Zarząd Progres Investment S.A. (Spółka) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U nr 184, poz. 1539 ze zm.) niniejszym informuje, że w wyniku transakcji nabycia akcji spółki TRION S.A. w dniu 7 września 2011 r., ilość akcji posiadana przez Spółkę przekroczyła 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w TRION S.A.

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Spółka nie posiadała akcji TRION S.A.

Aktualnie Spółka posiada 13.830.000 akcji TRION S.A., które stanowią 5,13% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 13.830.000 głosów, które stanowią 5,13% udziału w ogólnej liczbie głosów spółki."
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Tekst jednolity statutu Spółki

Raport bieżący nr 53/2011
18.08.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki podjętej w formie obiegowej w załączeniu przekazuje jednolitą treść statutu TRION S.A.

Załączniki: Statut Spółki

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Oświadczenie Zarządu TRION S.A. w związku ze spadkiem kursu akcji Spółki. 

Raport bieżący nr 52/2011
3.08.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

W związku z obserwowanym w ostatnich tygodniach spadkiem notowań akcji TRION S.A. na rynku głównym GPW Zarząd Spółki pragnie zapewnić, że nie widzi żadnych poważnych podstaw ani doraźnych przyczyn tłumaczących obecną przecenę waloru na historyczne minima, a obecny poziom kursu jest zupełnie niezrozumiały i w naszej ocenie wynika z czysto spekulacyjnego działania wykorzystującego zachwiania na całym rynku finansowym i kapitałowym w Polsce i zagranicą. Ponadto Zarząd pozwala sobie przytoczyć kilka najważniejszych wydarzeń w Spółce mających miejsce na przestrzeni ostatniego roku, czyli od czasu objęcia stanowiska Prezesa Zarządu przez Pana Jarosława Żołędowskiego:

- Wejście w grudniu 2010 r. strategicznego inwestora w skład akcjonariatu TRION S.A. ratuje Spółkę przed upadłością i powoduje zmianę modelu biznesowego - TRION S.A. jako deweloper tylko w ciągu najbliższych lat wybuduje około 600 domów w w największych polskich aglomeracjach. Do Spółki wniesione zostały poważne aktywa nieruchomościowe, których sama wartość rynkowa znacząco przewyższa pasywa Spółki, a potencjał biznesowy daje gwarancję na stabilizację i trwały rozwój działalności operacyjnej pozwalającej w ciągu najbliższych 2 lat osiągnąć satysfakcjonujące dla Akcjonariuszy wyniki ;

- Ogłoszenie upadłości nierentownych spółek zależnych oraz w dalszej kolejności ich sprzedaż znacząco przyczynia się do obniżenia zadłużenia Spółki: ogłoszenie upadłości spółek zależnych INTUR Sp. z o.o., SYNERGIS Sp. z o.o. oraz INTUR KFS Sp. z o.o. - marzec 2011 r. ;

- Połączenie z Trion Financial Services Sp. z o.o. obniża koszty działalności Spółki - kwiecień 2011 r. ;

- TRION S.A. spłaca swoje największe zadłużenie kredytowe w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A., a tym samym otwiera drogę do kredytowania nowych inwestycji w projekty deweloperskie - maj 2011 r. ;

- Emisja akcji z kapitału docelowego w celu zaspokojenia pozostałych wierzycieli oraz gotówkowego dofinansowania Spółki - podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja akcji serii T4 - czerwiec 2011 r.;

- Prezes TRION S.A. zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kupuje akcje Spółki. - czerwiec 2011 r. ;

- Członkowie Rady Nadzorczej obejmują akcje Spółki również w czerwcu 2011 r. ;

- NWZA TRION S.A. podejmuje uchwałę o emisji akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 20 gr. - lipiec 2011 r. ;

- Zarząd TRION S.A. porządkuje strukturę Grupy Kapitałowej i usprawnia jej funkcjonowanie - podjęcie decyzji o zamiarze połączenia TRION S.A. ze spółką CF PLUS S.A. oraz budowie struktury optymalizującej koszty finansowe poprzez zmiany formy prawnej spółek wchodzących w jej skład - lipiec 2011 r. ;

Jak wskazują przytoczone powyżej fakty, sytuacja Spółki poprawia się z dnia na dzień, a plan naprawczy zakończył się pełnym sukcesem. Rok 2010 okazał się bardzo złym rokiem pod względem finansowym, gdyż Spółka wykazała dużą stratę netto. Podjęte działania Zarządu polegające na drastycznym cięciu kosztów, ogłoszeniu upadłości nierentownych spółek zależnych, połączeniom i układom z wierzycielami straty te są systematycznie redukowane, a pierwsze zyski z nowej działalności planowane są na 2012 r. Pozyskanie strategicznego inwestora w grudniu 2010 r. znacząco dokapitalizowało Spółkę, wprowadziło aktywa będące podstawą nowego modelu biznesowego, niezbędny know-how i całe zaplecze do realizacji projektów deweloperskich. Budowa domów jednorodzinnych zagwarantuje wysoką rentowność w nadchodzących latach co pozwoli Spółce na osiąganie coraz lepszych wyników finansowych. Rozpoczęcie pierwszego projektu deweloperskiego jest planowane na listopad 2011 r. w miejscowości Kiekrz pod Poznaniem, a sprzedaż pierwszych domów już na koniec roku 2011 r. W końcowej fazie negocjacji jest również zakup gotowego projektu z zakresu budownictwa wielorodzinnego w Warszawie (z ważnym pozwoleniem na budowę, wybranym generalnym wykonawcą, przygotowaną całościową kampanią sprzedażową i pierwszymi zdecydowanymi na zakup mieszkań nabywcami), co pozwoliłoby Spółce rozpocząć inwestycję i sprzedaż pierwszych mieszkań już w najbliższych tygodniach.

Zaufanie jakim obdarzył Spółkę Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., jak również inni wierzyciele, jasno pokazuje, że TRION S.A. przygotował solidny plan na najbliższe lata, Spółka jest godna zaufania, a obecny kurs w żaden sposób nie oddaje jej obecnej sytuacji. Ponadto, już dokonane i planowane zakupy akcji przez Prezesa oraz członków Rady Nadzorczej są sygnałem, że Spółka wyszła na prostą i będzie się rozwijać.

Zarząd TRION S.A. uważa, że przyczyn nieuzasadnionego spadku ceny akcji dopatrywać się można w obecnej ogólnej niepewnej sytuacji na giełdzie Zarząd pragnie zapewnić wszystkich akcjonariuszy, że podejmie wszelkie niezbędne działania w celu poprawy relacji z inwestorami, tym samym zwraca się z prośbą o zaufanie i cierpliwość.

Zarząd TRION S.A. zastrzega, iż powyższe informacje mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny i nie są rekomendacją co do podejmowania decyzji inwestycyjnych, które każdy z Inwestorów podejmuje zgodnie z własną wiedzą i ryzykiem.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Rozwiązanie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 51/2011
22.07.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. w nawiązaniu do raportu nr 35/2011 z dnia 15.06.2011 r. informuje, iż w dniu 21.07.2011 r.  umowa objęcia akcji serii T4 z  4 Business Consulting – Tomasz Gromek z siedzibą w Piasecznie została rozwiązana w związku z brakiem wniesienia wkładów na pokrycie akcji TRION S.A. z tytułu ich objęcia. Powyższe rozwiązanie umowy jest tylko formalnym potwierdzeniem zaistniałego faktu. Emisja akcji serii T4 została zarejestrowana przez sąd rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 20.07.2011 roku i nie dotyczyła rozwiązanej umowy z 4 Business Consulting.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia TRION S.A. ze spółką CF PLUS S.A. 

Raport bieżący nr 50/2011
21.07.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. na podstawie §5 ustęp 1 punkt 13 oraz §19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż w dniu 21 lipca 2011 roku Zarządy Spółek TRION S.A. oraz CF PLUS S.A. podjęły uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia TRION S.A. ze spółką CF PLUS S.A.

Podmiotami łączącymi się są:

TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 - Spółka Przejmująca;

oraz

CF PLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, 00 - 828 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243822 - Spółka Przejmowana;

Przedmiot działalności Spółki Przejmującej jest działalność w zakresie zarządzania podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.

Przedmiot działalności Spółki Przejmowanej jest wg EKD pozostała finansowa działalność usługowa. Spółka CF PLUS S.A. posiada cztery spółki celowe. Zadaniem tych spółek jest organizowanie i prowadzenie kompletnego procesu budowlanego zaplanowanych inwestycji w różnych rejonach Polski, które zakładają wybudowanie na obrzeżach najważniejszych aglomeracji miejskich jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych

W opinii Zarządu TRION S.A. planowane połączenie uporządkuje strukturę organizacyjną grupy kapitałowej TRION S.A. oraz umożliwi obniżenie ponoszonych przez spółki kosztów działalności. Po uproszeniu struktury planowane jest przekształcenie spółek celowych w spółki komandytowo-akcyjne, które pozwoli na szybkie dokapitalizowanie spółek oraz wspólną politykę optymalizującą procedury rozliczeń finansowych.

Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Ponieważ wszystkie akcje Spółki Przejmowanej posiada jedyny akcjonariusz, którym jest TRION S.A., połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, tj:

a)bez wydania akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej;

b)bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;

c)bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej;

d)bez określenia w planie połączenia dnia, od którego przyznane akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

W związku z połączeniem Spółek nie ulegnie również zmianie Statut Spółki Przejmującej, dlatego też do planu połączenia nie został załączony określony w art. 499 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.

Biorąc pod uwagę, że połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego TRION S.A. oraz w związku z tym, iż Spółka Przejmująca w dniu sporządzenia planu połączenia jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, w związku z połączeniem Spółki TRION S.A. ze Spółką CF PLUS S.A. nie zostaną przyznane żadne prawa szczególne akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom.

W związku z połączeniem Spółki TRION S.A. ze Spółką CF PLUS S.A. nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Ponadto Zarząd TRION S.A. informuje, iż na podstawie art. 516 §6 w zw. z art. 516 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych oraz nie mają obowiązku poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta.

W załączeniu  treść planu połączenia wraz z załącznikami.

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Sporządzenie sprawozdania finansowego TRION S.A. na dzień 1 czerwca 2011 r. 

Raport bieżący nr 49/2011
21.07.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe TRION S.A. sporządzone na dzień 1 czerwca 2011 roku. Sprawozdanie to zostało sporządzone w celu rozpoczęcia procesu połączenia Spółki TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu ze spółką CF PLUS S.A. z siedzibą w Warszawie.

W załączeniu sprawozdanie finansowe na dzień 1.06.2011 r.

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 20.07.2011 r. 

Raport bieżący nr 48/2011
21.07.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 lipca 2011 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.

Załącznik - uchwały podjęte przez NWZA Akcjonariuszy TRION S.A.

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A. w dniu 20.07.2011 r. 

Raport bieżący nr 47/2011
20.07.2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 20 lipca 2011 roku w Warszawie obecny był jeden akcjonariusz, który przekroczył 5% udział w głosach na NWZ. Obecny akcjonariuszy reprezentował łącznie 36 000 000 akcji, co stanowiło 14,95 % wszystkich głosów w Spółce.

Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :

1.GRANDECASSIUS LIMITED

Liczba akcji : 36 000 000

Liczba przysługujących głosów : 36 000 000

( 14,95 % głosów ogółem, 99,8 % głosów na NWZA )
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Rejestracja sądowa podwyższenia kapitału zakładowego spółki TRION S.A. - emisja akcji serii T4 i T5 

Raport bieżący nr 46/2011
20.07.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 20 lipca 2011 roku powziął informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii T4 i T5 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie treści § 7 Statutu spółki, dokonanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 3 z dnia 31.05.2011 r. oraz uchwały nr 1 z dnia 27.06.2011 r.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji sądowej emisji akcji serii T4 i T5 wynosi 53.937.237,40 zł (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 269.686.187 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,
t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
u) 28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,
w) 472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji serii T5 o numerach od 000001 do 472.626

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"§7. Kapitał zakładowy wynosi 53.937.237,40 zł (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 269.686.187 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,
t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
u) 28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,
w) 472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji serii T5 o numerach od 000001 do 472.626
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A.  

Raport bieżący nr 45/2011
13.07.2011
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 13.07.2011 r. otrzymał od akcjonariusza Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu zawiadomienie następującej treści :

"Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), informuje niniejszym, że w wyniku zarejestrowania w dniu 6 lipca 2011 roku podwyższenia kapitału akcji spółki TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka), osiągnął 6,66% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Zaangażowanie kapitałowe w Spółkę jest wynikiem konwersji na akcje serii T1 Spółki zadłużenia Spółki wobec Inwestora, o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 24/2011 z dnia 19 kwietnia bieżącego roku.

Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:

1)Przed objęciem akcji serii T1 Inwestor nie posiadał akcji Spółki.

2)Inwestor posiada aktualnie 16 026 464 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 6,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 16 026 464 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,66% w ogólnej liczbie głosów.

3)Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie

4)Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie

5)Inwestor uzależnia dalsze zaangażowanie w Spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej."
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce TRION S.A.  

Raport bieżący nr 44/2011
6.07.2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 6.07.2011 r. otrzymał od Spółki "Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawiadomienie nastepującej treści :

Działając w imieniu "Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), Inwestor zawiadamia niniejszym, że w wyniku transakcji zakupu akcji spółki TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka), dokonanej poza rynkiem regulowanym w dniu 30.06.2011 r., udział głosów na WZA Spółki osiągnął 9,97% ogólnej liczby głosów.

Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:

I.Przed zawarciem transakcji Inwestor nie posiadał akcji Spółki.

II.W wyniku powyższej transakcji Inwestor posiada aktualnie 24 000 000 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 9,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 24 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,97% w ogólnej liczbie głosów.

III.Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie

IV.Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie

V.Inwestor uzależnia dalsze zaangażowanie w Spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza Grnadecassius Limited  

Raport bieżący nr 43/2011
6.07.2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 6.07.2011 r. otrzymał od akcjonariusza Grandecassius Limited zawiadomienie nastepującej treści :

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej jako "Ustawa") Grandecassius Limited, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Larnace, Cypr (dalej zwana "Grandecassius") niniejszym informuje, iż w dniu 04 lipca 2011 roku, uzyskała informację z Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanym podwyższonym kapitale spółki TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 (dalej zwana "Spółka").

Przed rejestracją podwyższonego kapitału, która nastąpiła w dniu 30 czerwca 2011 roku, Grandecassius posiadał ogółem 70 713 031 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 41,59 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 70 713 031 głosów z akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 41,59 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po zarejestrowaniu podwyższonego kapitału, na dzień 30 czerwca 2011 roku, Grandecassius osiągnął ogółem 122 832 078 sztuk akcji Spółki, co stanowi 51,04 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniają do wykonywania 122 832 078 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 51,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Jednocześnie, na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439), Inwestor zawiadamia niniejszym, że w wyniku transakcji dokonanej w dniu 30 czerwca 2011 roku poza rynkiem regulowanym, sprzedaży akcji spółki TRION S.A. udział głosów na WZA Spółki obniżył się do poziomu 41,06 % ogólnej liczby głosów.

I.Przed zawarciem powyższej transakcji Inwestor posiadał 122 832 078 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych za akcję, które stanowiły 51,04 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 122 832 078 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 51,04 % w ogólnej liczbie głosów.

II.W wyniku powyższej transakcji Inwestor posiada aktualnie 98 832 078 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych, które stanowią 41,06 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 98 832 078 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 41,06 % w ogólnej liczbie głosów.

Grandecassius uzależnia dalsze zaangażowanie w Spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej.

Brak podmiotów o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5). ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539)."
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Rejestracja sądowa podwyższenia kapitału zakładowego spółki TRION SA - emisja akcji serii T1, T2, T3  

Raport bieżący nr 42/2011
6.07.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 6 lipca 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30 czerwca 2011 roku, dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii T1, T2, T3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie treści § 7 Statutu spółki, dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Spółki nr 1 z dnia 19.04.2011 oraz uchwał nr 1 i 2 z dnia 31.05.2011 r.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji sądowej emisji akcji serii T1, T2, T3 wynosi 48.133.051 zł (czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 240.665.255 (dwieście czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,

b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,

e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,

h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,

i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 240.665.255 (dwieście czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 240.665.255 (dwieście czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów.Treść § 7 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany:

"Kapitał zakładowy wynosi 48.133.051 zł (czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 240.665.255 (dwieście czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,

b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,

e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,

h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,

i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047."
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału. Rozwiązanie znaczącej umowy.  

Raport bieżący nr 41/2011
28.06.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. informuje, iż umowa zawarta z podmiotem 4 Business Consulting została rozwiązana w związku z nie wniesieniem wkładów na pokrycie akcji.

W związku z powyższym, Zarząd TRION S.A. mając na względzie konieczność aktualizacji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniki emisji akcji serii T4 w dniu 27.06.2011 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii T4 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii T4 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki.

Podjęta decyzja to wynik uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 9 podjętej w dniu 31.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii T4 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii T4.

Rezultatem podjętej przez Zarząd uchwały jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.709.661,20 zł tj. z kwoty 48.227.576,20 zł do kwoty 53.937.237,40 zł w drodze emisji 28.548.306 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o wartości nominalnej 0,20 zł każda. W uchwale powyższej Zarząd Spółki postanowił za zgodą Rady Nadzorczej ustalić cenę emisyjną akcji serii T4 na 0,20 zł za każdą akcję.

Akcje serii T4 zostały zaoferowane wierzycielom Spółki oraz inwestorom zainteresowanym gotówkowym dofinansowaniem Spółki.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. w przedmiocie emisji akcji serii U z prawem poboru

Raport bieżący nr 40/2011
24.06.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 lipca 2011 roku na godz. 10.00 w siedzibie spółki ALTERCO Spółka Akcyjna w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, piętro XVI, ("Walne Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:


1)Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5)Przyjęcie porządku obrad.
6)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
7)Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
8)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki - proponowany dzień prawa poboru: 20 października 2011 roku.
10)Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5 i U, praw poboru akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji.
11)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12)Wolne wnioski.
13)Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Zmiana §7 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§7
Kapitał zakładowy wynosi 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:
a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462.


Zmiany §7 Statutu Spółki w związku z podwyższeniami przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (emisje akcji serii T1, T2, T3, T4, T5) - zmiany Statutu nie zostały jeszcze zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 

§7
Kapitał zakładowy wynosi 65.288.674,60 zł (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy)  i dzieli się na 326.443.373 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:
a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,
t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
u) 85.305.492 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji serii T4 o numerach od 00000001 do 85305492,
v) 472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji serii T5 o numerach od 000001 do 472.626.Planowane zmiany §7 Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 20 lipca 2011 roku:

Uchwała numer 5:

§7
 Kapitał zakładowy wynosi 65.288.674,60 zł (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy)  i dzieli się na 326.443.373 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:
a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,
t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
u) 85.305.492 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 85305492,
v) 472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626.

Uchwała numer 7:

§ 7
Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 68.288.674,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 130.577.349,20 złotych (słownie: sto trzydzieści milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej niż 341.443.373 (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) i nie więcej niż 652.886.746 (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:
a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
s)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,
t)52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
u)85.305.492 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 85305492,
v)472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,
w)nie mniej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) i nie więcej niż 326.443.373 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii U. 

Zmiana §7a Statutu.
Dotychczasowa treść:
§ 7 a. 
 1. W okresie do dnia 27 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie  przekraczającą Âľ (trzy czwarte) wysokości kapitału zakładowego w chwili udzielenia upoważnienia, to jest o kwotę nie przekraczającą 53.926.923,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote) (kapitał docelowy).
2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. 
4. Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.  .

Planowane zmiany:
§7a
1.W okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie przekraczającą 48.966.000 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) (kapitał docelowy). 
2.Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3.Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4.Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. 

Zmiana §8 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§8
1.Kapitał akcyjny może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez emisję nowych akcji na okaziciela lub/i akcji imiennych albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2.Kapitał akcyjny może być podwyższony także bezpośrednio z zysku, z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów własnych Spółki.
3.W przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki akcje nowej emisji nie objęte przez któregokolwiek z dotychczasowych akcjonariuszy w ramach przysługującego mu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa poboru zostaną zaoferowane przez Zarząd do objęcia tym akcjonariuszom, którzy skorzystali z prawa poboru, w stosunku do posiadanych przez nich akcji Spółki przed podwyższeniem kapitału akcyjnego (pro rata). Objęcie tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy winno nastąpić w terminie 30 dni od daty ich zaoferowania przez Zarząd.
4.Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w stosunku do akcji, co do których na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyłączone zostało prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Proponowane zmiany:
§8
1.Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez emisję nowych akcji na okaziciela lub/i akcji imiennych albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2.Kapitał zakładowy może być także podwyższony z kapitałów rezerwowych oraz z kapitału zapasowego (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).

Zmiana §9 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§9
1.Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa uchwała może zostać podjęta tylko na wniosek, bądź za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy.
2.Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób płatności kwoty należnej akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji.
3.Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu specjalnego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4.Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje celem ich umorzenia.

Proponowane zmiany:
§9
1.Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób płatności kwoty należnej akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji.
3.Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu specjalnego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4.Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje celem ich umorzenia.


Zmiana §10 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§10
Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki.

Proponowane zmiany:
§10
Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

Zmiana §12 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§12
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
1)rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
2)podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
3)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału akcyjnego oraz zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa,
4)połączenie i przekształcenie Spółki,
5)rozwiązanie i likwidacja Spółki,
6)emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
7)inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzglednie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane zmiany:
§12
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
1)rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
2)podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
3)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
4)połączenie i przekształcenie Spółki,
5)rozwiązanie i likwidacja Spółki,
6)emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
7)uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
8)inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zmiana §13 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§13
1.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2.    
1a. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje; chyba że wyraźnie z jego treści wynika coś innego.
1b. Na stronie internetowej Spółki www Zarząd umieszcza specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w tym Statucie w związku z Walnym Zgromadzeniem.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3.Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego.
4.Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie.
Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisanym terminie.
5.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
6.    
6a. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 
6b. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Proponowane zmiany:
§13
1.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach przewidzianych przepisami prawa a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. 

Zmiana §18 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§ 18
1.Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 5 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3.Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.
4.Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.


Proponowane zmiany:
§ 18
1.Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 9 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3.Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.
4.Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.


Zmiana §19 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§ 19
1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
2.Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego statutu należy:
1)powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu - a także na jego wniosek - pozostałych członków Zarządu,
2)zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu,
3)ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
4)wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
5)opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
6)dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
7)wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie nieruchomości Spółki,

Proponowane zmiany:
§ 19
1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
2.Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego statutu należy:
1)powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu - a także na jego wniosek - pozostałych członków Zarządu,
2)zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu,
3)ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
4)wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
5)opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
6)dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
7)wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
8)wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie nieruchomości Spółki,
9)zatwierdzanie regulaminu Zarządu. 


Zmiana §20 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§ 20
1.Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4.Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5.Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi.
6.Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.
7.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw na porządku obrad.
8.W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte również w trybie obiegowym. Projekty uchwał podejmowanych w trybie obiegowym są przedkładane do podpisu wszystkim członkom Rady przez Przewodniczącego,  a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w powyższym trybie wymaga zgody wszystkich członków Rady na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte.

Proponowane zmiany:
§ 20
1.Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4.Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5.Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi.
6.Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.
7.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
8.Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
9.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Zmiana §23 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§ 23
Do reprezentowania Spółki, składania w jej imieniu oświadczeń o charakterze majątkowym, podpisywania   dokumentów, umów  itp. upoważnieni są:
a/ Prezes Zarządu- samodzielnie ,albo
b/ dwóch członków Zarządu łącznie ,albo
c/  jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, albo
d/  jeden członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania  

Proponowane zmiany:
§ 23
Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, albo dwóch członków Zarządu łącznie, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.  

Zmiana §24 Statutu.
Dotychczasowa treść:

§ 24
1.Zarząd uchwala regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki.
Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone w regulaminie.
2.Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, z zastrzeżeniem ust. 4  niniejszego paragrafu, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Proponowane zmiany:
§ 24
1.Zarząd uchwala regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki.
2.Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, z zastrzeżeniem ust. 3  niniejszego paragrafu, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.


Informacja dla akcjonariuszy
Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 lipca 2011 roku, na godzinę 10.00, jest osoba będąca akcjonariuszem Spółki w dniu 4 lipca 2011 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu  24 czerwca 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 5 lipca 2011 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ulica Marcinkowska 154, 88-100 Inowrocław, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15 lipca 2011 roku do dnia 19 lipca 2011 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl.
Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 29 czerwca 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki a.stroniawski@trion.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się do Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: a.stroniawski@trion.pl nie później niż na 4 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pozostałe informacje
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.trion.pl/relacjeinwestorskie. Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. 24 czerwca 2011 roku: 170 019 744 akcji zwykłych na okaziciela, na każdą akcję przypada jeden głos.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularze pełnomocnictwa, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Formularze stanowią ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.


Projekty uchwał NWZA

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 20.06.2011 r. 

Powołanie Członków Rady Nadzorczej.
Raport bieżący nr 39/2011
21.06.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2011 r. w Warszawie w siedzibie ALTERCOA S.A. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało i jednocześnie powołało w dniu 20.06.2011 r. Radę Nadzorczą na kolejną trzyletnią kadencję w tym samym składzie osobowym. Życiorysy Członków Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Spółki www.trion.pl.

Załącznik do raportu - uchwały podjęte przez ZWZ Akcjonariuszy TRION S.A. 

Stanisław Pieciukiewicz - Członke Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20.06.2011 roku posiadający powyżej 5% głosów 

Raport bieżący nr 38/2011
21.06.2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 20 czerwca 2011 roku obecnych było czterech akcjonariuszy, w tym jeden, który przekroczył 5% udział w głosach na ZWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 61.002.236 akcji, co stanowi 35,88 % głosów w Spółce.

Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :

1.Grandecassius Limited

Liczba akcji : 60 000 000

Liczba przysługujących głosów : 60 000 000

( 35,29 % głosów ogółem, 98,3 % głosów na ZWZA )

Stanisław Pieciukiewicz - Członke Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Powołanie prokurentów Spółki TRION S.A.

Raport bieżący nr 37/2011
21.06.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż Zarząd Spółki uchwałą nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 roku ustanowił prokurenta w osobie Pana Jerzego Domańskiego oraz uchwałą nr 2 z dnia 20 czerwca 2011 roku ustanowił prokurenta w osobie Pana Andrzeja Jaworskiego. Powołani prokurenci posiadający doświadczenie w operacyjnej działalności inwestycyjno-budowlanej będą w strukturze Grupy Kapitałowej TRION odpowiedzialni za realizację projektów deweloperskich. Udzielone prokury mają charakter łączny. 

Pan Jerzy Domański

Wykształcenie:

wyższe, Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej, Mgr inżynier, specjalność: Inżynieria Biomedyczna

Studia podyplomowe:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Specjalizacja: organizacja i zarządzanie, budowa struktur zarządzania

Politechnika Warszawska, Instytut Nauk Ekonomiczno Społecznych PW, Studia pedagogiczne Międzynarodowa Szkoła Handlu

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
University of Durham (Wielka Brytania)
Erasmus University Rotterdam (Holandia)
Master of Business Administration (MBA)
Specjalizacja: Zarządzanie Finansami Międzynarodowymi

Studia i szkolenia specjalistyczne:

Kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

Przebieg pracy zawodowej :

01.01.2010 - aktualnie

Alterco S.A.

- Dyrektor pionu projektów mieszkaniowych

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego i projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ
Przygotowanie preliminarza inwestycji prowadzonych projektów inwestycyjnych
Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna).
Udział w organizacji finansowania inwestycji mieszkaniowych

09.03.2009 - 31.12.2009

CF Plus Polska Sp. z o.o.

- Szef pionu ds. projektów mieszkaniowych

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego i projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ
Przygotowanie preliminarza inwestycji prowadzonych projektów inwestycyjnych
Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna).
Udział w organizacji finansowania inwestycji mieszkaniowych

15.09.2008 - 06.03.2009 

Korporacja Radex Nieruchomości S.A.

- Dyrektor ds. inwestycyjnych

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego
Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ
Przygotowanie preliminarza inwestycji i feasibility study prowadzonych projektów inwestycyjnych
Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna).
Organizacja finansowania inwestycji mieszkaniowych

06.06.2003 - 30.06.2008 

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Idealne Mieszkanie"

Prezes Zarządu
Zarządzanie Spółdzielnią
Nadzór nad działalnością formalno-prawną
Nadzór nad działalnością finansową
Organizacja finansowania inwestycji mieszkaniowych

01.07.2002 - 25.05.2004

Monitel S.A.

Członek Zarządu

Sprawy formalno-prawne, nadzór finansowy
Usługi telekomunikacyjne - lokalizacja
Pozyskiwanie klientów

01.09.1998 - 31.01.2007 

Towarzystwo Inwestycyjno-Finansowe Profit Line S.A.
Prezes Zarządu
Zarządzanie spółką
Doradztwo-zarządzanie projektami inwestycyjnymi
Organizacja finansowania inwestycji
Leasing maszyn i urządzeń

01.03.1993 - 30.10.2007

Międzynarodowa Szkoła Handlu Sp. z o.o.

- Prezes Zarządu

Zarządzanie spółką
Działalność szkoleniowa
Organizacja działalności doradczej

01.09.1991 - 11.03.1993

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. obecnie Agencja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Spółka zależna Agencji Rozwoju Przemysłu

- Wiceprezes Zarządu

Nadzór nad sprawami finansowymi
Zarządzanie aktywami spółki
Organizacja współpracy z sektorem MiSP, organizacja małych i średnich przedsiębiorstw

01.10.1985 - 15.01.1991

Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego

- Dyrektor, Zarządzanie jednostką

Organizacja działalności finansowej
Organizacja działalności doradczej
Realizacja projektów wdrożeniowych
Wdrażanie prac nauko-technicznych w przemyśle

17.04.1979 - 30.09.1987

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej

- Asystent stażysta, asystent, starszy asystent

Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych
Zajęcia dydaktyczne
Realizacja pracy naukowo-badawczej
Realizacja prac badawczych i wdrożeniowych

Pan Andrzej Jaworski

Wykształcenie :

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, magister inżynier.

Wyższa Szkoła Dziennikarstwa 

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Edytorstwa 

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 
Wydział Ekonomii - Podyplomowe Studia w zakresie Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Przebieg pracy zawodowej:

1976 - 1979 Ośrodek Przetwarzania Informacji WOPK

1979 - 1993 Centralne Stanowisko Dowodzenia WLOP

1993 - 1998 Dyżurna Służba Operacyjna SG WP

1998 - 2001 Sztab Generalny - główny specjalista

1994 - 2001 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wola" - zastępca prezesa

2001 - 2006 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - prezes

2008 do chwili obecnej własna działalność gospodarcza w dziedzinie obrotu nieruchomościami i energetyki odnawialnej

Działalność w samorządzie terytorialnym:

1994 - 1998 radny Gminy Warszawa - Bemowo, wiceprzewodniczący Rady..

1999 - 2001 radny Rady Powiatu w Warszawie, wiceprzewodniczący komisji Bezpieczeństwa Publicznego.

Ponadto członek komisji Strategii i Zagospodarowania Przestrzennego

Dodatkowe kwalifikacje :

2001 r. uzyskana licencja zawodowa zarządcy Nieruchomości nadana przez Prezesa Urządu Mieszkalnictwa

2002 r. egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa - Minister Skarbu

Liczne kursy i szkolenia zawodowe w zakresie zarządzania, finansów oraz rynku Nieruchomości

2002 - 2005 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w Ministerstwie Infrastruktury

Pan Andrzej Jaworski posiada 17-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, obrocie nieruchomościami oraz zarządzania dużymi zespołami mieszkaniowymi. Zarządzał dużymi organizacjami gospodarczymi m.in.:

- Spółdzielnią Mieszkaniową w tym realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz ,

- organizacją finansowania i rewitalizacji starych osiedli mieszkaniowych oraz administrowaniem eksploatowanymi budynkami. 

Jednoosobowo zarządzał Agencją rządową (Wojskową Agencją Mieszkaniową), której zadaniem jest zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych Sił Zbrojnych RP. W ramach tej działalności odpowiadał m. in.za zorganizowanie finansowania i realizację nowego budownictwa, rewitalizację starych zdekapitalizowanych osiedli wojskowych, obrót nieruchomościami zwolnionymi przez wojsko. Ponadto Pan Andrzej Jaworski posiada 8 letnie doświadczenie w działalności samorządu terytorialnego. Zajmował się m. in. sprawami komunalnymi i inwestycyjnymi oraz był organizatorem powołania spółki specjalizującej się w tanim budownictwie socjalnym.

Pan Jerzy Domański oraz Pan Andrzej Jaworski nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczą w Spółce konkurencyjnej.

Stanisław Pieciukiewicz - Członke Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Wybór biegłego rewidenta. Decyzja emisyjna - akcje serii T6.  

Raport bieżący nr 36/2011
21.06.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2010 Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych podejmując uchwałę nr 1/06/2011 w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Dane o podmiocie, z którym ma zostać zawarta umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki:

Zakład Usługowy "REMAT" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Stare Miasto 29B, wpisany na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1005. Podmiot został wybrany dla dokonania przeglądu półrocznego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2011 roku - sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TRION S.A. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego TRION S.A. za 2011 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TRION S.A. za 2011 rok. Umowa z podmiotem ma zostać zawarta na okres niezbędny do wykonania czynności przeglądu i badania sprawozdań finansowych.

Ponadto Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 20.06.2011 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii T6 emitowanych z kapitału docelowego oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii T6 w ilości 9.000.985 akcji na 0,2 zł za każdą akcję. Akcje te są ostatnią transzą emisji akcji serii T. Zostanie ona zaoferowana inwestorom oraz wierzycielom Spółki w ramach prowadzonego programu restrukturyzacyjnego.

Stanisław Pieciukiewicz - Członke Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Objęcie akcji przez Członków Rady Nadzorczej. Objęcie akcji serii T4 - zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 35/2011
15.06.2011
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniach 14 i 15.06.2011 r. zawarł umowy objęcia 85.305.492 akcji serii T4 wyemitowanych przez TRION S.A.

W dniu 15.06.2011 r. Zarząd TRION S.A. zawarł umowy objęcia z następującymi Członkami Rady Nadzorczej Spółki tj. :

1) z Panem Piotrem Behnke w ilości 6.806.643 sztuk akcji serii T4 w łącznej cenie emisyjnej 1.361.328,60 zł i jednostkowej cenie emisyjnej 0,20 zł za każdą akcję,

2 ) z Panem Piotrem Tutakiem w ilości 500.000 sztuk akcji serii T4 w łącznej cenie emisyjnej 100.000,00 zł i jednostkowej cenie emisyjnej 0,20 zł za każdą akcję,

3) z Panem Józefem Bytnerem w ilości 24.525 sztuk akcji serii T4 w łącznej cenie emisyjnej 4.905,00 zł i jednostkowej cenie emisyjnej 0,20 zł za każdą akcję.

Jednym z podmiotów z którym Spółka zawarta w dniu 15.06.2011 r. umowę objęcia akcji jest 4 Business Consulting- Tomasz Gromek, który objął 67.757.186 akcji za łączną cenę emisyjną 13.551.437,20 zł i jednostkową cenę emisyjną 0,20 zł za każdą akcję. Umowa ta spełnia więc kryteria znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.). Kryterium uznania zawartej umowy objęcia akcji za znaczącą umowę: cena emisyjna objętych akcji przekracza 10% wartości kapitałów własnych TRION S.A. Umowa objęcia akcji nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja akcji serii T4.

Raport bieżący nr 34/2011
14.06.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 14.06.2011 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii T4 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii T4 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki.

Podjęta decyzja to wynik uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 9 podjętej w dniu 31.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii T4 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii T4.

Rezultatem podjętej przez Zarząd uchwały jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 17.061.098,40 zł tj. z kwoty 48.227.576,20 zł do kwoty 65.288.674,60 zł w drodze emisji 85.305.492 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o wartości nominalnej 0,20 zł każda. W uchwale powyższej Zarząd Spółki postanowił za zgodą Rady Nadzorczej ustalić cenę emisyjną akcji serii T4 na 0,20 zł za każdą akcję.

Akcje serii T4 zostaną zaoferowane wierzycielom Spółki oraz inwestorom zainteresowanym gotówkowym dofinansowaniem Spółki.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 33/2011
1.06.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. w załączeniu przekazuje jako uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2011 z dnia 18.05.2011 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010, stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 czerwca 2011 roku w Warszawie. Załącznik ten zamieszczony jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem www.trion.pl w zakładce WZA.

W załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010. 

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Objęcie akcji przez Prezesa Zarządu TRION S.A. Zawarcie znaczącej umowy z akcjonariuszem. Decyzje emisyjne. 

Raport bieżący nr 32/2011
1.06.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 31.05.2011 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii T2, T3, T4 oraz T5 emitowanych z kapitału docelowego oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii T2, T3, T4 oraz T5 w następujących wielkościach :

a) 2.500.000 sztuk akcji serii T2 w cenie emisyjnej 0,20 zł za sztukę,

b) 52.119.047 sztuk akcji serii T3 w cenie emisyjnej 0,21 zł za sztukę,

c) nie więcej niż 85.305.492 sztuk akcji serii T4 w cenie emisyjnej 0,20 zł za sztukę,

d) 472.626 sztuk akcji serii T5 w cenie emisyjnej 0,40 zł za sztukę,


Emisja akcji serii T 2

W związku z powyższym Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 31.05.2011 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii T2 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii T2 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Podjęta uchwała jest rezultatem realizacji uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 7 podjętej w dniu 31.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii T2 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii T2. Rezultatem podjętej przez Zarząd uchwały jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 500.000 zł tj. z kwoty 37.209.241,60zł do kwoty 37.709.241,60 zł w drodze emisji 2.500.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

W uchwale nr 1 Zarząd Spółki postanowił za zgodą Rady Nadzorczej ustalić cenę emisyjną akcji serii T2 na 0,20 zł za każdą akcje. Wszystkie akcje serii T2 zostały zaoferowane w dniu 31 maja 2011 roku Prezesowi Zarządu Spółki TRION S.A. Panu Jarosławowi Żołędowskiemu.

W wyniku złożonej oferty objęcia akcji, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 31.05.2011 r. podpisała z Prezesem Zarządu Spółki Panem Jarosławem Żołędowskim umowę objęcia 2.500.000 sztuk akcji serii T2 emitowanych z kapitału docelowego spółki w cenie emisyjnej 0,20 zł za jedną akcję w łącznej cenie emisyjnej 500 000,00 zł.

Emisja akcji serii T 3

Ponadto Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 31.05.2011 r. podjął uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii T3 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii T3 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Uchwała ta jest wynikiem realizacji kolejnej uchwały Rady Nadzorczej nr 8 podjętej w dniu 31.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii T3 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii T3.

Rezultatem podjętej przez Zarząd uchwały jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.423.809,40 tj. z kwoty 37.709.241,60 zł do kwoty 48.133.051 zł w drodze emisji 52.119.047 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Akcje serii T3 oferowane i obejmowane będą w ramach subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umowy objęcia akcji ze spółką prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą: Ermou 32-34, Kyprianos Court, 1st floor, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaca, Cyprus, akcjonariuszem TRION S.A..

Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w jej uchwale nr 8 postanowił ustalić cenę emisyjną nowoutworzonych akcji serii T3 na 0,21zł za każdą z akcji. Ponadto Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną powyższą uchwałą postanowił pozbawić w interesie Spółki w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii T3.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 31.05.2011 r. zawarł umowę objęcia 52 119 047 sztuk akcji serii T3 z akcjonariuszem spółki Grandecassius Limited w cenie emisyjnej 0,21 zł za jedną akcję i w łącznej cenie emisyjnej 10 945 000 zł.

Emisja akcji serii T5

W tym samym dniu Zarząd Spółki na posiedzeniu podjął uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii T5 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii T5 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Podjęta uchwała to wynik realizacji uchwały Rady Nadzorczej nr 10 podjętej w dniu 31.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii T5 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii T5.

Rezultatem podjętej przez Zarząd uchwały jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 94.525,20 zł tj. z kwoty 48.133.051 do kwoty 48.227.576,20 zł w drodze emisji 472.626 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Akcje nowej emisji serii T5 oferowane i obejmowane będą w ramach subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umowy objęcia akcji z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Panem Wojciechem Urbaniakiem.

Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale numer 10 postanowił ustalić cenę emisyjną nowoutworzonych akcji serii T5 na 0,40 zł za każdą z akcji. Ponadto Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej postanowił pozbawić w interesie Spółki w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii T5.

Jednocześnie w dniu 1.06.2011 r. Zarząd TRION S.A. zawarł umowy objęcia akcji z następującymi podmiotami:

1) 371 376 sztuk akcji serii T5 z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu w cenie emisyjnej 0,40 zł za jedną akcje w łącznej cenie emisyjnej 148 550,40 zł,

2) 101 250 sztuk akcji serii T5 z Panem Wojciechem Urbaniakiem w cenie emisyjnej 0,40 zł za jedną akcje w łącznej cenie emisyjnej 40 500 zł

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w wyniku podjęcia przez zarządu uchwał nr 1, 2 oraz 3 poprzez emisję akcji serii T2, T3 oraz T5, § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"§7. Kapitał zakładowy wynosi 48.227.576,20 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem pięćset siedemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 241.137.881 (dwieście czterdzieści milionów sto trzydzieści siedem osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,

b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,

e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,

h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,

i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462

r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464

s)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii T2,

t)52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji serii T3,

u)472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa sześćset dwadzieścia sześć) akcji serii T5.

Emisja akcji serii T4

Zarząd Spółki planuje w najbliższym okresie podjąć stosowną uchwałę w sprawie emisji akcji serii T4.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 31/2011
1.06.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 31.05.2011 r. Rada Nadzorcza w związku z upływającym końcem kadencji Zarządu Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki TRION S.A. w składzie Pan Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu oraz Pan Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Spłata zadłużenia kredytowego w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A.  

Raport bieżący nr 30/2011
27.05.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 26.05.2011 zawarł z GOSPODARCZYM BANKIEM WIELKOPOLSKIM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu umowę objęcia 16.026.464 sztuk akcji serii T1 wyemitowanych przez TRION S.A., w cenie emisyjnej 0,50 złotych za każdą akcję.

W związku z zawartą umową oraz uchwałą Zarządu Spółki TRION S.A. numer 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii T1 z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.205.292,80 złotych, tj. z kwoty 34.003.948,80 złotych do kwoty 37.209.241,60 złotych. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji 16.026.464 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o wartości nominalnej 0,20 złotych każda, oznaczonych numerami od 1 do 16026464. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki ustalił cenę emisyjną nowoutworzonych akcji serii T1 na 0,50 złotych za każdą akcję.

Powyższa umowa zawarta przez Zarząd Spółki kończy pełnym sukcesem proces spłaty całkowitego zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez TRION S.A. kredytów bankowych, wynikających z umowy kredytowej nr BY/201/ORK/K/09 z dnia 24.08.2009 r. zawartej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz umowy kredytowej nr KR/09/10/RB-09-00260 z dnia 02.10.2009 r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu, w łącznej kwocie 8.013.232,00 zł.

Spłata zadłużenia z wyżej wymienionych umów kredytowych umożliwia Spółce uzyskanie równowagi finansowej, odzyskanie zdolności kredytowej oraz rozpoczęcie nowej działalności w obszarze budownictwa jedno- i wielorodzinnego z pełnym bezpieczeństwem biznesowym i prawnym.

Objęcie akcji TRION S.A. przez dużą instytucję finansową, jaką jest GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A. na poziomie prawie 10 % udziału w kapitale zakładowym oraz pozostawanie banku, w dalszej perspektywie w gronie akcjonariuszy Spółki, jest potwierdzeniem wiarygodności biznesowej i atrakcyjności inwestycyjnej Grupy Kapitałowej TRION S.A.
Jarosław Żołedowski - Prezes Zarządu

Sprzedaż nieruchomości przez Spółkę zależną

Raport bieżący nr 29/2011
21.05.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 20 maja 2011 roku powziął informację od Zarządu spółki zależnej PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawna nazwa spółki Absolut Plus Sp. z o.o. ) o zawarciu w dniu 19 maja 2011 roku umów dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w Gruszczynie, gmina Swarzędz, powiat poznański w województwie wielkopolskim składającej się z następujących działek : 1)Nr 284 dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze PO2P/00026655/5, 2)Nr 285/1 i 285/2 dla których prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze PO2P/00026656/2, 3)Nr 286 dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze PO2P/000241967/8, Dla wyżej wyszczególnionej nieruchomości Spółce PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o. przysługuje roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości na jej rzecz, które jest zapisane w dziale III wymienionych ksiąg wieczystych. Roszczenie to wraz z prawem do jednostronnego wskazania osoby trzeciej przez PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o., która wstąpi w całość lub część jej praw i obowiązków wynikających z zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży stanowią podstawę do zawarcia umów sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Nieruchomość została sprzedana na rzecz spółki BERG POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną cenę za wszystkie wyżej wskazane działki w kwocie 12 976 288,00 zł. Rozliczenia miedzy BERG POLSKA Sp. z o.o., a PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o. odnośnie do ceny i wszelkich innych roszczeń wynikających ze wstąpienia w miejsce praw i obowiązków PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o. przez BERG POLSKA Sp. z o.o. nastąpi w odrębnej umowie.

Powyższe transakcje umożliwiają ALTERCO S.A. i TRION S.A. ustanowienie zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez spółkę ALTERCO S.A. z siedzibą w Warszawie na nieruchomości położonej w Gruszczynie na rzecz obligatoriuszy. To z kolei umożliwi uruchomienie pomostowego dofinansowania spółki TRION S.A., której ALTERCO S.A. jest pośrednio znaczącym akcjonariuszem. Otrzymane środki zostaną w części przeznaczone przez TRION S.A. na realizację pierwszych etapów zaplanownaych i rozpoczętych już projektów deweloperskich w Węgrzcach pod Krakowem oraz w Kiekrzu pod Poznaniem.

Jarosław Żołedowski - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TRION S.A.

Raport bieżący nr 28/2011
18.05.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2011 roku na godz. 12.00 w siedzibie spółki ALTERCO Spółka Akcyjna w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, piętro XVI, („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2)Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6)Przyjęcie porządku obrad.
7)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.
8)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TRION S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2010.
9)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TRION w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TRION  za 2010 r..
10)Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010;
b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  za rok 2010;
c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010;
d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010; 
e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010;
f)pokrycia straty za 2010 rok;
g)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.;
11)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru – 20 października 2011 roku.
12)Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S, serii T1 i serii U, praw poboru akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji. 
13)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14)Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej i odwołania Członków Rady Nadzorczej.
15)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16)Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 
17)Wolne wnioski.
18)Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
Zmiana §7 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§7
Kapitał zakładowy wynosi 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:
a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462.


Zmiany §7 Statutu Spółki podjęte w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego:
§7
Kapitał zakładowy wynosi 37.209.241,60zł(trzydzieści siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 186.046.208(sto osiemdziesiąt sześć milionów czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:
a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery)akcji serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464.    

Planowane zmiany §7 Statutu Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 20 czerwca 2011 roku:
§ 7
Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 40.209.241,60 złotych (słownie: czterdzieści milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 74.007.897,60 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 201.046.208 (słownie: dwieście jeden milionów czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiem) i nie więcej niż 372.092.416 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:
a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach od 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji serii T1 o numerach od 00000001 do 16026464.    
s)nie mniej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) i nie więcej niż 186.046.208 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiem) akcji serii U o numerach od 000000001 do 186046208.

Informacja dla akcjonariuszy
Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Uprawnionym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 czerwca 2011 roku, na godzinę 12.00, jest osoba będąca akcjonariuszem Spółki w dniu 4 czerwca 2011 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu 18 maja 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 6 czerwca 2011 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ulica Marcinkowska 154, 88-100 Inowrocław, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 15 czerwca 2011 roku do dnia 17 czerwca 2011 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl.
Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 30 maja 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki a.stroniawski@trion.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się do Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: a.stroniawski@trion.pl nie później niż na 4 dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pozostałe informacje
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.trion.pl/relacjeinwestorskie. Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. 18 maja 2011 roku: 170 019 744 akcji zwykłych na okaziciela, na każdą akcję przypada jeden głos.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularze pełnomocnictwa, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Formularze stanowią ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Projekty uchwał ZWZA

Rezygnacja prokurenta Spółki 

Raport bieżący nr 27/2011
17.05.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 17.05.2011 roku otrzymał rezygnację od Prokurenta Spółki Pana Wojciecha Urbaniaka. Jednocześnie Zarząd Spółki dziękuje Panu Wojciechowi Urabaniakowi za wkład wniesiony w trakcie programu restrukturyzacyjnego Spółki.


Stanisław Pieciukiewicz - Członke Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 14.05.2011 r.  

Raport bieżący nr 26/2011
14.05.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2011 r. w Warszawie podjęło uchwałę nr 1 w sprawie odstąpienia od rozpatrywania spraw objętych punktami 7, 8 i 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjętego uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 2011 roku.

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie, na ogólną liczbę głosów tj.57.380.000 stanowiących 100% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w zgromadzeniu, a stanowiącego 33,74% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 57.380.000 głosów. Wszystkie głosy były ważne.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w związku z powyższą uchwałą oraz finalizowaniem dokumentacji emisyjnej w najbliższych dniach zostanie zwołane kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki celem podjęcia uchwał, które miały być poddane pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 maja 2011 r.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A. w dniu 13.05.2011 roku.

Raport bieżący nr 25/2011
14.05.2011 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 13 maja 2011 roku w Warszawie obecny był jeden akcjonariusz, który przekroczył 5% udział w głosach na NWZ. Obecny akcjonariuszy reprezentował łącznie 57 380 000 akcji, co stanowiło 33,74 % wszystkich głosów w Spółce.

Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :

1.GRANDECASSIUS LIMITED

Liczba akcji : 57 380 000

Liczba przysługujących głosów : 57 380 000

( 33,74 % głosów ogółem, 100 % głosów na NWZA )
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Uchwała Zarządu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego. Realizacja konwersji zadłużenia bankowego.  

Raport bieżący nr 24/2011
19.04.2011
 Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 19.04.2011 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii T1 z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Podjęta uchwała jest wynikiem realizacji uchwały Rady Nadzorczej podjętej w dniu 13.04.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii T1 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii T1.

Rezultatem podjętej przez Zarząd uchwały jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.205.292,80zł tj. z kwoty 34.003.948,80 zł do kwoty 37.209.241,60zł w drodze emisji 16.026.464 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Akcje nowej emisji serii T1 oferowane i obejmowane będą w ramach subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umowy objęcia akcji z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu. Umowa objęcia akcji serii T1 zostanie zawarta nie później niż 30 maja 2011 roku. Akcje nowej emisji serii T1 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku oraz zostaną pokryte wyłączenie wkładami pieniężnymi, przy czym wkłady na pokrycie akcji serii T1 wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale numer 1 z dnia 13 kwietnia 2011 roku, postanawia ustalić cenę emisyjną nowoutworzonych akcji serii T1 na 0,50zł za każdą z akcji.

Ponadto Zarząd TRION S.A., za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną również w uchwale numer 1 z dnia 13 kwietnia 2011 roku postanawia pozbawić w interesie Spółki w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii T1.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"§7. Kapitał zakładowy wynosi 37.209.241,60zł(trzydzieści siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 186.046.208(sto osiemdziesiąt sześć milionów czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,

b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,-

e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,

h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,

i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery)akcji serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464."

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu 19.04.2011 r. złożył Gospodarczemu Bankowi Wielkopolskiemu S.A. z siedzibą w Poznaniu ofertę objęcia 16.026.464 akcji serii T1 w cenie emisyjnej 0,50 zł za każdą akcję, w łącznej cenie emisyjnej 8.013.232,00 zł.

Jarosław Żołedowski - Prezes Zarządu

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez TRION S.A. w 2010 roku  

Raport bieżący nr 23/2011
18.04.2011
Podstawa prawna:Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych, określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.

Ponadto spółka informuje, że przedstawione w załączonym wykazie oryginały raportów bieżących i okresowych są dostępne w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154 oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.trion.pl .

Wykaz raportów bieżących i okresowych przedstawiony jest w załączeniu.

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarzadu
Teresa Konopka - Prokurent

Połączenie TRION S.A. z TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. 

Raport bieżący nr 22/2011
17.04.2011
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. na podstawie §5 ustęp 1 punkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z zm.) informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 12 kwietnia 2011 roku, dotyczące rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia TRION Spółki Akcyjnej (Spółka Przejmująca) ze spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana).

Data dokonania wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia): 12 kwietnia 2011 roku.

Połączenie Spółek nastąpiło, stosownie do treści art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiadała wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej posiadał jedyny wspólnik, którym była Spółka Przejmująca, połączenie przeprowadzone zostało w trybie art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

a) bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej;

b) bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;

c) bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej;

d) bez określenia w planie połączenia dnia, od którego przyznane akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

Ponadto w związku z połączeniem Spółek nie uległ również zmianie Statut Spółki Przejmującej.

Podmiotami łączącymi się były:

TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 - Spółka Przejmująca;

oraz

TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348881 - Spółka Przejmowana;

Przedmiotem działalności spółki przejmującej jest działalność w zakresie zarządzania podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. Przedmiotem działalności spółki przejmowanej jest działalność w zakresie procesów restrukturyzacyjnych Grupy TRION. Spółka miała poprzez swoją działalność oferować obligacje TRION S.A. wyemitowane w roku 2009 wierzycielom Grupy. Ze względu na brak zainteresowania tym instrumentem dłużnym dalsza egzystencja spółki była więc bezprzedmiotowa.

Niniejsze połączenie to kolejny zrealizowany przez Zarząd Spółki etap programu restrukturyzacyjnego konsekwentnie realizowanego zgodnie z zapowiadaną strategią od czerwca 2010 r. Decyzja sądu o połączeniu spółek upraszcza strukturę organizacyjną grupy kapitałowej TRION S.A. oraz umożliwia obniżenie ponoszonych przez spółki kosztów działalności. W związku z połączeniem zlikwidowane zostaje istniejące obecnie wzajemne zadłużenie pomiędzy TRION S.A. a TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w łącznej wysokości 51 072 876,92 zł (stan na dzień 31.12.2010 r. ) wynikające z wyemitowanych przez TRION S.A. obligacji, które zostały objęte przez TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Udzielenie zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na przeprowadzenie przez Zarząd emisji akcji serii T1 w celu redukcji zadłużenia kredytowego.  

Raport bieżący nr 21/2011
14.04.2011
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii T1 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii T1. Niniejsza uchwała umożliwi Zarządowi spółki emisję 16 026 464 sztuk akcji serii T1 w cenie emisyjnej 0,50 zł za 1 jedną akcję. Akcje te zostaną zaoferowane bankowi finansującemu Spółkę tj. Gospodarczemu Bankowi Wielkopolskiemu S.A. z siedzibą w Poznaniu, a środki pozyskane z emisji umożliwią spłacenie istniejącego konsorcjalnego zadłużenia w łącznej wysokości 8 013 232,15 zł z tytułu zawartych przez spółkę umów kredytowych z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu oraz Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Aktualnie Zarząd podjął wszelkie możliwe starania aby finalizacja powyższego procesu nastąpiła w miesiącu kwietniu br. Działanie to jest sukcesem i rezultatem kilkumiesięcznych negocjacji Zarządu Spółki z bankiem GBW S.A., które pozwoli na redukcję istniejącego zadłużenia bilansowego oraz odbudowę przepływów finansowych Spółki. Znamiennym jest fakt, iż po zawarciu umów objęcia akcji w strukturze akcjonariatu Spółki znajdzie się instytucjonalny akcjonariusz zainteresowanym powodzeniem strategii rozwojowej Grupy TRION. W wyniku emisji akcji serii T1 z kapitału docelowego spółki kapitał zakładowy po rejestracji sądowej podwyższenia kapitału zakładowego wzrośnie o kwotę 3 205 292,8 zł i wyniesie łącznie 37 209 241,6 zł.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 14.04.2011 r. Z 

Raport bieżący nr 20/2011
14.04.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2011 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się. 

Załącznik - uchwały podjęte przez NWZA Akcjonariuszy TRION S.A.

Jednocześnie Zarząd spółki TRION S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13.04.2011 r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 13 maja do godz. 13.00. Niniejsza przerwa została ogłoszona na wniosek Zarządu Spółki w związku z finalizowaniem procesu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku emisji akcji z kapitału docelowego. Konieczność uprzedniej emisji akcji w ramach kapitału docelowego wynika z przyjętej strategii działań. Wskazany termin 13 maja 2011 r. jest w ocenie Zarządu wystarczający do sfinalizowania procedur administracyjnych i sądowych. Obrady po przerwie odbędą się również w siedzibie ALTERCO SA w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 15 o godz. 13.00

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A. w dniu 13.04.2011 roku.

Raport bieżący nr 19/2011
13.04.2011 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2011 roku w Warszawie obecnych było dwóch akcjonariuszy, w tym jeden który przekroczył 5% udział w głosach na NWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 57 794 991 akcji, co stanowi 33,99 % wszystkich głosów w Spółce.

Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :

1.GRANDECASSIUS LIMITED

Liczba akcji : 57 380 000

Liczba przysługujących głosów : 57 380 000

( 33,74 % głosów ogółem, 99,28 % głosów na NWZA )


Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza Grandecassius Limited; 

Information on the basis of Art. 69 section 1 point 1 of the Act on Public Offering and Terms and Conditions of Introducing Financial Instruments to an Organised Trading System and on Public Limited Companies         
Raport bieżący nr 18/2011
4.04.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 4.04.2011 r. otrzymał od akcjonariusza Grandecassius Limited zawiadomienie następującej treści : 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej jako „Ustawa”) Grandecassius Limited, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Larnace, Cypr (dalej zwana “Grandecassius”) niniejszym informuje, iż dokonała w dniu 31 marca 2011 roku zbycia 41 500 000 sztuk akcji spółki TRION S.A. zarejestrowanej w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym.  

Przed zawarciem transakcji, Grandecassius na dzień 30 marca 2011 posiadał 112 213 031 sztuk akcji, które stanowiły 66 % w kapitale akcyjnym spółki. Akcje te dawały 112 213 031 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 66 % wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.   

Po zawarciu transakcji dnia 31 marca 2011, Grandecassius posiada 70 713 031 sztuk akcji, które stanowiły 41,59 % w kapitale akcyjnym spółki. Akcje te dawały 70 713 031 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 41,59 % wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.  

Brak podmiotów o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5). ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).  
Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).  Grandecassius uzależnia dalsze zaangażowanie w Spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
The management board of TRION S.A. informs, that in the day 4.04.2011 year received from the shareholder Grandecassius Limited the notification of the following content :     

Acting pursuant to Article 69 section 1 paragraph 1 and section 4 and Article 69a section 1 paragraph 3 of the Act of July 29th, 2005 on Public Offers and Conditions of Introduction of Financial Instruments to Organized Trading System and on Public Companies (Journal of Laws No. 184, Item 1539, as amended) (hereinafter the “Act”) Grandecassius Limited, a company organized under the laws of Cyprus, with its registered seat in Larnaca, Cyprus (hereinafter “GRANDECASSIUS”) hereby notify that as a consequence of an execution of the Share Sell Agreement entered March 31st, 2011 by selling of 41 500 000 shares of TRION S.A. with its registered seat in Inowrocław, on 154 Marcinkowskiego Street, (“Company”). The transaction was made outside the regulated market.

Before above mention transaction on March 30th, 2011 Grandecassius holds 112 213 031 shares constituting 66 % of the share capital and entitling to exercise 112 213 031 votes, representing 66 % of the total number of votes at the general shareholders’ meeting of Company.

After the transaction on March 31st, 2011 Grandecassius holds 70 713 031 shares constituting 41,59 % of the share capital and entitling to exercise 70 713 031 votes, representing 41,59 % of the total number of votes at the general shareholders’ meeting of Company.

There are not any companies referred to in Article 69, paragraph 5, subparagraph 5 of the Act. There are not any persons referred to in Article 87, paragraph 1, subparagraph 3, letter c of the Act. Grandecassius makes further commitment to the Company on the future market situation.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza AG Sp. z o.o. 

Raport bieżący nr 17/2011
1.04.2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając w imieniu AG Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), Inwestor zawiadamia niniejszym, że w wyniku transakcji dokonanej poza rynkiem regulowanym KUPNA w dniu 30.03.2011 r. akcji spółki TRION S.A., z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka) udział głosów na WZA Spółki osiągnął 5,88 % ogólnej liczby głosów.  
Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje: 


I.Przed zawarciem powyższych transakcji Inwestor posiadał 0 akcji, które stanowiły   0 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0 % w ogólnej liczbie głosów.


II.W wyniku powyższej transakcji Inwestor posiada aktualnie 10 000 000 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych, które stanowią 5,88 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 10 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,88 % w ogólnej liczbie głosów. 


III.Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 5 pkt 5 Ustawy o Ofercie 


IV.Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie 


V.Inwestor uzależnia dalsze zaangażowanie w Spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej.     

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza Grandecassius Limited     

Raport bieżący nr 16/2011
1.03.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 31.03.2011 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza GRANDECASSIUS LIMITED następującej treści :  „Działając w imieniu i na rzecz spółki GRANDECASSIUS LIMITED, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą: Ermou 32-34, Kyprianos Court, 1st floor, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaca, Cyprus (dalej: Grandecassius), na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych  do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie) niniejszym zawiadamiam, że w wyniku zakończenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji  spółki TRION S.A (dalej: Spółka) ogłoszonego w dniu 16.02.2011 r. przez Grandecassius (Wzywający), będącego realizacją obowiązków wynikających z treści art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie, Grandecassius w dniu 29 marca 2011 r. nabył 13.031 (trzynaście tysięcy trzydzieści jeden) akcji spółki TRION S.A. po cenie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za akcję (cena ogłoszona w wezwaniu).   

Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje: 

I.Przed zawarciem powyższych transakcji Grandecassius posiadał 112.200.000 (słownie: sto dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy), które stanowiły 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć 99/100) udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 112.200.000 (słownie: sto dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć 99/100) w ogólnej liczbie głosów. 

II.W wyniku powyższych transakcji Grandecassius posiada aktualnie 112.213.031 (słownie: sto dwanaście milionów dwieście trzynaście tysięcy trzydzieści jeden) akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy), które stanowią 66% (słownie: sześćdziesiąt sześć) udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 112.213.031 (słownie: sto dwanaście milionów dwieście trzynaście tysięcy trzydzieści jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 66% (słownie: sześćdziesiąt sześć) w ogólnej liczbie głosów.  I

II.Żaden z podmiotów zależnych Grandecassius nie posiada akcji Spółki. 

IV.Obowiązek, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o Ofercie, tj. o osobach, o których mowa w art.  87 ust. 1 pkt 3 lit. c nie ma zastosowania. 

V.Grandecassius nie zamierza zwiększać swego udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od daty niniejszego zawiadomienia.”                                           
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Sprzedaż udziałów należących do TRION S.A. w spółkach zależnych znajdujących się w upadłości likwidacyjnej. Budowa nowej struktury Grupy Kapitałowej.   

Raport bieżący nr 15/2011
12.03.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe    

W związku z podpisaniem przez Zarząd TRION S.A. w dniu 09.03.2011 roku umowy sprzedaży udziałów w 5-ciu spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością znajdujących się obecnie w upadłości likwidacyjnej a wchodzących w skład dotychczasowej Grupy Kapitałowej TRION, Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 11.03.2011 r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 10.03.2011 roku przez spółkę BEJERA HOLDINGS LIMITED z siedzibą na Cyprze jako kupująca udziały w niżej wymienionych spółkach:

I. Spółka HUMDREX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mszanowie, Mszanowo, ul. Podleśna 7, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000231116.

II. Spółka INTUR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 154. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000312047.

III. Spółka INTUR KFS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 154. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000311230.

IV. Spółka ORION+ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dobrym Mieście, 11-040 Dobre Miasto, ul. Spichrzowa 1. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000120578.

V. Spółka SYNERGIS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dobrym Mieście, 11-040 Dobre Miasto, ul. Spichrzowa 11. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000166898.

W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy TRION S.A. sprzedał po 100% udziałów we wszystkich wyżej wymienionych spółkach w następujących ilościach :

I. W HUMDREX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, TRION S.A. sprzedał 29 492 udziałów po 500,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 14 746 000,00 złotych,

II. W INTUR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, TRION S.A. sprzedał 2 001 udziałów po 500 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 000 500,00 złotych,

III. W INTUR KFS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, TRION S.A. sprzedał 2 000 udziałów po 500 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 000 000,00 złotych,

IV. W ORION+ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, TRION S.A. sprzedał 2 100 udziałów po 500 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 050 000,00 złotych,

V. W SYNERGIS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej TRION S.A. sprzedał 1500 udziałów po 1000 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1500 000,00 złotych,

Łączna cena sprzedaży wyniosła 100,00 zł .

Zawarta umowa porządkuje strukturę Grupy TRION S.A. zgodnie z przyjętym i realizowanym planem Zarządu, jest konsekwencją pozyskania inwestora strategicznego i związaną z tym zmianą profilu działalności oraz jest przygotowaniem do budowy nowej struktury organizacyjnej TRION S.A jak i całej Grupy Kapitałowej w jej nowym kształcie właściwym dla działalności w branży deweloperskiej.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 10.03.2011 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  

Raport bieżący nr 14/2011
10.03.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe      

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 10 marca 2011 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.  

Załącznik –  uchwały podjęte przez NWZA Akcjonariuszy TRION S.A. 

Jednocześnie Zarząd spółki TRION S.A. informuje, iż w dniu 9.03.2011 r. Nadzwyczajne  Zgromadzenie Wspólników Spółki TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. podjęło uchwałę  w sprawie połączenia Spółki ze spółką TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu. Uchwały Walnych Zgromadzeń obu spółek są   związane z trwającym procesem restrukturyzacji i reorganizacji grupy kapitałowej TRION S.A.  Planowane połączenie uporządkuje strukturę organizacyjną grupy kapitałowej TRION S.A. oraz umożliwi obniżenie ponoszonych przez spółki kosztów działalności. Ponadto połączenie spółek zlikwiduje istniejące obecnie wzajemne zadłużenie pomiędzy TRION S.A. a TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w łącznej wysokości 51 072 876,92 zł (wg. stanu na dzień 31.12.2010 r.)  wynikające z wyemitowanych przez TRION S.A. obligacji, które zostały objęte przez TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. 

Ponadto  Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 10 marca 2011 r. odwołało z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Wójtowicza ze skutkiem od dnia 10 marca 2011 r. Jednocześnie   ze skutkiem od dnia 10 marca 2011 roku do składu Rady Nadzorczej TRION S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana  Jacka Więcka. 

Pan Jacek Więcek

od 27 sierpnia 2010 r.-Członek Zarządu BPS TFI SA  

Przebieg kariery:  Z Grupą BRE Banku związany od roku 1991 do sierpnia 2010 roku.  Współtworzył program powołania doradców BRE Banku  dla klientów korporacyjnych oraz Departament Private Banking. Od 1998 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Private Banking. W 2005 r. został powołany na stanowiska Prezesa Zarządu w  Skarbiec Serwis Finansowy oraz Członka Zarządu w Skarbiec Asset Management Holding.  W latach 2005 - 2010 zasiadał w radzie nadzorczej TFI Skarbiec oraz w latach 2009 - 2010 w Radzie Nadzorczej spółki Altrc.o  

Wykształcenie:  Absolwent wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz University College of North Wales. Ukończył także kursy z zakresu managementu i marketingu organizowane przez British Institute of Management, University of Virginia oraz INSEAD.  

Zainteresowania/hobby:  Główne hobby - muzyka, sport. Jest reprezentantem AZS Łódź w lekkiej atletyce. W latach 1989-1992 manager Tomasza Nagórki - rekordzisty Polski i vice-mistrza Europy w biegu na 60 m przez płotki.   Pan Jacek Więcek nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Jacek Więcek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.            

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A. w dniu 10.03.2011 roku.

Raport bieżący nr 13/2011
10.03.2011 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 10 marca 2011 roku obecny był jeden akcjonariusz, który przekroczył 5% udział w głosach na NWZ. Obecny akcjonariusz reprezentował łącznie 70 000 000 akcji, co stanowi 41,17 % głosów w Spółce. 
Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :


1.    GRANDECASSIUS LIMITED

Liczba akcji :   70 000 000
Liczba przysługujących głosów :  70 000 000

(  41,17 % głosów ogółem,  100  % głosów na NWZA )
 

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Udzielenie poręczenia przez spółkę zależną Cogilco Polonia Sp. z  o.o.   

Raport bieżący nr 12/2011
8.03.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe                   

                  
Zarząd TRION SA. (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 8.03.2011 r. otrzymał zawiadomienie od spółki pośrednio zależnej Cogilco Polonia Sp. z  o. o. z siedzibą w Poznaniu (Cogilco),  że w dniu 28.02.2011 r. przystąpiła jako poręczyciel do wielostronnej umowy przyrzeczenia nabycia i ustanowienia zastawu na akcjach (Umowa).
 Poręczenie zostało udzielone firmie Progres Investment SA, z siedzibą w Warszawie (Progres), jako zabezpieczenie jej wierzytelności od spółki Stoneshore Consultants Ltd. z siedzibą w Limassol na Cyprze oraz spółki AG Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (AG) na kwotę w łącznej wysokości 15 000 000,00 zł i dotyczy zobowiązania w łącznej wysokości 14 283 301,00 zł. 
Za udzielenie wyżej wymienionego poręczenia spółka Cogilco Polonia Sp. z o. o. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 500 000,00 zł netto, płatne w terminie do 30 kwietnia 2012 r. Poręczenie zostało udzielone do końca marca 2012 roku. Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi spółki Progres Investment SA oraz AG Sp. z o. o., natomiast Stoneshore Consultants Ltd jest znaczącym akcjonariuszem spółki ALTERCO S.A., która jest podmiotem pośrednio dominującym w stosunku do Emitenta. Podstawą uznania aktywów będących przedmiotem opisanej wyżej transakcji za aktywa o znacznej wartości jest to, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 7 w powiązaniu z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji TRION S.A.

Raport bieżący nr 11/2011
4.03.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż otrzymał zawiadomienie od ALTERCO S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej jako „Ustawa”) ALTERCO S.A., z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 15 (dalej zwana „ALTERCO”), niniejszym zawiadamia, że w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji i jednoczesnego podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie treści 7 Statutu spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000024482 (dalej: Spółka), przekroczyła pośrednio — poprzez spółkę zależną Grandecassius Ltd., z siedzibą w Larnace na Cyprze, próg 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.
W konsekwencji ALTERCO pośrednio — poprzez Grandecassius Ltd. — aktualnie posiada 112 200 000 (słownie: sto dwanaście milionów dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy), które stanowią 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 112 200 000 (słownie: sto dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) w ogólnej liczbie głosów.
Przed powyższą zmianą ALTERCO nie posiadała akcji Spółki.
Nie istnieją inne — z wyjątkiem Grandecassius Ltd. - podmioty zależne od ALTERCO, które pośrednio lub bezpośrednio posiadają akcje Spółki. Nie istnieją żadne osoby, o których mowa w Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.
W okresie 12 miesięcy ALTERCO ma zamiar zwiększyć swój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w wyniku ogłoszenia obowiązkowego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji do poziomu 66%. W przypadku podniesienia kapitału Spółki, ALTERCO zamierza uczestniczyć w tym procesie w zakresie pozwalającym na utrzymanie poziomu posiadanego udziału.
Jednocześnie ALTERCO informuje, że postrzega Spółkę jako długoterminową inwestycję."
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI TRION SPÓŁKA AKCYJNA DOTYCZĄCE WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI

Raport bieżący nr 10/2011
3.03.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o Ofercie”), Zarząd Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu, ulica Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 (dalej: „Spółka”) przekazuje niniejszym swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (dalej: „Wezwanie”) ogłoszonego w dniu 16 lutego 2011 roku przez GRANDECASSIUS LIMITED, spółkę prawa cypryjskiego z siedzibą: Ermou 32-34, Kyprianos Court, 1st floor, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaca, Cyprus (dalej: „Wzywający”). 

Podmiotem nabywającym akcje w ramach Wezwania jest Wzywający.
Zgodnie z treścią Wezwania podmiot nabywający zamierza nabyć 13.031 (słownie: trzynaście tysięcy trzydzieści jeden) akcji Spółki uprawniających do 13.031 (słownie: trzynaście tysięcy trzydzieści jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0077% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
PODSTAWY STANOWISKA ZARZĄDU
W celu wyrażenia swojego stanowiska, Zarząd Spółki zapoznał się z treścią Wezwania oraz cenami rynkowymi akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania i informacji o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania. 
ZASTRZEŻENIA
Zarząd Spółki przygotowując niniejsze stanowisko nie podejmował działań zmierzających do gromadzenia i analizy informacji nie pochodzących od Spółki, jak również nie zlecał innym podmiotom podejmowania takich lub podobnych działań na jego rzecz.
Z wyłączeniem informacji dotyczących Spółki, Spółka i osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu Spółki w sprawie ogłoszonego Wezwania nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których zostało sformułowane niniejsze stanowisko Zarządu Spółki w sprawie Wezwania.
Niniejsze stanowisko nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania akcji Spółki w rozumieniu w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zarząd Spółki uważa, że akcjonariusz podejmując decyzję inwestycyjną w sprawie odpowiedzi na Wezwanie powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji Spółki na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych w tym zwłaszcza dokonać oceny atrakcyjności ceny, po jakiej Wezwanie zostało ogłoszone.

W ocenie Zarządu TRION S.A. niniejsze wezwanie ALTERCO S.A. do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki nie ma wpływu na czynniki wskazane w art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj.:


1)Wpływ na interes TRION S.A.
2)Wpływ na zatrudnienie w TRION S.A.
3)Wpływ na lokalizację prowadzonej działalności przez TRION S.A.

Wezwanie to jest skutkiem zawarcia umowy w dniu 23 grudnia 2010 r. objęcia akcji spółki TRION S.A. przez Grnadecassius Limited i w ocenie Zarządu jest czynnością techniczną polegającą na zakupie 13.031 sztuk akcji TRION S.A. stanowiących 0,0077% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku tej czynności udział ALTERCO S.A. w kapitale zakładowym Spółki zwiększy się z poziomu 65,9923 do poziomu 66%. 
Z kolei istotą i konsekwencją powyższych działań jest wprowadzenie do Grupy TRION aktywów, które będą podstawą materialną zapowiadanego, nowego modelu biznesowego Spółki, zogniskowanego w branży deweloperskiej. Transakcja nabycia 100% akcji spółki CF PLUS S.A. w dniu 23 grudnia 2010 r. zmienia biegunowość budowlanego profilu działalności Spółki oraz sytuuje Spółkę w nowych obszarach działalności biznesowej, co zapewne będzie miało wpływ na interes TRION S.A., a co za tym idzie na zatrudnienie i lokalizację prowadzonej działalności. 
Proponowana cena sprzedaży w wezwaniu w opinii Zarządu odpowiada wartości godziwej spółki  oraz jest ceną racjonalną i relatywną dla interesów akcjonariuszy i wzywającego.  

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia

Raport bieżący nr 9/2011
23.02.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 (dalej: Spółka Przejmująca lub TRION S.A.), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348881 (dalej: Spółka Przejmowana lub TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym z Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 230/2010, poz. 14312 z 26 listopada 2010 roku, tj. w szczególności poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Akcjonariusze Spółki Przejmującej w terminie od 9 lutego 2011 roku do 9 marca 2011 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Inowrocławiu, ulica Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, z dokumentami o których mowa w art. 505 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
1)Planem połączenia Spółek;
2)Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki TRION S.A. za lata obrotowe 2007 – 2009 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta;
3)Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A.;
4)Projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.;
5)Ustaleniem wartości majątku TRION FINANCIAL SERVICES na dzień 1 października 2010 roku;
6)Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym TRION S.A. na dzień 1 października 2010 roku;
7)Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. na dzień 1 października 2010 roku;

Ponadto Zarząd TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu („Spółka”), informuje, iż w dniu 8 lutego 2011 roku raportem bieżącym nr 6/2011 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 marca 2011 roku na godz. 12.00 w siedzibie spółki ALTERCO Spółka Akcyjna w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, piętro XVI, („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1)Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2)Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6)Przyjęcie porządku obrad.
7)Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
8)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
9)Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów planu połączenia.
10)Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu.
11)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie w Radzie Nadzorczej.
12)Wolne wnioski.
13)Zamknięcie obrad.

Połączenie Spółek związane jest z trwającym procesem restrukturyzacji i reorganizacji grupy kapitałowej TRION S.A. W opinii Zarządu TRION S.A. planowane połączenie uporządkuje strukturę organizacyjną grupy kapitałowej TRION S.A. oraz umożliwi obniżenie ponoszonych przez spółki kosztów działalności. Ponadto połączenie spółek zlikwiduje istniejące obecnie wzajemne zadłużenie pomiędzy TRION S.A. a TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w łącznej wysokości 51 072 876,92 zł (wg. stanu na dzień 31.12.2010 r.)  wynikające z wyemitowanych przez TRION S.A. obligacji, które zostały objęte przez TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. w przedmiocie emisji akcji serii T z prawem poboru  - zakończenie ostatniego etapu programu naprawczego Spółki   

Raport bieżący nr 8/2011
14.02.2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 kwietnia 2011 roku na godz. 12.00 w siedzibie spółki ALTERCO Spółka Akcyjna w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, piętro XVI, („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1)Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2)Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6)Przyjęcie porządku obrad.
7)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii T z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru – 30 czerwca 2011 roku. 
8)Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S i serii T, praw poboru akcji serii T oraz praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji. 
9)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10)Wolne wnioski.
11)Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Zmiana §7 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§7
Kapitał zakładowy wynosi 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:
a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462.

Planowane zmiany §7 Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 13 kwietnia 2011 roku:

§ 7
Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 37.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 74.007.897,60 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 185.019.744 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) i nie więcej niż 340.039.488 (słownie: trzysta czterdzieści milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:
a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
r)nie mniej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) i nie więcej niż 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji serii T o numerach od 1 do 170019744.

Informacja dla akcjonariuszy

Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 13 kwietnia 2011 roku, na godzinę 12.00, jest osoba będąca akcjonariuszem Spółki w dniu 28 marca 2011 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu  14 lutego 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 29 marca 2011 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ulica Marcinkowska 154, 88-100 Inowrocław, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 8 kwietnia 2011 roku do dnia 12 kwietnia 2011 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl.
Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 marca 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki a.stroniawski@trion.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się do Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: a.stroniawski@trion.pl nie później niż na 4 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Pozostałe informacje

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.trion.pl/relacjeinwestorskie. Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. 14 lutego 2011 roku: 170 019 744 akcji zwykłych na okaziciela, na każdą akcję przypada jeden głos.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularze pełnomocnictwa, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Formularze stanowią ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. są związane z ostatnim etapem trwającego procesu restrukturyzacji i reorganizacji grupy kapitałowej TRION S.A., którego realizacja umożliwi pozyskanie kapitału na dalszy rozwój biznesowy i operacyjny grupy oraz otwiera nowy rozdział w historii działalności TRION S.A. 

Zarząd TRION S.A. podjął decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej nowych akcji serii T z prawem poboru i zwraca się do Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. z rekomendacją celem jej uchwalenia.
Środki pozyskane przez Spółkę z emisji akcji serii T zostaną przeznaczone na realizację projektów deweloperskich, które Spółka pozyskała dzięki strategicznej inwestycji Alterco S.A. (poprzez spółkę zależną - Grandecassius Limited) polegającej na sprzedaży akcji spółki CF Plus S.A. do TRION S.A., oraz które jeszcze pozyska w najbliższym czasie poprzez wniesienie przez Alterco S.A. kolejnych aktywów deweloperskich do Grupy Kapitałowej TRION S.A.

TRION – po włączeniu w grudniu 2010 r. w struktury Grupy Alterco – odpowiedzialny jest za rozwój pionu mieszkaniowego w Grupie jako centrum operacyjne, nadzorca, koordynator i realizator działań inwestycyjnych w obszarze budownictwa jedno- i wielorodzinnego. Dzięki połączeniu z Grupą Alterco, Trion wybuduje tylko w ciągu najbliższych 3-4 lat około 600 domów w okolicach największych polskich aglomeracji. Spółka planuje realizację i sprzedaż nowoczesnych, podmiejskich osiedli mieszkaniowych, przeznaczonych dla średniozamożnych nabywców - poszukujących domu w spokojnej okolicy z jednoczesną gwarancją szybkiego dotarcia do centrum miasta. Kluczową przewagą rynkową projektów nieruchomościowych realizowanych przez TRION będzie bardzo dobra lokalizacja oraz atrakcyjna cena.

W grudniu 2010 roku – w ramach poszerzania portfela inwestycji – Grupa Alterco nabyła pakiet niemal 66% akcji spółki TRION S.A., a tym samym przejęła nad nią kontrolę. Aktualnie  TRION wchodzi w skład indeksu SWIG 80. W zamian za akcje, TRION S.A. nabył 100% akcji spółki CF PLUS S.A., www.cfplus.pl. Projekty deweloperskie będą realizowane przez TRION S.A. właśnie za pośrednictwem istniejących struktur w CF PLUS S.A. 
Spółka ta jest profesjonalną firmą z branży deweloperskiej, która poprzez działalność w różnych segmentach pełni rolę nowoczesnego integratora rynku, realizując swoje inwestycje w obszarach budownictwa mieszkaniowego. W swojej działalności firma skupia się na identyfikacji atrakcyjnych lokalizacji, zakupie gruntów, przeprowadzeniu pełnego procesu inwestycyjnego oraz sprzedaży gotowych obiektów. Taki model działalności możliwy jest dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi partnerami branżowymi.  Większość inwestycji zlokalizowana jest w Polsce.   

Spółka zależna od TRION S.A., Spółka CF PLUS S.A. posiada cztery spółki celowe. Zadaniem tych spółek jest zorganizowanie i przeprowadzenie kompletnego procesu budowlanego zaplanowanych inwestycji w różnych rejonach Polski, które zakładają wybudowanie na obrzeżach najważniejszych aglomeracji miejskich jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych, tj.:
1.Absolut Plus Sp. z o.o. - spółka zrealizuje osiedle 190 domów jednorodzinnych w Gruszczynie (koło Poznania), powierzchnia gruntu wynosi 13,2 ha;
2.Emir 6 Sp. z o.o. - spółka posiada prawo do nabycia gruntu w Krakowie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 21,6 ha, planowana inwestycja to ponad 220 jednostek mieszkaniowych z programem towarzyszącym;
3.Cogilco Sp. z o.o. - spółka posiada grunt w Kiekrzu (koło Poznania) pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 4,8 ha, na którym powstanie około 60 domów;
4.Tara Sp. z o.o. - spółka posiada prawo do nabycia gruntu w Gdańsku pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 8,7 ha, inwestycja obejmie wybudowanie ok. 100 budynków, w tym kilkanaście rezydencji;
Oprócz inwestycji w zakresie budownictwa jednorodzinnego, TRION będzie również realizował projekty w obszarze budownictwa wielorodzinnego - stanie się to po wniesieniu przez Alterco S.A. do TRION-a całej gotowej struktury deweloperskiej, której zakup obecnie finalizuje. W jej skład wchodzą wybudowane i będące w ciągłej sprzedaży mieszkania, inwestycje w toku oraz w fazie projektowej. Na te i wyżej opisane inwestycje w zakresie budowy osiedli domów jednorodzinnych, Zarząd planuje przeznaczyć środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii T.

Zarząd TRION S.A. rekomenduje parytet wymiany akcji na prawo poboru w stosunku 1:1 oraz cenę emisyjną akcji serii T w wysokości 0,20 zł, tym samym wywiązując się wobec Akcjonariuszy z wcześniej składanych zapowiedzi, zapewniając jednocześnie o dalszym realizowaniu dotychczasowej polityki informacyjnej wobec Akcjonariuszy Spółki, konsekwentnym wdrażaniu przyjętej strategii biznesowej oraz podejmowaniu wszelkich działań mających na celu wzrost wartości Spółki TRION S.A.

W załączeniu:

Projkety uchwał NWZA
Formularze pełnomocnictwa

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w TRION S.A.

Raport bieżący nr 7/2011
9.02.2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 9.02.2011 roku otrzymał od spółki GRANDECASSIUS LIMITED Ermou 32-34, Kyprianos Court, 1st floor, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaca, Cyprus, spółki w 100% zależnej od ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce TRION S.A., następującej treści :

"Działając w imieniu GRANDECASSIUS LIMITED, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą: Ermou 32-34, Kyprianos Court, 1st floor, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaca, Cyprus (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 oraz 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji i jednoczesnego podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie treści § 7 Statutu spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu, ulica Marcinkowskiego 154, kod pocztowy: 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000024482 (dalej: Spółka), o którym to postanowieniu Sądu Spółka poinformowała w dniu 3 lutego 2011 roku w raporcie bieżącym numer 4/2011, niniejszym Inwestor zawiadamia, iż w wyniku rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przekroczył próg 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. 
Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:
I.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Inwestor uprzednio nie posiadał akcji Spółki.
II.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Aktualnie Inwestor posiada 112.200.000 (słownie: sto dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy), które stanowią 65,99% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 112.200.000 (słownie: sto dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,99% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) w ogólnej liczbie głosów.

III.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki
BRAK

IV.Osoby, o których mowa w art. 87 ustęp 1 punkt 3 litera c Ustawy o Ofercie
BRAK 

Dodatkowo Inwestor informuje, iż zamierza wykonać obowiązek wynikający z art. 73 ustęp 2 punkt 1 Ustawy o Ofercie, tj. w terminie trzech miesięcy od dnia przekroczenia progu 33% (słownie: trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. Inwestor nie zamierza jednak w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia przekraczać progu 66% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.
Jednocześnie Inwestor informuje, iż postrzega Spółkę jako inwestycję długoterminową i w związku z tym ma zamiar skoncentrować się na dalszym jej rozwoju. W tym celu Inwestor zamierza utrzymać osiągnięty udział w ogólnej liczbie głosów. 
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A.

Raport bieżący nr 6/2011
8.02.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA I ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 (dalej: Spółka Przejmująca lub TRION S.A.), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348881 (dalej: Spółka Przejmowana lub TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym z Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 230/2010, poz. 14312 z 26 listopada 2010 roku, tj. w szczególności poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Akcjonariusze Spółki Przejmującej w terminie od 9 lutego 2011 roku do 9 marca 2011 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 będą mogli zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Inowrocławiu, ulica Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, z dokumentami o których mowa w art. 505 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
1)Planem połączenia Spółek;
2)Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki TRION S.A. za lata obrotowe 2007 – 2009 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta;
3)Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A.;
4)Projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.;
5)Ustaleniem wartości majątku TRION FINANCIAL SERVICES na dzień 1 października 2010 roku;
6)Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym TRION S.A. na dzień 1 października 2010 roku;
7)Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. na dzień 1 października 2010 roku;

II.ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ponadto Zarząd TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 marca 2011 roku na godz. 12.00 w siedzibie spółki ALTERCO Spółka Akcyjna w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, piętro XVI, („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1)Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2)Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6)Przyjęcie porządku obrad.
7)Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
8)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
9)Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów planu połączenia.
10)Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu.
11)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie w Radzie Nadzorczej.
12)Wolne wnioski.
13)Zamknięcie obrad.

Informacja dla akcjonariuszy
Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 10 marca 2011 roku, na godzinę 12.00, jest osoba będąca akcjonariuszem Spółki w dniu 22 lutego 2011 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu  8 lutego 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 23 lutego 2011 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ulica Marcinkowska 154, 88-100 Inowrocław, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 7 marca 2011 roku do dnia 10 marca 2011 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl.
Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 17 lutego 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki a.stroniawski@trion.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się do Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW  powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.
Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: a.stroniawski@trion.pl nie później niż na 4 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Pozostałe informacje
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.trion.pl/relacjeinwestorskie. Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. 8 lutego 2011 roku: 170 019 744 akcji zwykłych na okaziciela, na każdą akcję przypada jeden głos.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularze pełnomocnictwa, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Formularze stanowią ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.

Projekty uchwał NWZA
Załącznik do uchwały nr 6 - Tekst jednolity Regulaminu Obrad WZ
Formularze pełnomocnictwa

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Ogłoszenie upadłości spółki zależnej INTUR KFS Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 5/2011
4.02.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. w dniu 4.02.2011 r. powziął wiadomość, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy w dniu 2.02.2011 r. na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie, w którym postanowiono ogłosić upadłość INTUR KFS Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Inowrocławiu,  obejmującą likwidację majątku upadłego. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Artura Fornala oraz syndyka masy upadłościowej w osobie Katarzyny Fuks. 

Powyższe postanowienie zostało wydane w związku ze złożonym przez Zarząd TRION S.A. wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej INTUR KFS Sp. z o.o. Upadłość likwidacyjna spółki INTUR KFS Sp. z o.o.  jest efektem działań Zarządu Grupy TRION  zmierzających do uporządkowania jej struktury i wygaszenia nierentownych działalności.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Rejestracja sądowa podwyższenia kapitału zakładowego spółki TRION SA. Realizacja kluczowego programu naprawczego.

Raport bieżący nr 4/2011
3.02.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 3 lutego 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 31 stycznia 2011 roku, dotyczące rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji i jednoczesnego podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie treści § 7 Statutu spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2010 roku. 

I.Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:
a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosów.
II.Dotychczasowa treść § 7 statutu spółki:
§7
Kapitał zakładowy wynosi 34.003.948,68 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 45.951.282 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,74 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) każda, z tego:
a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000,
j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k/ 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000,
m) 6.783.547 /słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem/ akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n) 3.500.000 /słownie: trzy miliony pięćset tysięcy/ akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o) 4.850.000 / słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii R o numerach od 00000001 do 10000000. 

Treść § 7 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany:
§7
Kapitał zakładowy wynosi 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:
a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462.

Drugi etap programu naprawczego Grupy został rozpoczęty dzięki podjęciu uchwały numer 6 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 3 listopada 2010 roku. Zgodnie z założeniem Zarządu, etap ten polegał  na oddłużeniu grupy kapitałowej TRION S.A. i spłacie jej zobowiązań, poprzez  zaproponowanie objęcia akcji nowej emisji serii S wierzycielom Spółki TRION S.A. oraz w na objęciu akcji przez inwestorów strategicznych tj. podmioty z Grupy ALTERCO (raport bieżący nr 49/2010 z dnia 24 grudnia 2010 r.). Wydane postanowienie sądowe jest formalnym, pozytywnym zamknięciem tego etapu.
 
Kolejny etap programu zakłada - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - pozyskanie kapitału na dalszy rozwój biznesowy i operacyjny  Grupy poprzez emisję publiczną akcji TRION S.A. z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy spółki, dla której uchwalenia zaplanowano zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po sądowej rejestracji akcji serii S (luty 2011 roku). Zarząd TRION S.A. jeszcze raz podkreśla, iż główni wierzyciele tj. podmioty finansujące Grupę TRION   pozytywnie przyjęli propozycję objęcia akcji TRION S.A. w zamian za zobowiązania. O fakcie zawarcia umów w tym przedmiocie Zarząd TRION S.A.  poinformuje Akcjonariuszy odrębnym raportem bieżącym.  Zawarcie powyższych umów  w połączeniu z faktem  objęcia akcji serii S przez inwestora strategicznego w dniu 23 grudnia 2010 r. pozwala w ocenie Zarządu Spółki na  stwierdzenie, iż kluczowy etap planu naprawczego Grupy TRION został pomyślnie zakończony.
 

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Ogłoszenie upadłości spółki zależnej SYNERGIS Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 3/2011
31.01.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. w dniu 31.01.2011 r. powziął wiadomość, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy w dniu 24.01.2011 r. na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie, w którym postanowiono ogłosić upadłość SYNERGIS Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Dobrym Mieście  obejmującą likwidację majątku upadłego. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Gatz - Rubelowskiej oraz syndyka masy upadłościowej w osobie Katarzyny Fuks. 

Powyższe postanowienie zostało wydane w związku ze złożonym przez Zarząd TRION S.A. wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej SYNERGIS Sp. z o.o. Upadłość likwidacyjna spółki SYNERGIS Sp. z o.o.  jest efektem działań Zarządu Grupy TRION  zmierzających do uporządkowania jej struktury i wygaszenia nierentownych działalności.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku

Raport bieżący nr 2/2011
24.1.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A., na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., podaje do publicznej informacji terminy raportów okresowych, które będą publikowane w 2011 roku :

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 r. - 28 lutego 2011 r.

Jednostkowy raport roczny za 2010 r. - 29 kwietnia 2011 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2010 r. - 29 kwietnia 2011 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r. – 16 maja 2011 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. - 31 sierpnia 2011 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r. - 14 listopada 2011 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych sprawozdań kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego sprawozdania półrocznego, zamieszczając odpowiednio w skonsolidowanych sprawozdaniach kwartalnych oraz skonsolidowanym sprawozdaniu półrocznym skrócone jednostkowe sprawozdania kwartalne oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne. Zarząd TRION S.A. informuje ponadto, iż zgodnie z par. 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Ogłoszenie upadłości spółki zależnej INTUR Sp. z o.o.  

Raport bieżący nr 1/2011
18.1.2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd TRION S.A. w dniu 17.11.2010 r. powziął wiadomość, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy w dniu 11.01.2011 r. na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie, w którym postanowiono ogłosić upadłość INTUR Sp. z o.o. w Inowrocławiu obejmującą likwidację majątku upadłego. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Artura Fornala oraz syndyka masy upadłościowej w osobie Katarzyny Fuks. Powyższe postanowienie zostało wydane w związku ze złożonym przez Zarząd; spółki INTUR Sp. z o.o. wnioskiem o przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Wniosek ten jest elementem programu naprawczego realizowanego przez Zarząd TRION S.A. zgodnie z przyjętą w połowie ubiegłego roku strategią restrukturyzacji Grupy.

Zarząd TRION S.A. podjął rozmowy z Zarządem czeskiej spółki zależnej VPO Protivanov, a.s. zmierzające do wykorzystania przez VPO potencjału produkcyjnego i handlowego spółki INTUR Sp. z o.o. oraz uruchomienia w Inowrocławiu swojego oddziału produkcyjnego i dywizji handlowej w zakresie stolarki otworowej PVC.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zobacz nasz sklep na Allegro