Raporty bieżące / Raporty bieżące 2010

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 51/2010
30.12.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 30.12.2010 r. do siedziby spółki wpłynęła rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Pana Henryka Droba następującej treści :
"Z dniem 31.12.2010 roku składam rezygnację z Członka Rady Nadzorczej TRION S.A. z powodu spraw zawodowych. Dziękuję za dotychczasową współpracę i życzę wielu sukcesów. Z poważaniem Henryk Drob"

Zarząd Spółki oraz Pracownicy serdecznie dziękują Panu Henrykowi Drobowi za wieloletnią współpracę oraz za wkład wniesiony w okresie rozwju i restrukturyzacji Grupy Kapitałowej TRION.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zawarcie znaczącej umowy z inwestorem strategicznym. Realizacja programu naprawczego Grupy Kapitałowej TRION S.A.

Raport bieżący nr 50/2010
24.12.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w ramach trwającego procesu podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zainicjowanego podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 3.11.2010 r.,  w dniu 23 grudnia 2010 roku TRION S.A. zawarł umowę objęcia 112 200 000 akcji serii S ze spółką prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą w Larnaca  na Cyprze, której właścicielem jest ALTERCO S.A., polska spółka działająca na rynku deweloperskim. Objęte przez spółkę GRANDECASSIUS LIMITED akcje TRION S.A. zostały opłacone wkładem pieniężnym w wysokości 56 100 000 zł. 
Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 23 grudnia 2010 roku nabył na podstawie zawartej umowy sprzedaży od spółki prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED 26.500.000  akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki CF PLUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000243822. Cena sprzedaży została ustalona w wysokości 67 045 000 zł.
Spółka prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED objęła w dniu 23 grudnia 2010 roku 112 200 000 akcji serii S TRION S.A. w ramach trwającego procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Poza tym brak jest jakichkolwiek powiązań pomiędzy TRION S.A. i jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi a spółką GRANDECASSIUS LIMITED. Kryterium uznania nabywanych aktywów za znaczące: wartość nabytych aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych TRION S.A. Nabyte przez Spółkę aktywa zostaną sfinansowane ze środków uzyskanych z podwyższenia kapitału zakładowego TRION S.A. Po rejestracji sądowej podwyższenia kapitału zakładowego spółki TRION S.A. w wyniku emisji akcji serii S spółka GRANDECASSIUS LIMITED będzie posiadała akcje spółki TRION S.A. w wysokości nie przekraczającej progu 66 % w kapitale zakładowym spółki i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki TRION S.A.
Zakupiona przez TRION S.A. Spółka CF PLUS S.A. posiada cztery spółki celowe. Zadaniem tych spółek jest zorganizowanie i przeprowadzenie kompletnego procesu budowlanego zaplanowanych inwestycji w różnych rejonach Polski, które zakładają wybudowanie na obrzeżach najważniejszych aglomeracji miejskich jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych, tj.:
1.    Absolut Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka zrealizuje osiedle 190 domów jednorodzinnych w Gruszczynie (koło Poznania), powierzchnia gruntu wynosi 13,2 ha;
2.    Emir 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka posiada prawo do nabycia gruntu w Krakowie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 21,6 ha, planowana inwestycja to ponad 220 jednostek mieszkaniowych z programem towarzyszącym;
3.    Cogilco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka posiada grunt w Kiekrzu (koło Poznania) pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 4,8 ha, na którym powstanie około 60 domów;
4.    Tara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka posiada prawo do nabycia gruntu w Gdańsku pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 8,7 ha, inwestycja obejmie wybudowanie ok. 100 budynków, w tym kilkanaście rezydencji;
TRION S.A. informuje również, iż nabycie akcji CF PLUS S.A. ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.
Powyższe transakcje przeprowadzone przez Zarząd TRION S.A. w dniu 23 grudnia 2010 r. są realizacją i najważniejszym punktem wdrożonego w życie w IV kwartale 2010 r. planu naprawczego Grupy Kapitałowej TRION. Istotą i wymiernym efektem tych działań jest dokapitalizowanie Spółki oraz wprowadzenie do Grupy TRION aktywów, które będą podstawą materialną nowego modelu biznesowego Spółki. TRION S.A. stanie się spółką holdingową realizującą poszczególne projekty mieszkaniowe w formule spółek celowych na terenie całego kraju, wyspecjalizowanym w budownictwie jednorodzinnym na specjalnie wyselekcjonowanych, atrakcyjnych terenach na obrzeżach dużych miast. Bazą służącą doświadczeniem w realizacji takich projektów oraz zapleczem kadrowym i logistycznym  jest spółka ALTERCO S.A., która w związku z umową objęcia ok. 66 % akcji TRION S.A. stała się pośrednio znaczącym akcjonariuszem i  właścicielem Spółki. ALTERCO S.A. to wyspecjalizowany, posiadający wieloletnie doświadczenie podmiot inwestycyjny działający na rynku nieruchomości. Pełniąc rolę integratora rynku – łączy na poziomie biznesowym inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz firmy deweloperskie i wykonawcze w celu realizacji projektów nieruchomościowych. TRION S.A. – dzięki połączeniu z Grupą Alterco – wybuduje tylko w najbliższych latach około 600 domów w okolicach największych polskich aglomeracji. Spółka planuje realizację i sprzedaż nowoczesnych, podmiejskich osiedli mieszkaniowych, przeznaczonych dla nabywców - poszukujących domu w spokojnej okolicy z jednoczesną gwarancją szybkiego dotarcia do centrum miasta. Kluczową przewagą rynkową projektów nieruchomościowych realizowanych przez Grupę TRION będzie bardzo dobra lokalizacja oraz atrakcyjna cena. Tak wyczekiwana przez Akcjonariuszy Spółki oraz Wierzycieli Grupy TRION  transakcja zmienia zasadniczo profil działalności Spółki oraz ekspansywnie sytuuje Spółkę w nowych obszarach działalności biznesowej. Badania i prognozy rynku oraz trendy występujące w budownictwie europejskim gwarantują wysoką rentowność budownictwa jednorodzinnego w nadchodzących latach. 
Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż nie zamyka planu naprawczego, którego dalszy etap zakłada - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - pozyskanie kapitału na dalszy rozwój biznesowy Grupy poprzez emisję publiczną akcji TRION S.A. z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki, dla której uchwalenia zaplanowano zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po sądowej rejestracji akcji serii S (styczeń 2011 roku). Zarząd TRION S.A. informuje również, iż podmioty finansujące Grupę TRION oraz wierzyciele Spółki pozytywnie przyjęli propozycję objęcia akcji TRION S.A. w zamian za zobowiązania. Fakt ten w połączeniu z objęciem akcji serii S przez inwestora strategicznego w dniu 23 grudnia br. pozwala w ocenie Zarządu Spółki na  stwierdzenie, iż kluczowy etap planu naprawczego Grupy TRION został zakończony pełnym sukcesem. 

Jarosław Żołedowski - Prezes Zarządu

Propozycja objęcia akcji serii S dla inwestorów i wierzycieli TRION S.A.

Raport bieżący nr 49/2010
19.11.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż wystąpił do Wierzycieli TRION S.A. z propozycją zamiany wierzytelności na akcje TRION S.A. nowej emisji. Dlatego też Zarząd Spółki postanowił niniejszym raportem bieżącym opublikować treść przedmiotowej propozycji w celu efektywniejszej realizacji wdrożonego programu naprawczego oraz dotarcia do jak najszerszego kręgu Wierzycieli : 
 „Działając w imieniu Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154 (kod pocztowy: 88-100 Inowrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482, niniejszym chcielibyśmy poinformować Państwa, iż w dniu 3 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. podjęło uchwałę numer 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego, dzięki czemu istnieje możliwość zamiany całości przysługującej Państwa Spółce wierzytelności wobec TRION S.A. na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym TRION S.A. 
Aktualnie Spółka TRION S.A. jest w trakcie realizacji programu naprawczego, który został podzielony na trzy etapy. 
Pierwszy etap restrukturyzacji Spółki polegał na obniżeniu kapitału zakładowego w celu wyrównania części poniesionej przez Spółkę straty w roku obrotowym 2009 i został zakończony wydaniem w dniu 30 września 2010 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 
Drugi etap programu naprawczego został rozpoczęty dzięki podjęciu uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 3 listopada 2010 roku. Zgodnie z zamiarem Zarządu, ten etap polegać będzie w pierwszym rzędzie na oddłużeniu grupy kapitałowej TRION S.A. i spłacie jej zobowiązań, poprzez  zaproponowanie objęcia akcji nowej emisji serii S wierzycielom Spółki TRION S.A. Musimy w tym miejscu z całą mocą podkreślić fakt, iż w obecnej sytuacji Spółka nie jest absolutnie w stanie spłacić w jakikolwiek inny sposób swoich zobowiązać wobec Państwa.
Po dokonaniu oddłużenia Spółki w sposób opisany powyżej, akcje nowej emisji zostaną objęte również przez nowych inwestorów, którzy wniosą do Spółki bardzo atrakcyjne aktywa z rynku nieruchomości. Celem realizacji tego etapu, aktualnie Zarząd TRION S.A. prowadzi intensywne  negocjacje z kilkoma inwestorami posiadającymi znaczące aktywa na rynku nieruchomości, którzy to inwestorzy są zainteresowani objęciem akcji Spółki TRION S.A. Pragniemy zaznaczyć, iż Zarząd wyselekcjonował takich inwestorów, którzy posiadają gotowe lub nawet realizowane projekty deweloperskie, w których aktywa nie są obciążone, takich którzy działają na rynku w dłuższym okresie i mogą się pochwalić zrealizowanymi z sukcesem inwestycjami, mają ciekawy i skuteczny model biznesowy oraz posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjne, finansowe i kapitał ludzki.  Zaangażowanie tych podmiotów ustabilizuje akcjonariat Spółki, ponieważ osoby te deklarują, iż zamierzają długoterminowo inwestować w TRION S.A. Ponadto umożliwi to Spółkom z grupy kapitałowej TRION S.A. pozyskanie dużych zleceń na produkcję i montaż okien w projektach deweloperskich, co spowoduje osiągnięcie znaczącego wzrostu wartości grupy kapitałowej w ciągu najbliższych 2-3 lat. 
Warunkiem podstawowym stawianym przez wszystkich inwestorów jest jednak oddłużenie spółki poprzez objęcie akcji nowej emisji w pierwszym rzędzie przez wierzycieli Spółki TRION S.A. Aby można było przeprowadzić kolejne etapy procesu naprawczego, najpierw należało dokonać obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki TRION S.A. znacząco poniżej ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwić Spółce oddłużenie oraz pozyskiwanie nowych środków poprzez emisje nowych akcji w ofercie prywatnej dla wierzycieli i inwestorów oraz poprzez kolejną emisję z prawem poboru i z atrakcyjną ceną dla dotychczasowych akcjonariuszy. W tym celu Walne Zgromadzenie postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki TRION S.A. z kwoty 34.003.948,68 złotych do kwoty 9.190.256,40 złotych, w drodze obniżenia wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z 0,74 złotych do kwoty 0,20 złotych  przypadającej na jedną akcję. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy TRION S.A. o kwotę 24.813.692,40 złotych, tj. z kwoty 9.190.256,40 złotych  do kwoty 34.003.948,80 złotych, w drodze prywatnej subskrypcji 124.068.462 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,20 złotych. Ponadto Walne Zgromadzenie postanowiło pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii S oraz upoważniło Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania podjętej uchwały, a w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej oraz do wyboru wierzycieli i inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji.
Trzeci etap restrukturyzacji Spółki, wieńczący proces oddłużeniowy i naprawczy Grupy Kapitałowej TRION S.A. zakłada przeprowadzenie na początku 2011 roku nowej emisji akcji TRION S.A. z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki z bardzo atrakcyjną ceną emisyjną w celu pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój operacyjny i biznesowy grupy kapitałowej. W tym celu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obniżyło cenę nominalną akcji do 0.20 zł (o czym powyżej pisaliśmy) tak aby cena emisyjna mogła być ustalona na tym właśnie poziomie, czyli z bardzo dużą premia dla dotychczasowych, wierzących w powodzenie naszego programu Akcjonariuszy. Równocześnie wprowadzone zostaną do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje serii S, które zostaną objęte przez inwestorów i wierzycieli Spółki w trakcie drugiego etapu programu naprawczego TRION S.A.
Niniejsza propozycja skierowana do wierzycieli spółki jest jedyną możliwą i konieczną drogą do pozytywnego zakończenia programu naprawczego spółki. Na dzień dzisiejszy spółka nie jest w stanie zrealizować swoich zobowiązań wobec wierzycieli  gotówkowo. W razie nie wyrażenia zgody przez wierzycieli na konwersję wierzytelności na akcje TRION S.A. Zarząd TRION S.A. zmuszony będzie rozważyć zgłoszenie spółki do upadłości układowej co skutkować będzie w przypadku sądowego zatwierdzenia układu redukcją wszystkich wierzytelności. Natomiast w przypadku niezatwierdzenia układu przez sąd i podjęciu przez niego decyzji o upadłości likwidacyjnej ok. 90 % majątku spółki zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań pozostałych, zabezpieczonych tymi aktywami.
W związku z powyższym chcielibyśmy w ostatecznym terminie do 6 grudnia br. dokonać zamiany całości wierzytelności, która przysługuje Państwu wobec TRION S.A. na nowo emitowane akcje TRION S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Operacja ta umożliwi naszej Spółce dokończenie procesu restrukturyzacji, którego sprawne przeprowadzenie powinno skutkować istotnym wzrostem wartości grupy kapitałowej TRION S.A. 
Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki najprawdopodobniej na poziomie 0,50 zł za akcję.  
W dniach 26-30 listopada (piątek-wtorek) br. w celu podpisania z Państwem stosownych dokumentów i sfinalizowania dokumentacji w siedzibie spółki TRION S.A. w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154 będą czekali na Państwa przedstawiciele spółki TRION S.A.. Uprzejmie prosimy o przybycie w godzinach od 8.00 do 18.00 i ewentualne wcześniejsze potwierdzenie przybycia. 
Ponadto zastrzegamy, iż przedstawione przez nas powyżej propozycje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Wszelkie dane oraz informacje wskazane powyżej stanowią wyłącznie niewiążące propozycje i mogą ulec zmianie w trakcie negocjacji.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia TRION S.A. z TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 48/2010
17.11.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. na podstawie §5 ustęp 1 punkt 13 oraz §19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż w dniu 17 listopada 2010 roku Zarządy Spółek TRION S.A. oraz TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. podjęły uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia TRION S.A. z TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.

Podmiotami łączącymi się są:
TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 - Spółka Przejmująca;
oraz
TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348881 - Spółka Przejmowana;

Przedmiot działalności Spółki Przejmującej: 
Działalność w zakresie zarządzania podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.

Przedmiot działalności Spółki Przejmowanej:
Działalność w zakresie procesów restrukturyzacyjnych Grupy TRION. Spółka miała poprzez   swoją działalność oferować obligacje TRION S.A. wyemitowane w roku 2009 wierzycielom Grupy. Ze względu na brak zainteresowania tym instrumentem dłużnym dalsza egzystencja spółki jest bezprzedmiotowa. 
W opinii Zarządu TRION S.A. planowane połączenie uporządkuje strukturę organizacyjną grupy kapitałowej TRION S.A. oraz umożliwi obniżenie ponoszonych przez spółki kosztów działalności. Ponadto połączenie spółek zlikwiduje istniejące obecnie wzajemne zadłużenie pomiędzy TRION S.A. a TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w łącznej wysokości 49 794 tys. zł   wynikające z wyemitowanych przez TRION S.A. obligacji, które zostały objęte przez TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.

Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).
Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej posiada jedyny wspólnik, którym jest TRION S.A., połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, tj:
a)bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej;
b)bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
c)bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej;
d)bez określenia w planie połączenia dnia, od którego przyznane akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

W związku z połączeniem Spółek nie ulegnie również zmianie Statut Spółki Przejmującej, dlatego też do planu połączenia nie został załączony określony w art. 499 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.
Biorąc pod uwagę, że połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego TRION S.A. oraz w związku z tym, iż Spółka Przejmująca w dniu sporządzenia planu połączenia jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, w związku z połączeniem Spółki TRION S.A. ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. nie zostaną przyznane żadne prawa szczególne wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom.
W związku z połączeniem Spółki TRION S.A. ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
Ponadto Zarząd TRION S.A. informuje, iż na podstawie art. 516 §6 w zw. z art. 516 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych oraz nie mają obowiązku poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta.
Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść planu połączenia wraz z załącznikami.

Plan połączenia
Załączniki do planu połączenia
Bilans TRION SA
Bilans TFS Sp. z o.o.

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Wybór Członków Rady Nadzorczej TRION S.A.

Raport bieżący nr 47/2010
4.11.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. powołało w dniu 3 listopada 2010 roku ze skutkiem od dnia 4 listopada 2010 roku do składu Rady Nadzorczej TRION S.A. Pana Petera Behnke, Pana Andrzeja Bilskiego, Pana Józefa Bytnera, Pana Henryka Droba, Pana Macieja Drogonia, Pana Piotra Tutaka, Pana Tomasza Wójtowicza.

Pan Peter Behnke
Od roku 1972 do 1981 praca w zawodzie nauczyciela w Polsce. W roku 1981 wyjazd do Niemiec. Od roku 1982 praca w urzędzie państwowym w Niemczech jako chemik z jednoczesnym zajęciem pedagogicznym - kształcenia laborantów chemii i biologii. W roku 1892 przejście do sektora prywatnego branży budowlanej i handlowej jako właściciel i współwłaściciel firm niemiecko-polskich z doradztwem i inwestowaniem grup kapitałowych niemieckich w Polsce.

Od roku 2000 do luty 2010 r. praca dla polskiej spółki INTUR-KFS Sp. z o.o., późniejszej TRION S.A. jako bezpośredni reprezentant firmy, koordynator exportu do krajów zachodnich, głównie Niemiec. Od lipca 2010 prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w  Niemczech w zakresie doradztwa i przedstawicielstwa dla firm polskich na terenie przed wszystkim Niemiec.

Pan Peter Behnke nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Peter Behnke nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Andrzej Bilski
Wykształcenie: 
Wyższa Szkoła Morska Wydział Elektrotechniki Okrętowej

Doświadczenie zawodowe:
do 1991                 
Praca jako Oficer Polskiej Marynarki, Polskich Linii Oceanicznych oraz Polskiej Żeglugi Bałtyckiej 

od  1991                
Prowadzenie prywatnego biznesu

od 2005                 
Dyrektor techniczny w spółce CF Plus (Polska) Sp. z o.o.

2008 – 2009         
Wiceprezes Zarządu spółki Baltic Dom 2 Sp. z o.o. wchodzącej w skład  grupy PKO Inwestycje Sp. z o.o.

Pan Andrzej Bilski nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Andrzej Bilski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Józef Bytner
Wykształcenie:                              
techniczne ekonomiczne 

Doświadczenie zawodowe:                 
Od 1986 roku właściciel firmy SEMA  z siedzibą w Inowrocławiu.  Firma początkowo zajmuję się usługami dekarskimi, jednak dzięki współpracy z  głównym producentem uszczelnień w Polsce, rozszerza zakres działalności firmy o materiały uszczelniające. Wraz z napływem kapitału i zakupem nowych maszyn, firma zaczyna własną produkcję uszczelnień płaskich i hydraulicznych. W roku 2003 nastąpiło przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
         
Rok 2004, zakup firmy POLONIT z siedzibą w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego. Tym samym rozszerzenie wachlarzu usług do produkcji płyty uszczelkarskich i szczeliw.  Jako główny udziałowiec Polonitu, przenosi siedzibę firmy do nowo wybudowanego  budynku w Sosnowcu przy jednym z głównych węzłów komunikacyjnych, łączących wschód z zachodem.  
Głównych profilem działalności firm są materiały uszczelniające i termoizolacja, w którą zaopatrują takie branże jak: ciepłownictwo, hutnictwo, rafinerie, kopalnie jak również zakłady chemiczne.

Pan Józef Bytner nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Józef Bytner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Henryk Drob
Henryk Drob został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 czerwca 2002 r. na trzyletnią kadencję.
Henryk Drob nie jest zatrudniony w Spółce.
Henryk Drob posiada wykształcenie wyższe techniczne - inżynier transportu. W latach 1975 - 1979 inspektor techniczny w Przedsiębiorstwie Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego w Tychach. W latach 1979 - 1986 kierownik warsztatów - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Tychach. W latach 1986 - 1996 prywatna działalność gospodarcza. W latach 1994 - 1998 członek zarządu miasta a następnie wiceprezydent Miasta Tychy. Od 1999 dyrektor makroregionu południe Funduszu Emerytalnego Arka - Invesco w Katowicach, następnie dyrektor ds. sprzedaży instytucjonalnej Invesco Services w Warszawie. Od 2003 prowadzi działalność gospodarczą.

Pan Henryk Drob nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A.Pan Henryk Drob nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Maciej Drogoń
Pan Maciej Drogoń ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie Pan Maciej Drogoń jest słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe związane są z prawem rynku kapitałowego, prawem spółek, prawem upadłościowym i naprawczym. Pan Maciej Drogoń odbywa aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Od 2009 r. Pan Maciej Drogoń jest zatrudniony w Dziale Prawnym spółki IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. W zakresie swoich obowiązków odpowiada m.in. za obsługę prawną operacji kapitałowych klientów oraz doradztwo z zakresu ładu korporacyjnego. Pracował m.in. nad projektami preIPO, IPO, SPO, niepublicznymi emisjami instrumentów finansowych, restrukturyzacjami.

W 2010 r. Pan Maciej Drogoń został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki TMB S.A. prowadzącej działalność deweloperską we Wrocławiu. Spółka TMB S.A. w ramach określonego w statucie przedmiotu działalności ma zapisaną działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A., jednakże faktycznie spółka TMB S.A. nie wykonuje działalności konkurencyjnej.

Pan Maciej Drogoń nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Maciej Drogoń nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Piotr Tutak
Wykształcenie :       
2000 – 2001               
Szkoła Główna Handlowa (SGH); Katedra Zarządzania – podyplomowe 
studia menedżerskie,

1999 – 2000             
Uniwersytet Warszawski (UW); Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego – podyplomowe studia samorządu terytorialnego i rozwoju  lokalnego,

1995 - 1997               
Uniwersytet Jagielloński (UJ); Wydział Prawa i Administracji – podyplomowe  studia z zakresu administracji publicznej,

1990 - 1995               
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Nauk Społecznych – mgr politologii,

1985 - 1990               
Technikum Nafty i Gazu w Krośnie n/Wisłokiem.

Przebieg pracy :  
II 1996 – II 1998      -  Urząd Miasta Krakowa, Biuro Zarządu Miasta,       
II 1998 – V 1998     -  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Departament Reform Ustrojowych 
                                     Państwa (DRUP), Naczelnik Wydziału Kontaktów Publicznych, 
V 1998 – VI 2000    -   Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Doradca Prezesa Rady Ministrów,     
III 2001 – VII 2001 -    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Doradca Ministra,
VII 2001 – X 2005   -   Kancelaria Sejmu, Dyrektor Biura,
X 2005 -  IV 2006    -   Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (RCSS),
X 2005 – III 2007     -   Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Zastępca Szefa  
                                      Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
III 2007- VI 2008    -   Dyrektor Zarządzający w PKO BP SA
VIII 2008 – II 2010  -   Prezes Zarządu eMODUS SA
VI 2010 -                     Prezes Zarządu Proexim Sp. z o.o.

Inne doświadczenia zawodowe :
VIII 2007 –  VI 2008    Członek Rady Nadzorczej PKO Inwestycje sp. z o.o., W-wa
II 2006 -   VII 2007     Członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
IX 2003 -   X 2005       Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „ARS” spółka  o.o., Płock
X 2005 – VII 2006      Zastępca Przewodniczącego stałego Komitetu Rady Ministrów,    

Pan Piotr Tutak nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Piotr Tutak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Tomasz Wójtowicz
WYKSZTAŁCENIE
1991-1996     Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Ukończone studia z tytułem magistra na Wydziale Zarządzania i Marketingu

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1995 – 1999         
Can Pack SA
Dział Eksportu – specjalista ds. eksportu

1999 – 2005         
HL Display Polska Sp. z o.o.  
Dział Sprzedaży – kierownik rejonu
        
2005-2008            
Checkopint Sp. z o.o.
Dział Sprzedaży – kierownik sprzedaży

2008-2008           
Unibind Sp. z o.o.
Dział Sprzedaży – trener 

2008                    
RETO S.C.
Współwłaściciel firmy 

Pan Tomasz Wójtowicz nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Tomasz Wójtowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w  dniu 3.11.2010 r.

Raport bieżący nr 46/2010
3.11.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 3 listopada 2010 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.

Załącznik –  uchwały podjęte przez NWZA Akcjonariuszy TRION S.A.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A. w dniu 3.11.2010 roku.

Raport bieżący nr 45/2010
3.11.2010 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 3 listopada 2010 roku obecnych było dwóch akcjonariuszy, w tym jeden który przekroczył 5% udział w głosach na NWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 434 991 akcji, co stanowi 0,94 % głosów w Spółce. 
Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :

1. PETER BEHNKE

Liczba akcji :   414 991
Liczba przysługujących głosów :  414 991

(  0,9 % ogółem,  95,4  % NWZA )
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Układ INTUR Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 44/2010
29.10.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 29.10.2010 r. Zarząd spółki zależnej INTUR Sp. z o.o. złożył do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości układowej z możliwością zawarcia układu z wierzycielami spółki.

Decyzja o złożeniu wniosku podykotowana jest sytuacją ekonomiczną spółki spowodowaną w głównej mierze niewypłacalnością czołowych kontahentów Spółki. W opinii Zarządu Spółki złożenie wniosku otwiera drogę do zawarcia układu z wierzycielami, restrukturyzacji zadłużenia oraz kontynuowania bieżącej, rentowej działalności Spółki. INTUR Sp. z o.o. prosperuje pod marką znaną i rozpoznawaną w całej Polsce, posiada ugruntowaną pozycję na rynku stolarki otworowej PVC i w związku z tym jest w stanie pozyskać wiele zamówień na oferowane przez siebie wyroby. Możliwości produkcyjne zakładu wraz z terminową realizacją zamówień na dzień dzisiejszy dają realną szansę na wywiązanie się z propozycji układowych INTUR Sp. z o.o.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. oraz przekazanie projektów uchwał   

Raport bieżący nr 43/2010
8.10.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 3 listopada 2010 roku na godz. 12.00 w Warszawie w Kancelarii Czarnota przy ul. Aleja Jana Pawła 29, Budynek Atrium Plaza, I piętro („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2)    Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4)    Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5)    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6)    Przyjęcie porządku obrad.
7)    Uchwalenie Regulaminu Obrad Zgromadzenia.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie w Radzie Nadzorczej.
11)    Wolne wnioski.
12)    Zamknięcie obrad.

W związku z niepodjęciem w dniu 8 października 2010 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały numer 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, z powodu braku kworum zgodnie z art. 431 §3a Kodeksu spółek handlowych (przepis ten dla ważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej wymaga obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego), Zarząd Spółki zwołuje kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 3 listopada 2010 roku, ponownie umieszczając w porządku obrad Walnego Zgromadzenia projekt uchwały numer 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 431 §3a Kodeksu spółek handlowych uchwała numer 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki może zostać podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 listopada 2010 roku bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na tym Walnym Zgromadzeniu (dla ważności tej uchwały nie będzie wymagane kworum). 

Zarząd Spółki w związku z planowanym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 listopada 2010 roku, podaje do wiadomości, iż:

1.    Planowane obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w celu zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce pozyskiwania nowych środków poprzez emisje nowych akcji.
2.    Planuje się podjąć uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 34.003.948,68 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) do kwoty 9.190.256,40 złotych (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) w drodze obniżenia wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z 0,74 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) do kwoty 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) przypadającej na jedną akcję. 
3.    W związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.
4.    Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, celem uniknięcia konieczności przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego, planuje się podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 24.813.692,40 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy), tj. z kwoty 9.190.256,40 złotych (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) do kwoty 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy), w drodze emisji 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy każda). Planuje się podwyższyć kapitał zakładowy w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru. 


Planowane obniżenie kapitału zakładowego Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 listopada 2010 roku stanowi drugi etap realizacji programu restrukturyzacyjnego Spółki. Pierwszy etap restrukturyzacji Spółki polegał na obniżeniu kapitału zakładowego w celu wyrównania części poniesionej przez Spółkę straty w roku obrotowym 2009 i został zakończony wydaniem w dniu 30 września 2010 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Zarząd Spółki ponadto informuje, iż w jego opinii planowane obniżenie kapitału zakładowego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2010 roku nie będzie stanowiło zagrożenia dla prawidłowości i wiarygodności wyceny Spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Zmiana §7 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§7
Kapitał zakładowy wynosi 34.003.948,68 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 45.951.282 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,74 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) każda, z tego:
a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000,
j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k/ 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000,
m) 6.783.547 /słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem/ akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n) 3.500.000 /słownie: trzy miliony pięćset tysięcy/ akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o) 4.850.000 / słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii R o numerach od 00000001 do 10000000. 


Planowane zmiany §7 Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 3 listopada 2010 roku:
§7
Kapitał zakładowy wynosi 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:
a)    60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)    1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)    700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)    568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)    2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)    1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)    350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)    300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)    2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)    3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)    6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)    1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)    6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)    3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)    4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)    10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)    124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462.

Informacja dla akcjonariuszy
Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 3 listopada 2010 roku, na godzinę 12.00, jest osoba będąca akcjonariuszem Spółki w dniu 18 października 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu  8 października 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 19 października 2010 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ulica Marcinkowska 154, 88-100 Inowrocław, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 29 października 2010 roku do dnia 3 listopada 2010 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl.
Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 października 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki a.stroniawski@trion.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się do Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW  powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.
Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: a.stroniawski@trion.pl nie później niż na 4 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Pozostałe informacje
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.trion.pl/relacjeinwestorskie. Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. 8 października 2010 roku: 45 951 282 akcji zwykłych na okaziciela, na każdą akcję przypada jeden głos.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularze pełnomocnictwa, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Formularze stanowią ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki:

Projekty uchwał NWZA
Formularz pełnomocnictwa


Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w  dniu 8.10.2010 r.

Raport bieżący nr 42/2010
8.10.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 8 października 2010 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.


Załącznik –  uchwały podjęte przez NWZA Akcjonariuszy TRION S.A.
 

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A. w dniu 8.10.2010 roku.

Raport bieżący nr 41/2010
8.10.2010 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 8 października 2010 roku obecnych było dwóch akcjonariuszy, w tym jeden który przekroczył 5% udział w głosach na NWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 10 017 000 akcji, co stanowi 21,79 % głosów w Spółce. 
Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :

1.Novy Windows BVI

Liczba akcji :   10 000 000 
Liczba przysługujących głosów :  10 000 000

( 21,76 % ogółem,  99,83  % NWZA )

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Postanowienie sądu rejestrowego

Raport bieżący nr 40/2010
7.10.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.09.2010 r., sygn akt. BY.XIII NS-REJ.KRS/009299/10/340, którym zarejestrowano nową wysokość kapitału zakładowego spółki TRION S.A. w wysokości 34 003 948,68 zł oraz nową wartość nominalną akcji w wysokości 0,74 zł . Wydane postanowienie jest skutkiem podjęcia uchwały nr 6 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbytego w dniu 23 września 2010 r. 
Uchwała   obniżyła kapitał zakładowy w drodze obniżenia wartości nominalnych w celu pokrycia części straty poniesionej w 2009 roku. Otwiera to drogę do przeprowadzenia restrukturyzacji kapitałowej Spółki.  Operacja ta jest pierwszym krokiem w programie naprawczym Grupy TRION sprowadzającym się w pierwszym etapie do obniżenia kapitału zakładowego i tym samym do pokrycia wygenerowanych strat w okresach ubiegłych. 

Drugi etap programu oddłużeniowego spółki TRION S.A., którego wyrazem jest zaplanowane na dzień 8 października 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy polega z jednej strony na  objęciu akcji nowej emisji z podwyższenia kapitału (z jednoczesnym uprzednim obniżeniem kapitału zakładowego) przez nowych inwestorów, a z drugiej strony na oddłużeniu Grupy i spłacie zobowiązań, która zaproponowana zostanie wierzycielom Spółki TRION S.A poprzez objęcie akcji z podwyższenia kapitału zakładowego w spółce TRION S.A. Przeprowadzenie nowej emisji akcji serii S w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru bardzo usprawni i przyspieszy proces restrukturyzacji spółki. W ocenie Zarządu w obecnej sytuacji Spółki jest to najbardziej efektywna metoda pozyskania środków, której przeprowadzenie powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. 
Kolejne działania w ramach programu naprawczego rozpoczną etap wieńczący proces obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i przewidują przeprowadzenie nowej emisji akcji TRION S.A. z prawem poboru dla akcjonariuszy spółki, z atrakcyjną ceną emisyjną w celu pozyskania kapitału na rozwój operacyjny i biznesowy grupy.

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w  dniu 23.09.2010 r.

Raport bieżący nr 39/2010
24.09.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 23 września 2010 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Załącznik –  uchwały podjęte przez NWZA Akcjonariuszy TRION S.A.

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A. w dniu 23.09.2010 roku.

Raport bieżący nr 38/2010
24.09.2010 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 23 września 2010 roku obecny był jeden akcjonariusz, który przekroczył 5% udział w głosach na NWZ. Obecny akcjonariusz reprezentował łącznie 10 000 000 akcji, co stanowi 21,7 % głosów w Spółce. 
Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :
1.Novy Windows BVI

Liczba akcji :   10 000 000 
Liczba przysługujących głosów :  10 000 000

( 21,7 % ogółem,  98,2 % NWZA )

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. oraz przekazanie projektów uchwał 

Raport bieżący nr 37/2010
12.09.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 października 2010 roku na godz. 12.00 w Warszawie w Kancelarii Czarnota przy ul. Aleja Jana Pawła 29, Budynek Atrium Plaza, I piętro („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1)Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2)Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6)Przyjęcie porządku obrad.
7)Uchwalenie Regulaminu Obrad Zgromadzenia.
8)Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10)Wolne wnioski.
11)Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w związku z planowanym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 października 2010 roku, podaje do wiadomości, iż:

1.Planowane obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w celu zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce pozyskiwania nowych środków poprzez emisje nowych akcji.
2.Planuje się podjąć uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 34.003.948,68 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) do kwoty 9.190.256,40 złotych (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) w drodze obniżenia wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z 0,74 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) do kwoty 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) przypadającej na jedną akcję. 
3.W związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.
4.Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, celem uniknięcia konieczności przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego, planuje się podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 24.813.692,40 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy), tj. z kwoty 9.190.256,40 złotych (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) do kwoty 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy), w drodze emisji 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy każda). Planuje się podwyższyć kapitał zakładowy w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru. 


Planowane obniżenie kapitału zakładowego Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 października 2010 roku stanowi drugi etap realizacji programu restrukturyzacyjnego Spółki. Pierwszy etap restrukturyzacji Spółki będzie polegał na obniżeniu kapitału zakładowego w celu wyrównania części poniesionej przez Spółkę straty w roku obrotowym 2009. Aby przeprowadzenie pierwszego etapu restrukturyzacji było możliwe, Zarząd Spółki zwołał w dniu 28 sierpnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 września 2010 roku z porządkiem obrad umożliwiającym podjęcie stosownej uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego (Raport bieżący numer 35/2010 z dnia 28 sierpnia 2010 roku).
Zarząd Spółki ponadto informuje, iż w jego opinii planowane obniżenia kapitału zakładowego nie będą stanowiły zagrożenia dla prawidłowości i wiarygodności wyceny Spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Zmiana §7 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§7
1. Kapitał zakładowy wynosi 91.902.564,00 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na nie więcej niż 45.951.282 /słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego:
a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000,
j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k/ 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000,
m) 6.783.547 /słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem/ akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n) 3.500.000 /słownie: trzy miliony pięćset tysięcy/ akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o) 4.850.000 / słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii R o numerach od 00000001 do 10000000. 

Planowane zmiany §7 Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 23 września 2010 roku:
§7
Kapitał zakładowy wynosi 34.003.948,68 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 45.951.282 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,74 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) każda, z tego:
a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000. 

Planowane zmiany §7 Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 8 października 2010 roku:
§7
Kapitał zakładowy wynosi 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:
a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462.

Informacja dla akcjonariuszy
Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 8 października 2010 roku, na godzinę 12.00, jest osoba będąca akcjonariuszem Spółki w dniu 22 września 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu  12 września 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 23 września 2010 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ulica Marcinkowska 154, 88-100 Inowrocław, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 5 października 2010 roku do dnia 8 października 2010 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl.
Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 17 września 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki a.stroniawski@trion.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się do Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW  powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.
Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: a.stroniawski@trion.pl nie później niż na 4 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pozostałe informacje
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.trion.pl/relacjeinwestorskie. Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. 12 września 2010 roku: 45 951 282 akcji zwykłych na okaziciela, na każdą akcję przypada jeden głos.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularze pełnomocnictwa, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Formularze stanowią ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika. 

Projekty uchwał oraz regulamin obrad WZ zanjdują się w załączeniu.

Powołanie prokurenta spółki

Raport bieżący nr 36/2010
3.09.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż Zarząd uchwałą z dnia 3 września 2010 roku ustanowił prokurenta w osobie Pana Wojciecha Urbaniaka. Udzielona prokura ma charakter łączny.

Doświadczenie zawodowe:

Od 07. 2008 do chwili obecnej:
Doradca Zarządu  Central Plaza Sp. z o.o odpowiedzialny za inwestycje;
Doradca w firmie ABE Marketing SP z o.o: 
Członek Zarządu Koszykarskiego Klubu Polonia Warszawa S.A.

Od 01.06.2005 do 06.2008:
Dyrektor Marketingu i Sprzedaży INCO – VERITAS S.A
Doradca Prezesa Zarządu d/s. branż strategicznych INCO – VERITAS  S.A. 
INCO-VERITAS S.A. z siedzibą w Warszawie 

Od 1996 do 2005:
CITROEN POLSKA Sp. z o.o.
Szef Działu Sprzedaży Bezpośredniej do Firm Citroen Polska ds. sprzedaży bezpośredniej do firm.
Asystent Handlowy w Citroen Polska Sp. z o.o.

Od 1990 do 1996:
Szef Sprzedaży i Logistyki u importera samochodów marki „FORD”, „GROUPE MAURIN LTD.” 


Pan Wojciech Urbaniak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. oraz przekazanie projektów uchwał  

Raport bieżący nr 35/2010
28.08.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 września 2010 roku na godz. 12.00 w Warszawie w Kancelarii Prawnej Czarnota przy ul. Aleja Jana Pawła II 29, Budynek Atrium Plaza, I piętro („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1)Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2)Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6)Przyjęcie porządku obrad.
7)Uchwalenie Regulaminu Obrad Zgromadzenia.
8)Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części poniesionej przez Spółkę straty w 2009 roku oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9)Podjęcie uchwały w sprawie pozostałych zmian Statutu Spółki.
10)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie w Radzie Nadzorczej.
12)Wolne wnioski.
13)Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w związku z planowanym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki podaje do wiadomości, iż:

1.Planowane obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w celu wyrównania części poniesionej przez Spółkę straty w roku obrotowym 2009 w wysokości 57.898.615,32 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście złotych trzydzieści dwa grosze);

2.Planuje się obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 91.902.564 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty 34.003.948,68 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy), tj. o kwotę 57.898.615,32 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście złotych trzydzieści dwa grosze), która odpowiada wysokości części poniesionej przez Spółkę straty w roku obrotowym 2009;

3.Planuje się obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z 2 złotych (słownie: dwa złote) do kwoty 0,74 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) przypadającej na jedną akcję.

4.W związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki ponadto informuje, iż w jego opinii planowane obniżenie kapitału zakładowego nie będzie stanowiło zagrożenia dla prawidłowości i wiarygodności wyceny Spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:


Zmiana §7 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§7
1. Kapitał zakładowy wynosi 91.902.564,00 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na nie więcej niż 45.951.282 /słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego:
a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000,
j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k/ 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000,
m) 6.783.547 /słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem/ akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n) 3.500.000 /słownie: trzy miliony pięćset tysięcy/ akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o) 4.850.000 / słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii R o numerach od 00000001 do 10000000. 

Proponowana nowa treść:

§7
Kapitał zakładowy wynosi 34.003.948,68 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 45.951.282 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,74 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) każda, z tego:
a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000. 

Zmiana §15 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§15
1.Za wyjątkiem postanowień ustępu 2 jedna akcja zapewnia jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2.Prawo głosowania akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 25% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że niniejsze ograniczenie prawa głosowania nie ma wpływu na potrzeby ustalenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dla obliczenia liczby głosów przysługujących danemu akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje.
3.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:
a)wyborach członków władz Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem,
b)głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób,
c)w sprawach osobistych,
d)na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela.


Proponowana nowa treść:

§ 15
1. Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:
a). wyborach członków władz Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem,
b). głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób,
c). w sprawach osobistych,
d). na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela.


Informacja dla akcjonariuszy
Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 września 2010 roku, na godzinę 12.00, jest osoba będąca akcjonariuszem Spółki w dniu 7 września 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu  28 sierpnia 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 8 września 2010 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ulica Marcinkowska 154, 88-100 Inowrocław, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 20 września 2010 roku do dnia 23 września 2010 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl.
Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 2 września 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki a.stroniawski@trion.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się do Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW  powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: a.stroniawski@trion.pl nie później niż na 4 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pozostałe informacje
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.trion.pl/relacjeinwestorskie. Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. 28 sierpnia 2010 roku: 45 951 282 akcji zwykłych na okaziciela, na każdą akcję przypada jeden głos.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularze pełnomocnictwa, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Formularze stanowią ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.

Projekty uchwał WZ
Wzór pełnomocnictwa


Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Decyzja Spółdzielczej Grupy Bankowej

Raport bieżący nr 34/2010
13.08.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. w nawiązaniu do przekazanego raportu bieżącego nr 20 z dnia 26 maja 2010 r. w przedmiocie wypowiedzenia umowy kredytowej informuje, iż w związku z podjętymi rozmowami  Zarządu spółki z Bankiem Spółdzielczym i przedstawioną propozycją spłaty zadłużenia oraz programu naprawczego Grupy TRION, Spółdzielcza Grupa Bankowa podjęła decyzję o obniżeniu oprocentowania wymagalnego kredytu udzielonego w konsorcjum z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu, udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr BY/201/ORK/K/09 z dnia 29.08.2009 r. do poziomu 10 % w stosunku rocznym. 
Akceptacja propozycji programu oddłużeniowego i odejście przez Spółdzielczą Grupę Bankową od karnych odsetek  otwiera drogę Grupie TRION do dalszych działań zmierzających do przywrócenia bieżącej współpracy z bankiem finansującym i udrożnienia przepływów finansowych w spółce.

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 33/2010
21.07.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż w dniu 20 lipca 2010 Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych podejmując uchwałę nr 2/07/2010 w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
Dane o podmiocie, z którym ma zostać zawarta umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki:
Biuro Rachunkowe mgr Marianny Grabowskiej, 88-100 Inowrocław ul. Kasztanowa 2B, wpisane na listę podmiotów pod numerem 2561.
Biuro Rachunkowe zostało wybrane dla dokonania przeglądu półrocznego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2010 roku - sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TRION S.A. oraz badania rocznego sprawozdania TRION S.A. na 31.12.2010 roku i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TRION S.A. na 31.12.2010 roku.
Wybrany podmiot dokonywał audytu TRION S.A. oraz Grupy Kapitałowej za poprzedni rok oraz za lata 2005-2009.
Umowa z podmiotem ma zostać zawarta na okres niezbędny do wykonania czynności przeglądu i badania sprawozdań finansowych.

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Transakcje animatora spółki 

Raport bieżący nr 32/2010
7.07.2010
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu informuje, iż w dniu 7.07.2010 r. otrzymał zawiadomienie od Domu Maklerskiego IDMSA w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z zasiadaniem Prokurenta Domu Maklerskiego IDMSA Pana Jarosława Żołędowskiego w Zarządzie emitenta.

Zawiadomienie niniejsze zawiera zestawienie transakcji przeprowadzonych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla TRION S.A. w dniach 28-30czerwca 2010 roku

TIN :

Kupno 30.06.2010 r. – 17 159 sztuk - cena średnia 0,45 zł - wartość brutto 7 721,55 zł
Sprzedaż 30.06.2010 r. –  17 159 sztuk - cena średnia 0,44 zł - wartość brutto 7 549,96 zł

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Wybór Członków Rady Nadzorczej TRION S.A.

Raport bieżący nr 31/2010
30.06.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. powołało w dniu 30 czerwca 2010 roku ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 roku do składu Rady Nadzorczej TRION S.A. Pana  Macieja Drogonia, Pana Marcina Dzbańskiego oraz Pana Mieczysława Malinowskiego.

Pan Maciej Drogoń

Pan Maciej Drogoń ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie Pan Maciej Drogoń jest słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe związane są z prawem rynku kapitałowego, prawem spółek, prawem upadłościowym i naprawczym. Pan Maciej Drogoń odbywa aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Od 2009 r. Pan Maciej Drogoń jest zatrudniony w Dziale Prawnym spółki IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. W zakresie swoich obowiązków odpowiada m.in. za obsługę prawną operacji kapitałowych klientów oraz doradztwo z zakresu ładu korporacyjnego. Pracował m.in. nad projektami preIPO, IPO, SPO, niepublicznymi emisjami instrumentów finansowych, restrukturyzacjami.

W 2010 r. Pan Maciej Drogoń został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki TMB S.A. prowadzącej działalność deweloperską we Wrocławiu. Spółka TMB S.A. w ramach określonego w statucie przedmiotu działalności ma zapisaną działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A., jednakże faktycznie spółka TMB S.A. nie wykonuje działalności konkurencyjnej.

Pan Maciej Drogoń nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A.

Pan Maciej Drogoń nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marcin Dzbański

1982 – 1989 Okręgowa Rada Adwokacka – aplikacja adwokacka zakończona egzaminem zawodowym adwokackim

Staż adwokacki w Paryżu – stypendium Paryskiej Rady Adwokackiej (1988)

1981 – 1982    Polska Akademia Nauk w Warszawie

studium doktoranckie – pracownik naukowy

1977-1981    Uniwersytet Warszawski wydział Prawa i Administracji stopień Magistra

specjalizacja prawo międzynarodowe prywatne

1973 – 1977    Liceum Larbi Ben Mhidi (Algieria)

XLIV LO im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie

Adwokat prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie, zdobyta wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają zaoferować usługi prawnicze na najwyższym poziomie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, zakresie prawa spółek oraz prawie pracy, w swojej karierze przeprowadził również wiele spraw z zakresu prawa karnego.  Może się poszczycić wieloletnią współpracą z kancelarią paryską Gide-Loyerette-Nouel w zakresie instalacji i obsługi prawnej na rynku polskim takich firm jak:

-Unilever

-Centertel (France Telekom)

-Renault

-Carrefour

Wieloletnia praktyka pozwoliła na stworzenie listy firm, których samodzielną obsługą może się poszczycić,  są to między innymi :

-Potain Polska

-Comap Polska

-Diegel

-Scheller

-InterGest

-Goupe Maurin

Doskonała znajomość języka francuskiego pozwoliła również na wieloletnią współpracę z Ambasadą Francji w Polsce.Ponadto w Kancelarii obsługiwanych jest również wiele podmiotów indywidualnych w zakresie międzynarodowego prawa karnego, co pozwoliło doskonale wypracować podejście ukierunkowane na rozwiązywanie problemów klienta w sposób kompetentny i dla niego najdogodniejszy. Prowadzenie szkoleń aplikantów adwokackich Rady Adwokackiej w Warszwie w zakresie prawa międzynarodowego prywatnego Członek Komisji Współpracy z zagranicą Naczelnej Rady Adwokackiej

 

Pan Mieczysław Malinowski

07.2002 – do teraz Häfele Polska Sp.z o.o.

Dyrektor Handlowy / Prokurent

Okucia meblowe i budowlane

01.1995– 06.2002 Häfele GmbH Przedstawicielstwo w Polsce

Przedstwiciel na północną Polskę

Okucia meblowe i budowlane

05.1993 – 12.1994 Henkel KGaA Düsseldorf/ Henkel Austria/ Henkel Polska/ Henkel Klebetechnik Polska

Dyrektor Handlowy / prowadzenie analiz rynkowych

09.1992-04.1993 stypendium w Niemczech

06.1983 – 04.1992 Zakłady Doskonalenia Zawodowego  Toruń

1983-1990 Specjalista w zakresie technologii drewna

1990-1992 Członek Zarządu ZDZ Toruń

1977-1978 Gimnazium Toruń

1978-1983 Wyższa szkoła techniczna Poznań

Kierunek studiów – technologia drewna,Dyplom Inżyniera

- dalsze kształcenie w Niemczech

-  rozmaite kursy dokształcające  -  Coaching- motywacja pracowników

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w  dniu 30.06.2010 r.

Raport bieżący nr 30/2010
30.06.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 r. w Inowrocławiu w siedzibie TRION S.A. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Załącznik –  uchwały podjęte przez ZWZ Akcjonariuszy TRION S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A. w dniu 9.02.2010 roku.

Raport bieżący nr 29/2010
30.06.2010 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 roku obecnych było 2 akcjonariuszy, w tym 1, który przekroczył 5% udział w głosach na ZWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 10 414 991 akcji, co stanowi 22,6 % głosów w Spółce.

Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :

1.NOVY WINDOWS BVI

 Liczba akcji :   10 000 000

 Liczba przysługujących głosów :  10 000 000

 (  21,7 % ogółem,  96,01  % ZWZA )

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TRION S.A.

Raport bieżący nr 28/2010
25.06.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 25.06.2010 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Wareluka rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej TRION S.A. ze skutkiem na dzień 30.06.2010 r. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste. Zarząd TRION S.A. oraz pracownicy spółki składają podziękowania za pracę w Radzie Nadzorczej TRION S.A.

Transakcje animatora spółki 

Raport bieżący nr 27/2010
23.06.2010
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu informuje, iż w dniu 23.06.2010 r. otrzymał zawiadomienie od Domu Maklerskiego IDMSA w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z zasiadaniem Prokurenta Domu Maklerskiego IDMSA Pana Jarosława Żołędowskiego w Zarządzie emitenta.

Zawiadomienie niniejsze zawiera zestawienie transakcji przeprowadzonych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla TRION S.A. w dniach 14-18 czerwca 2010 roku

TIN :

Kupno 14.06.2010 r. - 1 928 sztuk - cena średnia 0,48 zł - wartość brutto 925,44 zł
Sprzedaż 14.06.2010 r. - 18 413 sztuk - cena średnia 0,475 zł - wartość brutto 8 674,11 zł
Sprzedaż 18.06.2010 r. - 43 sztuk - cena średnia 0,45 zł - wartość brutto 19,35 zł

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TRION S.A. 

Raport bieżący nr 26/2010
22.06.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 21.06.2010 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Pana Jana Stefanowicza rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Pan Jan Stefanowicza poinformował w piśmie, iż istotne zmiany Akcjonariatu, potrzeba głębokiej restrukturyzacji Spółki i nowej strategii wymagają aby nowi Akcjonariusze i nowy Zarząd mieli możliwość powołania Rady Nadzorczej, która będzie mogła wesprzeć ich w realizacji nowej strategii.

Zarząd spółki oraz pracownicy serdecznie dziękują Panu Janowi Stefanowiczowi za wkład w trakcie pracy w Radzie Nadzorczej TRION S.A.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TRION S.A. 

Raport bieżący nr 25/2010
22.06.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 21.06.2010 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Bauca rezygnację z pełnionej funkcji o następującej treści:

"Niniejszym informuję, z racji obowiązków zawodowych, o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej TRION S.A. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. 30 czerwca 2010 r."

Zarząd spółki oraz pracownicy serdecznie dziękują Panu Jarosławowi Baucowi za wkład w trakcie kilkuletniej pracy w Radzie Nadzorczej TRION S.A.

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Transakcje animatora spółki 

Raport bieżący nr 24/2010
16.06.2010
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu informuje, iż w dniu 16.06.2010 r. otrzymał zawiadomienie od Domu Maklerskiego IDMSA w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z zasiadaniem Prokurenta Domu Maklerskiego IDMSA Pana Jarosława Żołędowskiego w Zarządzie emitenta.

Zawiadomienie niniejsze zawiera zestawienie transakcji przeprowadzonych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla TRION S.A. w dniach 7-11 czerwca 2010 roku

TIN :

Kupno 7.06.2010 r. - 19 359 sztuk - cena średnia 0,39 zł - wartość brutto 7 550,01 zł
Sprzedaż 7.06.2010 r. - 18 415 sztuk- cena średnia 0,41 zł - wartość brutto 7 550,15 zł
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Transakcje animatora spółki

Raport bieżący nr 23/2010
4.06.2010  
Podstawa prawna: Art. 140 ust. 4 Ustawy obrocie - informacja o transakcja osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu informuje, iż  otrzymał zawiadomienie od Domu Maklerskiego IDMSA w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z zasiadaniem Prokurenta Domu Maklerskiego IDMSA Pana Jarosława Żołędowskiego w Zarządzie emitenta.
Zawiadomienie niniejsze zawiera zestawienie transakcji przeprowadzonych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla TRION S.A. w dniach 27-28 maja 2010 roku

TIN :
Kupno 28.05.2010 r. - 18 875,00 sztuk - cena średnia 0,4 zł - wartość brutto 7 550,00 zł
Sprzedaż 28.05.2010 r. - 17 558,00 sztuk- cena średnia 0,41 zł - wartość brutto 7 198,78 zł

Stanisław Piecukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. na dzień 30 czerwca 2010 r.  

Raport bieżący nr 22/2010
4.06.2010  
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki TRION S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał wraz z uzasadnieniem. RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3:
Zarząd TRION S.A. Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2010 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154, w sali konferencyjnej („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
 
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Uchwalenie Regulaminu Obrad Zgromadzenia.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009.
9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TRION S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2009.
10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TRION w 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TRION  za 2009 r..
11) Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  za rok 2009;
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009;
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009; 
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009;
f) pokrycia straty za 2009 rok;
g) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.;
h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
i) dalszego istnienia Spółki
12) Zakończenie posiedzenia.

Uprawnionym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2010 roku, na godzinę 12.00, jest osoba będąca akcjonariuszem spółki TRION S.A. w dniu 14 czerwca 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu 4 czerwca 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 15 czerwca 2010 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Zarządu Spółki, w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. 25 czerwca 2010 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: a.stroniawski@trion.pl 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnictwo winno być sformułowane w odrębnym dokumencie a następnie zostać wysłane przez akcjonariusza na adres poczty elektronicznej Spółki: a.stroniawski@trion.pl  w postaci pliku PDF lub JPG załączonego do wiadomości elektronicznej, najpóźniej do godziny 11.30 w dniu 30 czerwca 2010 roku. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. Brak załączenia aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru lub jego przysięgłego tłumaczenia na język polski skutkował będzie nieważnością pełnomocnictwa.
O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną akcjonariusz powinien poinformować Spółkę najpóźniej do godziny 11.45 w dniu 30 czerwca 2010 roku, załączając do wiadomości elektronicznej odpowiedni dokument w pliku PDF lub JPG. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. Brak załączenia aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru lub jego przysięgłego tłumaczenia na język polski skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne również w przypadku przesłania oryginału stosownego dokumentu na adres Biura Zarządu Spółki w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154, do dnia 30 czerwca 2010 roku do godziny 11.45. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa winien załączyć aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej  www.trion.pl/relacje-inwestorskie  oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem w Sali obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia  9 czerwca 2010 roku. żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl  Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki a.stroniawski@trion.pl  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani też przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statutu Spółki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ani też wypowiadania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej TRION S.A. www.trion.pl/relacje-inwestorskie . Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. 2 czerwca 2010 roku: 45 951 282 akcji zwykłych na okaziciela, na każdą akcję przypada jeden głos.
 
 
Zarząd Spółki TRION S.A. przekazuje w załączeniu formularze pełnomocnictwa, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Formularze stanowią ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.

Stanisław Piecukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Powołanie Prezesa Zarządu TRION S.A.  

Raport bieżący nr 21/2010
26.05.2010  
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2010 r. Rada Nadzorcza spółki TRION S.A. powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu TRION S.A. Pana Jarosława Żołędowskiego z dniem 27 maja 2010 r. W chwili powołania Pan Jarosław Żołędowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez TRION S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Jarosław Żołędowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów MBA oraz studiów magisterskich w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (obecnie Akademia Koźmińskiego). Uczestniczył w szeregu szkoleń, kursach i seminariach z zakresu nadzoru właścicielskiego, finansów, rachunkowości, prawa, funduszy europejskich i zarządzania. Odbył również aplikację sadową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. Posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz certyfikat dostępu do informacji niejawnych.

Doświadczenie zawodowe :

2007 - nadal DOM MAKLERSKI IDMSA - Dyrektor ds. Nadzoru Właścicielskiego, Prokurent
Spółki; od 2009 również w TFI IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Zarządzający portfelem inwestycyjnym;
2008 - nadal RELPOL 5 Sp. z o.o. - Prezes Zarządu;
2007 - 2010 GWARANT S.A. - Wiceprezes Zarządu;
2008 - ROMANIA INVESTMENT Sp. z o.o. - Prezes Zarządu;
2008 - PONAR WADOWICE S.A. - Prezes Zarządu;
2006-2007 r. ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. - Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu;
2003-2006 r. TRASA ŚWIĘTOKRZYSKA Sp. z o.o. w Warszawie - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Prezes Zarządu;
2002 r. MRKCh - Dyrektor Biura Promocji; ZWIĄZEK MIAST POLSKICH - ekspert ds. finansowych;
2001 r. MINISTERSTWO FINANSÓW - Doradca Ministra Finansów;
1999-2000 r. MINISTERSTWO ZDROWIA - Doradca Ministra Zdrowia;
1998-1999 r. PROJEKTY KAPITAŁOWE s.c. - Pełnomocnik spółki;
1996-1999 r. DEUTSCHE BANK S.A. (przedtem Bank Współpracy Regionalnej S.A.) w Krakowie, Wydział Kredytów - Szef restrukturyzacji i windykacji kredytów;
1996 r. KRAKOWSKO-WARSZAWSKA KORPORACJA PRAWNA Sp. z o.o. w Krakowie -Audyt prawno-finansowy spółek giełdowych; Project manager (prospekty emisyjne, due diligence);
1995-1996 r. KORPORACJA GOSPODARCZA "EFEKT" S.A. w Krakowie - Prawnik w Biurze Zarządu Spółki; MAŁOPOLSKA GIEŁDA TOWAROWA S.A. w Krakowie - obsługa prawna Zarządu;

Praca w radach nadzorczych:

2008 - 2010 ACM Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2008-2009 BUMECH S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
2008-2009 PONAR SILESIA - Członek Rady Nadzorczej;
2008-2009 PONAR WADOWICE - Członek Rady Nadzorczej;
2006-2007 BUMAR Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej;
2006-2007 NAVITRANS Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
2006 JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej; JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. - Członek Rady Nadzorczej;
1998-2000 ZAKŁADY CHEMICZNE BONARKA Sp. z o.o. w Krakowie -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Ponadto Pan Jarosław Żołędowski był pełnomocnikiem zarządu lub menedżerem projektów w kilku innych spółkach prawa handlowego, wojewódzkim szpitalu specjalistycznym, wicedyrektorem jednostki budżetowej samorządu terytorialnego, członkiem komisji w Urzędzie Służby Cywilnej.

Jest Fundatorem i Wiceprezesem Fundacji Ziemi Krakowskiej, członkiem Zrzeszenia Prawników Polskich; był Wiceprezesem i Dyrektorem Towarzystwa Naukowego Instytutu Finansów i Bankowości w Centrum im. Mirosława Dzielskiego, działaczem Samorządu Studenckiego w Uniwersytecie Jagiellońskim, współzałożycielem i Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce.
Stanisław Piecukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Raport bieżący nr 20/2010
26.05.2010  
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2010 r. Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu wypowiedział umowę o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Tytułem uregulowania zobowiązań kredytowych Zarząd TRION S.A. złożył bankowi propozycję przejęcia zabezpieczonej hipotecznie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154. Rada Nadzorcza w dniu 26 maja 2010 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki  

Raport bieżący nr 19/2010
19.05.2010  

 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 19 maja 2010 r. Prezes Zarządu Pan Robert Fałkowski na posiedzeniu Rady Nadzorczej TRION S.A. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki ze skutkiem na dzień 26 maja 2010 r. tj. z dniem zwołanego, kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Powodem rezygnacji jest brak możliwości współpracy Zarządu z przedstawicielami wiodących akcjonariuszy, co w kontekście konieczności podejmowania uchwał dotyczących dalszego istnienia spółki szkodzi prowadzeniu restrukturyzacji, nie sprzyja budowaniu długookresowej strategii oraz utrudnia realizację zamierzeń.

Dziękując za współpracę w okresie pełnienia funkcji, Prezes zwracał uwagę na fakt, że trudny okres restrukturyzacji wciąż nie został zakończony. Poziom zaniechań z jakimi zmierzył się w spółce spowodował konieczność skupienia się na uzdrowieniu spraw spółki. Prezes podkreślił, że Spółka kontynuując plan zamknięcia nierentownych segmentów i drastycznego ograniczania kosztów, jest w stanie kontynuować działalność. Robert Fałkowski w okresie, w którym piastował stanowisko ograniczył jej poziom zadłużenia, obniżył koszty, rozwiązał problem funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej podmiotów zagranicznych. W przekonaniu ustępującego Prezesa nakreślony przez niego dotychczas plan restrukturyzacji spółki poprzez pozbycie się niegenerującego przychodów majątku i spłatę zobowiązań w większości powstałych w latach ubiegłych daje możliwość realizacji restrukturyzacji z sukcesem.
Robert Fałkowski - Prezes Zarządu

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości  

Raport bieżący nr 18/2010
17.05.2010  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 13.05.2010 r. zawarł z CRONIMET PL Sp. z o.o. umowę sprzedaży części nieruchomości w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154 za cenę 4 900 000 zł. Środki uzyskane ze sprzedaży zostały w większości przeznaczone na spłatę zobowiązań bankowych zabezpieczonych hipotecznie na zbywanej działce oraz na spłatę zobowiązań podatkowych. Umowa została zawarta w ramach wykonania umowy przedwstępnej z dnia 30 grudnia 2009 r.
Robert Fałkowski - Prezes Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza 

Raport bieżący nr 17/2010
27.04.2010  
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2010 r. otrzymał od akcjonariusza Pana Marka Grzony zawiadomienie następującej treści:

"Działając na podstawie 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) informuję, że w dniach 21.04.2010r. w wyniku transakcji sprzedaży 236500 szt. akcji spółki TRION S.A. na sesji zwykłej mój udział w ogólnej liczbie głosów w spółce TRION S.A. uległ zmniejszeniu do 4,57 % głosów. Przed wyżej wymienioną transakcją na dzień 21 kwietnia 2010 roku posiadałem 2336500 akcji Spółki, stanowiących 5,08 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2336500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,08 % ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej na dzień 21 kwietnia 2010 roku posiadam 2100000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,57 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2100000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,57 % ogólnej liczby głosów.

Łącznie z podmiotem powiązanym, spółką CMV Sp. z o.o. na dzień 21 kwietnia 2010 roku posiadam 6500000 akcji spółki, co stanowi 14,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6500000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,14 % ogólnej liczby głosów.

Ponadto działając na podstawie par. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) jako osoba obowiązana- Prezes Zarządu Spółki CMV Sp z o.o. informuje, że w dniu 27.04.2010r. w wyniku transakcji sprzedaży 1659200 szt. akcji spółki TRION S.A. na sesji zwykłej udział CMV Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w spółce TRION S.A. uległ zmniejszeniu do 2,70 % głosów. Przed wyżej wymienioną transakcją na dzień 27 kwietnia 2010 roku Spółka CMV Sp. z o.o. posiadała 2900000 szt akcji Spółki, stanowiących 6,31 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2900000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,31 % ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej na dzień 27 kwietnia 2010 roku Spółka CMV Sp. z o.o. posiada 1240800 sztuk akcji Spółki, stanowiących 2,70 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1240800 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,70 % ogólnej liczby głosów.

Na dzień 27 kwietnia nie jestem osobą obowiązaną ze względu na brak akcji Spółki TRION S.A., nie występują też żadne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1, pkt. 3, lit c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami)."
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 16/2010
27.04.2010  
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2010 r. otrzymał od akcjonariusza spółki CMV Sp. z o.o. zawiadomienie następującej treści :

"Działając na podstawie par. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) Zarząd Spółki CMV Sp z o.o. informuje, że w dniu 21.04.2010r. w wyniku transakcji sprzedaży 200000 szt. akcji spółki TRION S.A. na sesji zwykłej jej udział w ogólnej liczbie głosów w spółce TRION S.A. uległ zmniejszeniu do 9,57 % głosów. Przed wyżej wymienioną transakcją na dzień 21 kwietnia 2010 roku Spółka CMV Sp. z o.o. posiadała 4600000 szt. akcji Spółki, stanowiących 10,01 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4600000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,01 % ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej na dzień 21 kwietnia 2010 roku Spółka CMV Sp. z o.o. posiada 4400000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,57 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4400000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 9,57 % ogólnej liczby głosów.

Łącznie z podmiotem powiązanym, Panem Markiem Grzona, spółka CMV Sp. z o.o. na dzień 21 kwietnia 2010 roku posiada 6500000 akcji spółki, co stanowi 14,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6500000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,14 % ogólnej liczby głosów.

Ponadto działając na podstawie par. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) Zarząd Spółki CMV Sp z o.o. informuje, że w dniu 27.04.2010r. w wyniku transakcji sprzedaży 1659200 szt. akcji spółki TRION S.A. na sesji zwykłej jej udział w ogólnej liczbie głosów w spółce TRION S.A. uległ zmniejszeniu do 2,70 % głosów. Przed wyżej wymienioną transakcją na dzień 27 kwietnia 2010 roku Spółka CMV Sp. z o.o. posiadała 2900000 szt akcji Spółki, stanowiących 6,31 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2900000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,31 % ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej na dzień 27 kwietnia 2010 roku Spółka CMV Sp. z o.o. posiada 1240800 sztuk akcji Spółki, stanowiących 2,70 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1240800 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,70 % ogólnej liczby głosów.

Na dzień 27 kwietnia wobec spółki CMV Sp. z o.o. nie występują osoby powiązane posiadające akcje spółki TRION S.A. Nie występują też żadne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1, pkt. 3, lit c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami)."
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez TRION S.A. w 2009 roku 

Raport bieżący nr 15/2010
22.04.2010  
Podstawa prawna:Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych, określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Ponadto spółka informuje, że przedstawione w załączonym wykazie oryginały raportów bieżących i

okresowych są dostępne w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154 oraz na

stronie internetowej Spółki pod adresem: www.trion.pl .

Wykaz raportów bieżących i okresowych przedstawiony jest w załączeniu.

Załączniki:

Plik;Opis
Robert Fałkowski - Prezes Zarządu

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 14/2010
22.04.2010 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż Członek Rady Nadzorczej Pan Sebastian Bogusz w dniu 21.04.2010 r. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Przyczyną rezygnacji jest sytuacja rodzinna.

Zarząd TRION S.A. oraz pracownicy Spółki uprzejmie dziękują Panu Sebastianowi Boguszowi za wkład wniesiony w proces restrukturyzacji grupy kapitałowej TRION.
Robert Fałkowski - Prezes Zarządu

Uchwała Rady Nadzorczej TRION S.A. 

Raport bieżący nr 13/2010
27.03.2010 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 26 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie par. 19 ust. 2 pkt 8 statutu spółki TRION S.A. podjęła uchwałę nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Inowrocławiu położonej przy ul. Marcinkowskiego 154. Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą otwiera drogę Zarządowi spółki do podjęcia rozmów z podmiotami zainteresowanymi nabyciem nieruchomości. Decyzja ta została podjęta w związku z realizowanym programem restrukturyzacyjnym Grupy TRION. Pozyskane środki ze sprzedaży posłużą do zdynamizowania procesu naprawczego w spółkach grupy i ich oddłużenia.
Robert Fałkowski - Prezes Zarządu

Postanowienie sądowe dotyczące HUMDREX Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 12/2010
25.03.2010 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy w dniu 23.03.2010 r. na posiedzeniu niejawnym  wydał postanowienie, w którym postanowiono na podstawie art. 17 par. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego zmienić sposób postępowania w stosunku do HUMDREX Sp. z o.o. z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Odwołano Pana Eugeniusza Kalitę z funkcji nadzorcy sądowego jednocześnie wyznaczając go na syndyka masy upadłościowej.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Współpraca z Dom Development S.A.  

Raport bieżący nr 11/2010
24.03.2010 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  
Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 24 marca 2010 r. podpisał z Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie list intencyjny w zakresie współpracy. Strony zadeklarowały kooperację handlową w obszarze dostaw produktów stolarki otworowej oferowanych w ramach oferty handlowej grupy TRION.

Intencją stron listu jest aby TRION S.A. jako partner gospodarczy Dom Development S.A. rozpoczął dostawy swoich produktów w ramach projektów prowadzonych przez Dom Development S.A.. Strony oczekują, że docelowy obrót handlowy między nimi osiągnie w 2010 r. wartość około 2 000 000 PLN. W ramach dwustronnych negocjacji w terminie do 1 kwietnia 2010 r. rozpoczęte zostaną prace nad projektem pilotażowym w postaci dostaw na potrzeby realizowanej inwestycji w Warszawie pod nazwą Derby 9.

Zawarcie listu intencyjnego jest wzmocnieniem dla grupy TRION działalności kanału sprzedaży w segmencie budownictwa deweloperskiego.
Robert Fałkowski - Prezes Zarządu

Likwidacja spółki zależnej 

Raport bieżący nr 10/2010
23.03.2010 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 23.03.2010 r. Zarząd HUMDREX Sp. z o.o. złożył w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy wniosek o zmianę postanowienia z dnia 22 grudnia 2009 roku o ogłoszeniu upadłości dłużnika z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika.

W ocenie Zarządu HUMDREX Sp. z o.o. na chwilę obecną nie istnieją przesłanki do zawarcia układu z wierzycielami Spółki. HUMDREX Sp. z o.o. na dziś nie jest w stanie z uwagi na brak możliwości pozyskiwania za gotówkę surowców, realizować zamówień składanych przez kontrahentów. Gwałtowny spadek koniunktury na rynku produktów oferowanych przez HUMDREX Sp. z o.o. nie sprzyja również realizacji dotychczas przygotowywanych planów restrukturyzacji. Trudności w pozyskaniu kapitału od podmiotów zewnętrznych, w tym banków i instytucji finansowych, dla których udzielenie wsparcia finansowego jest zbyt ryzykowne dało podstawę do podjęcia decyzji w przedmiocie wystąpienia o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki. W chwili obecnej prowadzona działalność gospodarcza przez HUMDREX Sp. z o.o. oraz perspektywy z nią związane na kolejne miesiące, nie dają gwarancji wywiązania się z układu z wierzycielami spółki. W ocenie Zarządu Spółki poprzez likwidację majątku wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu niż poprzez realizację układu.

Zarząd TRION S.A. zamierza kontynuować działalność produkcyjną HUMDREX sp. z o.o. w ramach wykorzystania potencjału spółki HUMDREX i możliwości współpracy z nią na gruncie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. W ocenie Zarządu TRION S.A. taka współpraca niesie za sobą dużo niższe ryzyka inwestycyjne i większą rentowność planowanych działań aniżeli restrukturyzacja HUMDREX w drodze postępowania układowego.
Robert Fałkowski - Prezes Zarządu

Informacje w kwartalnym sprawozdaniu finansowym TRION S.A.

Raport bieżący nr 9/2010
18.03.2010 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. niniejszym przekazuje wyjaśnienia do  informacji zamieszonych w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2009 r. dotyczących stanu posiadania akcji  przez emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące zamieszczone w pkt V ppkt 19 (strona 23) raportu kwartalnego:

Osoby zarządzające:

a) Prezes Zarządu Pan Marek Grzona na dzień przekazania sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 roku(13.11.2009r.) oraz za IV kwartał 2009 roku (26.02.2010r.)  posiadał bezpośrednio i pośrednio wraz z jednostkami powiązanymi spółką CMV Sp. z o.o. łącznie tę samą ilość akcji TRION S.A. tj. 8 159 459 akcji, co stanowi 17,64% w kapitale zakładowym spółki w wysokości 91 902 564 zł. Pan Marek Grzona posiada 100 % udziałów w spółce CMV Sp. z o.o.
Pozostali członkowie zarządu nie posiadają akcji TRION S.A..

Osoby nadzorujące:

b) Członek Rady Nadzorczej posiadał na dzień przekazania sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 roku(13.11.2009r.) 118 000 akcji TRION S.A.. Osoba ta  poinformowała o zbyciu w okresie od 22-24 listopada 2009 roku łącznie 43 769 akcji TRION S.A. w związku z czym  na dzień przekazania sprawozdania finansowego  za IV kwartał 2009 roku (26.02.2010r.) osoba ta posiadała 74 231 akcji TRION S.A.. Osoba zastrzegła publikację danych osobowych.
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji TRION S.A..

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Wyjaśnienia do raportu finansowego TRION S.A.

Raport bieżący nr 8/2010
26.02.2010 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. w związku  zaprezentowanymi wynikami finansowymi za IV kwartał 2009 roku poniżej przedstawia następujące wyjaśnienia.

Struktura skonsolidowanej  straty za 2009 rok w wysokości ok. 54 mln zł przedstawia się następująco :

1) ok. 16 mln zł straty wynika z bieżącej działalności operacyjnej wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej TRION w roku 2009
2) ok. 4 mln straty wynika z działalności finansowej
reszta straty tj.
3) ok. 34 zł  straty wynika z odpisów aktualizujących wartości  bilansowe aktywów grupy. Dokonane odpisy z tytułu aktualizacji  aktywów dotyczą  historycznych wartości aktywów i nie wiążą się z wydatkami pieniężnymi w bieżącym okresie. 

W związku z pogarszającą się sytuacją operacyjną i wynikami finansowymi za 2009 rok Zarząd TRION S.A. uruchomił plan restrukturyzacyjny, którego główne cele to poprawa rentowności grupy, poprawa bieżącej płynności finansowej oraz restrukturyzacja zadłużenia. 

Główne założenia planu to :

1) Modernizacja funkcjonowania działu handlu i marketingu TRION S.A. obsługującego wspólny kanał sprzedaży i dystrybucji produktów wszystkich spółek produktowych w zakresie stolarki otworowej z PVC, drewna i aluminium  wraz z wdrożeniem jednolitej polityki zaopatrzeniowej wobec dostawców. Centralizacja zarządzania procesami sprzedaży i logistyki ma umożliwić lepsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego poszczególnych Spółek poprzez realizację zleceń łączących dostawy wszystkich trzech produktów w ramach jednego projektu.  Przewidywana w związku z tym  redukcja kosztów sprzedaży o ok. 30%.

Planowane zmiany w zakresie jednolitej polityki sprzedaży oraz wobec dostawców zakładają :
a)Wspólne zakupy materiałów dla całej Grupy, co przełoży się na ograniczenie kosztów zakupów o ok. 10%, 

b)Optymalizacja zakupów profili pozwalająca na uzyskanie oszczędności kosztów w tym obszarze o ok. 30%,

c)Dystrybucja produktów stolarki drewnianej i aluminiowej na rynek czeski poprzez Grupę VPO PROTIVANOV,

d)Dystrybucja produktów spółki ARGONA spółki zależnej VPO PROTIVANOV na rynku polskim; głównie parapetów i asortymentu okołookiennego.

2) Sprzedaż niepracującego i niewykorzystanego majątku grupy kapitałowej tj. część nieruchomości w Inowrocławiu, nieruchomość w Dobrym Mieście, nieruchomość w Kajkowie.

a)Zarząd TRION S.A. zawarł umowę przedwstępną sprzedaży części nieruchomości w Inowrocławiu z podmiotem gospodarczym. Zawarcie umowy finalnej nastąpi do końca marca 2010 roku. Przewidywany łączny wpływ ze sprzedaży  4,9 mln zł,

b)W zakresie nieruchomości w Dobrym Mieście i Kajkowie prowadzone równolegle są negocjacje zarówno przez Zarząd TRION S.A. oraz przez agentów nieruchomości. Łączny, przewidywany wpływ ze sprzedaży ok. 5,5 mln zł.

3) Uproszczenie struktury i skoncentrowanie produkcji w ramach VPO PROTIVANOV, jako spółki dominującej, w odniesieniu do części biznesu stolarki otworowej w Republice Czeskiej. Docelowo plan restrukturyzacji zakłada likwidację części spółek czeskich i ukształtowanie się struktury składającej się z VPO PORTIVANOV  i ARGONA.

4) Przeniesienie do TRION S.A. działalności produkcyjnej w zakresie opakowań drewnianych tj. palet EUR i przemysłowych. Linia produkcyjna ze względów logistyczno-organizacyjnych została przeniesiona do HUMDREX Sp. z o.o., co pozwoli na uzyskanie oszczędności przy zakupie wraz z dostawą na poziomie 20-25% na 1 m3 drewna, co przekłada się na oszczędności rzędu 40-60 tys. zł miesięcznie. Przeniesienie produkcji umożliwi redukcję zatrudnienia, co przekłada się na oszczędności rządu 38,8 tys. zł.

5) Spółka INTUR KFS Sp. z o.o. zapoczątkowała proces wygaszania działalności transportowo-logistycznej, która w obecnych warunkach rynkowych okazuje się nierentowna. Rezygnacja z działalności transportowo-logistycznej przez INTUR KFS Sp. z o.o. oraz podjęcie działań zmierzających do rezygnacji z leasingowania w BRE Leasing Sp. z o.o. floty składającej się z 12 zestawów pozwoli na uzyskanie oszczędności ok. 98 tys. zł miesięcznie z tytułu kosztów leasingowych.

6) Priorytetem w zakresie obszaru finansowego grupy jest optymalizacja przepływów z działalności operacyjnej oraz zarządzania kapitałem obrotowym. Strategia zakłada utrzymanie zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych. W tym celu   Zarząd prowadzi rozmowy z bankami finansującymi grupę. Środki uzyskane ze sprzedaży majątku trwałego zostaną przeznaczone na częściową spłatę zobowiązań oraz realizację planu restrukturyzacji. Ponadto Zarząd TRION S.A. prowadzi rozmowy z podmiotami finansowymi w celu uplasowania emisji obligacji zwykłych  TRION S.A.

Robert Fałkowski - Prezes Zarządu

Restrukturyzacja produkcji ślusarki aluminiowej w Grupie TRION

Raport bieżący nr 7/2010
18.02.2010 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 18 lutego 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników SYNERGIS Sp. z o.o. podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania spółki SYNERGIS Sp. z o.o. Decyzja ta jest częścią realizacji planu restrukturyzacji w zakresie produkcji stolarki otworowej w Grupie Kapitałowej TRION.
Z uwagi na fakt, że działalności operacyjna SYNERGIS Sp. z o.o. polegająca na produkcji i montażu ślusarki aluminiowej jest kontynuowana przez spółkę INTUR Sp. z o.o., Zarząd TRION S.A. podjął decyzję o rozwiązaniu spółki SYNERGIS Sp. z o.o.. Głównym przedmiotem działalności  INTUR Sp. z o.o. jest produkcja i montaż stolarki otworowej z PVC. Praktyczne aspekty produkcyjno - handlowe wynikające ze wspólnych realizacji projektów stolarki otworowej PVC oraz ślusarki aluminiowej uzasadniają przeprowadzenie programu restrukturyzacyjnego grupy TRION w tym obszarze. Działania te zmierzają do zoptymalizowania funkcjonalności działu handlowego funkcjonującego w TRION S.A. obsługującego ośrodki produkcyjno - handlowe stolarki i ślusarki otworowej tj. INTUR Sp. z o.o., HUMDREX Sp. z  o.o. oraz VPO Protivanov. Produkcja tradycyjnego produktu grupy TRION, jakim jest stolarka otworowa okienna i drzwiowa z PCV, aluminium i drewna  oraz dystrybucja wyrobów w ramach wspólnych kanałów sprzedażowych, wspólnej polityki wobec dostawców materiałów  do produkcji, wzmocni wykorzystanie potencjału produkcyjnego poszczególnych Spółek w związku z możliwością realizacji zleceń łączących dostawy wszystkich trzech produktów w ramach jednego projektu. Efektem tych działań będzie usprawnienie współpracy z odbiorcami produktów oraz wpłynie na zmniejszenie kosztów sprzedaży. Działania te zmierzają również do prowadzenia wspólnej polityki zakupowej i sprzedażowej z podmiotami z grupy spółek czeskich VPO Protivanov. 
Robert Fałkowski - Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A. w dniu 9.02.2010 roku.

Raport bieżący nr 6/2010
9.02.2010 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 9 lutego 2010 roku obecnych było 4 akcjonariuszy, w tym 2, którzy przekroczyli 5% udział w głosach na NWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 8 157 024 akcji, co stanowi 17,7% głosów w Spółce. 
Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. :

1. CMV Sp. z o.o.

Liczba akcji :   4 850 000 
Liczba przysługujących głosów :  4 850 000

(10,55 % ogółem,  59,45 % NWZA )


2. Marek  Grzona

Liczba akcji :  3 259 459  
Liczba przysługujących głosów :   3 259 459

( 7,18 % ogółem,   40,44 % NWZA )

Robert Fałkowski - Prezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 9.02.2010 r.    

Raport bieżący nr 5/2010
9.02.2010 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe      

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 9 lutego 2010 r. w Inowrocławiu w siedzibie TRION S.A. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się oraz uchwalone zmiany w Statucie Spółki.

Ponadto Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. powołało w dniu 9 lutego 2010 roku do składu Rady Nadzorczej TRION S.A. Pana Jana Stefanowicza.

Jan A. Stefanowicz

Adwokat, wieloletni wykładowca na aplikacji radcowskiej i adwokackiej m.in. prawa handlowego i papierów wartościowych. Ekspert i konsultant Komisji i Podkomisji Nadzwyczajnych Sejmu i Senatu RP przy legislacji ustawodawstwa gospodarczego. Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, prace nad X Rozdziałem Konstytucji RP. Założyciel i członek władz Towarzystwa Ekonomistów Polskich. 
Kilkadziesiąt publikacji w czasopismach specjalistycznych i naukowych oraz wydawnictwach książkowych. Były przewodniczący w kilku radach nadzorczych. Prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką. Współpracownik i członek zespołu w Zakładzie Bezpieczeństwa i Studiów Strategicznych ISP PAN. Przewodniczący Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.
Pan Jan Stefanowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Załącznik –  uchwały podjęte przez ZWZ Akcjonariuszy TRION S.A.

Robert Fałkowski - Prezes Zarządu

Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

Raport bieżący nr 4/2010
27.01.2010 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A., na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., podaje do publicznej informacji terminy raportów okresowych, które będą publikowane w 2010 roku : 

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 r. - 26 lutego 2010 r.

Jednostkowy raport roczny za 2009 r. – 30 kwietnia 2010 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2009 r. – 30 kwietnia 2010 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 r. - 14 maja 2010 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 r. – 31 sierpnia 2010 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 r. – 12 listopada 2010 r. 

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych sprawozdań kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego sprawozdania półrocznego, zamieszczając odpowiednio w skonsolidowanych sprawozdaniach kwartalnych oraz skonsolidowanym sprawozdaniu półrocznym skrócone jednostkowe sprawozdania kwartalne oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne. Zarząd TRION S.A. informuje ponadto, iż zgodnie z par. 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.
Robert Fałkowski - Prezes Zarządu

Zawarcie umowy objęcia obligacji przez TRION FINACNIAL SERVICES Sp. z o.o. w organizacji 

Raport bieżący nr 3/2010
25.01.2010  
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 25 stycznia 2010r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii E zgodnie z uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 10 czerwca 2009r. o wartości 46 500 000 złotych. 

Jednocześnie Zarząd TRION S.A. informuje, że w dniu 25 stycznia 2010r. zawarł umowę objęcia 4 650 obligacji serii E wartości nominalnej 10 000 zł każda w cenie emisyjnej 10 000 zł z podmiotem zależnym spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Inowrocławiu. Jedynym właścicielem utworzonej spółki jest TRION S.A. Działalność TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w organizacji ma nie tylko ograniczać się do uczestniczenia w procesie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej TRION S.A. ale przede wszystkim umożliwić pozyskanie kapitału na dalszy rozwój strukturalny i operacyjny grupy. Dla realizacji powyższego celu Spółka będzie dysponować obligacjami TRION S.A.

Celem emisji obligacji skierowanej do podmiotu zależnego TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. jest restrukturyzacja zadłużenia grupy kapitałowej TRION oraz pozyskanie finansowania na nowe inwestycje. Emisja obligacji serii E jest wyrazem działania Zarządu TRION S.A. w kierunku stworzenia stabilnej podstawy do finansowania bieżącej i inwestycyjnej działalności grupy kapitałowej TRION. Ten sposób pozyskania kapitału umożliwi uniezależnienie Grupy od finansowania przez sektor bankowy oraz pomoże wykorzystać w pełni moce produkcyjne i dostawcze spółek produktowych. Ma to znamienne znaczenie w odniesieniu do spółek grupy znajdujących się w procesie restrukturyzacji. 

Intencją TRION S.A. jest wprowadzenie na rynek CATALYST obligacji serii E w celu umożliwienia obrotu wtórnego tymi obligacjami przez obligatariuszy. Obligacje zostaną pokryte wkładem pieniężnym. 

Obligacje objęte przez TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. mogą być przeznaczone na zakup wierzytelności dostawców podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej TRION. Powyższe działanie przyniesie wymierny skutek w postaci realnego oddłużenia grupy i znalazło już zainteresowanie ze strony wierzycieli tychże spółek. Pozwoli to na odblokowanie kanałów dostawczych i zaopatrzeniowych dla spółek produktowych. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 12% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej obligacji, począwszy od daty zawarcia umowy objęcia obligacji. Odsetki wypłacane będą w dniu wykupu tj. 17 czerwca 2013 roku. Obligacje serii E są obligacjami niezabezpieczonymi, czteroletnimi. TRION S.A. ma prawo żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji, a obligatariusz jest zobowiązany obligacje te przedstawić TRION S.A. do wykupu w terminie 30 dni roboczych od doręczenia obligatariuszowi żądania TRION S.A.. TRION S.A. jest uprawniony do skierowania do obligatariusza przed dniem wykupu, jednakże nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zawarcia umowy objęcia obligacji, oferty objęcia akcji TRION S.A. nowej emisji emitowanych przez Zarząd TRION S.A. w ramach kapitału docelowego, a obligatariusz w przypadku otrzymania takiej oferty, uprawniony jest do ich objęcia, w terminie określonym w ofercie objęcia akcji nowej emisji, jednakże nie później niż na dzień przed dniem wykupu. Wartość akcji nowej emisji zostanie określona przez TRION S.A. w drodze uchwały Zarządu TRION S.A.. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji. Pokrycie wkładu za obejmowane akcje nowej emisji, w przypadku skorzystania z uprawnienia nastąpi poprzez umowne potrącenie wierzytelności TRION S.A. z tytułu wniesienia wkładu za obejmowane akcje nowej emisji z wierzytelnością obligatariusza z tytułu wykupu obligacji, obejmującą wierzytelność główną oraz wynikające z niej wierzytelności akcesoryjne. Umowa potrącenia zostanie zawarta jednocześnie z objęciem akcji przez obligatariusza. Obligacje wykupione na zasadzie potrącenia ulegną umorzeniu.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Układ ORION+ Sp. z o.o. z wierzycielami

Raport bieżący nr 2/2010
21.01.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd TRION S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy w dniu 19 stycznia 2010 r. wydał postanowienie, w którym ogłosił upadłość ORION+ sp. z o.o. z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Jednocześnie wezwano wszystkich wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadzorcą sądowym wyznaczono Pana Henryka Gradowskiego pozostawiając zarząd własny. Sędzią komisarzem została wyznaczona Pani Ewa Dominowska.

Propozycje ORION+ Sp. z o.o. dla wierzycieli w przedmiocie spłaty zobowiązań przedstawiają się następująco :

I. Wierzyciele uprzywilejowani - do kwoty 10.000,00 zł zostaną spłaceni w dwóch równych ratach (wraz z należnościami ubocznymi naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości) przy czym zapłata pierwszej z nich nastąpi w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego wydanego w trybie art. 293 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, a zapłata drugiej w terminie do 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania.

II. Spłata wierzycieli mających wierzytelności w wysokości od 10 001 zł do 100.000 nastąpi po redukcji sumy wierzytelności (należność główna + należności uboczne naliczone do dnia ogłoszenia upadłości) o 40% w 12 równych nie oprocentowanych ratach płatnych raz na kwartał kalendarzowy w ostatnim dniu kwartału, przy czym zapłata pierwszej raty nastąpi na koniec kwartału kalendarzowego przypadającego po upływie 12 miesięcy po uprawomocnieniu się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego wydanego w trybie art. 293 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego.

III. Spłata pozostałych wierzycieli posiadających wierzytelności powyżej 100.000 zł nastąpi po redukcji sumy wierzytelności (należność główna + należności uboczne) o 40% w 12 równych nie oprocentowanych ratach płatnych raz na kwartał kalendarzowy w ostatnim dniu kwartału, przy czym zapłata pierwszej raty nastąpi na koniec kwartału kalendarzowego przypadającego po upływie 12 miesięcy po uprawomocnieniu się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego wydanego w trybie art. 293 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego.

Decyzja sądu gospodarczego otwiera drogę dla spółki do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji jej zadłużenia. Uzyskanie porozumienia z kontrahentami i dostawcami spółki ORION + Sp. z o.o. umożliwi powrót do działalności operacyjnej w pełnych mocach produkcyjnych i dostawczych oraz rozwój jej działania w nowych segmentach rynku, w tym również rynku elektrowni wiatrowych.
Stanisław Pieckiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. oraz przekazanie projektów uchwał 

Raport bieżący nr 1/2010
14.01.2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 lutego 2010 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154, w sali konferencyjnej. Zarząd Spółki TRION S.A. w załączeniu przekazuje, ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał warz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki. RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3.
Zarząd TRION S.A. Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 lutego 2010 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154, w sali konferencyjnej („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Uchwalenie Regulaminu Obrad Zgromadzenia.
8) Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) Zmiany statutu Spółki
b) Wyrażenia zgody na zawarcie przez TRION S.A. z spółkami zależnymi umów o zarządzanie
c) Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w Inowrocławiu, 
d) Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w Kajkowie,
e) Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w Dobrym Mieście,
f) Zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. nr 24 z dnia 10.06.2009 r.
g) Powołania  Członka Rady Nadzorczej
h) Zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

9)Zakończenie posiedzenia.

Uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 9 lutego 2010 roku, na godzinę 12.00, jest osoba będąca akcjonariuszem spółki TRION S.A. w dniu 24 stycznia 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu 14 stycznia 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 25 stycznia 2010 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Zarządu Spółki, w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. 4 lutego 2010 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: a.stroniawski@trion.pl 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnictwo winno być sformułowane w odrębnym dokumencie a następnie zostać wysłane przez akcjonariusza na adres poczty elektronicznej Spółki: a.stroniawski@trion.pl  w postaci pliku PDF lub JPG załączonego do wiadomości elektronicznej, najpóźniej do godziny 11.30 w dniu 9 lutego 2010 roku. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. Brak załączenia aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru lub jego przysięgłego tłumaczenia na język polski skutkował będzie nieważnością pełnomocnictwa.
O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną akcjonariusz powinien poinformować Spółkę najpóźniej do godziny 11.45 w dniu 9 lutego 2010 roku, załączając do wiadomości elektronicznej odpowiedni dokument w pliku PDF lub JPG. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. Brak załączenia aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru lub jego przysięgłego tłumaczenia na język polski skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne również w przypadku przesłania oryginału stosownego dokumentu na adres Biura Zarządu Spółki w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154, do dnia 9 lutego 2010 roku do godziny 11.45. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa winien załączyć aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.trion.pl/relacje-inwestorskie oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem w Sali obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia  19 stycznia 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres a.stroniawski@trion.pl  Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki a.stroniawski@trion.pl  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani też przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statutu Spółki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ani też wypowiadania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej TRION S.A. www.trion.pl/relacje-inwestorskie. Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. 14 stycznia 2010 roku: 45 951 282 akcji zwykłych na okaziciela, na każdą akcję przypada jeden głos.

W trybie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podaje się proponowaną zmianę Statutu:
 
Aktualna treść paragrafu 12 statutu :

§12
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

1)rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
2)podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
3)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
4)wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału akcyjnego oraz zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa,
5)połączenie i przekształcenie Spółki,
6)rozwiązanie i likwidacja Spółki,
7)emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
8)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
9)zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
10)inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowana treść paragrafu 12 statutu :

§12
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
1)rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

2)podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
3)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
4)wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału akcyjnego oraz zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa,
5)połączenie i przekształcenie Spółki,
6)rozwiązanie i likwidacja Spółki,
7)emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
8)inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzglednie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Aktualna treść paragrafu 13 statutu :

§13
1.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3.Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.
4.Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie.
5.Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisanym terminie.
6.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. Stosowne ogłoszenie winno być opublikowane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem odbycia Zgromadzenia.
7.Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie jest skuteczne, jeżeli zostało zgłoszone najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, a o zmianie porządku obrad akcjonariusze zostali powiadomieni najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W razie niezachowania terminów, wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ustęp 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.”


Proponowana treść paragrafu 13 statutu :

§13
1.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
1a. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje; chyba że wyraźnie z jego treści wynika coś innego.
1b. Na stronie internetowej Spółki www Zarząd umieszcza specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w tym Statucie w związku z Walnym Zgromadzeniem.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3.Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego.

4.Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie.

5.Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisanym terminie.

6.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

6a. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 

6b. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej."

Aktualna treść paragrafu 14 statutu :

§14
1.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli.
2.Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i do wykonywania prawa głosu udziela się pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz załącza się je do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do protokołu załącza się je wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski.”

Proponowana treść paragrafu 14 statutu :

§14
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”

Aktualna treść paragrafu 19 statutu :

§ 19
1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
2.Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego statutu należy:
1)powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu – a także na jego wniosek – pozostałych członków Zarządu,
2)zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu,
3)ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
4)wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
5)opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
6)dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.”
 
Proponowana treść paragrafu 19 statutu :

1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
2.Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego statutu należy:

1)powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu – a także na jego wniosek – pozostałych członków Zarządu,
2)zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu,
3)ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
4)wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
5)opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
6)dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
7)wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
8)wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie nieruchomości Spółki,”

Zarząd Spółki TRION S.A. przekazuje w załączeniu formularze pełnomocnictwa, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Formularze stanowią ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.

Projekty uchwał
Wzory pełnomocnictw

Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Zobacz nasz sklep na Allegro