Raporty bieżące / Raporty bieżące 2013

 

Zawarcie umowy w zakresie realizacji projektu mieszkaniowego

Raport bieżący nr 35/2013
05.12.2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 5 grudnia 2013 r. do spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB Dom lub Spółka) wpłynęła podpisana w dniu 2 grudnia 2013 r. umowa z Polnord Warszawa Ząbki-Neptun Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego. Zgodnie z umową KB Dom przyjął do wykonania czynności mające na celu przygotowanie, realizację i oddanie do użytkowania wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w Ząbkach przy ul. Powstańców i ul. Andersa obejmującego zespół sześciu mieszkalnych budynków wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi i wspólnym garażem podziemnym o łącznej powierzchni użytkowej ok. 11.415 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą. Termin oddania inwestycji do użytkowania został ustalony na 31 grudnia 2015 r. Z tytułu realizacji umowy KB Dom przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 34.688.000,00 zł netto. Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron umowy nie przekroczy kwoty 3.256.000 zł. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa strony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.  
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawarcie umowy w zakresie realizacji projektu mieszkaniowego

Raport bieżący nr 34/2013
02.12.2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 2 grudnia 2013 r. do spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB Dom lub Spółka) wpłynęła podpisana w dniu 29 listopada 2013 r. umowa z Polnord Olsztyn Tęczowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Umowa dotyczy pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego zgodnie z którą, KB DOM przyjął do wykonania czynności mające na celu przygotowanie, realizację i oddanie do użytkowania, w ramach inwestycji Osiedle Tęczowy Las, wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Bartągu k. Olsztyna przy ul. Tęczowy Las, o łącznej powierzchni ok. 6.744 m2. Termin oddania Inwestycji do użytkowania został ustalony na 30 lipca 2015 r. Z tytułu realizacji umowy KB Dom przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 19.489.000,00 zł netto.
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Nabycie akcji własnych celem umorzenia

Raport bieżący nr 33/2013
20.11.2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 19.11.2013r. Spółka nabyła nieodpłatnie 741 sztuk własnych akcji zdematerializowanych zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,16 zł każda i łącznej wartości nominalnej 118,56 zł, stanowiących 0,00007% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00007% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 741 głosów (dalej: akcje) celem ich umorzenia bez wynagrodzenia. Transakcja nabycia odbyła się poza rynkiem regulowanym. Spółka posiada łącznie 741 sztuk własnych akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 0,00007 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00007 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 741 głosów. Spółka posiada również 10.000.000 sztuk własnych akcji zwykłych imiennych serii R stanowiących 1,01 % kapitału zakładowego Spółki oraz 1,01 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 10.000.000 głosów.  
 
Nieodpłatne nabycie przez Spółkę 741 sztuk akcji własnych celem ich umorzenia zostało dokonane w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 października 2013 roku w sprawie połączenia dotychczasowych serii akcji zwykłych na okaziciela Spółki w jedną wspólną serię A, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. Powyższe nabycie akcji jest częściową realizacją wspomnianej uchwały umożliwiającą umorzenie akcji i tym samym dalszą realizację procesu scalenia akcji Spółki. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia akcji Spółki. 
 
Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji przez sąd rejestrowy umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego wyniesie 158.829.600,00 zł i dzielić się będzie na 992.685.000 sztuk akcji dających 992.685.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

 

Treść jednolita Statutu Spółki

Raport bieżący nr 32/2013
20.11.2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A., w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje nową treść jednolitą Statutu Spółki, ustaloną przez Radę Nadzorczą w związku z zmianami paragrafów 7 i 7b Statutu, wynikającymi z uchwał nr 4, 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25.10.2013r. 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Korekta raportu nr 29/2013

Raport bieżący nr 31/2013
05.11.2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 25.10.2013r., dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 października 2013r. (dalej: NWZA), niniejszym koryguje omyłkę pisarską polegającą na wskazaniu niewłaściwego, procentowego udziału głosów każdego z Akcjonariuszy na NWZA. Poprawne dane znajdują się w poniższym wykazie:  
 
1. POLNORD S.A. 
Liczba akcji : 175.804.794 
Liczba przysługujących głosów : 175.804.794 
(Głosy: 17,71 % ogółem; 39,12 % NWZA) 
 
2. SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED 
Liczba akcji : 139.747.901 
Liczba przysługujących głosów : 139.747.901 
(Głosy: 14,08 % ogółem; 31,10 % NWZA) 
 
3. BENEFIA TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP 
Liczba akcji : 90.285.000 
Liczba przysługujących głosów : 90.285.000 
(Głosy: 9,10 % ogółem; 20,09 % NWZA) 
 
4. SGB-BANK S.A. 
Liczba akcji : 43.534.681 
Liczba przysługujących głosów : 43.534.681 
(Głosy: 4,39 % ogółem; 9,69 % NWZA) 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 25.10.2013r.

Raport bieżący nr 30/2013
25.10.2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009r.), Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2013r. w siedzibie Spółki w Kartoszynie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się. 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 25.10.2013r.

Raport bieżący nr 29/2013
25.10.2013
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2013r. w siedzibie Spółki w Kartoszynie, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.  
 
1. POLNORD S.A. 
Liczba akcji : 175.804.794 
Liczba przysługujących głosów : 175.804.794 
(Głosy: 17,71 % ogółem; 29,23 % NWZA) 
 
2. SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED 
Liczba akcji : 139.747.901 
Liczba przysługujących głosów : 139.747.901 
(Głosy: 14,08 % ogółem; 23,23 % NWZA) 
 
3. BENEFIA TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP 
Liczba akcji : 90.285.000 
Liczba przysługujących głosów : 90.285.000 
(Głosy: 9,10 % ogółem; 15,01 % NWZA) 
 
4. SGB-BANK S.A. 
Liczba akcji : 43.534.681 
Liczba przysługujących głosów : 43.534.681 
(Głosy: 4,39 % ogółem; 7,24 % NWZA) 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 28/2013
22.10.2013
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A informuje, iż w dniu 22.10.2013r. otrzymał od akcjonariusza, spółki Vamasol Limited z siedzibą na Cyprze, zawiadomienie o zbyciu akcji następującej treści:  
 
"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U.2009.185.1439 j.t.), w imieniu Spółki VAMASOL LIMITED siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru, wpisanej do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Upadłości, pod numerem HE 257582 (dalej: Spółka ), jako upoważnieni do reprezentacji Spółki, zawiadamiamy o zmniejszeniu liczby głosów poniżej 5%-ego progu ogólnej liczby głosów w spółce publicznej pod nazwą KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" S.A. z siedzibą w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000024482 ("KB Dom"), w drodze następujących umów: 
 
a. Zbycia akcji w dniu 9 lipca 2013 roku poza rynkiem regulowanym. Na dzień dokonania transakcji Vamasol Limited posiadał 8,72% akcji, którą to proporcję zmniejszył o 3,15% tj. do 5,57%, 
 
b. Zbycia w dniu 14 października 2013 roku poza rynkiem regulowanym. Na dzień dokonania transakcji Vamasol Limited posiadał 5,57 % akcji, którą to proporcje zmniejszył o 5,57 %, tj. do 0 %;
 
Na dzień dokonania transakcji określonej w podpunkcie b. kapitał zakładowy KB Dom wynosił 158.829.718,56 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) i dzielił się na 992.685.741 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,16 złotych (słownie : szesnaście groszy) 
 
Po zawarciu transakcji w dniu 14 października 2013 roku ww. umowy Spółka nie posiada żadnych akcji KB Dom (0 % w kapitale zakładowym KB Dom), jak również nie przysługuje jej prawo głosu w walnym zgromadzeniu przedmiotowej spółki publicznej (0 % głosów na walnym zgromadzeniu). Spółka nie planuje w najbliższym czasie nabycia akcji KB Dom."
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 27/2013
22.10.2013
Podstawa Prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A informuje, iż w dniu 22.10.2013r. otrzymał od akcjonariusza, spółki Slidellco Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, zawiadomienie o nabyciu akcji następującej treści:  
 
"Działając jako pełnomocnik spółki Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej: " Slidellco"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art.69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam o zwiększeniu posiadanego przez Slidellco procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w spółce Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, gm. Krokowa (dalej "KB Dom") powyżej progu 15 % i o około 5,57 % 
 
Powyższy stan jest skutkiem nabycia przez Slidellco w dniu 14 października 2013 r. w drodze czynności cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 55.350.000 akcji KB Dom. 
 
Przed zaistnieniem powyższego zdarzenia Slidellco posiadała 139.747.901 akcji KB Dom, uprawniających do 139.747.901 głosów, stanowiących około 14,08 % w kapitale zakładowym KB Dom i około 14,08 % w ogólnej liczbie głosów KB Dom. 
 
W rezultacie nabycia 55.350.000 akcji KBD, Slidellco pozostaje właścicielem 195.097.901 akcji KB Dom, uprawniających do 195.097.901 głosów, stanowiących około 19,65 % w kapitale zakładowym KB Dom i około 19,65 % w ogólnej liczbie głosów w KB Dom." 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Podpisanie przez Emitenta umowy z Akcjonariuszem dotyczącej uzupełnienia niedoborów scaleniowych, związanych z planowanym podjęciem przez NWZ Emitenta uchwały w sprawie scalenia akcji 

Raport bieżący nr 26/2013
11.10.2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2013 z dnia 26.09.2013r. (zwołanie NWZA) informuje, że w dniu 11 października 2013r. została podpisana Umowa z Akcjonariuszem Spółki firmą Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Umowa) przedmiotem, której jest uzupełnienie niedoborów scaleniowych powstałych w trakcie zaplanowanego procesu scalania akcji. Umowa została zawarta w celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia scalenia akcji.
 
Zgodnie z zawartą Umową Polnord S.A. na zasadach określonych w Umowie zobowiązuje się wobec Spółki, iż w przypadku wystąpienia po stronie Akcjonariuszy Spółki niedoborów scaleniowych, przy scalaniu akcji, zostaną one uzupełnione kosztem jego praw akcyjnych w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów oraz że Polnord S.A. umożliwi posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 16 zł każda, przy czym Polnord S.A. przekaże pozostałym Akcjonariuszom Spółki maksymalnie do 2.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,16 zł każda (chyba że w drodze aneksu do powołanej umowy ilość ta zostanie zwiększona). Polnord S.A. zrzeka się jakichkolwiek praw przysługujących mu z przekazanych akcji oraz nie oczekuje żadnych świadczeń w zamian za swoje świadczenie od pozostałych Akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, którym akcje zostaną przekazane celem uzupełnienia tych niedoborów. Jednocześnie Strony niniejszej Umowy postanowiły, iż Spółka wypłaci na rzecz Polnord S.A. wynagrodzenie, z tytułu przekazanych przez niego akcji Spółki na rzecz Akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w wysokości wyliczonej jako średnia średnioważonego wolumenem (statystyka notowań giełdowych GPW) kursu akcji Spółki z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym została zawarta umowa, to jest 0,042 zł za każdą przekazaną przez niego jedną akcję Akcjonariuszom w procesie scalenia akcji. Umowa wchodzie w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2013r. uchwały w sprawie scalenia akcji w parytecie scalenia 100:1 oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2013r. w sprawie scalenia akcji. 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 25.10.2013r.

Raport bieżący nr 25/2013
26.09.2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz 4022 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 października 2013 roku na godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:  
 
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
5) Przyjęcie porządku obrad. 
6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia dotychczasowych serii akcji zwykłych na okaziciela Spółki w jedną wspólną serię A, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7b Statutu Spółki. 
9) Zamknięcie obrad. 
 
 
Ponadto Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki § 7 oraz §7b:
 
Zmiana §7 Statutu. 
 
Dotychczasowa treść: 
 
"§7 
 
Kapitał zakładowy wynosi 158.829.718,56 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 992.685.741 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,16 złotych (słownie: szesnaście groszy) każda, z tego:
 
a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,
b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,
e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,
h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,
i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,
q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462, 
r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,
t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
u) 28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,
v) 472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,
w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618, 
x) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000,
y) 4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,
z) 7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,
a1) 1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725,
a2) 553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382, 
a3) 38.846.974 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o numerach od 00000001 do 38846974, 
a4) 70.262.099 (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o numerach od 00000001 do 70262099,
a5) 17.565.525 (słownie: siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V3 o numerach od 00000001 do 17565525." 
 
 
Proponowana treść §7 Statutu w związku z projektem uchwały nr 4: 
 
"§7 
 
Kapitał zakładowy wynosi 158.829.600 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 992.685.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,16 złotych (słownie: szesnaście groszy) każda, z tego: 
 
a) 982.685.000 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 982.685.000, 
b)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000."
 
 
Proponowana treść §7 Statutu w związku z projektem uchwały nr 5: 
 
"§7 
 
Kapitał zakładowy wynosi 158.829.600 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) każda, z tego: 
 
a) 9.826.850 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 9.826.850, 
b) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 000001 do 100000." 
 
 
Zmiana §7b Statutu. 
 
Dotychczasowa treść : 
 
"§7b 
 
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie dwadzieścia groszy) każda. 
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7b ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. 
3. Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 
4. Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. 
5. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości." 
 
 
Proponowana treść : 
 
"§7b 
 
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) każda. 
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7b ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. 
3. Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 
4. Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. 
5. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości." 
 
 
Zarząd Spółki w związku z planowanym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki podaje do wiadomości, iż: 
 
W celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu planuje się podjąć uchwałę, zgodnie z którą postanowi się: 
 
1. umorzyć 741 (siedemset czterdzieści jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej w wysokości 0,16 zł (szesnaście groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLTRAST00020, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę. 
2. obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 118,56 zł (sto osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy), tj. z kwoty 158.829.718,56 zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) do kwoty 158.829.600 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) poprzez umorzenia 741 (siedemset czterdzieści jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej w wysokości 0,16 zł (szesnaście groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLTRAST00020 nabytych nieodpłatnie przez Spółkę. 
 
Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia akcji Spółki. Do skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia wymagane jest nabycie przez Spółkę 741 (siedemset czterdzieści jeden) akcji własnych na okaziciela, ich umorzenie, obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki, w ten sposób, że ustalona zostanie nowa wartość kapitału zakładowego i liczba akcji, co pozwoli dokonać procesu scalania akcji i ustalić nową wartość nominalną akcji w wysokości 16 zł (szesnaście złotych). 
 
 
Informacja dla Akcjonariuszy 
 
Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki: 
 
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 października 2013 roku, na godzinę 15.00, jest osoba będąca Akcjonariuszem Spółki w dniu 09 października 2013 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej "Dniem Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. 
 
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
 
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 10 października 2013 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się Akcjonariuszom zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
 
Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie akcji lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, złożonych w Spółce oraz wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW"), sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
 
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 22 października 2013 roku do dnia 24 października 2013 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@kbdom.eu 
 
Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 
 
Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia 
 
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 4 października 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres sekretariat@kbdom.eu Do zgłoszonego żądania Akcjonariusz lub zgłaszający Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. 
 
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki sekretariat@kbdom.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania Akcjonariusz lub Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. 
 
Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. 
 
 
Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu 
 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, a także drogą korespondencyjną. 
 
Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. 
 
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@kbdom.eu nie później niż na 4 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi, Akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. 
 
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i pełnomocnika. 
 
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dopuszcza możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym celu Zarząd Spółki umieści na stronie internetowej Spółki www.kbdom.pl po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wzór formularza do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Głosy oddane w tym trybie zostaną uznane, jeśli wypełnione prawidłowo formularze wpłyną do Spółki na adres: ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa lub na wskazany adres e-mail: sekretariat@kbdom.eu , nie później niż do godziny 14.30. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, który oddał głos korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa głosu osobiście w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że złożył Spółce oświadczenie o odwołaniu pierwotnego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania. 
 
 
Pozostałe informacje 
 
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.kbdom.pl . Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszej informacji. 
 
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną na Walne Zgromadzenie, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Formularz pełnomocnictwa stanowi ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.
 
Załączniki:
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Sądowa rejestracja obniżenia kapitału zakładowego oraz wartości nominalnej akcji

Raport bieżący nr 24/2013
17.09.2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 17.09.2013r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 09.09.2013r., w którym zarejestrowano nową wysokości kapitału zakładowego oraz nową wartość nominalną akcji. Nowa wysokość kapitału zakładowego, a zarazem kapitału wpłaconego wynosi aktualnie 158.829.718,56 zł. Nowa wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,16 zł. 
Ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego pozostaje bez zmian i wynosi 992.685.741. 
 
Powyższa rejestracja jest skutkiem uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.06.2013r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2013 z dnia 28.06.2013r. 
 
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje treść jednolitą statutu Spółki uwzględniającą zmiany § 7 oraz § 19 statutu wynikające z uchwał nr 25 i 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.06.2013r. 
 
 
Małgorzata Dzięgielewska - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawarcie znaczącej umowy w zakresie realizacji projektu mieszkaniowego 

Raport bieżący nr 23/2013
14.08.2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2013 r. otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o.(dalej: KB Dom lub Spółka) zawiadomienie o zawarciu w dniu 13 sierpnia 2013 r. z Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Polnord lub Zamawiający) "Umowy o pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego" (dalej: Umowa).  
 
PRZEDMIOT UMOWY 
Zgodnie z Umową KB Dom przyjął do wykonania czynności mające na celu przygotowanie, realizację i oddanie do użytkowania wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego pod nazwą "Dwa Tarasy" zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Przemyskiej i ul. Płockiej obejmującego trzy budynki mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 15.312,47 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą (dalej: Inwestycja). Termin zakończenia realizacji został ustalony na 31 sierpnia 2015r.
 
WYNAGRODZENIE 
Z tytułu realizacji Umowy KB Dom przysługiwać będzie wynagrodzenie szacowane przez Strony na dzień podpisania Umowy na kwotę 45.966.439,68 zł netto. Ponadto KB Dom przysługiwać będzie wynagrodzenie dodatkowe w przypadku uzyskania oszczędności obniżających koszty budowy Inwestycji. Wynagrodzenie to będzie nie większe jak 50% uzyskanych oszczędności. Obniżenie kosztów budowy Inwestycji uprawnia do premii o ile nie jest następstwem obniżenia standardów technicznych, użytkowych i estetycznych budynków, budowli i ich otoczenia. 
 
KARY UMOWNE 
Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron Umowy nie przekroczy kwoty 4.348.608 zł. 
Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa Strony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. 
 
Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowy została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 
Powyżej opisany projekt stanowi kolejne, duże przedsięwzięcie Grupy KBDOM w obszarze wykonawstwa wielorodzinnych projektów mieszkaniowych. W II kwartale br. KB DOM oddał do użytkowania 60 mieszkań wybudowanych w ramach zlokalizowanego w Gdańsku projektu "Osiedle Guderskiego". W III kwartale Spółka planuje przekazać inwestorowi kolejnych 265 lokali wybudowanych w Gdańsku (projekt "2 Potoki") i Olsztynie (projekt "Osiedle Tęczowy Las"). 
Wartym zaznaczenia jest również fakt, iż Spółka w ostatnim półroczu położyła znaczny nacisk na poszukiwanie nowych rynków zbytu i wprowadzanie nowych produktów w segmencie elementów prefabrykowanych. W czerwcu br. KB DOM otrzymał aprobatę na produkcję płyt peronowych wykorzystywanych w kolejnictwie. Drugim, nowym produktem promowanym przez Spółkę są jedno- i dwu- centymetrowe płyty z betonu architektonicznego stanowiące elementy elewacji zewnętrznej i wewnętrznej, produktu zyskującego coraz większe zainteresowanie na rynku. 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Program scalenia akcji

Raport bieżący nr 22/2013
25.07.2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) niniejszym informuje, iż w wykonaniu Uchwały GPW, w związku z zakwalifikowaniem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) akcji Spółki do segmentu Lista Alertów ze względu na bardzo wysoką zmienność kursu akcji, w dniu 25 lipca 2013 r. przygotował plan działań przewidujący m.in. przeprowadzenie scalenia akcji.  
 
Zgodnie z planowanym programem scalenia, który został przedstawiony GPW, Spółka planuje dokonać scalenia akcji w parytecie 1:100. Scalenie spowoduje proporcjonalne zmniejszenie łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii poprzez połączenie każdych 100 akcji w 1 akcję. Zarząd Spółki przewiduje, że scalenie akcji powinno zakończyć się na początku listopada 2013 r. 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Wybór biegłego rewidenta. Tekst jednolity statutu spółki

Raport bieżący nr 21/2013
22.07.2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż w dniu 22 lipca 2013 r. powziął wiadomość, iż Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych podejmując uchwałę nr 1/07/2013 w sprawie wyboru biegłego rewidenta.  
 
Dane o podmiocie, z którym ma zostać zawarta umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki: 
Perfekta Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, ul. Złota 9, 84-200 Wejherowo, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 949. 
 
Podmiot został wybrany dla dokonania przeglądu półrocznego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2013 roku - sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2013 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2013 rok. Emitent korzystał wcześniej z usług Perfekta Audytor sp. z o.o. w zakresie przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, półrocznych i rocznych. Umowa z podmiotem ma zostać zawarta na okres niezbędny do wykonania czynności przeglądu i badania sprawozdań finansowych. 
Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
 
Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przekazuje nową treść jednolitą statutu spółki, ustaloną w związku z zmianami paragrafów 7 i 19 statutu. Zmiany te aktualnie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

 

Zawiadomienie osoby zobowiązanej 

Raport bieżący nr 20/2013
12.07.2013
Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 12 lipca 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Spółki o sprzedaży przez Spółkę SGB - Bank S.A. - podmiot, w którym osoba ta pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu - w dniu 09 lipca 2013 r. 16.026.464 sztuk akcji Spółki po cenie 0,58 zł za akcję. Transakcja odbyła się w drodze umowy cywilnoprawnej w trybie pozarynkowym. Osoba ta nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 19/2013
12.07.2013
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A informuje, iż w dniu 12.07.2013 r. otrzymał od akcjonariusza, spółki Slidellco Holdings Limited, zawiadomienie następującej treści :  
 
"Działając jako pełnomocnik Slidellco Holdings Limited ("Slidellco") na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") niniejszym zawiadamiam, o zmniejszeniu przez Slidellco progu 15 % i o ponad 2 % w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("KBD"), licząc od ostatniego zawiadomienia, o którym KBD informował w raporcie bieżącym 14/2012 z dnia 1 lipca 2013 roku. 
 
Zmniejszenie to zostało spowodowane zbyciem przez Slidellco w dniu 2 lipca 2013 roku łącznie 14.437.500 akcji KBD, oraz w dniu 10 lipca 2013 roku 37.771.499 akcji KBD na podstawie umów sprzedaży akcji z dnia 27 i 28 czerwca 2013 roku, zawartych pomiędzy Slidellco a podmiotami trzecimi. Akcje zostały zbyte w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umów cywilnoprawnych. Rozliczenie transakcji w odniesieniu do 14.437.500 akcji KBD nastąpiło w dniu 2 lipca 2013 roku, zaś w odniesieniu do 37.771.499 akcji KBD w dniu 10 lipca 2013 roku. 
 
Przed zajściem powyższych zdarzeń Slidellco posiadała 191.956.900 akcji KBD, uprawniających do 191.956.900 głosów, stanowiących 19,34 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 19,34 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KBD. 
 
W rezultacie sprzedaży łącznie w dniu 2 lipca 2013 roku 14.437.500 akcji KBD i w dniu 10 lipca 2013 roku 37.771.499 akcji KBD, Slidellco posiada 139.747.901 akcji KBD, uprawniających do 139.747.901 głosów, stanowiących 14,08 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 14,08 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KBD."
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 18/2013
12.07.2013
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A informuje, iż w dniu 12.07.2013 r. otrzymał od akcjonariusza, spółki SGB-Bank S.A., zawiadomienie następującej treści : 
 
"Działając jako zarząd SGB - Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23 a, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058205, zwanej dalej "SGB", jako obowiązani, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439, "ustawa o ofercie"), niniejszym podajemy co następuje.
 
I. 
W dniu 9 lipca 2013 roku w Poznaniu doszło do transakcji zbycia przez SGB 16.026.464 (szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii T1 spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedziba w Kartoszynie (ul. Budowlana 3, 84-110 Kartoszyno), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024482 (Emitent), będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (kod ISIN: PLTRAST00020). 
II. 
Przed dokonaniem ww. transakcji SGB posiadała bezpośrednio 59.561.145 akcji na okaziciela Emitenta, co dawało 59.561.145 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i 6,58 % udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Emitenta. 
Po dokonaniu ww. transakcji SGB posiada bezpośrednio 43.534.681 akcji na okaziciela Emitenta, co daje 43.534.681 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i 4,38 % udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Emitenta. 
III. 
W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczamy zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 
IV. 
Nie ma podmiotów zależnych od SGB, które posiadają akcje Emitenta. 
V. 
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie."
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem

Raport bieżący nr 17/2013
12.07.2013
Podstawa Prawna: Inne uregulowania 
 
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje informacje dotyczące Spółki, które zostały udzielone przez Zarząd Akcjonariuszowi Spółki - spółce Capital Partners S.A. poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § § 6 Kodeksu Spółek Handlowych.  
 
Pytanie: 
Działając art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych wnosimy o niezwłoczne udzielenie informacji czy wartość godziwa posiadanych przez Spółkę udziałów w Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie została ustalona na dzień 31 grudnia 2012 r. zgodnie z zasadami określonymi w MSR 36 oraz jakie były dane finansowe tej spółki ( przychody ze sprzedaży, zysk operacyjny, zysk EBIDTA, zysk netto, suma bilansowa, kapitał własny, zobowiązania ogółem, zobowiązania odsetkowe ) w dniu szacowania przez Zarząd Spółki wartości godziwej tych udziałów. 
 
Odpowiedź: 
Zarząd Spółki informuje, że sprawozdanie finansowe Korporacji Budowlanej Dom SA zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, co zostało również potwierdzone w opinii wydanej przez biegłego rewidenta badającego sprawozdanie Spółki za 2012r. 
Żądane dane finansowe zostały złożone w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Piekarnicza 10, numer KRS Spółki: 0000118855. 
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienia osób zobowiązanych o nabyciu akcji

Raport bieżący nr 16/2013
04.07.2013
Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 04 lipca 2013 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od niżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej Spółki, w których poinformowano o nabyciu akcji spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Akcje) w następujących wielkościach: 
 
1. Pan Piotr Wesołowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, poinformował o zakupie w dniu 03.07.2013 r., poza rynkiem regulowanym w drodze umowy cywilnoprawnej, 10.000.000 sztuk Akcji po cenie 0,032 zł za Akcję.
 
2. Pan Tomasz Sznajder, Członek Rady Nadzorczej, poinformował o zakupie w dniu 04.07.2013 r.,  poza rynkiem regulowanym w drodze umowy cywilnoprawnej, 1.562.500 sztuk Akcji po cenie 0,032 zł za Akcję.
 
3. Pan Piotr Behnke, Członek Rady Nadzorczej, poinformował o zakupie w dniu 03.07.2013 r.,  poza rynkiem regulowanym w drodze umowy cywilnoprawnej, 1.000.000 sztuk Akcji po cenie 0,032 zł za Akcję.
 

Zawiadomienia osób zobowiązanych o nabyciu akcji

Raport bieżący nr 15/2013
03.07.2013
Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 03 lipca 2013 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od niżej wymienionych Członków Zarządu Spółki, w których poinformowano o nabyciu akcji spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Akcje) w następujących wielkościach:
 
1. Pan Rafał Jakóbiak poinformował o zakupie, poza rynkiem regulowanym GPW w drodze umowy cywilnoprawnej, w dniu 03.07.2013 r. 312.500 sztuk Akcji po cenie 0,032 zł.
 
2. Pan Adam Stroniawski poinformował o zakupie, poza rynkiem regulowanym GPW w drodze umowy cywilnoprawnej, w dniu 03.07.2013 r. 312.500 sztuk Akcji po cenie 0,032 zł.
 

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 14/2013
01.07.2013
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A informuje, iż w dniu 01.07.2013 r. otrzymał od akcjonariusza, spółki Slidellco Holdings Limited, zawiadomienie o zbyciu akcji następującej treści : 
 
"Działając jako pełnomocnik Slidellco Holdings Limited ("Slidellco”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”) niniejszym zawiadamiam, o zmniejszeniu przez Slidellco progu 25 % i 20 % w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("KBD”).
 
Zmniejszenie to zostało spowodowane zbyciem przez Slidellco w dniu 27 czerwca 2013 roku 93.750.000 akcji KBD, na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 24 czerwca 2013 roku, zawartej pomiędzy Slidellco a podmiotem trzecim. Akcje zostały zbyte w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 27 czerwca 2013 roku.
 
Przed zajściem powyższego zdarzenia Slidellco posiadała 285.706.900 akcji KBD, uprawniających do 285.706.900 głosów, stanowiących 28,78 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 28,78 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KBD.
 
W rezultacie sprzedaży w dniu 27 czerwca 2013 roku 93.750.000 akcji KBD, Slidellco posiadała na dzień 27 czerwca 2013 roku 191.956.900 akcji KBD, uprawniających do 191.956.900 głosów, stanowiących na dzień 27 czerwca 2013 roku 19,34 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 19,34 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KBD."
 

Zawiadomienia osób zobowiązanych 

Raport bieżący nr 13/2013
28.06.2013
Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Wesołowskiego o zakupie przez Spółkę Polnord S.A. - podmiot, w którym Pan Piotr Wesołowski pełni funkcję Prezesa Zarządu - w dniu 27 czerwca 2013 r. 93.750.000 sztuk akcji Spółki po cenie 0,032 zł za jedną akcję. Transakcja odbyła się poza rynkiem regulowanym GPW w drodze umowy cywilnoprawnej.  
 
Jednocześnie w tym samym dniu do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Sznajdera o zakupie przez Spółkę Polnord S.A. - podmiot, w którym Pan Tomasz Sznajder pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu - w dniu 27 czerwca 2013 r. 93.750.000 sztuk akcji Spółki po cenie 0,032 zł za jedną akcję. Transakcja odbyła się poza rynkiem regulowanym GPW w drodze umowy cywilnoprawnej.
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji 

Raport bieżący nr 12/2013
28.06.2013
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A informuje, iż w dniu 28.06.2013 r. otrzymał od akcjonariusza, spółki Polnord S.A., zawiadomienie o nabyciu akcji następującej treści :  
 
"Działając jako osoby upoważnione do reprezentowania Polnord SA z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiamy, iż procentowy udział Polnord SA przekroczył poziom 10% i 15% w ogólnej liczbie głosów w Korporacji Budowlanej Dom SA z siedzibą w Kartoszynie ("KB Dom?).
 
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu KB Dom jest nabycie przez Polnord SA 93.750.000 akcji KB Dom na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 24.06.2013 r. zawartej pomiędzy Polnord SA a podmiotem trzecim. Akcje zostały nabyte w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przeniesienie akcji nastąpiło wraz z zapisem akcji na rachunku Polnord SA w dniu 27.06.2013 r.
 
Przed zmianą udziału Polnord SA posiadał 82.054.794 akcje KB Dom, co stanowiło 8,27% w kapitale zakładowym i uprawniało do wykonywania 82.054.794 głosów, stanowiących 8,27% w ogólnej liczbie głosów w KB Dom.
 
Po nabyciu akcji KB Dom, Polnord SA posiada 175.804.794 akcji KB Dom, co stanowi 17,71% w kapitale zakładowym i uprawnia do wykonywania 175.804.794 głosów, stanowiących 17,71% w ogólnej liczbie głosów w KB Dom.
 
Polnord SA oświadcza, iż w okresie 12 miesięcy od złożenia przedmiotowego zawiadomienia nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w KB Dom.
 
Wzmocnienie pozycji Polnord SA w akcjonariacie KB Dom jest zgodne z przyjętą przez Zarząd strategią rynkową zakładającą osiągnięcie czołowej pozycji w sektorze mieszkań popularnych i komunalnych oraz optymalizację kosztów realizacji projektów deweloperskich poprzez zapewnienie Grupie Polnord dostępu do nowoczesnych technologii i produktów wykorzystywanych w budownictwie mieszkaniowych, oferowanych przez Grupę KB Dom.
 
Grupa Polnord i Grupa KB Dom współpracują przy realizacji wielu projektów mieszkaniowych i komercyjnych zlokalizowanych na terenie Trójmiasta, Olsztyna i Warszawy."
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 28.06.2013 r. 

Raport bieżący nr 11/2013
28.06.2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 r. w Kartoszynie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
 
Załącznikiem do niniejszego raportu są uchwały podjęte przez ZWZ Akcjonariuszy Korporacja Budowlana Dom S.A.
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu 
 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 28.06.2013 r. 

Raport bieżący nr 10/2013
28.06.2013
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 r. w siedzibie Spółki w Kartoszynie, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.  
 
1. SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED
Liczba akcji : 285.706.900
Liczba przysługujących głosów : 285.706.900
(28,78 % ogółem; 39,11 % ZWZA)
 
2. ZANDELL HOLDINGS LIMITED
Liczba akcji : 86.600.000
Liczba przysługujących głosów : 86.600.000
(8,72 % ogółem; 11,86 % ZWZA)
 
3. BENEFIA TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Liczba akcji : 85.860.000
Liczba przysługujących głosów : 85.860.000
(8,65 % ogółem; 11,75 % ZWZA)
 
4. POLNORD S.A.
Liczba akcji : 82.054.794
Liczba przysługujących głosów : 82.054.794
(8,27 % ogółem; 11,23 % ZWZA)
 
5. SGB-BANK S.A.
Liczba akcji : 43.534.681
Liczba przysługujących głosów : 43.534.681
(4,39 % ogółem; 5,96 % ZWZA)
 
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012

Raport bieżący nr 9/2013
13.06.2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przedkłada Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012.

W załączeniu - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28.06.2013r.

Raport bieżący nr 8/2013
31.05.2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 


Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2013 roku na godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2)Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6)Przyjęcie porządku obrad.
7)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.
8)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012.
9)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom  w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2012 r.
10)Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012;
b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  za rok 2012;
c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;
d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012; 
e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012;
f)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.;
11)Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 
12)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
13)Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysków zatrzymanych na kapitał zapasowy Spółki.
14)Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15)Podjęcie w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16)Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu 

 

Raport bieżący nr 7/2013

27.04.2013
Podstawa Prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd Korporacja Budowlana DomS.A., działając na podstawie art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych w roku kalendarzowym 2012. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.kbdom.eu, jak również w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa, sekretariat Biura Zarządu. 

Załącznik - wykaz raportów Spółki w roku 2012.

W odniesieniu do raportów bieżących podano kolejno: numer raportu, datę publikacji i temat raportu, a w odniesieniu do raportów okresowych odpowiednio: datę publikacji i nazwę raportu.

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu   


Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie

Raport bieżący nr 6/2013
14.02.2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 14 lutego 2013 r. otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. komunikat Działu Operacyjnego, w którym poinformowano, iż w dniu 15 lutego 2013 r. w Krajowym Depozycie, zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 76/13 z dnia 24.01.2013 r., nastąpi rejestracja 946.734.459 akcji spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. o kodzie ISIN PLTRAST00020.

Podstawa prawna: §34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu.

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Raport bieżący nr 5/2013
14.02.2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 13 stycznia 2013 r. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałę Zarządu GPW nr 171/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2 i V3 spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. zgodnie, z którą :

§ 1
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda:

1) 124.068.462 (sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje serii S,

2) 16.026.464 (szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje serii T1,
3) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii T2,
4) 52.119.047 (pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji serii T3,
5) 28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji serii T4,
6) 472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji serii T5,
7) 26.968.618 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji serii U,
8) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii U1,
9) 4.316.331 (cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji serii U2,
10) 7.806.900 (siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji serii U3,
11) 1.951.725 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji serii U4,
12) 553.031.382 (pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje serii V,
13) 38.846.974 (trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje serii V1,
14) 70.262.099 (siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii V2,
15) 17.565.525 (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji serii V3.

§ 2
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 15 lutego 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 lutego 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLTRAST00020".

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2009, Nr 33 poz. 259].

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Powołanie Komitetu Audytu 

Raport bieżący nr 4/2013
25.01.2013 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie (dalej: "Emitent"), informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 25 stycznia 2013 roku działając na podstawie Art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 07.05.2009r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z dnia 22.05.2009 r. z późn. zm.) (dalej: "Ustawa"), powołała ze swego grona Komitet Audytu w następującym składzie: Adam Skowroński - Członek Komitetu Audytu, Tomasz Sznajder - Członek Komitetu Audytu, Henryk Torbicki - Członek Komitetu Audytu. Członkiem Komitetu Audytu spełniającym warunki niezależności i posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości, przewidziane w Ustawie jest Pan Henryk Torbicki.

Małgorzata Dzięgielewska - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Decyzja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie dematerializacji akcji 

Raport bieżący nr 3/2013
25.01.2013
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 25 stycznia 2013 r. otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie decyzję Zarządu nr 76/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. zgodnie, z którą :

1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 946.734.459 (dziewięćset czterdzieści sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2 oraz V3 spółki KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLTRAST00020, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLTRAST00020, przez spółkę prowadzącą ten rynek, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2 oraz V3 spółki KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLTRAST00020, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

3. W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1, zarejestrowanie pod kodem PLTRAST00020 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.

4. Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2 oraz V3 pod kodem PLTRAST00020 będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

Podstawa prawna: §34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Małgorzata Dzięgielewska - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący nr 2/2013
25.01.2013
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A informuje, iż w dniu 21.01.2013 r. otrzymał od spółki Alterco S.A. (Alterco, Inwestor) zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., o zmianie stanu posiadania akcji spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.. W zawiadomieniu poinformowano, iż w związku z rejestracją akcji serii V3 oraz przeniesieniem tych akcji na rzecz podmiotu trzeciego, udział Alterco S.A. wraz z podmiotem zależnym w kapitale zakładowym Emitenta obniżył się z 6,23% do 4,24%. Ponadto spółka Alterco S.A. poinformowała o tym, że :

I.Przed nastąpieniem zdarzenia, o którym mowa powyżej, Alterco S.A. wraz z podmiotem zależnym posiadał w sumie 53 898 556 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł. za akcję, które stanowiły 6,23 % udziału w kapitale zakładowym KB Dom SA oraz uprawniały do 53 898 556 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,23 % w ogólnej liczbie głosów.

II.Po nastąpieniu zdarzenia, o którym mowa wyżej, Inwestor wraz z podmiotem zależnym posiada aktualnie 42 105 861 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 4,24 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 42 105 861 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,24 % w ogólnej liczbie głosów.

III.Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

IV.Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Korporację Budowlaną Dom S.A. w 2013 roku

Raport bieżący nr 1/2013
10.01.2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A., zgodnie z brzmieniem §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje niniejszym o terminach przekazywania raportów okresowych w 2013 roku:

1. Skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 r. - 28 lutego 2013 r.

2. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrachunkowy 2012 - 26 kwietnia 2013 r.

3. Skonsolidowany raport za I kwartał roku 2013 - 15 maja 2013 r.

4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r. - 30 sierpnia 2013 r.

5. Skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r.- 14 listopada 2013 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r., a także informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, będzie publikował skonsolidowane raporty okresowe zawierające dane jednostkowe i w związku z tym nie będzie odrębnie publikował raportów jednostkowych.

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Zobacz nasz sklep na Allegro