Raporty bieżące / Raporty bieżące 2012

Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2012

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 12.12.2012 r. Powołanie osoby nadzorującej.

Raport bieżący nr 70/2012
13.12.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2012 r. w Kartoszynie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.

Załącznikiem do niniejszego raportu są uchwały podjęte przez NWZ Akcjonariuszy Korporacja Budowlana Dom S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 12.12.2012 r. Pana Henryka Torbickiego.

Pan Henryk Torbicki

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w 1976 roku uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych, absolwent studiów podyplomowych energetyki jądrowej Politechniki Warszawskiej.

Po ukończonych studiach odbył 1,5 roczny staż w państwowym przedsiębiorstwie montażowo - budowlanym, a następnie pracował jako pracownik naukowy w Morskim Instytucie Rybackim, autor i współautor ponad 30 publikacji. Od 1976 roku pracował w branży energetycznej w przygotowaniu inwestycji a następnie realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Żarnowcu, na różnych stanowiskach, od 1987 roku jako z-ca dyrektora tej budowy w ekipie inwestora. W tym czasie uczestniczył w kilku szkoleniach i kursach krajowych i zagranicznych z zakresu bezpieczeństwa jądrowego oraz eksploatacji elektrowni jądrowej. Po rządowej decyzji o likwidacji elektrowni pracował w przemyśle spożywczym, prowadził doradztwo inwestycyjne, a od 2004 roku do chwili obecnej związany z firmą Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o., pełniąc funkcję Członka Zarządu, lat 66.

Nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Korporacji Budowlanej Dom S.A. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 12.12.2012 roku

Raport bieżący nr 69/2012
13.12.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A., które odbyło się w dniu 12 grudnia 2012 roku obecnych było trzech akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% udział w głosach na NWZ.

Poniżej lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. :

1. BENEFIA TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Liczba akcji: 78.210.000

Liczba przysługujących głosów: 78.210.000

(7,88 % głosów ogółem; 17,36 % głosów na NWZA)

2. SGB-BANK S.A.

Liczba akcji: 59.561.145

Liczba przysługujących głosów: 59.561.145

(6,00 % głosów ogółem; 13,22 % głosów na NWZA)

3. SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED

Liczba akcji: 285.706.900

Liczba przysługujących głosów: 285.706.900

(28,78 % głosów ogółem; 63,43 % głosów na NWZA)
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu


Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 68/2012
11.12.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.(dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2012 r. Spółka powzięła wiadomość o złożeniu z dniem 12.12.2012 r., tj. z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Andrzeja Stefana Gradowskiego. Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki dziękują Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu za dotychczasową współpracę.
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienie osoby zobowiązanej o nabyciu akcji

Raport bieżący nr 67/2012
10.12.2012
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Spółki o zakupie w dniu 7 grudnia 2012 r. na rynku regulowanym GPW w Warszawie w trybie sesji zwykłej, łącznie 60.000 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 0,14 zł. Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 66/2012
4.12.2012
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o złożeniu z dniem 4.12.2012 r. rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Andrzeja Bilskiego. Rezygnacja została złożona z przyczyn osobistych. Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki dziękują Panu Andrzejowi Bilskiemu za dotychczasową współpracę.
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienie osoby zobowiązanej o nabyciu akcji

Raport bieżący nr 65/2012
26.11.2012
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 26 listopada 2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Spółki o zakupie na rynku regulowanym GPW w Warszawie w trybie sesji zwykłej, łącznie 85.000 szt. akcji Spółki, w tym: w dniu 19.11.2012 r. 30.000 sztuk akcji po średniej cenie 0,14 zł, w dniu 20.11.2012 r. 30.000 sztuk po średniej cenie 0,16 zł oraz w dniu 21.11.2012 r. 25.000 sztuk po średniej cenie 0,16 zł. Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.

Raport bieżący nr 64/2012
16.11.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka") w związku z przesłanym przez Akcjonariusza, Spółkę SGB - BANK S.A. z siedzibą w Poznaniu, żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400, 4021 oraz 4022 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 grudnia 2012 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

8) Zamknięcie obrad.

Informacja dla Akcjonariuszy

Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 12 grudnia 2012 roku, na godzinę 12.00, jest osoba będąca Akcjonariuszem Spółki w dniu 26 listopada 2012 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej "Dniem Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 27 listopada 2012 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się Akcjonariuszom zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie akcji lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, złożonych w Spółce oraz wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW"), sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 7 grudnia 2012 roku do dnia 11 grudnia 2012 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@kbdom.eu

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 21 listopada 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres sekretariat@kbdom.eu Do zgłoszonego żądania Akcjonariusz lub zgłaszający Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki sekretariat@kbdom.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania Akcjonariusz lub Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, a także drogą korespondencyjną.

Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@kbdom.eu nie później niż na 4 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi, Akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dopuszcza możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym celu Zarząd Spółki umieści na stronie internetowej Spółki www.kbdom.eu po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wzór formularza do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Głosy oddane w tym trybie zostaną uznane, jeśli wypełnione prawidłowo formularze wpłyną do Spółki na adres: ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa lub na wskazany adres e-mail: sekretariat@kbdom.eu, nie później niż w chwili zarządzenia głosowania. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, który oddał głos korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa głosu osobiście w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że złożył Spółce oświadczenie o odwołaniu pierwotnego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania.

Pozostałe informacje

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: http://www.kbdom.eu/?id=23 . Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną na Walne Zgromadzenie, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Formularz pełnomocnictwa stanowi ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki: Projekty Uchwał NWZ, Formularz pełnomocnictwa, Formularz pełnomocnictwa

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienie osoby zobowiązanej

Raport bieżący nr 63/2012
6.11.2012
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 6 listopada 2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Spółki, w którym poinformował o zakupie akcji spółki Korporacja Budowlana Dom S.A., na rynku regulowanym GPW w Warszawie w trybie sesji zwykłej, w dniu 30.10.2012 r. 35.000 sztuk akcji po średniej cenie 0,13 zł oraz w dniu 31.10.2012 r. 50.000 sztuk po średniej cenie 0,15 zł. Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Małgorzata Dzięgielewska - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienia osób zobowiązanych o nabyciu akcji

Raport bieżący nr 62/20125.11.2012
Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 5 listopada 2012 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od niżej wymienionych Członków Zarządu Spółki, w których poinformowano o nabyciu akcji spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Akcje) w następujących wielkościach:

1. Pani Małgorzata Dzięgielewska poinformowała o zakupie, na rynku regulowanym GPW w trybie sesji zwykłej, w dniu 30.10.2012 r. 35.000 sztuk Akcji po średniej cenie 0,13 zł oraz w dniu 31.10.2012 r. 35.000 sztuk Akcji po średniej cenie 0,15 zł.

2. Pan Rafał Jakóbiak poinformował o zakupie, na rynku regulowanym GPW w trybie sesji zwykłej, w dniu 30.10.2012 r. 25.000 sztuk Akcji po średniej cenie 0,14 zł oraz w dniu 31.10.2012 r. 43.000 sztuk Akcji po średniej cenie 0,15 zł.

3. Pan Adam Stroniawski poinformował o zakupie, na rynku regulowanym GPW w trybie sesji zwykłej, w dniu 30.10.2012 r. 34.000 sztuk Akcji po średniej cenie 0,13 zł oraz w dniu 31.10.2012 r. 31.000 sztuk Akcji po średniej cenie 0,14 zł.

Przed dokonaniem powyższych transakcji wyżej wymienieni Członkowie Zarządu nie posiadali Akcji Spółki.
Małgorzata Dzięgielewska - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu.

Zmiana siedziby Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.

Raport bieżący nr 61/2012
23.10.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 23 października 2012 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 17 października 2012 r., w którym zarejestrowano nową siedzibę Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.

Nowy adres siedziby Spółki jest następujący :

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

ul. Budowlana 3, Kartoszyno
84-110 Krokowa
Tel./Fax. 0048 58 670 60 55

Strona www: www.kbdom.eu
E-mail : sekretariat@kbdom.eu

Ponadto Sąd Rejestrowy zarejestrował pozostałe zmiany statutu Spółki, dokonane uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2012 r. w Warszawie, w zakresie §1, §2, §9, §12, §13, §15, §17, §18, §19, §20, §22, §24, §25 oraz §32 statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przedkłada treść jednolitą statutu.

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 8 września 2011 r.

Raport bieżący nr 60/2012
10.10.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka w dniu 9 października 2012 r. zawarła ze spółką Slidellco Holdings Ltd. ("Slidellco") przy udziale Derwent Sp. z o.o. Marseille S.K.A. ("Derwent") aneks nr 2 ("Aneks") do Umowy Inwestycyjnej z dnia 8 września 2011 r. ("Umowa"), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 56/2011 z dnia 9 września 2011 roku.

Zgodnie z Aneksem, przejście własności 95,35% udziałów w spółce Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie na rzecz Spółki nastąpiło z dniem 9 października 2012 r. Od tego też dnia Spółka posiada własność 100% udziałów w spółce Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o.

W pozostałym zakresie informacje dotyczące Umowy zawarte w raporcie bieżącym nr 56/2011 z dnia 9 września 2011 r. oraz informacje dotyczące aneksu nr 1 zawarte w raporcie nr 60/2011 z dnia 29 września 2011 r. pozostają aktualne.
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - emisja akcji serii V3 (raport nr 59/2012)

2.10.2012
Raport bieżący nr 59/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 2 października 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 26 września 2012 roku, dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii V3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany treści § 7 Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 3 z dnia 29.03.2012 r.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji sądowej emisji akcji serii V3 wynosi 198.537.148,20 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 992.685.741 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,

b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,

e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,

h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,

i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

u) 28.548.306 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,

v) 472.626 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,

x) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000,

y) 4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,

z) 7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,

a1) 1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725,

a2) 553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382,

a3) 38.846.974 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o numerach od 00000001 do 38846974,

a4) 70.262.099 (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o numerach od 00000001 do 70262099,

a5) 17.565.525 (słownie: siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V3 o numerach od 00000001 do 17565525.

Treść § 7 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany brzmi następująco:

" Kapitał zakładowy wynosi 198.537.148,20 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 992.685.741 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,

b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,

e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,

h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,

i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

u) 28.548.306 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,

v) 472.626 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,

x) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000,

y) 4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,

z) 7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,

a1) 1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725,

a2) 553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382,

a3) 38.846.974 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o numerach od 00000001 do 38846974,

a4) 70.262.099 (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o numerach od 00000001 do 70262099,

a5) 17.565.525 (słownie: siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V3 o numerach od 00000001 do 17565525."

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 992.685.741 akcji po zarejestrowaniu zmian wysokości kapitału zakładowego wynosi 992.685.741 głosów. Zarejestrowana wysokość kapitału wpłaconego wynosi 198.537.148,20 zł.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść jednolitą statutu Spółki.

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 58/2012
12.09.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 września 2012 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Geosof Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o następującej treści:

"Działając w imieniu Geosof Limited (dalej: "Spółka") na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009r, Nr 185, poz. 1439 ze zmianami), niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu posiadanego przez Spółkę procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (dalej: "KB DOM") poniżej progu 5% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w KB DOM (do poziomu 4,73%) i o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów (o około 5,26%)

Powyższy stan jest skutkiem następujących czynności prawnych: zbycia przez Spółkę w dniach 05 czerwca 2012r. i 26 lipca 2012r. łącznie 40.500.000 sztuk akcji KB DOM oraz podwyższenia kapitału zakładowego KB DOM w drodze emisji akcji serii V1 w dniu 20.08.2012r. i w drodze emisji akcji serii V2 w dniu 04 września 2012r.

O zarejestrowaniu akcji serii V2 KB DOM, Spółka powzięła wiadomość w dniu 05 września 2012r.

Przed dokonaniem ww. czynności Spółka posiadała w kapitale zakładowym KB DOM 86.600.000 sztuk akcji, które dawały 86.600.000 głosów, tj. około 9,99% w kapitale zakładowym KB DOM i około 9,99% w ogólnej liczbie głosów. Po dokonanych czynnościach Spółka pozostaje właścicielem 46.100.000 sztuk akcji KB DOM, które dają 46.100.000 głosów, tj. ok. 4,73% w kapitale zakładowym KB DOM i 4,73% w ogólnej liczbie głosów w KB DOM."
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 57/2012
11.09.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 września 2012 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o następującej treści:

"Działając w imieniu spółki Slidellco Holdings Limited ("Slidellco") (pełnomocnictwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym przekazano w dniu 17 października 2011 roku), na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 (a) oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o Ofercie"), niniejszym zawiadamiamy, że w wyniku:

- zarejestrowania w dniu 14 sierpnia 2012 roku podwyższenia kapitału zakładowego spółki Korporacja Budowlana "DOM" S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 ("KB DOM") w drodze emisji 38 846 974 akcji serii V1 oraz

- zarejestrowania w dniu 30 sierpnia 2012 roku podwyższenia kapitału zakładowego KB DOM w drodze emisji 70.262.099 akcji serii V2 (łącznie zwane dalej "Podwyższeniami Kapitału Zakładowego"),

zaangażowanie Slidellco w kapitale zakładowym KB DOM uległo zmianie o więcej niż 2%.

Równocześnie Slidellco przekazuje następujące informacje:

1) Przed rejestracją Podwyższeń Kapitału Zakładowego, Slidellco posiadała 285.706.900 akcji KB DOM stanowiących ok. 32,99% kapitału zakładowego KB DOM oraz uprawniających do wykonywania 285.706.900 głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM, stanowiących ok. 32,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM.

2) Po rejestracji Podwyższeń Kapitału Zakładowego, Slidellco posiada aktualnie 285.706.900 akcji KB DOM stanowiących ok. 29,30% kapitału zakładowego KB DOM oraz uprawniających do wykonywania 285.706.900 głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM, stanowiących ok. 29,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM.

3) Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

4) Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

5) Inwestor nie zakłada obecnie dalszego zwiększania zaangażowania w Spółkę."

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.)
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Odstąpienie od umowy inwestycyjnej

Raport bieżący nr 56/2012
11.09.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 10 września 2012 roku powziął wiadomość o tym, że w dniu 6 września 2012 roku zostało doręczone oświadczenie Spółki o odstąpieniu od znaczącej umowy, tj. Umowy Inwestycyjnej z dnia 23 kwietnia 2009 roku zawartej z Novy Windows BVI z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (dalej: Umowa), której przedmiotem było nabycie przez Spółkę 100% akcji European Windows S.A. z siedzibą w Luksemburgu (obecnie Trion Financial Services S.A.) (szerzej na temat tej transakcji Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 9/2009). W dniu doręczenia oświadczenia Spółki nastąpiło skuteczne odstąpienie od Umowy. Spółka Trion Financial Services posiada 82,07 % udziałów w spółce VPO Protivanov, a.s. z siedzibą w Protivanov w Republice Czeskiej zajmującej się produkcją i sprzedażą okien i drzwi PVC.

Odstąpienie od Umowy nastąpiło zgodnie z jej warunkami, w związku z niewywiązaniem się przez Novy Windows BVI ze wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej Umowy.

W związku z odstąpieniem od Umowy Spółce przysługuje roszczenie o zwrot 10.000.000 szt. akcji serii R wyemitowanych w ramach zapłaty za 46% akcji Trion Financial Services S.A. Spółka podejmie również odpowiednie działania w celu dokonania zmian w dokumentach rejestrowych spółki Trion Financial Services S.A. odzwierciedlających stan powstały w wyniku odstąpienia od Umowy. W związku z niewykonaniem przez Novy Windows BVI zobowiązań wynikających z Umowy, Spółka ma prawo dochodzić przewidzianych Umową kar, których wysokość szacuje na łączną kwotę 4.000.000,00 zł.

Odstąpienie od Umowy Inwestycyjnej nastąpiło w oparciu o dokonaną przez Spółkę analizę prawną oraz finansową i stanowi element prowadzonego procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej KB DOM, celem którego jest m.in. skoncentrowanie się na obszarach działalności generujących dodatnie przepływy i wyniki finansowe.
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 55/2012
7.09.2012
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 7.09.2012 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jerzego Domańskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 7.09.2012 r. Przyczyną rezygnacji są względy natury osobistej.

Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki oraz pracownicy serdecznie dziękują Panu Jerzemu Domańskiemu za współpracę oraz za wkład pracy wniesiony w rozwój Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom.

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienie osoby obowiązanej

Raport bieżący nr 54/2012
7.09.2012
Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) w związku z sądową rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii V1 informuje, iż w dniu 7.09.2012 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym, w którym poinformowano, iż w wyniku zawarcia umowy objęcia akcji z dnia 24.04.2012 r. SGB BANK S.A. - podmiot, w którym powyższa osoba pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu - objął 38.846.974 sztuk akcji serii V1 emitowanych przez Spółkę w cenie emisyjnej 0,20 zł za każdą emitowaną akcję.
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - emisja akcji serii V2
Raport bieżący nr 53/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 4 września 2012 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30 sierpnia 2012 roku, dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii V2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany treści § 7 Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2 z dnia 29.03.2012 r.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji sądowej emisji akcji serii V2 wynosi 195.024.043,20 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści trzy złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 975.120.216 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,

b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,

e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,

h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,

i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

u) 28.548.306 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,

v) 472.626 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,

x) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000,

y) 4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,

z) 7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,

a1) 1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725,

a2) 553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382,

a3) 38.846.974 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o numerach od 00000001 do 38846974,

a4) 70.262.099 (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o numerach od 00000001 do 70262099.

Treść § 7 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany brzmi następująco:

" Kapitał zakładowy wynosi 195.024.043,20 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści trzy złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 975.120.216 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,

b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,

e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,

h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,

i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

u) 28.548.306 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,

v) 472.626 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,

x) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000,

y) 4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,

z) 7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,

a1) 1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725,

a2) 553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382,

a3) 38.846.974 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o numerach od 00000001 do 38846974,

a4) 70.262.099 (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o numerach od 00000001 do 70262099."

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 975.120.216 akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 975.120.216 głosów. Zarejestrowana wysokość kapitału wpłaconego wynosi 195.024.043,20 zł.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść jednolitą statutu Spółki.
Jerzy Domański - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu


Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał ZWZA

Raport bieżący nr 52/2012
31.08.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30.08.2012 r. do Spółki wpłynął pozew z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy wniesiony przez Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie o stwierdzenie nieważności dwóch uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2012 r. tj.: uchwały nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. Spółka została zobowiązana przez Sąd do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni od otrzymania pozwu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza 

Raport bieżący nr 51/2012
28.08.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 28.08.2012 r. otrzymał od akcjonariusza spółki SGB - BANK S.A. zawiadomienie następującej treści :

„SGB-Bank S.A. (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, (dalej: Ustawa o Ofercie), informuje niniejszym, że w wyniku zarejestrowania w dniu 14 sierpnia 2012 roku podwyższenia kapitału spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka) w drodze emisji 38 846 974 akcji V1 objętych w kwietniu b.r. przez SGB-Bank S.A. zaangażowanie Inwestora w kapitale zakładowym Spółki zwiększyło się do poziomu powyżej 5%. Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:
1)Inwestor posiada aktualnie 59 561 145 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 6,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 59 561 145 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,58% w ogólnej liczbie głosów
2)Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie
3)Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie
4)Inwestor nie zakłada obecnie dalszego zwiększania zaangażowania w Spółkę.”
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu


Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - emisja akcji serii V1.

Raport bieżący nr 50/2012
20.08.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. (dalej: Spółka), informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 14 sierpnia 2012 roku, dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii V1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany treści § 7 Statutu spółki, dokonanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 29.03.2012 r.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji sądowej emisji akcji serii V1 wynosi 180.971.623,40 zł (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na 904.858.117 (dziewięćset cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,

b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,

e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,

h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,

i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

u) 28.548.306 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,

v) 472.626 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,

x) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000,

y) 4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,

z) 7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,

a1) 1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725,

a2) 553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382,

a3) 38.846.974 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o numerach od 00000001 do 38846974.

Treść § 7 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany brzmi następująco:

" Kapitał zakładowy wynosi 180.971.623,40 zł (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na 904.858.117 (dziewięćset cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,

b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,

e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,

h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,

i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

u) 28.548.306 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,

v) 472.626 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,

x) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000,

y) 4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,

z) 7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,

a1) 1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725,

a2) 553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382,

a3) 38.846.974 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o numerach od 00000001 do 38846974."

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 904.858.117 akcji po zarejestrowaniu zmian wysokości kapitału zakładowego wynosi 904.858.117 głosów. Zarejestrowana wysokość kapitału wpłaconego wynosi 180.971.623,40 zł.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść jednolitą statutu Spółki.

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem

Raport bieżący nr 49/2012
25.07.2012
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 46/2012 z dnia 9.07.2012 r., poniżej przekazuje informacje dotyczące Spółki, które zostały udzielone przez Zarząd Akcjonariuszowi Spółki - spółce Capital Partners S.A. poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych.

Pytanie

Proszę o informację komu Spółka zleciła dokonanie wyceny (druga część zadanego pytania).

Odpowiedź : Informujemy, że wycena została dokonana przez spółkę Green Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez spółkę ADM Corporate Finance Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Pytanie

Pytanie dotyczyło wszystkich zobowiązań. Proszę o potwierdzenie (lub zaprzeczenie), że strony spełniły wszystkie swoje zobowiązania.

Odpowiedź : Zgodnie z treścią poprzednio przekazanych informacji Spółka potwierdza, iż wszystkie zobowiązania stron wynikające z umowy inwestycyjnej z dnia 8.09.2012 r. (dalej: Umowa), wobec Korporacji Budowlanej Dom S.A. zostały wykonane. Wypełnione zostały również wszystkie zobowiązania Korporacji Budowlanej Dom S.A. wynikające z Umowy, z tym że w zakresie zobowiązania Spółki do doprowadzenia do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, Spółka wywiązała się z zobowiązania dotyczącego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Obecnie trwa procedura przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie dematerializacji akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4 i V. Samo więc wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym uległo przesunięciu z przyczyn niezależnych od Spółki.

Wniosek Akcjonariusza Capital Partners S.A z dnia 19.07.2012 r.

Wnoszę o szczegółowe informacje dotyczące procesu wprowadzania akcji serii T3 do obrotu na rynku prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności wyjaśnienie powodów braku wprowadzenia do obrotu do dnia dzisiejszego.

Odpowiedź: Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Inowrocławiu dokłada wszelkich starań, aby wprowadzenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4 i V do obrotu na rynku regulowanym nastąpiło bez zbędnej zwłoki. Proces ten ze względu na wielość emitowanych od 2010 r. kolejnych serii akcji jest rozbudowany formalnie i dokumentacyjnie. W chwili obecnej przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. toczy się postępowanie dotyczące dematerializacji akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4 i V. Trwa aktualnie uzupełnianie i weryfikacja dokumentacji. Dopiero po uzyskaniu uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dematerializacji akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4 i V, Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. będzie mógł złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza Benefia TU Na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Raport bieżący nr 48/2012
11.07.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. ("Spółka") z siedzibą w Inowrocławiu informuje, iż w dniu 10.07.2012 r. powziął wiadomość o zawiadomieniu Spółki Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group o następującej treści :

W wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.(Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz.1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") zawiadamiamy o dokonaniu w dniu 11 czerwca 2012 r. zawarcia i wykonania przez dom maklerski na rachunek Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group transakcji kupna: i) 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji na okaziciela, niezdematerializowanych, serii T3 oraz ii) 25.000.000 (dwudziestu pięciu milionów) akcji na okaziciela, niezdematerializowanych, serii V spółki Korporacja Budowlana "DOM" SA (Emitent), o wartości nominalnej (dla wszystkich ww. akcji) 0,20 zł. Przeniesienie akcji zostało dokonane w dniu 11 czerwca 2012 roku. Transakcje zostały przeprowadzone poza rynkiem zorganizowanym.

Przed nabyciem ww. akcji Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group posiadała bezpośrednio 43.210.000 akcji Emitenta i tyle samo głosów WZ Emitenta, co stanowiło 4,99% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZ Emitenta.

Po nabyciu ww. akcji Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group posiada bezpośrednio 78.210.000 akcji Emitenta i tyle samo głosów na WZ Emitenta, co stanowi 9,03% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZ Emitenta.

Nie istnieją spółki zależne od Spółki Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group posiadające akcje Emitenta. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. pkt 3 lit. c Ustawy.
Jerzy Domański - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Odwołanie prokurenta

Raport bieżący nr 47/2012
11.07.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 11.07.2012 r. podjął uchwałę w przedmiocie odwołania z dniem 11.07.2012 r. prokury pani Teresie Konopce. Pani Teresa Konopka pełni w Spółce Korporacja Budowlana Dom S.A. funkcję Głównej Księgowej.
Jerzy Domański - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu.

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem

Raport bieżący nr 46/2012
9.07.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) poniżej przekazuje informacje, które zostały udzielone przez Zarząd akcjonariuszowi Spółki - spółce Capital Partners S.A. poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

1.Czy Spółka zlecała niezależnemu podmiotowi profesjonalnemu dokonanie wyceny wartości udziałów Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. ? Jeśli tak to komu ?

Odpowiedź: Tak, przed dokonaniem transakcji nabycia udziałów w spółce Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o. Spółka zleciła niezależnemu profesjonalnemu podmiotowi dokonanie wyceny ich wartości. Dokonana wycena stanowiła podstawę ustalenia ceny nabycia udziałów na potrzeby zawartej z Slidellco Holidings Ltd. umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2011 z 09.09.2011r.

2.Jakimi metodami (niezależnie od tego kto jej dokonywał) była wyceniana wartość udziałów KB Dom Sp. z o.o. ?

Odpowiedź: Wycena wartości udziałów KB DOM Sp. z o.o. została dokonana w oparciu o, najczęściej wykorzystywaną w tego typu transakcjach, metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

3.Proszę przedstawić ostatnie dostępne informacje finansowe KB Dom Sp. z o.o. ( bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych ) oraz analogiczne dane za lata 2009 i 2010.

Odpowiedź: Dane finansowe za lata 2009 i 2010 są publicznie dostępne w sądzie rejestrowym spółki tj. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, numer KRS Spółki: 0000118855. Trwa procedura składania w sądzie danych finansowych za rok 2011. Tym samym Zarząd Spółki nie widzi celowości przekazywania tych danych w drodze niniejszej odpowiedzi.

4.Czy Spółka otrzymała zgodę wszystkich organów korporacyjnych na nabycie udziałów KB Dom Sp. z o.o., a jeśli tak to jakie organy wyrażały zgodę ?

Odpowiedź: Spółka otrzymała zgodę wszystkich wymaganych organów korporacyjnych na nabycie udziałów KB Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie. Była to uchwała Rady Nadzorczej Spółki nr 2/09/2011 z dnia 8.09.2011 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej.

5.Czy Spółka ma wiedzę za jaką wartość udziały w KB Dom Sp. z o.o. zostały nabyte przez Slidellco Holdings, a jeżeli tak to jaka to była wartość ?

Odpowiedź: Spółka nie posiada takiej wiedzy.

6.Czy Spółka w pełni wywiązała się ze wszystkich zobowiązań z umowy z dnia 8.09.2011 r. z Slidellco Holdings i Derwent Sp. z o.o. SKA i czy te strony wywiązały się ze wszystkich zobowiązań wobec Spółki ?

Odpowiedź: Spółka wypełniła zobowiązania umowy z dnia 8.09. 2011 r. wobec stron umowy, jak również strony te wypełniły zobowiązania wynikające z umowy wobec Spółki.

7.Czy spółka w pełni wywiązała się ze wszystkich zobowiązań z umowy z dnia 22.12. 2011 r. z Slidellco Holdings, Derwent Sp. z o.o. SKA i SGB - Bank S.A. i czy te strony wywiązały się ze wszystkich zobowiązań wobec Spółki ?

Odpowiedź: Spółka wypełniła zobowiązania umowy z dnia 22.12.2011 r. wobec stron umowy, jak również strony te wypełniły zobowiązania wynikające z umowy wobec Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jerzy Domański - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 45/2012
5.07.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż w dniu 5 lipca 2012 r. powziął wiadomość, iż Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych podejmując uchwałę nr 1/07/2012 w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Dane o podmiocie, z którym ma zostać zawarta umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki:

Perfekta Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, ul. Złota 9, 84-200 Wejherowo, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 949.

Podmiot został wybrany dla dokonania przeglądu półrocznego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2012 roku - sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. za 2012 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. za 2012 rok. Emitent nie korzystał wcześniej z usług Perfekta Audytor sp. z o.o. Umowa z podmiotem ma zostać zawarta na okres niezbędny do wykonania czynności przeglądu i badania sprawozdań finansowych.
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu


Zawarcie znaczących umów. Reorganizacja aktywów Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.

29.06.2012
Raport bieżący nr 44/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (KB DOM, Spółka) informuje, iż:

a)w ramach nowej strategii, zakładającej skoncentrowanie prowadzonej działalności, w oparciu o potencjał spółki Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o. (spółka, w której zgodnie z zawartą umową z dnia 8 września 2011 r. KB DOM posiadać będzie docelowo 100% udziałów), na świadczeniu usług generalnego wykonawstwa w zakresie budownictwa wielorodzinnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii prefabrykacji, przy jednoczesnym ograniczeniu działalności deweloperskiej w segmencie budownictwa jednorodzinnego,

b)oraz mając na uwadze doprowadzenie do oddłużenia Grupy Kapitałowej KB DOM, co stanowi jeden z elementów działań w kierunku pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych niezbędnych do zwiększenia skali prowadzonej działalności i zapewnienia jej zyskowności.

Spółka w dniu 28.06.2012 r. dokonała następujących czynności :

I.nabyła 6030 szt. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A spółki Projekt Jankowo sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Projekt Jankowo) o wartości nominalnej 10.000 złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 60.300.000,00 złotych (Obligacje). Zabezpieczenie Obligacji stanowi zastaw rejestrowy na 100% udziałach Projekt Jankowo, a do czasu jego ustanowienia poręczenie CF Plus (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (właściciel 100 % udziałów Projekt Jankowo) (CF Plus). Zgodnie z warunkami emisji Obligacje zostaną wykupione przez Projekt Jankowo w dniu 27 czerwca 2014r. za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej w wysokości 60.300.000,00 zł powiększonej o naliczone od dnia 28 czerwca 2012r do dnia 27 czerwca 2014r. odsetki. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie rynkowym.

II.zawarła z Projekt Jankowo przy udziale CF Plus, Projekt Gruszczyn sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka w 100% zależna od KB DOM), EMIR 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka w 100% zależna od KB DOM) oraz Projekt Gdańsk Kokoszki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka w 100% zależna od KB DOM) Umowę Inwestycyjną (Umowa Inwestycyjna).

Zgodnie z warunkami Umowy Inwestycyjnej KB DOM:

1.dokonał całkowitego rozliczenia - wskutek zrealizowania przez KB DOM innego świadczenia niż pierwotne (tj. w ramach konstrukcji prawnej pactum de in solutum dando) - zobowiązania wobec Projekt Jankowo z tytułu objętych Obligacji poprzez dokonanie przeniesienia na rzecz Projekt Jankowo:

a)prawa własności 100% udziałów w spółkach EMIR 6, Projekt Gruszczyn i Projekt Gdańsk Kokoszki o łącznej wartości 52 482 144,00 zł. Wartość ewidencyjna powyższych aktywów w księgach KB DOM wynosi 52.383.265,00 zł.

b)wierzytelności względem Projekt Gruszczyn, Projekt Gdańsk Kokoszki i EMIR 6 z tytułu udzielonych pożyczek o łącznej wartości 7.817.856,00 zł.

2.KB DOM i Projekt Jankowo, mając na uwadze, iż Projekt Jankowo prowadzi działania zmierzające do pozyskania aktywów związanych z działalnością w szeroko rozumianej branży inwestycyjnej, deweloperskiej, nowych technologii oraz turystycznej w celu ich wniesienia do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) w zamian za certyfikaty uczestnictwa (Certyfikaty FIZAN), dopuściły możliwość wykupu przez Projekt Jankowo Obligacji częściowo lub w całości poprzez przeniesienie na KB DOM Certyfikatów FIZAN. Pierwsza emisja certyfikatów FIZAN, zgodnie z informacjami od Projekt Jankowo, powinna zostać zakończona w terminie do końca listopada 2012 roku.

Umowy została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

III.zawarła z Alterco S.A. (Alterco) Umowę Przedwstępną sprzedaży Certyfikatów FIZAN lub Obligacji.

Zgodnie z jej warunkami KB DOM zobowiązał się warunkowo wobec Alterco S.A. do zawarcia transakcji sprzedaży Certyfikatów FIZAN lub Obligacji (w zależności od tego, czym na dzień transakcji dysponować będzie KB DOM) (Transakcja), o wartości nie większej niż 32.000.000 PLN, nie później niż do dnia 5 czerwca 2014 r.

W przypadku Certyfikatów FIZAN ich cena sprzedaży będzie wynikała z wyceny aktywów netto przypadających na Certyfikat FIZAN sporządzonej:

a)na moment ich wniesienia do FIZAN, lub

b)w przypadku upływu okresu dłuższego niż 3 miesiące od ich wniesienia do FIZAN - nie później niż na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień Transakcji.

W przypadku Obligacji ich cena sprzedaży będzie odpowiadała wartości nominalnej obligacji powiększonej o naliczone do dnia Transakcji odsetki.

Cena Certyfikatów FIZAN lub Obligacji będących przedmiotem transakcji zostanie przez Alterco zapłacona przelewem na rachunek wskazany przez KB DOM w terminie siedmiu dni od daty zawarcia Transakcji. Prawo własności Certyfikatów FIZAN lub Obligacji będących przedmiotem umowy, przejdzie na ALTERCO w momencie zapłaty całej ceny sprzedaży. Strony zobowiązały się do zawarcia Transakcji (zawarcia Umowy Przyrzeczonej) w terminie 5 dni roboczych od daty wezwania przez ALTERCO, jednak nie późniejszym niż 05 czerwca 2014 r.

Strony uzgodniły również, iż cena Certyfikatów FIZAN lub Obligacji będących przedmiotem transakcji może zostać zapłacona poprzez przewidzianą przepisami Kodeksu cywilnego konstrukcję świadczenia w miejsce wykonania (art. 453 KC) tj. poprzez przeniesienie na rzecz KB DOM 100% udziałów w spółce kapitałowej posiadającej atrakcyjną nieruchomość gruntową przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową (budownictwo wielorodzinne) i usługową..

Warunkiem zawieszającym zawarcie Umowy Przyrzeczonej jest doręczenie, nie później niż w dniu 31 maja 2014 r., oświadczeń o spełnieniu się następujących warunków:

a)okazanie przez Alterco dokumentu potwierdzającego posiadanie 100% udziałów w spółce kapitałowej wolnych od jakichkolwiek obciążeń;

b)potwierdzenie przez spółkę kapitałową prawa do gruntu;

c)przedstawienie przez Alterco lub spółkę kapitałową dokumentów potwierdzających, iż łączną wartość obciążeń nieruchomości nie przekracza kwoty 11.500.000,00 PLN;

d)przedstawienie przez Alterco lub spółkę kapitałową prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy lub Planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzających prawo do wybudowania na nieruchomości budynków o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 100.000 m2, z czego nie mniej niż 60% będzie przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego.

e)dostarczenia oświadczenie zarządu spółki kapitałowej, z którego wynikać będzie, że łączna wartość zobowiązań bilansowych oraz pozabilansowych nie przekracza kwoty 100.000,00 PLN.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowy została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Występują powiązania pomiędzy KB DOM i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi KB DOM, a podmiotem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi podmiot, z którym Umowa Przedwstępna została zawarta - Pan Andrzej Stefan Gradowski jest przewodniczącym Rady Nadzorczej zarówno w spółce KB DOM jak i w spółce ALTERCO.

W wyniku opisywanych powyżej transakcji w zamian za aktualnie niepracujące i nieprzynoszące zysków aktywa w postaci udziałów w trzech spółkach deweloperskich KB DOM SA stał się wierzycielem z tytułu obligacji, które przynosić będą stałe przychody finansowe i które zgodnie z zamiarem stron transakcji mogą zostać wykupione poprzez przeniesienie na KB DOM Certyfikatów w Funduszu Inwestycyjnym, czyli aktywa w stosunku, do którego można oczekiwać wzrostu wartości oraz potencjalnie, w wykonaniu zawartej Umowy Przedwstępnej, właścicielem atrakcyjnej nieruchomości deweloperskiej w segmencie budownictwa wielorodzinnego.

W strukturach Grupy Kapitałowej KB Dom pozostała aktualnie jedna spółka deweloperska Cogilco Polonia Sp. o.o., w ramach której ma zostać zrealizowany projekt deweloperski w segmencie budownictwa jednorodzinnego zlokalizowany w Kiekrzu k/Poznania. Zaawansowany stan prac projektowo - infrastrukturalnych daje Spółce możliwość przystąpienia do realizacji opisywanego projektu.

Dodatkowo, w wyniku przeprowadzonych transakcji nastąpi spadek zobowiązań Grupy Kapitałowej KB DOM (wg stanu na 31.03.2012 roku zobowiązania spółek Projekt Gruszczyn, EMIR oraz Projekt Gdańsk Kokoszki sp. z o.o. uwzględnione w sprawozdaniu skonsolidowanym wyniosły ok. 36.9 mln zł). Obniżenie zadłużenia stanowi jeden z elementów działań podejmowanych w celu pozyskania finansowania zewnętrznego prowadzonej działalności.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) w powiązaniu z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jerzy Domański - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 27.06.2012 r.

Raport bieżący nr 43/2012
28.06.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2012 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.

Załącznik – uchwały podjęte przez ZWZA Akcjonariuszy Korporacja Budowlana Dom S.A.

Jerzy Domański - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 27.06.2012 roku

Raport bieżący nr 42/2012
27.06.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2012 roku obecnych było sześciu akcjonariuszy, w tym trzech którzy przekroczyli 5% udział w głosach na ZWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 334.766.906 akcji, co stanowi 38,66 % głosów w Spółce.

Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. :

1. CAPITAL PARTNERS S.A.

Liczba akcji łącznie: 20.000.000
Liczba przysługujących głosów : 20.000.000
( 2,3094 % głosów ogółem; 5,9706 % głosów ZWZA )

2. SGB-BANK Spółka Akcyjna

Liczba akcji łącznie : 20.714.171
Liczba przysługujących głosów łącznie : 20.714.171
( 2,3919 % głosów ogółem; 6,1838 % głosów ZWZA )

3. SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED

Liczba akcji łącznie: 285.706.900
Liczba przysługujących głosów łącznie : 285.706.900
( 32,9911 % głosów ogółem; 85,2921 % głosów ZWZA )
 

Jerzy Domański - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zmiany nazwy Spółki.

Raport bieżący nr 41/2012
19.06.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 czerwca 2012 r. w związku ze zmianą firmy spółki TRION S.A. na Korporacja Budowlana Dom S.A., począwszy od dnia 19 czerwca 2012 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą "KBDOM" i oznaczeniem "KBD".
Jerzy Domański - Członek Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 39/2012
13.06.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Inowrocławiu informuje, iż otrzymał zawiadomienie od Spółki Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. następującej treści :

"Działając w imieniu Projekt Jankowo Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), Inwestor zawiadamia niniejszym, że w wyniku pozyskania na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz transakcji sprzedaży akcji poza rynkiem regulowanym udział głosów Inwestora na WZA spółki Korporacja Budowlana "Dom" S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka) w dniu 05 czerwca 2012 r.- zmniejszył się do 3,27 %.

Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:

I. Przed zawarciem powyższych transakcji Inwestor posiadał 46 296 738 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowiły 5,35 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 46 296 738 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,35 % w ogólnej liczbie głosów.

II. W wyniku przeprowadzenia transakcji Inwestor posiada aktualnie 28 296 738 sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 3,27 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 28 296 738 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 3,27 % w ogólnej liczbie głosów.

III. Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie

IV. Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie".
Jerzy Domański - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.

Raport bieżący nr 38/2012
1.06.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2012 roku na godz. 12.00 w siedzibie Zarządu spółki Polnord Spółka Akcyjna w Warszawie, Al. Sikorskiego 11, ("Walne Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:

1)Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2)Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6)Przyjęcie porządku obrad.

7)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

8)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2011.

9)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORPORACJA BUDOWLANA DOM w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KORPORACJA BUDOWLANA DOM za 2011 r..

10)Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011;

b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011;

c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;

d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011;

e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011;

f)pokrycia strat;

g)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.;

11)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.

12)Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.

13)Podjęcie w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14)Wolne wnioski.

15)Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Zmiana §1 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§1
1.Firma Spółki brzmi "Korporacja Budowlana "DOM" Spółka Akcyjna".

2.Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu "Korporacja Budowlana "DOM" S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Proponowana treść:

§1
1.Firma Spółki brzmi "Korporacja Budowlana DOM Spółka Akcyjna".

2.Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu "Korporacja Budowlana DOM S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Zmiana §2 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§2
"Siedzibą Spółki jest miasto Inowrocław."

Proponowana treść:

§2
"Siedzibą Spółki jest Kartoszyno, gmina Krokowa."

Zmiana §9 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§9
1.Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób płatności kwoty należnej akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji.

3.Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu specjalnego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4.Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje celem ich umorzenia.

Proponowana treść:

§9
1.Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje.

Zmiana §12 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§12
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

1)rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

2)podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,

3)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,

4)połączenie i przekształcenie Spółki,

5)rozwiązanie i likwidacja Spółki,

6)emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,

7)uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,

8)inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowana treść:

§12
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

1)rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

2)podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,

3)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,

4)połączenie i przekształcenie Spółki,

5)rozwiązanie i likwidacja Spółki,

6)emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,

7)uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,

8)inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zmiana §13 Statutu.

Dotychczasowa treść:

1)Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

2)Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.

3)Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach przewidzianych przepisami prawa a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

Proponowana treść:

§13
1)Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.

2)Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach przewidzianych przepisami prawa a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

Zmiana §15 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§15
1.Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

2.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:

a)wyborach członków władz Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem,

b)głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób,

c)w sprawach osobistych,

d)na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela.

Proponowana treść:

§15
1.Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

2.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:

a)wyborach członków Rady Nadzorczej i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem,

b)głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób,

c)w sprawach osobowych,

d)na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela.

Zmiana §17 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§17
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

Proponowana treść:

§17
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Gdyni.

Zmiana §18 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§ 18
1.Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 9 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

3.Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.

4.Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Proponowana treść:

§ 18
1.Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 9 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W przypadku rezygnacji Członka lub Członków Rady Nadzorczej skutkującej zmniejszeniem ilości Członków Rady Nadzorczej poniżej 5 osób, Zarząd jest zobowiązany zwołać w Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w terminie miesiąca od daty zmniejszenia się liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej 5 osób.

2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

3.Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.

4.Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

Zmiana §19 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§ 19
1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

2.Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego statutu należy:

1)powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu - a także na jego wniosek - pozostałych członków Zarządu,

2)zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu,

3)ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,

4)wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,

5)opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

6)dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

7)wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

8)wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie nieruchomości Spółki,

9)zatwierdzanie regulaminu Zarządu.

Proponowana treść:

§ 19
1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

2.Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego statutu należy:

1)powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu,

2)zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu. We wszelkich czynnościach prawnych, umowach i sporach z byłymi członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Zarząd na podstawie wyraźnego, uprzedniego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą.

3)ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,

4)wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,

5)opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

6)dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

7)wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i wydzierżawienie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,

8)wyrażanie zgody nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie aktywów o wartości przekraczającej 10% kapitału własnego spółki,

9)zatwierdzanie regulaminu Zarządu.

Zmiana §20 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§ 20
1.Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

3.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

4.Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

5.Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi.

6.Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.

7.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

8.Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

9.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Proponowana treść:

§ 20
1.Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

3.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez innego Członka Rady Nadzorczej upoważnionego do tego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

4.Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

5.Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym o ile nie sprzeciwi się temu Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

6.Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.

7.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o ile żaden z Członków Rady się temu nie sprzeciwi. Z posiedzenia odbytego w powyższym trybie Przewodniczący sporządza protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą na kolejnym jej posiedzeniu. Uchwały podjęte na posiedzeniu odbytym w powyższym trybie mają moc wiążącą o ile zostaną przedstawione do podpisu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wszystkim Członkom Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty uchwalenia.

8.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

9.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

10.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Zmiana §22 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§ 22
1.Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyżej 5 członków Zarządu:, Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.

2.Prezesa Zarządu, a pozostałych członków Zarządu na jego wniosek, powołuje Rada Nadzorcza.

3.Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Proponowana treść:

§ 22
1.Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyżej 5 członków Zarządu:, Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.

2.Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

3.Kadencja Członka Zarządu trwa 3 lata.

4.Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

Zmiana §24 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§ 24
1.Zarząd uchwala regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki.

2.Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Proponowana treść:

§ 24
1.Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki. Regulamin Zarządu wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

2.Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. W przypadku, gdy żaden z Członków Zarządu nie pełni funkcji Prezesa Zarządu, przy równej ilości głosów podczas głosowań nad uchwałami Zarządu, Członkowie Zarządu mogą zwrócić się do Rady Nadzorczej, która rozstrzyga tę sprawę podejmując uchwałę.

Zmiana §25 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§ 25
W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

Proponowana treść:

§ 25
1.W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. W odniesieniu do byłych Członków Zarządu Spółkę reprezentuje Zarząd na podstawie i w zakresie wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą.

2.Dokonywanie przez Zarząd jakichkolwiek czynności prawnych, w tym rozwiązanie stosunku pracy, z osobami pełniącymi uprzednio funkcje w Zarządzie Spółki może być podejmowane wyłącznie na podstawie i w zakresie wyraźnego, uprzedniego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą.

Zmiana §32 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§ 32
Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy", chyba że ustawa stanowi inaczej.

Proponowana treść:

§ 32
Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy" lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa.

Informacja dla akcjonariuszy

Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Uprawnionym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2012 roku, na godzinę 12.00, jest osoba będąca akcjonariuszem Spółki w dniu 11 czerwca 2012 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu 1 czerwca 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 12 czerwca 2012 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ulica Marcinkowska 154, 88-100 Inowrocław, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 22 czerwca 2012 roku do dnia 26 czerwca 2012 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.stroniawski@trion .pl

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 6 czerwca 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki a.stroniawski@trion.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się do Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: a.stroniawski@trion.pl nie później niż na 4 dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dopuszcza możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym celu Zarząd Spółki umieści na stronie internetowej Spółki www.trion.pl po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wzór formularza do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Głosy oddane w tym trybie zostaną uznane, jeśli wypełnione prawidłowo formularze wpłyną do Spółki na adres: 88-100 Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 154 lub na wskazany adres e-mail: a.stroniawski@trion.pl, nie później niż w chwili zarządzenia głosowania. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, który oddał głos korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa głosu osobiście w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że złożył Spółce oświadczenie o odwołaniu pierwotnego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania.

Pozostałe informacje

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.trion.pl/relacje-inwestorskie/. Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. 1 czerwca 2012 roku: 866.011.143 akcji zwykłych, na każdą akcję przypada jeden głos - łączna liczba głosów 866.011.143.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną na Walne Zgromadzenie, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Formularz pełnomocnictwa stanowi ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki: Materiały Walnego Zgromadzenia

Jerzy Domański - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza

21.05.2012
Raport bieżący nr 37/2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2012 r. otrzymał od Spółki VAMASOL LIMITED, adres : 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru,

wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Upadłości, pod numerem HE 257582, zawiadomienie następującej treści :

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t.), w imieniu Spółki VAMASOL LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru, wpisanej do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Upadłości, pod numerem HE 257582 (dalej: Spółka), jako upoważnieni do reprezentacji Spółki, zawiadamiamy o przekroczeniu przez Spółkę 5% - ego progu ogólnej liczby głosów w spółce publicznej pod nazwą KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" S.A. (dawna nazwa TRION S.A.) z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000024482 ("KB Dom"), w drodze umowy nabycia akcji zawartej w dniu 11 maja 2012 roku poza rynkiem regulowanym. Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień dokonania transakcji kapitał zakładowy KB Dom wynosił 173.202.228,60 zł, i dzielił się na 866.011.143 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł. każda akcja.

Przed zawarciem w dniu 11 maja 2012 roku ww. umowy, Spółka nie posiadała żadnych akcji KB Dom (0% w kapitale zakładowym KB Dom), jak również nie przysługiwało jej prawo głosu w walnym zgromadzeniu przedmiotowej spółki publicznej (0% głosów na walnym zgromadzeniu).

Po nabyciu przez Spółkę akcji KB Dom na podstawie wyżej opisanej transakcji Spółce przysługuje 86.600.000 akcji (ok. 9,99987%) w kapitale zakładowym KB Dom, tj. 86.600.000 (ok. 9,99987%) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM."
Jerzy Domański - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 36/2012
21.05.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2012 r. otrzymał od pełnomocnika spółki ZANDELL HOLDINGS LIMITED, adres: 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru, wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Upadłości, pod numerem HE 276062, zawiadomienie następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t.), w imieniu Spółki ZANDELL HOLDINGS LIMITED LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru, wpisanej do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Upadłości, pod numerem HE 276062 (dalej: Spółka), na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa zawiadamiam o przekroczeniu przez Spółkę 5% - ego progu ogólnej liczby głosów w spółce publicznej pod nazwą KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" S.A. (dawna nazwa TRION S.A.) z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000024482 ("KB Dom"), w drodze umowy nabycia akcji zawartej w dniu 11 maja 2012 roku poza rynkiem regulowanym. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, na dzień dokonania transakcji kapitał zakładowy KB Dom wynosił 173.202.228,60 zł, i dzielił się na 866.011.143 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł. każda akcja.

Przed zawarciem w dniu 11 maja 2012 roku ww. umowy, Spółka nie posiadała żadnych akcji KB Dom (0% w kapitale zakładowym KB Dom), jak również nie przysługiwało jej prawo głosu w walnym zgromadzeniu przedmiotowej spółki publicznej (0% głosów na walnym zgromadzeniu).

Po nabyciu przez Spółkę akcji KB Dom na podstawie wyżej opisanej transakcji Spółce przysługuje 86.600.000 akcji (ok. 9,99987%) w kapitale zakładowym KB Dom, tj. 86.600.000 (ok. 9,99987%) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM."
Jerzy Domański - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 35/2012

21.05.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2012 r. otrzymał od pełnomocnika spółki GEOSOF LIMITED 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru, wpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Upadłości, pod numerem HE 264944, zawiadomienie następującej treści :

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t.), w imieniu Spółki GEOSOF LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru, wpisanej do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Upadłości, pod numerem HE 264944 (dalej: Spółka), na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa zawiadamiam o przekroczeniu przez Spółkę 5% - ego progu ogólnej liczby głosów w spółce publicznej pod nazwą KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" S.A. (dawna nazwa TRION S.A.) z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000024482 ("KB Dom"), w dniu 11 maja 2012 roku w drodze zawarcia 2 umów nabycia akcji KB Dom poza rynkiem regulowanym (nabycie 14.536.086 oraz 66.543.197 akcji KB Dom w dwóch kolejnych transakcjach). Na dzień dokonania ww. transakcji kapitał zakładowy KB Dom wynosił 173.202.228,60 zł. i dzielił się na 866.011.143 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł. każda akcja.

Przed zawarciem w dniu 11 maja 2012 roku ww. umów nabycia akcji, Spółka posiadała 5.520.717 akcji KB Dom (0,6374 % w kapitale zakładowym KB Dom) i przysługiwało jej prawo 0,6374 % głosów w walnym zgromadzeniu przedmiotowej spółki publicznej.

Po nabyciu przez Spółkę akcji KB Dom na podstawie wyżej wspomnianych transakcji, Spółce przysługuje 86.600.000 akcji (ok. 9,99987%) w kapitale zakładowym KB Dom, tj. 86.600.000 (ok. 9,99987%) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM."
Jerzy Domański - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 34/2012
15.05.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION S.A. informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Slidellco Holdings Limited zawiadomienie następującej treści :

"Działając w imieniu spółki Slidellco Holdings Limited ("Slidellco") (pełnomocnictwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym przekazano w dniu 17 października 2011 roku), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o Ofercie"), niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 11 maja 2012 roku Slidellco dokonała zbycia poza rynkiem regulowanym w drodze czterech transakcji sprzedaży łącznie 283.043.197 akcji zwykłych na okaziciela spółki Korporacja Budowlana "DOM" S.A. (dawniej, Trion S.A.) z siedzibą w Inowrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 ("KB DOM"), stanowiących łącznie ok. 32,68% kapitału zakładowego KB DOM oraz uprawniających łącznie do wykonywania 283.043.197 głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM, stanowiących ok. 32,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM ("Transakcje").

Przed przeprowadzeniem Transakcji, Slidellco posiadała 568.750.097 akcji KB DOM stanowiących ok. 65,67% kapitału zakładowego KB DOM oraz uprawniających do wykonywania 568.750.097 głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM, stanowiących ok. 65,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM.

Po przeprowadzeniu Transakcji, Slidellco posiada 285.706.900 akcji KB DOM stanowiących ok. 32,99% kapitału zakładowego KB DOM oraz uprawniających do wykonywania 285.706.900 głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM, stanowiących ok. 32,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM.

Slidellco nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu KB DOM."
Jerzy Domański - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Powołanie Członków Zarządu Spółki.

Raport bieżący nr 33/2012
11.05.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 10.05.2012 r. podjęła uchwałę nr 1/05/2012 w przedmiocie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Bilskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na okres do dnia 25.05.2012 r. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Prezesa Zarządu powołała do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A następujące osoby :

1) Pana Rafała Jakóbiaka,

2) Panią Małgorzatę Dzięgielewską,

3) Pana Adama Stroniawskigo.

Pana Rafał Jakóbiak

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, członek brytyjskiego stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Posiada kilkanaście lat doświadczenia w obszarze finansów. Od 2007 r. związany z Grupą Kapitałową Polnord SA, ostatnio na stanowisku Zastępcy Dyrektora Finansowego Polnord SA, wcześniej w ramach spółek celowych z Grupy Polnord uczestniczył w realizacji mieszkaniowych i komercyjnych projektów deweloperskich. W latach 2001-2007 pracował w Prokom Software SA uczestnicząc, w ramach Zespołu ds. Planowania Inwestycyjnego, w pracach przy projektach kapitałowych i finansowych realizowanych przez Grupę Prokom. W latach 2004-2008 Członek Rad Nadzorczych spółek zależnych z Grupy Prokom Software SA.

W chwili powołania Pan Rafał Jakóbiak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Korporację Budowlaną Dom S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pani Małgorzata Dzięgielewska

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Studiów Podyplomowych Master of Business Administration. Od 2000 roku związana z branżą budowlaną. Od 2002 pracuje w Korporacji Budowlanej Dom Sp. o.o. (dawniej Novabrik Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Kartoszynie początkowo jako Koordynator ds. sprzedaży, kolejno Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, a od stycznia 2012 roku jako Prezes Zarządu. W latach 2000-2002 współuczestniczyła w tworzeniu strategii dla nowych inwestycji deweloperskich w Trójmieście i Warszawie. W latach 1996- 2000 roku związana z Łódzką fabryką mebli biurowych Mikomax oddział w Gdańsku.

W chwili powołania Pani Małgorzata Bożena Dzięgielewska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Korporację Budowlaną Dom S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Adam Stroniawski

Pan Adam Stroniawski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył w roku 2005 Wydział Prawa i Administracji, posiada tytuł magistra prawa. W roku 2008 ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek - zarządzanie finansami. Pan Adam Stroniawski posiada doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego oraz procesów inwestycyjnych w ramach rynku kapitałowego oraz w obszarze obrotu papierami wartościowymi. Pan Adam Stroniawski odbył szereg szkoleń z zakresu z zakresu Giełdy Papierów Wartościowych organizowanych przez KNF, GPW S.A., Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

W chwili powołania Pan Adam Stroniawski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez TRION S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Praca zawodowa :

- od roku 2005 r. - 2012 r. TRION S.A.

Dyrektor Biura Zarządu / Specjalista ds. Rynku Kapitałowego

- 2009 r. - 2010 r. INTUR KFS Sp. z o.o.

Dyrektor zarządzający

- 2010 r. - 2011 r. TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

- 2011 r. - 2012 r. - TRION INWSTYCJE Sp. z o.o.

Członek Zarządu

- 2011 r. - 2011 r. - Członek Rady Nadzorczej Spółki CF PLUS S.A.

- 2010 r. - do dziś Przewodniczący Rady Nadzorczej VPO Protivanov, a.s. z siedzibą w Czechach
Jerzy Domański - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Rejestracja sądowa nowej firmy Spółki, kapitału warunkowego oraz nowego sposobu reprezentacji Spółki.

Raport bieżący nr 32/2012
8.05.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki informuje, iż otrzymał w dniu 7 maja 2012 roku postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.04.2012 r., którym zarejestrowaną nową firmę Spółki. Nowe firma pod, którą będzie działać spółka brzmi: Korporacja Budowlana "Dom" Spółka Akcyjna.

Rozbudowa Grupy Kapitałowej, zmiana przedmiotu jej działalności oraz zmiana charakteru działania poprzez rozpoczęcie działalności budowlano-deweloperskiej uzasadniły celowość stworzenia nowego brandu spółki. Nowa firma Korporacja Budowlana "DOM" S.A. stanowi w ocenie Zarządu identyfikację branżową oraz rynkową korporacji giełdowej, działającej w szeroko rozumianej branży budowlanej, dostarczającej na rynek pełną gamę produktów i usług budowlanych.

Jednocześnie Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wyżej wskazanym postanowieniem wpisał w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nową wysokość kapitału warunkowego w wysokości 200.000.000,00 złotych. Kapitał ten został uchwalony uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRION S.A. z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

Ponadto został zarejestrowany nowy sposób reprezentacji Spółki tj. do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Zgodnie z treścią wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego §1, §7B oraz §23 Statutu Spółki otrzymały następujące brzmienie:

§1

1.Firma Spółki brzmi "Korporacja Budowlana "DOM" Spółka Akcyjna".

2.Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu "Korporacja Budowlana "DOM" S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§7B

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie dwadzieścia groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7b ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.

3. Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

4. Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

5. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości.

§23

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść jednolitą statutu spółki.

Jerzy Domański - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2011

Raport bieżący nr 31/2012
30.04.2012
Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd TRION S.A., działając na podstawie art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych w roku kalendarzowym 2011. Jednocześnie Zarząd TRION S.A. informuje, że wszystkie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.trion.pl, jak również w siedzibie Spółki w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154, sekretariat Biura Zarządu.

Załącznik - wykaz raportów Spółki w roku 2011

W odniesieniu do raportów bieżących podano kolejno: numer raportu, datę publikacji i temat raportu, a w odniesieniu do raportów okresowych odpowiednio: datę publikacji i nazwę raportu.


Jerzy Domański - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 29/2012
25.04.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki TRION S.A. informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2012 roku Pan Jarosław Żołędowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu o następującej treści :

"Z dniem 24 kwietnia 2012 roku składam rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu. Jako uzasadnienie mojej decyzji podaję zakończenie planu naprawczego w Grupie Kapitałowej TRION S.A., doprowadzenie do końca Umowy Inwestycyjnej, na podstawie której TRION S.A. został znacząco dofinansowany i zrealizowanie przez Zarząd pod moim kierownictwem celów, które wyznaczyłem obejmując funkcję Prezesa Zarządu w maju 2010 roku.

Pozostawiam Spółkę TRION S.A. z nowym Inwestorem, większościowym Akcjonariuszem i stabilnym Akcjonariatem. TRION S.A. pozyskał - poprzez przejęcie KB DOM Sp. z o.o. - dobrze rokujący biznes operacyjny, uzupełniający i poszerzający dotychczasowy zakres działalności gospodarczej m.in. o segment generalnego wykonawstwa na rzecz dużego i prestiżowego Zleceniodawcy. Do decyzji nowych Władz Spółki będzie należała możliwość dofinansowania TRION S.A. z tytułu np. dywidendy, jaką Spółka KB DOM wypracuje. W segmencie deweloperskim, naszym obecnym głównym obszarem działalności, jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia nowych inwestycji i otwarci na ten nowy dla nas i - trudno to ukrywać - trudny w obecnej sytuacji rynkowej biznes. TRION S.A. na dzień mojej rezygnacji spłacił wszystkie zobowiązania publiczno-prawne i znaczącą większość pozostałych zobowiązań, skokowo zwiększył swoją kapitalizację. Nowa struktura Grupy i jej nowy Właściciel daje, w mojej ocenie, perspektywy jej dynamicznego rozwoju i stabilizacji finansowej.

Pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim Akcjonariuszom TRION S.A., którzy uwierzyli w sens inwestowania w Spółkę, która znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji i obdarzyli jej Zarząd dużym kredytem zaufania. Również bardzo gorąco pragnę podziękować wszystkim Pracownikom, Współpracownikom, Doradcom i Kontrahentom Spółki - ich wysiłek i cierpliwość była dla mnie dużym wsparciem i nadzieją na sukces. Szczególnie pragnę podziękować wszystkim obecnym i byłym Członkom Rady Nadzorczej za ich wkład pracy i troskę o dobro Spółki oraz wszechstronne wsparcie działań Zarządu. Życząc wszystkiego najlepszego nowemu Kierownictwu Spółki i wszystkim Interesariuszom TRION S.A., niniejszym składam swoją rezygnację, pozostając wciąż i - mam nadzieję - na długo akcjonariuszem Spółki TRION S.A., życzliwie obserwując jej dalsze sukcesy."

Pan Jarosław Żołędowski nie kończy jednak współpracy ze Spółką TRION S.A. Od dnia dzisiejszego Pan Jarosław Żołędowski będzie pełnił funkcję doradcy Zarządu Spółki w sprawach zagranicznych, a także wszelkich innych obszarach gdzie jego wiedza i doświadczenie będzie mogło być pomocne nowemu Kierownictwu Spółki.

Jednocześnie Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2012 r. Pan Stanisław Pieciukiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki TRION S.A. Pan Stanisław Pieciukiewicz pełnił funkcję dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych od roku 2007 r. Członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz pracownicy spółki serdecznie dziękują Panu Stanisławowi Piecukiewiczowi za wkład pracy w trakcie pięcioletniego zasiadania w Zarządzie Spółki. Jednakże celem zachowania ciągłości finansowo-księgowej Pan Stanisław Pieciukiewicz będzie świadczył usługi finansowo - księgowe w ramach obsługi zewnętrznej.

Ponadto Zarząd Spółki pragnie poinformować, iż na początek maja br. zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej, na której zostaną wybrane nowe władze Spółki TRION S.A. desygnowane przez nowy skład Rady Nadzorczej.
Jerzy Domański - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 28/2012
17.04.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 17.04.2012 r. powziął wiadomość o złożeniu przez Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Więcka rezygnacji z pełnienia funkcji zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została złożona Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Andrzejowi Gradowskiemu. W uzasadnieniu oświadczenia Pan Jacek Więcek podał jako przyczynę rezygnacji przyjęcie dodatkowych obowiązków zawodowych.

Członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd oraz pracownicy Spółki TRION S.A. serdecznie dziękują Panu Jackowi Więckowi za wkład pracy wniesiony w trakcie prowadzonego programu restrukturyzacyjnego Spółki TRION S.A.
Jarosław Żołedowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 27/2012
12.04.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 12.04.2012 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki ALTERCO S.A. zawiadomienie następującej treści :

"Działając w imieniu Alterco S.A., z siedzibą w Warszawie, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie) informuję, iż w wyniku zawartej, w dniu 5 kwietnia 2012 roku, umowy cywilnoprawnej - łączny udział (wraz z podmiotem zależnym) głosów Inwestora na WZA spółki TRION S.A., z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka) osiągnął 6,23 %.


Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:

I.Przed zawarciem umowy Inwestor bezpośrednio nie posiadał akcji Spółki.

II.W wyniku zawartej umowy Inwestor posiada 17 565 525 akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 2,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 17 565 525 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,03% w ogólnej liczbie głosów.

III.Akcjonariuszem Spółki jest również Grandecassius Ltd., spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji, która jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Inwestora. Grandecassius Ltd., posiada 36 333 031 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 4,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 36 333 031 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,20% w ogólnej liczbie głosów.

IV.Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 26/2012
10.04.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 10.04.2012 r. otrzymał od Spółki Projekt Jankowo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zawiadomienie następującej treści :

"Działając w imieniu Projekt Jankowo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), Inwestor zawiadamia niniejszym, iż w dniu 31 marca 2012 roku zawarł umowę cywilnoprawną, w wyniku której udział głosów Inwestora na WZA spółki TRION S.A., z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka) osiągnął 5,35% ogólnej liczby głosów.

Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:

I.Przed powyższym zdarzeniem Inwestor nie posiadał akcji Spółki.

II.W wyniku powyższej transakcji Inwestor posiada aktualnie 46 296 738 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 5,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 46 296 738 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,35% w ogólnej liczbie głosów.

III.Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie

IV.Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie."
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 25/2012
10.04.2012
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 10.04.2012 r. otrzymał od Spółki ALTERCO S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie następującej treści :

"Działając w imieniu Alterco S.A., z siedzibą w Warszawie, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), Inwestor zawiadamia niniejszym, że w wyniku zawartej, w dniu 31 marca 2012 roku, umowy cywilnoprawnej - łączny udział (wraz z podmiotem zależnym) głosów Inwestora na WZA spółki TRION S.A., z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka) zmniejszył się do 4,20 %

Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:

I.Przed zawarciem umowy Inwestor posiadał łącznie wraz z podmiotem zależnym 82 629 769 akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowiły 9,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 82 629 769 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,54% w ogólnej liczbie głosów.

II.W wyniku zawartej umy Inwestor aktualnie posiada bezpośrednio: 0 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 0 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0 % w ogólnej liczbie głosów.

III.Akcjonariuszem Spółki pozostaje Grandecassius Ltd., spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji, która jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Inwestora. Grandecassius Ltd., posiada 36 333 031 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 4,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 36 333 031 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,20% w ogólnej liczbie głosów.

IV.Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie"
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie osoby zobowiązanej

Raport bieżący nr 24/2012
3.04.2012
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd TRION S.A. informuje, iż otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym, w którym poinformowano, iż w wyniku zawarcia umowy objęcia akcji w dniu 29.03.2012 r. POLNORD S.A. - podmiot, w którym powyższa osoba pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu - objął 70.262.099 sztuk akcji serii V2 emitowanych przez Spółkę TRION S.A. w cenie emisyjnej 0,20 zł za każdą emitowaną akcję.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 23/2012
2.04.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 2.04.2012 r. otrzymał od Spółki Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadomienie nastepującej treści :

"Działając jako osoby upoważnione do reprezentowania Polnord SA z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiamy, iż procentowy udział Polnord SA przekroczyły poziom 5% ogólnej liczby głosów w Trion SA.

W dniu 29.03.2012 r., na podstawie umowy objęcia akcji, Polnord SA objął 70.262.099 akcji serii V2 Trion SA emitowanych z kapitału docelowego. Przed zajściem powyższego zdarzenia, Polnord SA nie posiadał żadnych akcji w kapitale zakładowym Trion SA.

W rezultacie objęcia powyższych akcji oraz po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Trion SA w drodze emisji nowych akcji, Polnord SA posiadać będzie 70.262.099 akcji w kapitale zakładowym Trion SA, uprawniających do 70.262.099 głosów, stanowiących 7,08% w kapitale zakładowym Trion SA i 7,08% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Trion SA."
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienia akcjonariusza

Raport bieżący nr 22/2012
2.04.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 2.04.2012 r. otrzymał od Spółki "Derwent Sp. z o.o." Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie następującej treści :

"Działając w imieniu "Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), Inwestor zawiadamia niniejszym, że w wyniku zawartych umów cywilnoprawnych w dniach 21 marca oraz 26 marca 2012 r. - udział głosów Inwestora na WZA spółki TRION S.A., z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka) zmniejszył się do 0%.

Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:

I.Przed zawarciem umów Inwestor posiadał 52 441 339 akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akację, które stanowiły 6,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 52 441 339 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,06% w ogólnej liczbie głosów.

II.W wyniku zawartych umów Inwestor posiada aktualnie 0 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akację, które stanowią 0% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0% w ogólnej liczbie głosów.

III.Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

IV.Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie

V.Dalsze zaangażowanie w Spółkę Inwestor uzależnia od przyszłej sytuacji rynkowej."

Ponadto w tym samym dniu Zarząd Spółki TRION S.A. otrzymał kolejne zawiadomienie, w którym Spółka "Derwent Sp. z o.o." Marseille S.K.A. poinformowała, iż dnia 26 marca 2012 r. przeniosła na Spółę ALTERCO S.A. z siedzibą w Warszawie prawa własności aktywów finansowych Spółki TRION S.A., na które składają się :

1. 18 000 000 sztuk akcji zwykłych serii T3

2. 24 000 000 sztuk akcji zwykłych serii S

3. 1 250 000 sztuk akcji zwykłych serii U1

4. 1 951 725 sztuk akcji zwykłych serii T4

5. 500 000 sztuk akcji zwykłych serii T4

6. 595 013 sztuk akcji notowanych na GPW posiadających nr ISIN PLTRAST 00020.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 21/2012
2.04.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 2.04.2012 r.otrzymał od Spółki ALTERCO S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie nastepującej treści :

"Działając w imieniu ALTERCO S.A., z siedzibą w Warszawie, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), Inwestor zawiadamia niniejszym, iż w dniu 26 marca 2012 r. zawarł umowę cywilnoprawną wynikiem której udział głosów Inwestora na WZA spółki TRION S.A., z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka) zwiększył się o 5,35% ogólnej liczby głosów.

Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:

I.Przed zawarciem umowy Inwestor nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

II.W wyniku zawartej umowy Inwestor posiada aktualnie 46 296 738 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akację, które stanowią 5,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 46 296 738 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,35% w ogólnej liczbie głosów.

III.Akcjonariuszem Spółki jest także Grandecassius Ltd, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji, która jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Inwestora. Grandecassius Ltd. posiada 36 333 031 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akację, które stanowią 4,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 36 333 031 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,20% w ogólnej liczbie głosów.

IV.Razem z podmiotem zależnym Inwestor posiada aktualnie 82 629 769 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akację, które stanowią 9,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 82 629 769 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,54% w ogólnej liczbie głosów.

V.Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie

VI.Inwestor uzależnia dalsze zaangażowanie w Spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej."
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki TRION   

Raport bieżący nr 19/2012
30.03.2012
30.03.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 30 marca 2012 roku powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku prospektu emisyjnego sporządzonego przez TRION S.A. w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4 i V wyemitowanych przez TRION S.A.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki - emisja akcji serii V1, V2, V3. Zawarcie umów objęcia akcji.

Raport bieżący nr 19/2012
30.03.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 29.03.2012 r. Spółka zawarła aneks do umowy inwestycyjnej, zgodnie z którym strony umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Trion S.A., Slidellco Holdings Limited, "Derwent Sp. z o.o." Marseille S.K.A. oraz SGB-Bank S.A. w dniu 22 grudnia 2011 r. (raport bieżący nr 92 /2011 z dnia 23 grudnia 2011 r.) zmieniły treść umowy inwestycyjnej, w ten sposób, iż przyznano Slidellco Holdings Limited prawo do wskazania innego podmiotu mającego dokonać objęcia i opłacenia wszystkich lub części z akcji emitowanych przez TRION S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego. W takim przypadku objęcie i opłacenie akcji przez podmiot wskazany przez Slidellco Holdings Limited na potrzeby umowy inwestycyjnej traktowane będzie jak objęcie i opłacenie akcji przez Slidellco Holdings Limited.

W związku z powyższym w dniu 29.03.2012 r. Slidellco Holdings Limited przesłał do Spółki TRION S.A. zawiadomienie, na podstawie art. 1 ust. 2 umowy dotyczącej emisji akcji w ramach kapitału docelowego Trion S.A. z siedzibą w Inowrocławiu zawartej pomiędzy Trion S.A., Slidellco Holdings Limited, "Derwent Sp. z o.o." Marseille S.K.A. oraz SGB-Bank S.A. w dniu 22 grudnia 2011 roku zmienionej aneksami z dnia 2 stycznia 2012 roku oraz 29 marca 2012 roku, w którym wskazano POLNORD S.A. (ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Nr KRS 0000041271) jako podmiot, który obejmie 70.262.099 akcji w TRION S.A. emitowanych z kapitału docelowego w cenie emisyjnej 0,20 zł za każdą akcję, tj. za łączną cenę emisyjną wynoszącą 14.052.419,80 zł.

Ponadto Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 29.03.2012 r. podjął następujące uchwały:

1) nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii V1 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii V1 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki,

2) nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii V2 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii V2 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki,

3) nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii V3 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii V3 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki.

Podjęte decyzje zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki poprzez podjęcie uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji kolejnych serii V1, V2, V3 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii V1, V2, V3.

Rezultatem podjętych przez Zarząd powyższych uchwał jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 173.202.228,60 zł do kwoty do kwoty 198.537.148,20 zł w drodze emisji:

1) 38.846.974 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

2) 70.262.099 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

3) 17.565.525 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii V3 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Cena emisyjna wszystkich akcji wynosi 0,20 zł za każdą akcję.

Powyższe akcje zostały zaoferowane stronom umowy inwestycyjnej zawartej przez TRION S.A. w dniu 22 grudnia 2011 r. oraz Polnord S.A. na podstawie aneksu do umowy inwestycyjnej zawartego w dniu 29 marca 2012 r. tj. :

1) 38.846.974 akcji serii V1 zostały zaoferowane SGB-BANK S.A. z siedzibą w Poznaniu;

2) 70.262.099 akcji serii V2 zostały zaoferowane Polnord S.A. z siedzibą na Gdyni;

3) 17.565.525 akcji serii V3 zostały zaoferowane "DERWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" MARSEILLE S.K.A. z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 29 marca 2012 r. w wyniku złożenia ofert objęcia akcji, zawarł umowy objęcia akcji z następującymi podmiotami:

1) z Polnord S.A. z siedzibą na Gdyni została zawarta umowa objęcia 70.262.099 nowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii V2 o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną cenę emisyjną 14.052.419,80 zł;

2) z "DERWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" MARSEILLE S.K.A. z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa objęcia 17.565.525 nowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii V3 o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną cenę emisyjną 3.513.105,00 zł;

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w wyniku podjęcia przez zarząd Spółki uchwał nr 1, 2 oraz 3 poprzez emisję akcji serii V1, V2, V3, § 7 Statutu Spółki otrzyma po rejestracji sądowej następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi 198.537.148,20 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 992.685.741 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,

b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,

e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,

h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,

i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t)52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

u)28.548.306 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,

v)472.626 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,

x)2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000,

y)4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,

z)7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,

a1)1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725,

a2)553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382,

a3) 38.846.974 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o numerach od 00000001 do 38846974,

a4) 70.262.099 (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o numerach od 00000001 do 70262099,

a5) 17.565.525 (słownie: siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V3 o numerach od 00000001 do 17565525."
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Jerzy Domański - Członek Zarządu

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 16.03.2012 r. Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 18/2012
16.03.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 16 marca 2012 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.

Załącznikiem do niniejszego raportu są uchwały podjęte przez NWZA Akcjonariuszy TRION S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało w dniu 16.03.2012 r. ze składu Rady Nadzorczej Pana Józefa Bytnera.

Zarząd Spółki, Akcjonariusze oraz Członkowie Rady Nadzorczej serdecznie dziękują Panu Józefowi Bytnerowi za wkład pracy wniesiony w trakcie prowadzonego od roku 2010 trudnego procesu restrukturyzacji, w okresie którego Pan Józef Bytner piastował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w tym samym dniu do składu Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 16.03.2012 r. Pana Piotra Wesołowskiego oraz Pana Tomasza Szanjdera.

Pan Piotr Wesołowski

Lat 52, jest absolwentem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku - kierunku Wychowanie Fizyczne. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w Sportowej Szkole Podstawowej nr 70 w Gdańsku, w której pracował w latach 1981-1987 i prowadził szermiercze klasy sportowe. W 1987 roku został kierownikiem zakładu usług różnych w Zakładzie Usługowo-Produkcyjnym UNIBUD w Gdańsku. Stanowisko to pełnił do 1990 roku. Rok później założył spółkę UNI-BUD MARMURY, w której objął stanowisko prezesa zarządu. Z bardzo małej spółki, zajmującej się obrotem materiałami budowlanymi, stworzył prężną spółkę liczącą się nie tylko na lokalnym, ale także ogólnopolskim rynku. Swoje udziały w spółce zbył w kwietniu 2005 r. Zaraz po tym założył WES-BUD Nieruchomości i pod tym szyldem zajmował się działalnością deweloperską, aż do objęcia stanowiska Wiceprezesa zarządu Polnord. W latach 2001-2010 zasiadał w radzie nadzorczej SSA ARKA Gdynia, początkowo jako członek, później jako sekretarz.

W chwili powołania Pan Piotr Wesołowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez TRION S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Tomasz Sznajder

Absolwent Politechniki Gdańskiej kierunku zarządzania i ekonomii, uczestnik studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada 12 lat zróżnicowanych doświadczeń zawodowych. Od 2008 związany z grupą Polnord SA. W 2009 r. został jej Dyrektorem Finansowym. Członek Zarządów i Rad Nadzorczych licznych spółek zależnych z Grupy Polnord. Od 2010 członek Rady Nadzorczej KB DOM Sp. z o.o. W latach 2005-2008 pełnił z sukcesem funkcje dyrektora zarządzającego zakładem produkcyjnym (opakowania tekturowe) w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej SCA ze Szwecji. W latach 2000-2005 pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w zakresie finansowców i bankowości, w tym 3 lata w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej banku BGŻ SA zajmując się emisjami dłużnych papierów wartościowych.

W chwili powołania Pan Tomasz Szajder nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez TRION S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A. w dniu 16.03.2012 roku

Raport bieżący nr 17/2012
16.03.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyły się w dniu 16 marca 2012 roku obecnych było dziesięciu akcjonariuszy, w tym jeden który przekroczył 5% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 695.472.638 akcji, co stanowiło 80,31 % głosów w Spółce.

Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :

1. SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED

Liczba akcji łącznie : 568.750.097

Liczba przysługujących głosów łącznie: 568.750.097

( 65,67 % ogółu, 81,78 % NWZA )
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Postanowienie sądowe w przedmiocie aktualizacji wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 16/2012
27.02.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 27.02.2012 r. otrzymał z Sądu Rejonowego z Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie, na podstawie którego zarejestrowano nową wysokość kapitału zakładowego Spółki TRION S.A. w związku z wydaniem akcji serii V akcjonariuszowi Slidellco Holdings Limited. Nowa wysokość kapitału zakładowego wynosi 173.202.228,60 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 866.011.143 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,

b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,

e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,

h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,

i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t)52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

u)28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,

v)472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

w) 26.968.618 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,

x)2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000 ,

y)4.316.331 (cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,

z)7.806.900 (siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,

a1)1.951.725 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725.

a2)553.031.382 (pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 866.011.143 akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 866.011.143 głosów. Wysokość kapitału wpłaconego wynosi 173.202.228,60 zł.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Złożenie wniosku do sądu rejestrowego - aktualizacja wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 15/2012
20.02.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 20.02.2012 r. złożył do sądu rejestrowego w Bydgoszczy wniosek celem aktualizacji wysokości kapitału zakładowego spółki oraz ilości akcji w związku z wydaniem akcji serii V akcjonariuszowi Slidellco Holdings Limited. W związku z powyższym aktualny kapitał zakładowy Spółki TRION S.A. wynosi 173.202.228,60 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 866.011.143 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,

b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,

e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,

h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,

i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t)52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

u)28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,

v)472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

w) 26.968.618 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,

x)2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000 ,

y)4.316.331 (cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,

z)7.806.900 (siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,

a1)1.951.725 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725.

a2)553.031.382 (pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 866.011.143 akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 866.011.143 głosów. Wysokość kapitału wpłaconego wynosi 173.202.228,60 zł.
Stanisław Piecukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienia akcjonariuszy

Raport bieżący nr 14/2012
20.02.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION S.A. ninijszym informuje, iż w dniu 20.02.2012 r. otrzymał od niżej wymienionyych akcjonariuszy zawiadomienia nastepującej treści :

I. "Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille S.K.A.

"Działając w imieniu "Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille S.K.A., z siedzibą w Warszawie, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej: Ustawa), Inwestor niniejszym informuje, iż w dniu 15 lutego 2012 r. roku uzyskał informację o wydaniu przez spółkę Trion S.A. (dalej: Spółka) 553 031 382 akcji serii V.

W wyniku tego zdarzenia oraz transakcji dokonywanych na rynku regulowanym do dnia wczorajszego, udział Inwestora w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki obniżył się do poziomu 6,05 %.

Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:

I.Przed rejestracją podwyższenia kapitału Spółki Inwestor posiadał 50 075 863 sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,20 złotych za akcję, które stanowiły 16,88 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 50 075 863 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 16,88 % w ogólnej liczbie głosów.

II.Po rejestracji podwyższenia kapitału Spółki oraz uwzględniając transakcje dokonane w styczniu i lutym br. Inwestor posiada aktualnie 52 441 339 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych za akcję, które stanowią 6,05 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 52 441 339 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,05 % w ogólnej liczbie głosów.

III.Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie

IV.Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie

V.Inwestor uzależnia zaangażowanie w Spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej."

II. Grandecassius Limited

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej jako "Ustawa") Grandecassius Limited, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej zwana "Grandecassius") niniejszym informuje, iż w dniu 15 lutego 2012 roku uzyskała informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału. W wyniku czego udział Grandecassius w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki obniżył się do poziomu 4,19 %.

Przed rejestracją podwyższonego kapitału Grandecassius posiadał 36 333 031 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych za akcję, które stanowiły 12,25 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 36 333 031 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 12,25 % ogólnej liczby głosów.

Po zarejestrowaniu podwyższonego kapitału Grandecassius posiada ogółem 36 333 031 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych za akcję, które stanowią 4,19 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 36 333 031 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,19 % ogólnej liczby głosów.

Grandecassius zakłada możliwość obniżenia poziomu zaangażowania w Spółkę w ramach zapowiadanego wcześniej planu zmiany struktury aktywów grupy Alterco S.A.

Brak podmiotów o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5). ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539)."

III. AG Sp. z o.o.

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej jako "Ustawa") AG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, ul. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk (dalej zwana "AG") niniejszym informuje, iż w dniu 15 lutego 2012 roku otrzymała informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału. W związku z czym udział AG w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki obniżył się do poziomu 4,0 %.

Przed rejestracją podwyższonego kapitału AG posiadała 34 669 047 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych za akcję, które stanowiły 11,69 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 34 669 047 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 11,69 % ogólnej liczby głosów.

Po zarejestrowaniu podwyższonego kapitału AG posiada aktualnie 34 669 047 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych, które stanowią 4,0 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 34 669 047 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,0 % ogólnej liczby głosów.

AG uzależnia dalsze zaangażowanie w Spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej.

Brak podmiotów o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5). ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539)."
Stanisław Piecukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TRION S.A.

Raport bieżący nr 13/2012
18.02.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16 marca 2012 roku na godz. 12.00 w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, Budynek RONDO 1, piętro IX, budynek B ("Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:

1)Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

3)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5)Przyjęcie porządku obrad.

6)Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

7)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

8)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

9)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

10)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11)Wolne wnioski.

12)Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści statutu Spółki.

I.Projektowana zmiana brzmienia § 7 b statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 7 b statutu Spółki:

"7 b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.606.276,40 (słownie: sto dziesięć milionów sześćset sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i 40/100) i dzieli się na 553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii V o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.

2.Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7b ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii V posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 15 listopada 2011 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii V są posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii V może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 r.

3.Akcje serii V mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

4.Cena emisyjna akcji serii V wynosi 0,30 złotych (słownie: trzydzieści groszy).

5.Dotychczasowi akcjonariusze Spółki pozbawieni są prawa poboru akcji serii V w całości."

Proponowane brzmienie § 7b statutu Spółki:

"7 b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie dwadzieścia groszy) każda.

2.Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7b ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.

3.Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

4.Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

5.Dotychczasowi akcjonariusze Spółki pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości."

II.Projektowana zmiana brzmienia § 1 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 1 statutu Spółki:

"§ 1

1.Firma Spółki brzmi "TRION Spółka Akcyjna".

2.Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu "TRION S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."

Proponowane brzmienie § 1 statutu Spółki:

"§1

1.Firma Spółki brzmi "Korporacja Budowlana "DOM" Spółka Akcyjna".

2.Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu "Korporacja Budowlana "DOM" S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."

III.Projektowana zmiana brzmienia § 23 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 23 statutu Spółki:

"§ 23

Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, albo dwóch członków Zarządu łącznie, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem."

Proponowane brzmienie § 23 statutu Spółki:

"§ 23

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."

Informacja dla akcjonariuszy

Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 marca 2012 roku, na godzinę 12.00, jest osoba będąca akcjonariuszem Spółki w dniu 29 lutego 2012 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej "Dniem Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 1 marca 2012 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie akcji lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, złożonych w Spółce oraz wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW"), sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 13 marca 2012 roku do dnia 15 marca 2012 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl.

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 lutego 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki a.stroniawski@trion.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, a także drogą korespondencyjną.

Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: a.stroniawski@trion.pl nie później niż na 4 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dopuszcza możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym celu Zarząd Spółki umieści na stronie internetowej Spółki www.trion.pl po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wzór formularza do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Głosy oddane w tym trybie zostaną uznane, jeśli wypełnione prawidłowo formularze wpłyną do Spółki na adres: 88-100 Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 154 lub na wskazany adres e-mail: a.stroniawski@trion.pl, nie później niż w chwili zarządzenia głosowania. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, który oddał głos korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa głosu osobiście w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że złożył Spółce oświadczenie o odwołaniu pierwotnego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania.

Pozostałe informacje

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: http://trion.pl/relacje-inwestorskie/?id=18. Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki (pkt 6 porządku obrad Walnego Zgromadzenia) zgodnie z art. 445 § 1 w zw. art. 449 § 1 KSH wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki. Jeżeli uchwała, o której mowa w pkt 6 porządku obrad nie będzie mogła zostać podjęta z powodu braku kworum wskazanego w zdaniu poprzednim, zgodnie z art. 445 § 3 w zw. z art. 449 § 1 KSH, przedmiotowa uchwała będzie mogła zostać podjęta na kolejnym walnym zgromadzeniu bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną na Walne Zgromadzenie, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Formularz pełnomocnictwa stanowi ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki : Projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz głosowania

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 12/2012
16.02.2012
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 15.02.2012 r. otrzymał do akcjonariusza SGB-BANK S.A. z siedzibą w Poznaniu zawiadomienie następującej treści:

"SGB-Bank S.A. (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, (dalej: Ustawa o Ofercie), informuje niniejszym, że w wyniku podwyższenia w dniu 14 lutego 2012 roku kapitału zakładowego spółki TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka) do kwoty 173 202 228,60 zł zaangażowanie Inwestora w kapitale zakładowym Spółki zmniejszyło się do poziomu poniżej 5%. Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:

1)Inwestor posiada aktualnie 20 714 171 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 2,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 20 714 171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,39% w ogólnej liczbie głosów.

2)Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie

3)Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie

4)Inwestor, zgodnie z zawartą umową inwestycyjną, o której Spółka informowała raportem bieżącym 92/2011 z 23 grudnia 2011 roku, zamierza do 27 marca 2012 roku zwiększyć zaangażowanie w Spółkę."
Stanisław Pieciukiewicz - Członke Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 11/2012
14.02.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 lutego 2012 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o następującej treści :

"Działając w imieniu spółki Slidellco Holdings Limited ("Slidellco") (pełnomocnictwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym przekazano w dniu 17 października 2011 r.), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o Ofercie"), niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 14 lutego 2012 r., w wykonaniu praw przysługujących Slidellco z 553.031.382 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Trion S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 ("Trion"), Slidellco złożyła oświadczenie o objęciu 553.031.382 akcji zwykłych na okaziciela Trion. W związku z powyższym, w dniu 14 lutego 2012 r. Trion wydała Slidellco 553.031.382 akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące ok. 63,86% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniające do wykonywania 553.031.382 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących ok. 63,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion ("Transakcja").

Przed przeprowadzeniem Transakcji Slidellco posiadała 15.718.715 akcji Trion stanowiących ok. 5,02% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 15.718.715 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, uprawniających do ok. 5,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion.

Po przeprowadzeniu Transakcji Slidellco posiada 568.750.097 akcji Trion stanowiących ok. 65,67% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 568.750.097 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących ok. 65,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion.

Slidellco nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Trion w okresie kolejnych 12 miesięcy w związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie."
Stanisław Piecukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Wykonanie umowy inwestycyjnej z dnia 8 września 2011 roku - objęcie przez Slidellco Holdings Limited 553.031.382 akcji serii V w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zawarcie umowy sprzedaży 47.869 udziałów w spółce Korporacja

Budowlana DOM sp. z o.o.
Raport bieżący nr 10/2012
14.02.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Trion S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2012 roku, na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki, opublikowanej w raporcie bieżącym z dnia 15 listopada 2011 roku nr 86/2011, Zarząd Spółki wydał 553.031.382 akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki ("Akcje") spółce Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru ("Slidellco"). Wydanie Akcji nastąpiło w wykonaniu praw do objęcia akcji Spółki z 553.031.382 warrantów subskrypcyjnych serii A, wydanych Slidellco w związku z umową inwestycyjną zawartą w dniu 8 września 2011 roku pomiędzy Spółką i Slidellco, przy udziale "Derwent sp. z o.o." Marseille S.K.A. ("Derwent") ("Umowa Inwestycyjna"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 9 września 2011 roku nr 56/2011, zmienioną aneksem z dnia 29 września 2011 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 29 września 2011 roku nr 60/2011.

Ponadto, w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej, w dniu 14 lutego 2012 roku Spółka, jako kupujący, zawarła ze Slidellco, jako sprzedającym, umowę nabycia 47.869 udziałów ("Udziały") w Korporacji Budowlanej DOM sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie ("KB DOM") ("Umowa Nabycia Udziałów"), o wartości nominalnej 500 zł każdy Udział, stanowiących łącznie w dniu zawarcia Umowy Nabycia Udziałów 95,35 % kapitału zakładowego KB DOM, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 165.907.218,55 zł.

Zapłata przez Spółkę ceny sprzedaży za Udziały oraz pokrycie przez Slidellco wkładu na Akcje zostały dokonane przez potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz Slidellco. W dniu 14 lutego 2012 roku Spółka oraz Slidellco zawarły umowę potrącenia wierzytelności, na mocy której Spółka i Slidellco potrąciły wymagalną wierzytelność przysługującą Spółce w stosunku do Slidellco z tytułu pokrycia wkładu na Akcje w kwocie 165.909.414,60 zł, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi Spółki przysługującymi Slidellco w stosunku do Spółki w łącznej kwocie 165.909.414,60 zł, na które składają się:

(i)wierzytelność pieniężna w wysokości 165.907.218,55 zł tytułem zapłaty za Udziały nabyte na podstawie Umowy Nabycia Udziałów; oraz

(ii)wierzytelność pieniężna w wysokości 2.196,05 zł tytułem zapłaty reszty ceny sprzedaży za 2.335 udziałów w KB DOM, nabytych na podstawie Umowy Inwestycyjnej (tj. pozostała część wierzytelności przysługującej Slidellco wobec Spółki z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za 2.335 udziałów w KB DOM, niepotrącona na podstawie umowy potrącenia zawartej pomiędzy Spółką i Slidellco w dniu 8 września 2011 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 9 września 2011 roku nr 56/2011, z wierzytelnością pieniężną przysługującą Spółce wobec Slidellco z tytułu objęcia 26.968.618 akcji serii U w Spółce).

Zgodnie z Umową Nabycia Udziałów, przejście własności Udziałów na rzecz Spółki nastąpi w momencie zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Slidellco wskazanym przez Slidellco.

Umowa Nabycia Udziałów została uznana za umowę znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Sfinalizowanie procesu inwestycyjnego powoduje włączenie do Grupy TRION spółki KB DOM. Dzięki zakończeniu inwestycji w struktury Grupy TRION włączony został podmiot umożliwiający faktyczne rozpoczęcie operacyjnego procesu budowlanego i technologicznego. Podmiot ten posiada profesjonalnie zorganizowane budowlane procesy technologiczne oraz zakontraktowaną, dochodową wartość sprzedaży produktów budownictwa mieszkaniowego, mieszkań w segmencie standardu popularnego. KB DOM wykazuje aktualnie dużą aktywność jako ogniwo technologiczne w obszarze budowy domów jednorodzinnych oraz budownictwa wielorodzinnego w segmencie mieszkań popularnych -budownictwa komunalnego, charakteryzującego się obecnie wysokim wskaźnikiem zapotrzebowania rynku mieszkaniowego w Polsce. Faktycznym potwierdzeniem tego jest obecnie generalne wykonawstwo przez Spółkę KB DOM projektów deweloperskich na terenie Polski północnej.

Dodatkowym atutem Spółki jest produkcja konstrukcyjna elementów budownictwa mieszkaniowego. Spółka prowadzi także produkcję oraz sprzedaż systemu elewacji wentylowanej, kostki brukowej oraz kompletnej gamy galanterii dla budownictwa drogowego, rur betonowych i żelbetowych, wpustów betonowych, płyt elewacyjnych w systemach T-Wall, Freysissol na wiadukty i mosty, a także elementów odwodnienia pasa drogowego. Spółka oferuje bardzo szeroki asortyment wysoko jakościowych wyrobów dla budownictwa mieszkaniowego tj. ściany, stropy, płyty elewacyjne i dekoracyjne, system elewacji wentylowanych, elementy małej architektury jak np. kostka drogowa, krawężniki, obrzeża, płyty parkingowe, elementy zabudowy skarp, ogrodzenia. Spółka posiada również dobrze rozwinięte kanały dystrybucji na duże inwestycje drogowe, jak np. na budowę Autostrady A1. W ofercie KB DOM znajdują się również wszechstronne produkty infrastruktury drogowej w tym zabudowy pasa drogowego m.in. takie jak elementy elewacyjne wiaduktów i mostów, filary pod ekrany akustyczne, elementy odwodnienia pasa drogowego, rury betonowe i żelbetowe, wpusty drogowe, płyty drogowe i tramwajowe, płyty YOMB, kilkanaście różnorodnych produktów odwodnienia. Spółka współpracuje również z wykonawcami rurociągów gazowych dostarczając obciążniki i inne wyroby betonowe. Z profilem Spółki KB DOM można zapoznać się na stronie www.kbdom.pl .

Wdrożona przez spółkę nowoczesna technologia prefabrykacji budynków wielorodzinnych w segmencie mieszkań popularnych, świadczenie usług generalnego wykonawstwa w zakresie prac budowlanych oraz posiadane przez KB DOM zakontraktowane projekty deweloperskie zwiększą dynamikę generowanych, operacyjnych przychodów Grupy TRION oraz usprawnią w ocenie Zarządu płynność struktury przepływów pieniężnych.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 9/2012
13.02.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 lutego 2012 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o następującej treści :

"Działając w imieniu spółki Slidellco Holdings Limited ("Slidellco") (pełnomocnictwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym przekazano w dniu 17 października 2011 r.), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.), niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 10 lutego 2012 r. Slidellco dokonała nabycia poza rynkiem regulowanym 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Trion S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 ("Trion"), stanowiących ok. 0,32% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących ok. 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion ("Transakcja").

Przed przeprowadzeniem Transakcji Slidellco posiadała bezpośrednio 14.718.715 akcji Trion stanowiących ok. 4,7% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 14.718.715 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, uprawniających do ok. 4,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion. Jednocześnie informujemy, że Korporacja Budowlana DOM sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie ("KB DOM"), podmiot zależny od Slidellco, przed przeprowadzeniem Transakcji posiadała 1.000.000 akcji w Trion, stanowiących ok. 0,32% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących ok. 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion. Tym samym Slidellco wraz z podmiotem zależnym przed przeprowadzeniem Transakcji posiadała łącznie 15.718.715 akcji w Trion, stanowiących ok. 5,02% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 15.718.715 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących ok. 5,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion.

Po przeprowadzeniu Transakcji Slidellco posiada bezpośrednio 15.718.715 akcji Trion stanowiących ok. 5,02% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 15.718.715 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących ok. 5,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion. KB DOM obecnie nie posiada żadnych akcji w kapitale zakładowym Trion."
Stanisław Piecukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Korekta raportu bieżącego nr 7/2012

Raport bieżący nr 8/2012
3.02.2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 7/2012 z dnia 3.02.2012 r. w wyniku omyłki pisarskiej błędnie wpisano datę 29 listopada 2011 r. jako dzień otrzymania zawiadomienia od akcjonariusza Slidellco Holdings Limited . Prawidłowa data otrzymania zawiadomienia to 3 lutego 2012 r.

Stanisław Piecukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 7/2012
2.02.2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd TRION S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 listopada 2011 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o następującej treści :

"Działając w imieniu spółki Slidellco Holdings Limited ("Slidellco") (pełnomocnictwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym przekazano w dniu 17 października 2011 r.), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.), niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 2 lutego 2012 r. Slidellco otrzymała informację o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 1 lutego 2012 r. podwyższenia kapitału zakładowego ("Podwyższenie") spółki Trion S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 ("Trion"), dokonanego na podstawie:

(i)uchwały nr 1 Zarządu Trion z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U2 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii U2 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki;

(ii)uchwały nr 2 Zarządu Trion z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U3 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii U3 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki; oraz

(iii)uchwały nr 3 Zarządu Trion z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U4 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii U4 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki.

W wyniku Podwyższenia Trion wyemitowała łącznie 14.074.956 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 7.806.900 akcji serii U3 ("Akcje"), które Slidellco objęła na podstawie umowy objęcia Akcji z dnia 27 grudnia 2011 r.

Do momentu wpisu Podwyższenia w Krajowym Rejestrze Sądowym Slidellco posiadała bezpośrednio 6.911.815 akcji w Trion, stanowiących ok. 2,31% kapitału zakładowego Trion, uprawniających do wykonywania 6.911.815 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących 2,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion. Jednocześnie informujemy, że Korporacja Budowlana DOM sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie ("KB DOM"), podmiot zależny od Slidellco, do momentu wpisu Podwyższenia posiadała 1.000.000 akcji w Trion, stanowiących ok. 0,33% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących ok. 0,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion. Tym samym Slidellco wraz z podmiotem zależnym do momentu wpisu Podwyższenia posiadała łącznie 7.911.815 akcji w Trion, stanowiących ok. 2,65% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 7.911.815 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących ok. 2,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion.

Po dokonaniu wpisu Podwyższenia w Krajowym Rejestrze Sądowym Slidellco aktualnie posiada bezpośrednio 14.718.715 akcji w Trion, stanowiących ok. 4,7% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 14.718.715 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących ok. 4,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion. Jednocześnie informujemy, że KB DOM posiada aktualnie 1.000.000 akcji w Trion, stanowiących ok. 0,32% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących ok. 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion. Tym samym Slidellco wraz z podmiotem zależnym posiada aktualnie łącznie 15.718.715 akcji w Trion, stanowiących ok. 5,02% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 15.718.715 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących ok. 5,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion."
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - emisja akcji serii U2, U3, U4.

Raport bieżący nr 6/2012
2.02.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 2 lutego 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 1 lutego 2012 roku, dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii U2, U3 oraz U4 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany treści § 7 Statutu spółki, dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Spółki nr 1, nr 2 oraz nr 3 z dnia 27.12.2011 r.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji sądowej emisji akcji serii U2, U3, U4 wynosi 62.595.952,20 zł (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 312.979.761 (trzysta dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,

b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,

e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,

h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,

i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t)52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

u)28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,

v)472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

w)26.968.618 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,

x)2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000 ,

y)4.316.331 (cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,

z)7.806.900 (siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,

a1)1.951.725 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725.

Treść § 7 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany brzmi następująco:

"Kapitał zakładowy wynosi 62.595.952,20 zł (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 312.979.761 (trzysta dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,

b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,

e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,

g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,

h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,

i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,

j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,

l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,

m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,

o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,

p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,

q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,

r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,

s)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

t)52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

u)28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,

v)472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

w) 26.968.618 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,

x)2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000 ,

y)4.316.331 (cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,

z)7.806.900 (siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,

a1)1.951.725 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725."

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 312.979.761 akcji po zarejestrowaniu zmian wysokości kapitału zakładowego wynosi 312.979.761 głosów. Zarejestrowana wysokość kapitału wpłaconego wynosi 62.595.952,20 zł.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - emisja akcji serii U1.

Raport bieżący nr 5/2012
27.01.2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Rejestracja sądowa podwyższenia kapitału zakładowego spółki TRION S.A. - emisja akcji serii U1

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 27 stycznia 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 27 stycznia 2012 roku, dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii U1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany treści § 7 Statutu spółki, dokonanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 20.10.2011 r.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji sądowej emisji akcji serii U1 wynosi 59.780.961,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 298.904.805 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
s)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,
t)52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
u)28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,
v)472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,
w) 26.968.618 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618.
x)2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000.

Treść § 7 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany brzmi następująco:

"Kapitał zakładowy wynosi 59.780.961,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 298.904.805 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
r)16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
s)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,
t)52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
u)28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,
v)472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,
w) 26.968.618 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618.
x)2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000."

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 298.904.805 akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 298.904.805 głosów. Zarejestrowana wysokość kapitału wpłaconego wynosi 59.780.961,00 zł.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Rezygnacja Prokurenta Spółki

Raport bieżący nr 4/2012
18.01.2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 18.01.2012 roku Pan Andrzej Jaworski złożył rezygnację z pełnionej funkcji Prokurenta Spółki. Zarząd Spółki bardzo dziękuje Panu Andrzejowi Jaworskiemu za współpracę.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Terminy przekazywania raportów okresowych przez TRION S.A. w 2012 roku 

Raport bieżący nr 3/2012
11.01.2012
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. S.A., zgodnie z brzmieniem §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje niniejszym o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:

1. Skonsolidowany raport za IV kwartał 2011 r. - 29 lutego 2012 r.
2. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrachunkowy 2011 -  30 kwietnia 2012 r.
3. Skonsolidowany raport za I kwartał roku 2012 - 15 maja 2012 r.
4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2012 r. - 31 sierpnia 2012 r.
5. Skonsolidowany raport za III kwartał 2012 r.- 14 listopada 2012 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r., a także informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, będzie publikował skonsolidowane raporty okresowe zawierające dane jednostkowe i w związku z tym nie będzie odrębnie publikował raportów jednostkowych.
Stanisław Pieciukiewicz - Członke Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Korekta numeru raportu bieżącego

Raport bieżący nr 2/2012
4.01.2012
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej prawidłowy numer raportu bieżącego 95/2011 z dnia 4.01.2012 roku to numer 1/2012.
Stanisław Pieciukiewicz - Członke Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zobacz nasz sklep na Allegro